Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Regler vid förskrivning av hjälpmedel

Region Västmanland och länets kommuner har ett grundläggande ansvar för hälso- och sjukvård för de personer som är bosatta i Västmanland eller för dem som söker vård i Region Västmanland. Ansvaret omfattar även hjälpmedel.

Förskrivare

Grundläggande förutsättning för att få förskriva hjälpmedel

Anställning/uppdrag hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Västmanland eller kommunal huvudman.

Kompetens

 • Legitimerad Hälso-och sjukvårdspersonal.
 • Adekvat examen med behörighet till att förskriva hjälpmedel inom angivet produktområde i handboken.

Utbildningskrav

För förskrivare inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområden finns krav på genomförda förskrivarutbildningar för att få förskriva hjälpmedel, läs mer under rubriken Utbildning

För förskrivare av inkontinenshjälpmedel, läs mer under rubrik Regler vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel

Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen, Förskrivning av hjälpmedel, läs mer under rubriken Utbildning Utbildningen är obligatorisk för alla förskrivare, läkare undantagna.

Förskrivarutbildning Grund, läs mer under rubriken Utbildning Utbildningen är obligatoriskt för alla förskrivare, läkare undantagna.

WebSesamutbildning, läs mer under rubriken Utbildning Utbildningen är obligatoriskt för arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnast och logopeder. Vissa yrkesgrupper som sällan förskriver hjälpmedel, eller enbart få produkter, får en förenklad websesaminstruktion som bygger på självstudier. Barnmorskor och fysioterapeuter som enbart förskriver TENS, samt läkare, är undantagna förskrivarutbildning webSesam.

Produktutbildningar

Efter godkänd Förskrivarutbildning Grund, webSesamutbildning och Socialstyrelsens utbildning kan förskrivare anmäla sig till produktutbildningar. Utbildningarna ger kunskap om förskrivningskriterier och aktuellt sortiment. Utbildningarna är kostnadsfria. Vid frånvaro som inte anmälts debiteras kund med 450 kr exkl moms.

Några produktutbildningar är obligatoriska för att få förskrivningsrätt, det gäller: GPS-larm, TENS, eldrivna rullstolar, kompressionsutrustning för cirkulationsproblem och inkontinenshjälpmedel.

Dispenser förskrivningsrätt och behörighet webSesam

Nyexaminerade i förskrivande yrken i väntan på legitimation kan ges tidsbegränsad (max 3 månader) dispens för rollen förskrivare, alternativt beställare, i webSesam. Den nyexaminerade ska ha en utsedd handledare, gå Förskrivarutbildning Grund, webSesam och Socialstyrelsens utbildning. Verksamhetschef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Studerande till förskrivande yrke kan inte få förskrivningsrätt men kan ges behörighet till ett studentkonto. Det gäller under en tidsbegränsad period för rollen läsbehörighet och/eller beställning till enhet i webSesam. Den studerande får en förenklad webSesam-instruktion som bygger på självstudier och behöver stöd av handledare på arbetsplatsen. Chef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Inte legitimerad personal som behöver administrera i webSesam, t ex lageransvariga som behöver göra beställningar till enhet eller påfyllnad av lager, hämtorder, lagerflytt eller enbart läsbehörighet i webSesam. Personalen får en förenklad webSesam-instruktion som bygger på självstudier. Chef skickar in blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Information till allmänheten

Information till allmänheten finns på Hjälpmedelscentrums sida på 1177 Vårdguiden

Förskrivningsprocessen

Förskrivningsprocessen påbörjas efter att en bedömning av patientens behov genomförts och är grunden för insatser som innefattar att förskriva hjälpmedel. Det är patientens individuella behov som avgör vilka hjälpmedel som kan förskrivas. När närståendes stöd är en förutsättning för användningen av hjälpmedel eller när de själva ska använda ett hjälpmedel bör de om möjligt vara delaktiga i bedömningen. Patientens behov av hjälpmedel ska ses i relation till andra planerade och eller genomförda åtgärder. Utgångspunkten är att patientens behov ska tillgodoses med så kostnadseffektiva hjälpmedel eller lösningar som möjligt. 

