Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Samtal, röst, tal, tele, läs och skriv

Totalkonversationsenheter, ISO-kod 22 24 90, hanteras från och med den 1/1 2020 av Hörselenheten. Se avsnittet Hörsel

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

ISO-kod 22 21 03

Samtalshjälpmedel gör det möjligt för två personer att samtala med varandra när de befinner sig på samma plats. Avser bilder, symboler, tecken. Omfattar även programvara för att producera bilder, symboler eller tecken. 

Kriterier för förskrivning 

Hjälpmedel kan förskrivas för att ersätta eller komplettera talad eller skriftlig kommunikation. Kan också förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, logoped. 

Specialpedagog vid Habiliteringscentrum har förskrivningsrätt på vissa hjälpmedel inom denna grupp. För mer information, se förskrivarmaterial för specialpedagoger (länk)

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Presentationsmaterial för bokstavs- och symbolsatser

ISO-kod 22 21 90

Avser presentationsmaterial för bild- och symbolsatser som till exempel kommunikationsmappar, bildfickor och ögonpekningsram.

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att underlätta användandet av bilder, symboler eller tecken vid alternativa kommunikationssätt. Förskrivs även till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Förskrivare 

Arbetsterapeut, logoped och specialpedagog.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Bärbara datorer och handdatorer

ISO-kod 22 33 06

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patient som på grund av funktionsnedsättning inte kan kommunicera med personer i sin närhet.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och logoped för talskadade. 

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. 

Patientens ansvar 

Förbrukningsmaterial som exempelvis skrivpapper, färgpatroner, DVD-skivor och USB-minnen.

Viktig information

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. För patienter med flera funktionsnedsättningar ska utprovning ske i samråd mellan berörda förskrivare. 

Uppföljning – rekommendation 

Förskrivare gör uppföljning efter tre månader samt efter ett år. Vid behov görs uppföljningen tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Inmatningstillbehör och pekarhjälpmedel

ISO-koder
22 36 15, dyslexihjälpmedel
24 13 21, pekarhjälpmedel för datorer

Exempel på hjälpmedel är utrustning som kopplar ihop inmatningssystem med dator. Här ingår till exempel fristående ordbanker och ordlistor samt applikationer och programvaror.  

Dyslexihjälpmedel 

Kriterier för förskrivning 

Hjälpmedel kan förskrivas som läs- och skrivstöd till patient som fyllt 18 år och blivit utredd för dyslexi på logopedmottagningen. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut på dessa produktområden samt logoped på logopedmottagningen Västmanlands Sjukhus Västerås.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer, logopedmottagningen Västmanlands Sjukhus Västerås

Patientens ansvar 

 • Dator, surfplatta, smartphone när behov av hjälpmedel bedöms vara en programvara eller applikation. Prestandakrav egen plattform, se konsultationsblankett.
 • Scanner i olika former
 • Applikationer under 300 kronor

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Specialbatterier fås vid behov genom Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Utprovning görs av logoped på logopedmottagningen på Västmanlands Sjukhus Västerås eller på Hjälpmedelscentrum när Hjälpmedelscentrums personal deltar. Vid behov skickas konsultationsblankett till Hjälpmedelscentrums kommunikationsteam. Vid de tillfällena förskrivaren ej deltar, debiteras förskrivande enhet enligt fastställd taxa/tim. 

Blanketter

Konsultationsblankett till Hjälpmedelscentrums kommunikationsteam. 
Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel.

Pekarhjälpmedel för datorer 

ISO-kod 22 36 21

Här ingår t ex datormus, joystick, huvudmus.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Programvara för närkommunikation

ISO-kod 22 21 12

Hjälpmedlet är en programvara för att ta fram meddelanden för närkommunikation som kan vara kommunikation med hjälp av syntetiskt tal, bilder, symboler och eller text.

Programvaran används tillsammans med dator som samtalsapparat, se Bärbara datorer och handdatorer.  

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs när en patient på grund av funktionsnedsättning inte kan kommunicera med personer i sin omgivning.

Förskrivare 

Logoped.

Arbetsterapeut vid textbaserad kommunikation.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Viktig information

All förskrivning av samtalshjälpmedel bör föregås av tal- och språkbedömning samt diagnostisering av logoped.

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Programvaror för presentation

ISO-kod 22 39 12

Här ingår exempelvis applikationer och programvaror som läser av bildskärmen och omvandlar den till tal (skärmläsare). 

Dyslexihjälpmedel 

Kriterier för förskrivning 

Hjälpmedel kan förskrivas som läs-och skrivstöd till patient som fyllt 18 år och blivit utredd för dyslexi på logopedmottagningen. 

Förskrivare 

Logoped på logopedmottagningen på Västmanlands Sjukhus Västerås.

Kostnadsansvar

Nivå 1 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer, logopedmottagningen Västmanlands Sjukhus Västerås.

