Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin tillhandahåller dygnet runt laboratorieservice inför blodtransfusioner.

Här hittar du anvisningar för Akutblod, Transfusionsrapportering, Inför transfusion, Blodtransfusion, Transfusionspaket, InterInfo, Blodkomponenter, Transfusionsreaktioner, Blodenheter som medföljer patient, Avvikelser, Spårbarhet-ett krav från myndigheterna.

Du kan även hitta information för blodgivare och var våra blodgivningsorter finns.

Akutblod

Behandlande läkare kan i urakuta fall begära utlämning av erytrocyter innan förenlighetsprövningen är utförd. Prov för blodgruppering och förenlighetsprövning ska tas före transfusion, och lämnas på blodcentralen då blodet hämtas.

Kontakta personal på blodutlämningen för utlämnande av akutblod, tel nr 73551.

Ej använt akutblod återlämnas snarast till blodutlämningen.

Obligatorisk återrapportering:

Fyll i följesedeln/återrapporteringsblanketten (gul) med patientidentitet och återsänd den snarast till blodcentralen.

Transfusionsjournal med journaletikett från transfunderad enhet och märkt med patientidentitet sparas i patientens journal.

För att kunna ha kvar rutinen med akutblod måste vi snabbt få tillbaka följesedeln korrekt ifylld.

Transfusionsrapportering

Rapportering av slutanvändning är ett myndighetskrav enligt Blodsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om blodtransfusion.

Blodcentralen får inte lämna ut blod till en vårdenhet som inte aktivt rapporterar transfusioner.

Rapportera i InterInfo:

 1. Logga in via Cosmic på aktuell blodmottagare (Uthopp/Transfusionsmedicin/Sök blodgrupp/bastest). OBS! Den som är inloggad kommer att stå som ansvarig för transfusionen.
 2. Välj blodenhet (tappningsnummer och komponentkod) via förteckningen över reserverade enheter eller läs med streckkodspenna på journaletiketten.
 3. Kontrollera datum för transfusionen, korrigera vid behov, och tryck på knappen Registrera för att rapportera.

Om InterInfo inte är direkt tillgängligt:

 1. Ta journaletikett från påsen och fäst den på avsedd plats på transfusionsjournalen.
 2. Skriv datum och tidpunkt för påbörjad transfusion samt signatur,
 3. rapportera i InterInfo vid ett senare tillfälle så snart som möjligt, dock senast inom 24 timmar.
 4. Om rapportering ej är möjlig, tag kopia på transfusionsdokumentet och lämna ner till blodutlämningen.
 5. Skicka originalet av transfusionsdokumentet för inscanning

Undantag: 

För rapportering av slutanvändning se Akutblod samt blodenhet som medföljer patient ska transfusionsjournal med klistrad och signerad journaletikett sändas till blodcentralen för transfusionsrapportering.

Ansvarig för innehållet:
Rut Norda

Kopiering av text endast efteröverenskommelse med ansvarig person!

Lathund för transfusionsrapportering (smart@ss presentation)

/2011-10-05

Blodtransfusion

Kontrollåtgärder:
Ansvaret för identitetskontrollav patienten och övriga kontrollåtgärder vid transfusion åvilar den som ger blodtransfusionen ('sätter blodet').

Identitetskontroll:
- jämför patientens personnummer och namn på blodenhetens Transfusionsdokument med patientens muntliga eller identitetsbandets skriftliga uppgifter.

Kontroll av blodkomponentens förenlighet med patienten:
- jämför blodgruppen på blodenhetens etikett med blodgruppssvaret i patientens journal eller medföljande blodgruppssvar. De ska vara förenliga.

Kontrollera dessutom:

 • På blodcentralens etikett att hållbarhetsdatum ej överskridits.
 • Att Transfusionsdokumentet och blodenhetens nummer överenstämmer och om det finns speciell rekommendation på Transfusionsdokumentet.
 • Avlägsna inte blodenhetens Transfusionsdokument förrän i direkt samband med transfusionen. Skulle detta ändå ha skett kontrollera att blodenhetens nummer stämmer med Transfusionsdokumentet.
 • Oidentifierad patient förses med Reservnummer på akutmottagningen. Detta nummer ersätter personnummer.
 • När enheten anslutits till patienten skall den som 'satt blodet' ta journaletiketten från påsen, fästa den i patientens Transfusionsdokument samt skriva datum, signatur och rapportera påbörjad transfusion i Interinfo via Cosmic, se Aktiv transfusionsrapportering .
 • Blodmottagaren skall under transfusionen fortlöpande övervakas av en befattningshavare som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften.

