Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vankomycin, S-

 • Alternativa sökord
  Vancocin®, Vancomycin®
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Serumrör utan gel (röd propp) Koncentrationsbestämning av vankomycin tas som dalvärde, omedelbart innan ny dos. Den första provtagningen sker 1 dygn efter inledd behandling. Därefter kontrolleras koncentrationen var 1-3:e dag, beroende på patientens status, och tillsammans med njurfunktionen (serumkreatinin).
 • Kommentar/ Viktigt att veta
  Prov kan tas på olika tid och får därför olika referensintervall. Exempel på provtagningsförfarande: Dal- och toppvärde (prov tas vid 2 tillfällen): Prov 1: straxt före dos (dalvärde) Prov 2: ca 1-2 timmar efter given dos (toppvärde)
 • Laboratoriet tillhanda
  Bör lämnas på laboratoriet inom 4 timmar efter provtagning.
 • Lämnas till
  Klinisk kemi
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  1-4 timmar efter provtagning ska provet centrifugeras i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr. Provet ska analyseras omedelbart vid ankomst till Klinisk kemi.
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Avskilt serum hållbart 48 timmar i kylskåp.
 • Referensintervall
  Enligt FASS bör dalvärdeskoncentrationen av Vankomycin vara 5 – 10mg/l. IDSA och SIDP rekommenderar 15-20 mg/l. Sämre bakteriell utläkning och en viss risk för resistensutveckling föreligger vid dalvärdeskoncentrationer < 10mg/L. Studier av framförallt skelettinfektioner visar bättre utläkning om dalvärdeskoncentrationen ligger i övre delen av intervallet 15-20 mg/L. Över 20 mg/L ökar risken för njurtoxicitet. Vid samtidig behandling med aminoglykosid ökar risken för njurpåverkan vid dalkoncentrationer över 10 µg/mL. Referens: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19106348
 • Metod och analysprincip
  Immunkemisk metod med turbidimetrisk analys. DxC 700 AU
 • Indikation/tolkning
  Terapikontroll i syfte att minska koncentrationsberoende biverkningar och att optimera behandlingseffekten. Bestämningen är av särskild vikt vid längre tids behandling (>3 dagar) samt vid nedsatt njurfunktion. Det finns en ökad risk för njurpåverkan vid lång tids behandling samt vid samtidig behandling med aminoglykosider (t.ex. gentamicin, amikacin).
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Akuta analyser besvaras i regel inom 2 timmar från ankomst till laboratoriet.
 • Uppdaterad
  2019-09-26
  av JR