Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GH, S-

 • Alternativa sökord
  Tillväxthormon, Somatotropin, Growth hormone
 • Remiss
  E-remiss Cosmic i första hand, alternativt pappersremiss Remiss 2
 • Provtagning/ Provtagningsmaterial
  Gelrör serum (gul propp) Prov ska inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos på patienter som får mer än 5 mg biotin per dygn.
 • Lämnas till
  Jourlaboratoriet
 • Analyserande laboratorium
  Västerås
 • Provhantering på laboratoriet
  Centrifugeras efter 30 minuter men inom 4 timmar i 10 minuter vid 2200 g. Avskilj serum till 5 mL plaströr (behöver ej avskiljas om provet skickas samma dag som provtaging).
 • Förvaring, hållbarhet och transport efter provhantering
  Förvaras i kylskåp. Avskiljt serum hållbart i 3 dygn. Om längre förvaringstid fryses serum.
 • Referensintervall
  Enstaka bestämningar av GH är oftast av begränsat kliniskt värde då sekretionen av GH är pulsatil och huvudsakligen sker nattetid. Referensintervall anges därför inte.
 • Metod och analysprincip
  Immunkemi, elektrokemiluminiscens (ECLIA), Cobas Pro e801
 • Indikation/tolkning
  GH-brist hos barn leder till kortvuxenhet som följd av bristande tillväxt av skelettet (hypofysär dvärgväxt). GH-brist hos vuxna kan leda till minskad muskelstyrka, sänkt erytropoes och ökad känslighet för insulin. Överproduktion av tillväxthormon exempelvis p.g.a. hypofysadenom ger jätteväxt (gigantism) hos barn och ungdomar med ännu ej slutna hypofysfogar. Hos vuxna ses akromegali med förstoring av perifera delar av skelettet, förändringar i många andra organ, hypermetabolism och tendens till diabetes. Bedömning av GH bör ej göras på ett enstaka prov, beroende på den pulsatila insöndringen av GH som ger kraftigt varierande koncentrationer av GH i serum. Bestämning av GH bör därför göras i form av en dygnskurva med prov som tas var 20:e eller var 30:e minut, och/eller i samband med stimulations- eller hämningsundersökning. Vid misstanke om underfunktion utförs stimulationstest eller ansträngningstest (på barn). Det finns flera typer av stimulationstest. Vid misstanke om överproduktion görs hämningstest, exempelvis vid glukosbelastning. Vid akromegali i aktivt skede ligger basalnivån ofta högt eller mycket högt i förhållande till de normala koncentrationsvariationerna. Hos patienter med lätt akromegali eller hos patienter under behandling kan mätvärdena ligga inom de intervall som ses hos friska frånsett avsaknad av de normala typiska koncentrationsvariationerna.
 • Ackreditering
  Ja
 • Svarstid
  Analyseras 3 gånger per vecka.
 • Uppdaterad
  2020-12-08
  av JR