Transfusionstidens längd

Transfusionen bör med hänsyn till risken för bakterieväxt och bildning av gasblåsor vara avslutad inom 4 timmar efter det att enheten hämtats från blodkylen.

Uppvärmning

Vid snabbtransfusion av stora mängder blodkomponenter bör särskild anordning för uppvärmning av blodkomponenten användas. Godkänd, speciell blodvärmare skall användas. Kontrollera inställningen så att överhettning ej kan ske. Blodvärmare får ej användas till trombocyter.

Blodkomponent får ej blandas med infusionslösningar eller läkemedel i någon form.

Reservation av erytrocyter

Erytrocyter som förenlighetsprövats (BAS-test eller serologisk förenlighetsprövning) till viss patient reserveras normalt endast under två dygn. Efter utgången reservationstid returtas erytrocyterna för att användas till andra patienter.

Utlämning av blodkomponenter

Varje enhet levereras med Transfusionsdokument. Beställningssedel medföljer per utlämningsomgång.

Använda enheter sparas

Lämna ett par mL av blodkomponenten kvar i påsen efter avslutad transfusion. Påsen sparas minst 2 timmar för att möjliggöra utredning vid transfusionsreaktion.

/2014-09-15

Transfusionspaket

Vid stora (massiva) pågående blödningar kan Transfusionspaket beställas, det är ett paket som omfattar:

4 erytrocytenheter
4 plasmaenheter
1 trombocytdos

Transfusionspaketet förpackas i en blodväska med kylklamp. Blodväskan är märkt med datum och tidpunkt då utlämningen skett. I blodväskan placeras erytrocyter och plasma. På blodväskan placeras trombocyter i plastpåse.

Transfunderade blodenheter rapporteras i InterInfo. Blodenheter som inte används skall returneras omedelbart till Blodcentralens blodutlämning. Komponenter som returneras kan tas tillbaka till lagret om tiden efter utlämning inte överskridit 10 timmar.

Vid frågor kontakta Blodcentralen.

InterInfo

InterInfo är en informationstjänst som är kopplad till Transfusionsmedicins datasystem ProSang.

Tjänsten omfattar upplysning om blodgruppering, BAS-test, MG-test, resultat på serologiska utredningar, reserverade blodenheter samt tranfusionshistorik. InterInfo ska användas för rapportering av transfusion till Transfusionsmedicin.

InterInfo når man via Cosmic, välj - Uthopp - Transfusionsmedicin.

Transfusionsreaktioner

Reaktioner vid användning av blodkomponenter kan antingen uppträda i direkt anslutning till transfusionen eller med timmars eller dagars fördröjning. Allvarlig reaktion skall alltid utredas, lindriga reaktioner efter ansvarig läkares bedömande. Enbart lindrig och måttlig urtikaria antecknas i transfusionsdokument men behöver i regel ej utredas.

Vid inträffad transfusionskomplikation:

 1. Avbryt omedelbart transfusionen.
 2. Håll venen öppen; ge intravenös infusion av Ringer-acetatlösning eller 0,9 % NaCl
 3. Meddela omedelbart patientansvarig/jourhavande läkare. Notera reaktionen i transfusionsdokumentet.
 4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens transfusionsdokument och att AB0- och Rh grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp enligt följande schema:
Erytrocyter  Plasma
0 kan ges till alla  AB kan ges till alla
 A kan ges till A eller AB A kan ges till A eller 0
B kan ges till B eller AB  B kan ges till B eller 0
AB kan endast ges till AB 0 kan endast ges till 0


Om irreguljära antikroppar mot erytrocyter påvisats, kontrollera att blod av förenlig blodtyp använts. Om leukocytantikroppar påvisats, kontrollera att leukocytfattigt blod använts.