Patientens ansvar 

 • Dator, surfplatta, smartphone när behov av hjälpmedel bedöms vara en programvara eller applikation. Prestandakrav egen plattform, se konsultationsblankett.
 • Scanner i olika former.
 • Applikationer under 300 kronor.

Viktig information

Utprovning görs av logoped på logopedmottagningen Västmanlands Sjukhus Västerås eller på Hjälpmedelscentrum när Hjälpmedelscentrums personal deltar. Vid behov skickas konsultationsblankett till Hjälpmedelscentrums kommunikationsteam. Vid de tillfällen förskrivaren ej deltar, debiteras förskrivande enhet enligt fastställd taxa/tim. 

Blanketter

Konsultationsblankett till Hjälpmedelscentrums kommunikationsteam. Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Röstförstärkare

ISO-kod 22 09 06

Förstärker svag röst via mikrofon och extern högtalare. 

Kriterier för förskrivning 

Hjälpmedlet förskrivs till patienter utan tillräcklig styrka i sin röst för att höras för den man samtalar med.

Förskrivare 

Logoped och arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Röstgeneratorer

ISO-kod 22 09 03

Hjälpmedel som överför luftrörelser i strupen till tal genom rörelser i gommen, tungan och munnen. 

Kriterier för förskrivning 

Hjälpmedlet förskrivs till patienter som inte kan använda sin röst eller behöver vila sin röst. 

Förskrivare 

Logoped.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Samtalsapparater

ISO-kod 22 21 09

Samtalshjälpmedel gör det möjligt för två personer att samtala med varandra när de befinner sig på samma plats. Elektroniska hjälpmedel som stöder närkommunikation. Här ingår också talflytshjälpmedel.

Kriterier för förskrivning 

En samtalsapparat kan förskrivas till en patient med funktionsnedsättning för att möjliggöra kommunikation med personer i sin omgivning. Samtalsapparaten kan ersätta eller komplettera talad kommunikation.

Enkla samtalsapparater kan förskrivas till patient med kognitiva funktionsnedsättningar. Förskrivning av avancerad samtalsapparat bör föregås av tal- och språkbedömning samt diagnostisering av logoped.

Förskrivare 

Samtalsapparater indelas i tre olika delar:

 1. Enkel samtalsapparat
 2. Samtalsapparat med tangentbord
 3. Avancerad samtalsapparat

Hjälpmedel inom punkt 1 och 2 kan förskrivas av logoped och arbetsterapeut. Hjälpmedel inom punkt 3 förskrivs av logoped. Arbetsterapeut kan förskriva avancerade samtalsapparater vid textbaserad kommunikation. All förskrivning inom punkt 3 ska ske i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Specialpedagog vid Habiliteringscentrum har förskrivningsrätt på vissa hjälpmedel inom punkt 1. För mer information, se förskrivarmaterial för specialpedagoger

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. 

Patientens ansvar

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Specialbatterier fås vid behov genom Hjälpmedelscentrum.

Viktig information

Om samtalshjälpmedlet är en dator/surfplatta görs utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Dubbelförskrivning 

Om samtalsapparaten är en dator/surfplatta kan en utrustning förskrivas. Behövs flera är det ett egenansvar.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Talflödeshjälpmedel

ISO-kod 22 09 09

Hjälpmedel som ger en fördröjd och eller förvrängd hörselåterkoppling av det egna talet med syfte att minska stamning. 

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs till patienter från 12 års ålder med svåra stamningsproblem. Observera rutin för utprovning.

Förskrivare 

Logoped.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Logopedmottagningen Västerås sjukhus

Viktig information

Rutin

 1. Bedömning görs av leg. logoped på logopedmottagningen, Västerås sjukhus. 
 2. Vid behov skickas specialistvårdsremiss till Centrum för Hjälpmedel, Örebro.
 3. Vid behov sker utprovning i Örebro i samverkan med hjälpmedelskonsulent i Örebro, logoped från Västmanland medverkar i utprovningen.
 4. Hjälpmedlet kan förskrivas efter en provperiod med uppföljning efter 2 - 3 månader.

Avgift 

Låneavgift 1 000 kr. Debiteras patienten efter förskrivning. Se under rubriken Avgifter. Reseersättning betalas till patienten enligt Region Västmanlands rutin.

Uppföljning – rekommendation 

Uppföljning ska göras efter provperiod på 2 – 3 månader.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tangentbord och alternativa inmatningsenheter

ISO-kod 24 13 18, 24 13 21

Exempel på hjälpmedel är styrplatta till exempel flexiboard, pekskärm, ögonstyrning, röststyrning och munstyrning.

Kriterier för förskrivning 

Inmatningsenhet för dator kan förskrivas till patient som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda ett vanligt tangentbord eller styrorgan.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och logoped. 

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Viktig information

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English