Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tandvård

Information om tandvård för barn och unga samt vuxna med tandvårdsstöd.

Broschyrer om tandvårdsstöd finns i pdf-format, under "Relaterade dokument".

Vårdhygien för privata tandvårdsteam - Seminarium om antibiotikaresistens, multiresistenta bakterier, antibiotika och hygien jan/febr 2019.

Inledning av Tandvårdsenheten
Antibiotikaresistens/Lars Blad - del 1 och del 2. Se även "Tandvård i appen" - Strama Nationell, bland relaterade länkar.
Vårdhygien/Eva Edgren - Basala hygienrutiner

Barn och unga

Patientinformation 1177

1177 har information om att borsta tänder på barn. Informationen går att skriva ut och är översatt till tio olika språk bland annat: engelska, arabiska, somaliska, sorani och romani. 

Instruktioner och blanketter

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och personer med funktionsnedsättning. Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård gäller personer som:

1. omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-lagen), eller
2. har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som
a) kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
b) får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
c) är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av 2 a eller 2 b ovan.

L&B Dental Group ansvarar för områden i Västerås såsom Bäckby, Vallby, Centrum, Skallberget och Malmaberg.

Folktandvården Västmanland AB har hand om övriga områden i Västerås samt kommunerna i övriga länet. 

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetén hos äldre och funktionshindrade. Personen har själv rätt att välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Kort för nödvändig tandvård

Den som vill komma i fråga för uppsökande tandvård måste ha ett kort. Det utfärdas och distribueras av Region Västmanland när kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, enhetschef eller i vissa fall sjuksköterska har bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB Annette Holmén, äldresamordnare 021-17 56 66. Anna-Karin Wagner, chefstandläkare 021-17 50 56

L&B Dental Group HB, Verksamhetsansvarig Anne du Rées, tfn 08-767 01 60, anne@dentalgroup.nu Samordnare Sissel Waering, tfn 08-767 01 60, sissel@dentalgroup.nu

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Region Västmanland/Tandvårdsenheten tandvardsenheten@regionvastmanland.se Carina Nydestedt Svensson, administrativ sekreterare 021-17 47 38 eller Eva Sandberg, chef/bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

Tandvårdsstöd vid långvarig sjukdom

Tandvårdsstödet riktar sig till personer som har stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som omfattas av detta stöd är personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av:

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinsons sjukdom
 3. multipel skleros
 4. cerebral pares
 5. reumatoid artrit
 6. systemisk lupus erythematosus
 7. sklerodermi
 8. amyotrofisk lateralskleros
 9. orofacial funtionsnedsättning
 10. symtom som kvarstår sex månader efter att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. sällsynt diagnos och stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller orofaciala symtom.

För att omfattas av stödet krävs ett läkarintyg om att man ingår i personkretsen. Behandlande läkare styrker sjukdomen eller funktionsnedsättningen på en särskild blankett, och bedömer om det är en svår till fullständig nedsättning eller begränsning samt gör en sammantagen bedömning av funktionstillståndet.

Region Västmanland utfärdar ett blått tandvårdskort grundat på insända intyg.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning Detta läkarintyg sändes till Tandvårdsenheten, Region Västmanland, efter undersrift av läkare.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk.

 1. Muntorrhet p g a långvarig  läkemedelsbehandling
 2. Muntorrhet p g a strålbehandling (öron-, näs-, mun- el.halsregionen)
 3. Sjögrens syndrom
 4. Kronisk obstruktiv lungsjukdom                                
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös colit
 7. Crohns sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 10. Svårinställd diabetes
 11. Dialysbehandling
 12. Immunosuppression p g a läkemedel
 13. Organtransplantation

600 kronor erhålls var sjätte månad till förebyggande behandling vid diagnos eller specifik läkemedelsbehandling. Ingen ställning tas till om sjukdomen har skadat eller riskerar att skada tänderna. Försäkringskassan är huvudman.

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag, STB   Läkarintyget lämnas till patient efter underskrift av läkare.

Övrig information

Här finns övriga instruktioner, som inte ryms under föregående rubriker:

Instruktioner och blanketter

Administrativt tandvårdssystem - Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland bl a vid:

 • förhandsbedömningar som ska till Tandvårdsenheten.
 • Uppsökande verksamhet följer upp patienter som ska munhälsobedömas. Kontaktinformation till patienter hämtas från Symfoni.
 • Registrering av EPI-rapporter samt fakturering.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att beställa tandvårdsstödsintyg och erbjuda munhälsobedömning.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort samt behörigheter upplagda av Tandvårdsenheten.  

Länk vidare under varje rubrik:

- Direktinloggning till portalen - Symfoni

- Utbildningskatalog - Kompetensplatsen, val: "Ta endast del av öppna e-utbildningar". Där finns utbildningar, en för kommunanvändare och den andra för vårdgivare.

- Symfoni: beställning av behörighet
Undantag: Folktandvårdens och Specialisttandvården inom Region Västmanland behöver inte fylla i blanketten. De flesta har redan migrerats över. Om någon saknas, kontakta Tandvårdsenheten direkt.

- SITHS-kort

- E-frikort (nödvändigt vid behandling av vuxna med tandvårdsstöd)

- IT-system (samtliga inom Region Västmanland)

Support

Om du har problem att logga in i systemet, eller har frågor om funktioner mm. Kontakta regionens IT-support 021-17 35 00, knappval 2.

 

 


Kontakt

Carina Nydestedt

Administrativ sekreterare
021-17 47 38