5. Beskriv transfusionsreaktionen med gradering av svårighetsgrad på blankett: Rapport vid transfusionsreaktion 40747-2.pdf

6. Spar alltid transfusionsdokumentet i patientens journal.

Om ansvarig läkare bestämmer att reaktionen skall utredas

7.Lämna blodenheten och nytaget patientprov till blodutlämningen med ifylld blodgrupperingsremiss och blankett: Rapport vid transfusionsreaktioner (40747).

8. Mät patientens timdiures, notera urinens färg.

På grundval av remissuppgifterna föranstaltar blodcentralen om utredning.

Vid säkerställd eller misstänkt svår hemolytisk transfusionsreaktion, tag kontakt med blodcentralens läkare för diskussion av terapeutiska åtgärder. Jourtid kontaktas jourhavande läkare vid avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin (blodcentralen) vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (tel 018 - 611 41 78).

 

Blodenheter som medföljer patient

Blodenheter som medföljer patient från annat sjukhus.

Kylväskan med blodenheter som inte har använts ska snarast lämnas till Blodutlämningen på Blodcentralen, tel 173551.

Blodcentralen kontrollerar och godkänner om blodenheterna är tillåtna att användas efter transporten och registrerar då enheterna i blodlagret. Blodcentralen informerar avsändande blodcentral.

Om blodenhet har använts under transporten, skicka korrekt ifyllda transfusionsdokument till blodcentralen, som informerar avsändande blodcentral så att transfusionsrapportering kan genomföras där.

2010-05-10/
Ansvarig för innehållet
Rut Norda

Avvikelser och Ej använda blodenheter

Avvikelser

 • Rapportera i Synergi.

Ej använda blodenheter

 • Blodenheter som inte ska användas återlämnas omgående till blodcentralen dock inom 1 timme efter att de hämtats. Dessa blodenheter kan då återgå till blodlagret.
 • Har blodenheter förvarats längre tid än 1 timme i rumstemperatur, ange hur länge och återlämna dem till blodcentralen.
 • Även skadade eller på annat sätt förstörda blodenheter återlämnas till blodcentralen.
 • Det är viktigt för spårbarhet (t.ex. i samband med smittspårning) att blodcentralen alltid erhåller information om att blodenheten inte är given till den avsedda patienten.
 • Trombocyter får aldrig förvaras i kyla utan skall snarast återlämnas till blodcentralen om de inte behövs till den patient de är avsedda för.

Kopiering av text endast efteröverenskommelse med ansvarig person!

/Uppdaterad: 2017-03-07

Spårbarhet - ett krav från myndigheterna

Socialstyrelsen (och Läkemedelsverket) har i Föreskrifter tolkat och formulerat de krav som finns i Blodsäkerhetslagen (2006:496), som i sin tur följer tre direktiv från Europeiska unionen.

Spårbarhet är ett nyckelbegrepp och blodcentralen måste kunna slutredovisa hur samtliga blodkomponenter använts - transfunderats till viss person, ingått i läkemedelsframställning eller kasserats (blivit utdaterade eller skadats genom felaktig hantering). Omvänt gäller också; från en transfunderad patient måste man kunna spåra de blodkomponenter som givits.

Reglerna är strängt formulerade: "En blodenhet får lämnas ut till transfusion, om den verksamhet inom hälso- och sjukvården (...) som har rekvirerat enheten har rutiner för att dokumentera, bevara och rapportera uppgifter om en utlämnad blodenhets slutliga användning" (SOSFS 2007:20 8 kap. 3 §). I rapporteringsplikten ingår även att meddela blodcentralen om transfusionsreaktion inträffat.

Utförd blodtransfusion skall dataregistreras via Cosmic/Interinfo, se Aktiv transfusionsrapportering.

/2014-09-15

Blodgivare - blodgivning

Du som vill bli blodgivare hittar information om blodgivning samt våra blodcentraler i Region Västmanland geblod.nu.


Kontakt

Karin Schneider

Specialistläkare Transfusionsmedicin
070 - 212 44 91

Lisbet Bohlin

Samordnare Transfusionsmedicin
021-17 63 53

Emma Fornander

Processledare Blodgruppsserologi
021-17 63 52

Blodutlämning

021-17 35 51