Förskrivningsprocessen följer Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. 

Bedöma behov av insatser – identifiera hälsotillstånd

 • Identifiera hälsotillstånd
 • Utgå från det behov av stöd (hjälpmedel) som patienten har
 • Relatera behoven till andra planerade eller vidtagna åtgärder
 • Ta reda på lokala förutsättningar – hjälpmedelshandboken
 • Dokumentera åtgärderna och målet med hjälpmedlet i en plan eller i patientjournalen. Förskrivare och patient ska vara överens om målet med hjälpmedlet.
 • Välja alternativ väg till hjälpmedel
 • Nedan följer en kortfattad beskrivning av förskrivningsprocessens steg. Mer fakta och information finns att läsa i Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning.
 • Förskrivningsprocessens olika steg är:
 • Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt
 • Specialanpassa vid behov
 • Informera
 • Instruera och träna
 • Följa upp och utvärdera funktion och nytta

Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt

Efter behovsbedömning ska förskrivaren prova ut, anpassa och välja lämpligt hjälpmedel. Förskrivaren ska informera om de hjälpmedel som finns och erbjuda patienten möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga. I valet av produkt ska patienten så långt som det är möjligt vara delaktig. Att patienten ska fungera i sin miljö och livssituation ska vara avgörande. 

Den genomförda behovsbedömningen och lokala förutsättningar är grunden för val av hjälpmedel. Hänsyn ska även tas till lager- och bassortiment inom regionen. Det är viktigt att förskrivaren vid val av lämplig specifik produkt även analyserar de eventuella risker som finns i samband med användandet av hjälpmedlet och informerar om dessa.

Specialanpassa vid behov

Om behov hos en patient inte kan tillgodoses med ett anpassat hjälpmedel, inom eller utanför sortimentet, kan det bli aktuellt med en specialanpassning. En specialanpassning ska baseras på en skriftlig anvisning och produkten ska vara avsedd för en namngiven person. För mer information, se varje hjälpmedelsverksamhets information om specialanpassningar.

Informera 

Information om hjälpmedlet och dess användning ska ges till patienten. När det är aktuellt ska närstående informeras. Informationen bör lämnas både i skriftlig och muntlig form och den ska anpassas till patientens ålder, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar, exempelvis kognitiv förmåga. 

Tillverkarens bruksanvisning ska alltid lämnas med hjälpmedlet. Vid genomgång av bruksanvisningen är det viktigt att informera om användningsområde utifrån tillverkarens avsedda syfte, eventuella begränsningar samt om skötsel och underhåll. Komplettering av bruksanvisningen ska göras vid specialanpassning. Om en bruksanvisning behövs på annat språk, kontakta respektive hjälpmedelsenhet. Leverantörerna kan ha bruksanvisning på flera språk.

Förskrivaren ska också informera om eventuella lånevillkor, försäkringsskydd och återlämning av hjälpmedlet.

Instruera och träna

Förskrivaren ansvarar för att instruera patienten hur hjälpmedlet ska användas och hanteras. När det behövs en lång träningsperiod är det viktigt att patienten får information om vem som har ansvar för träningen eftersom förskrivaren kan delegera träningen till någon annan befattningshavare.  

När hjälpmedlet ska användas av till exempel närstående eller personal ska de få motsvarande instruktion. Förskrivaren måste förvissa sig om att närstående och exempelvis kontaktperson för personalgrupper har förstått instruktionerna. 

Verksamhetschef har ansvaret för att personal eller personliga assistenter har tillräcklig kunskap för de arbetsuppgifter som ska utföras. Verksamhetschefen kan komma överens med förskrivare om att utbilda personal, men det ligger då utanför förskrivningsprocessen.

Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Förskrivaren ansvarar för uppföljning av förskrivet hjälpmedel. Uppföljningen syftar till att utvärdera om hjälpmedlet uppfyller tidigare uppsatta mål samt att den information och de instruktioner som tidigare lämnats uppfattas på ett korrekt sätt. 

Patienten ska upplysas om vem som har det fortsatta uppföljningsansvaret.

Avsluta en förskrivning 

Om en uppföljning och utvärdering visar att målen nåtts kan ärendet avslutas. Information ska ges om vem man kan vända sig till om behoven förändras.

Förskrivningsprocessens olika steg

Bilden är hämtad från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel (artikelnr 2016-8-2)

Överklaga beslut och klaga

Det finns inte någon formell rätt för patienten att överklaga när förskrivaren bedömt att ett visst hjälpmedel inte kan förskrivas. Förskrivning av hjälpmedel görs utifrån hälso- och sjukvårdslagen där beslut inte kan överklagas. Om patienten inte är nöjd med förskrivarens bedömning kan hen framföra det skriftligt till förskrivarens verksamhetschef. Blankett finns på länken nedan.

Det finns också möjlighet att framföra sina synpunkter på vård och omsorg till Patientnämnden eller rådgöra med dem. Läs mer om detta på Region Västmanlands webbplats

Kontaktuppgifter till Patientnämndens kansli 

Telefon: 021–17 59 00 E-post: patientnamnden@regionvastmanland.se

Initiering utanför Region Västmanland

Om behov av hjälpmedel initieras utanför Region Västmanland ska arbetsterapeut på hemorten tillsammans med hjälpmedelskonsulent fortsätta ärendet. Mer information

Hjälpmedel till barn och ungdom

Personer räknas som barn/ungdom till och med dagen innan de fyller 20 år.

Hjälpmedel ska vara en integrerad del i habilitering/rehabilitering av barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Grundinställningen är att tillgodose det funktionsnedsatta barnet/ungdomens behov på ett sådant sätt att barnet/ungdomen kan genomföra vardagliga aktiviteter, vara delaktig och utvecklas så normalt som möjligt.

Barnets bästa ska alltid beaktas och prövas inför beslut som rör barnets hjälpmedel, direkt och indirekt. Förskrivning av hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap.

Grundprincipen är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas. Dubbelförskrivning kan vara möjligt där det bedöms orealistiskt att regelbundet transportera skrymmande personligt förskrivna hjälpmedel mellan till exempel föräldrar som inte bor tillsammans, skola eller stödfamilj. Inom området medicinska behandlingshjälpmedel, andning och nutrition, kan andra skäl ligga till grund för dubbelförskrivning. Det ska då göras i samråd med ansvarig hjälpmedelskonsulent. För mer information se Dubbelförskrivning.

För hjälpmedel i skolan gäller den överenskommelse som finns mellan Region Västmanland och länets skolhuvudmän, för att läsa hela skolöverenskommelsen, se Hjälpmedel i skola.

Skolan ansvarar för att fysiskt och socialt tillgängliggöra lärmiljön och erbjuda pedagogiska verktyg och anpassningar för elever med funktionsnedsättning så de kan tillgodogöra sig utbildningen och vara delaktiga under skoldagen. Förskrivarens roll är att bistå med rådgivning utifrån sin yrkeskompetens.

Förskrivaren ansvarar för att barn som har behov av ett hjälpmedel som används barnets hela dagliga liv provas ut, anpassas och förskrivs.

Personligt förskrivna hjälpmedel utmärks av (SOU 2004:83):

 • att de i huvudsak är kompenserande, och
 • att de är utprovade och särskilt anpassade till en specifik barn/elev
 • att de inte utan omfattande åtgärder kan användas av någon annan, eller att de inte kan eller kommer att kunna användas av någon annan

Fritidshjälpmedel som ett barn/ungdom normalt behöver är ett egenansvar. Det gäller till exempel gunga, cykelkärra, pulka och andra fritids- eller idrottshjälpmedel. Regionen kan i vissa fall stå för anpassning av egenköpt produkt. En förutsättning är att tekniker bedömt att det är möjligt. Återställning efter anpassning bekostas inte av regionen se Hjälpmedel för fritid

Hjälpmedelscentrum ställer inte ersättningskrav för skadat stulet eller borttappat hjälpmedel för barn under 20 år, för mer information se Skadat, stulet eller borttappat hjälpmedel

Hjälpmedel till patienter från andra län

Utomlänspatient är en person som behandlas inom ett annat landsting eller region än det där hen är folkbokförd. Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel.

Personer med funktionsnedsättning som vistas i Västmanland kan också få hjälpmedel förskrivna. Detta regleras i Riksavtalet för utomlänsvård (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR).

Enligt riksavtalet ersätter patientens hemlandsting det vårdlandsting som förskriver och lämnar ut hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, under förutsättning att hjälpmedlet inklusive tillbehör inte överstiger 10 000 kronor. Det gäller inte för hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll eller som kräver installation eller som måste anpassas till personens bostadsförhållande eller vardagliga miljö. I dessa fall och när hjälpmedel, inklusive tillbehör, till en utomlänspatient beräknas överstiga 10 000 kronor ska förskrivning ske i samråd med hemlandstinget. Oavsett värdet på hjälpmedlet ägs de av hemlandstinget.

Det är vårdlandstingets regelverk som gäller för vilka hjälpmedel som kan förskrivas och vilka avgifter som tas ut.

Hjälpmedel till utlandssvensk

Utlandssvensk är en svensk medborgare som är bosatt i annat land. För att erhålla akut eller planerad vård i Sverige gäller olika bestämmelser beroende på vilket land personen bor i. För vidare information om vad som gäller för respektive land hänvisas till Hjälpmedelscentrum instruktion Hantering av hjälpmedel till svensk medborgare som är stadigvarande boende utomlands

Före förskrivning av hjälpmedel till utlandssvensk ska betalningsansvaret vara klarlagt. Kontakta någon av följande hjälpmedelsenheter för mer information: Hjälpmedelscentrum, Hörselvårdsavdelningen, Ortopedtekniska avdelningen eller Synenheten.

Hjälpmedel till utländsk medborgare

Utländsk medborgare är en person som är medborgare i ett annat land och vistas i Sverige. En person som uppvisar EU-kortet eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort har vid tillfällig vistelse här rätt till sådana hjälpmedel som bedöms som nödvändiga. Vad som är nödvändig vård utgår alltid från en medicinsk bedömning.

Om en person bor i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och arbetar i Sverige har denna rätt till hjälpmedel på samma sätt som om personen vore bosatt här. Det innebär att NAVI Visby i dessa fall ersätter regionen. Om en person som arbetar i Sverige slutar sin anställning och återvänder till sitt hemland får personen behålla sitt hjälpmedel om det har överenskommits. Skulle personen i stället ha fått låna hjälpmedlet kan Region Västmanland begära att det lämnas tillbaka, med hänvisning till att personen inte längre har rätt till vårdförmån i Sverige. Personen kan sedan i sitt hemland begära ett nytt hjälpmedel.

För personer från länder med sjukvårdsavtal gäller pass och bosättningsadress eller intyg. Om inte detta kan uppfyllas får personen stå för hela kostnaden själv inklusive hjälpmedel. För ytterligare information angående vårdavgifter se webbsida om Patientavgifter

Hjälpmedel till asylsökande, gömd eller tillståndslös

Asylsökande, gömda och tillståndslösa har rätt till hjälpmedel och vård som inte kan anstå.  Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård samt tandvård som folkbokförda i regionen.

Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort (Lagen om mottagande av asylsökande) vid kontakt med vården. Kortet, som utfärdas av Migrationsverket innehåller foto, namn, födelsetid samt telefonnummer för kontroll av giltighet.

Gömda och tillståndslösa ska erhålla akut vård och vård som inte kan anstå, bland annat hjälpmedel vid funktionshinder (om inte patienten kan få tillgång till sådant på annat sätt).

Vid flytt inom Sverige kan vissa förskrivna hjälpmedel tas med. För mer information kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Vid flytt till annat land ska hjälpmedel lämnas tillbaka. För mer information se rubriken Flytt.

Asyl- och Integrationshälsan (AIH) bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och tillståndslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning görs på blankett Förskrivning av hjälpmedel. Den ska specifikt omfatta följande uppgifter:

 • Patientens namn 
 • Patientens födelsedatum (ÅÅ‐MM‐DD) 
 • Reservnummer (xxxxxx‐xxxx) 
 • Leveransadress

Blanketten ska även omfatta andra nödvändiga uppgifter. Ärenden handläggs av kundtjänst eller konsulent på Hjälpmedelscentrum. 

Valfrihet och vårdgaranti

Enligt patientlagen kan en patient välja öppen vård inklusive högspecialiserad öppen vård i andra landsting eller regioner. Patienten omfattas inte av vårdgarantin i vårdlandstinget och kostnader för resa och eventuellt uppehälle får patienten själv betala. För hjälpmedel som behöver förskrivas gäller riksavtalet. Mer information finns under rubriken Vem kan få hjälpmedel förskrivet?

Hjälpmedel för fritid

Hjälpmedel för sport, motion och hobbyverksamhet eller till fritidsboendet är egenansvar vilket innebär att personen själv bekostar dessa. 

Mer information, se Hjälpmedel till barn och ungdom

Hjälpmedel vid resor

Om en patient ska göra resor eller vistas utomlands bör hen ha en reseförsäkring. Om ett hjälpmedel skadats vid transport, till exempel vid flygresa eller färdtjänst ska patienten göra en anmälan till transportbolaget. Transportskada ersätts via reseförsäkring och inte av Region Västmanland.

Flytt

Flytt inom länet

Sker en flytt från eget boende till särskilt boende och om patienten har hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum ska anmälan göras på blankett Anmälan om ändrat boende för hjälpmedel

Vid flytt svarar patienten eller dennes anhöriga för transporten av hjälpmedel. Tjänsten kan köpas från Hjälpmedelscentrum. Patienten eller dennes anhöriga rekommenderas inte att demontera förskriven säng vid flytt. Om sängen skadas i samband med transport kan patienten bli ersättningsskyldig. Hjälpmedelscentrum kan anlitas för flytt av sängar och debitering sker enligt gällande prislista.

Montering och demontering

Hjälpmedelscentrum ansvarar för montering och demontering av hjälpmedel som kräver installation av fackman, såsom taklyftar och porttelefoner. Installationen av hjälpmedlet bekostas särskilt av den enhet som hyr hjälpmedlet.

Hjälpmedelscentrum bekostar demontering av fast installerade hjälpmedel. Återställande efter demontering är ett egenansvar som patienten själv står för.

Flytt till annat län eller land

Om patienten flyttar till ett annat län eller land ska patienten innan flytten kontakta den enhet som förskrivit eller lånat ut hjälpmedlet för att komma överens om hjälpmedlet får tas med eller inte.

Förskrivare som får kännedom om att patienten ska flytta till eller från länet eller annat land ska kontakta hjälpmedelsenhet för vidare handläggning. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs för vardagliga aktiviteter samt specialtillverkade och specialanpassade hjälpmedel får tas med. En ekonomisk transaktion sker oftast mellan landsting/region och det avgörs i varje enskilt ärende vilka hjälpmedel som får tas med.

Rapportering av tillbud eller olycka HMC

Avvikelsehantering – rapportering av tillbud eller olycka

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska alla vårdgivare bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Som en del i det ska alla händelser som medfört eller kunna medföra en vårdskada utredas och om möjligt ska åtgärder vidtas så att det inte kan hända igen. 

Av Socialstyrelsens ändring (SOSFS 2013:6) i föreskriften SOSFS 2008:1 om ansvaret för medicintekniska produkter framgår att en anmälan i vissa fall ska göras till tillverkaren samt till Läkemedelsverket om en negativ händelse eller ett tillbud med en medicinteknisk produkt inträffar. Respektive hjälpmedelsenhet tar ansvaret för sådana anmälningar.

Förskrivare eller annan personal som får kännedom om en negativ händelse där en medicinteknisk produkt är involverad ska registrera en avvikelse i webSesam samt göra en anmälan i Läkemedelsverkets e-tjänst, Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Efter att ha granskat och skickat in anmälan till Läkemedelsverket skapas en pdf-kopia. Kopian av anmälan skickas till Enhetschef för teknik och inköp på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Hjälpmedlet returneras till Hjälpmedelscentrum väl märkt med avvikelsenummer och förskrivarens namn.

Instruktion Avvikelser och reklamationer i webSesam (gäller endast Hjälpmedelscentrum)

Instruktion negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter

För övriga hjälpmedelsverksamheter, kontakta respektive enhet för fortsatt handläggning.

Skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

När en patient får ett dyrare hjälpmedel förskrivet bör patienten ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att säkerställa att hemförsäkringen täcker hjälpmedlet. I annat fall bör patienten teckna en särskild försäkring för hjälpmedlet. Förskrivaren ska informera patienten om när försäkring behövs. 

När hjälpmedel ska tas med på resor behövs oftast en särskild reseförsäkring tecknas.

Patienten betalar själv försäkringspremien. Om patienten är omyndig är det målsman, god man eller förvaltare som ansvarar för försäkringen. 

Försäkringen bör täcka stöld och brand. Därtill finns allriskförsäkringar (eller drulleförsäkringar) att teckna för att täcka skador som kan uppstå när patienten använder hjälpmedlet. En del försäkringsbolag har speciella el-rullstolsförsäkringar som utöver brand, stöld och ansvar även ersätter vagnskada och bärgning.

Blankett Lånevillkor med information om försäkring av hjälpmedel (hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum).

Patienten ska anmäla stöld till polisen. Anmälan ska inte skickas till Hjälpmedelscentrum. Förskrivaren förskriver nytt hjälpmedel om det är stulet eller saknat, alternativt skriver arbetsorder till tekniker om det är skadat. Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum genom att skicka in anmälan om händelsen via uppladdningstjänsten.

Kriterier då Hjälpmedelscentrum inte driver ersättningskrav mot patient:

 • Barn under 20 år
 • Vuxna över 85 år
 • Hjälpmedlets restvärde understiger 4000 kronor
 • Hjälpmedlets reparationskostnad på grund av skada understiger 4000 kronor
 • Orsaken är diagnosrelaterad

Om inget av kriterierna uppfylls utreds eventuellt ersättningskrav mot patient via Utredningsgrupp skadestånd på Hjälpmedelscentrum. Information till patient och berörd förskrivare sker löpande.

Om patienten bedöms ersättningsskyldig till Region Västmanland, faktureras hjälpmedlets restvärde på högst 0,2 basbelopp. Patienten har eget ansvar att koppla in sitt försäkringsbolag, som får utreda om de i sin tur kan ersätta patienten. Patienten driver själv den processen och betalar försäkringsbolagets självrisk.  

Hjälpmedel som skadas vid transport eller resa

Patienten ska anmäla till transportbolaget om ett hjälpmedel skadats vid till exempel flygresa eller färdtjänst. Transportskada ersätts via reseförsäkring eller hemförsäkring och inte av regionen.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English