Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elrullstolar

Rullstolar, eldrivna med elektronisk styrning

ISO-kod
12 23 06 Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning
12 33 12 Eldrivna vårdarmanövrerade rullstolar

Kriterier för förskrivning 

Eldriven rullstol kan förskrivas till patient när samtliga kriterier nedan är uppfyllda:

 • som har en bestående funktionsnedsättning med i stort sett ingen gångförmåga 
 • som inte kan förflytta sig med andra förflyttningshjälpmedel, exempelvis manuell rullstol 
 • som har behov av eldriven rullstol hela året
 • när den eldrivna rullstolen påtagligt ökar patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i närmiljön
 • som kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra

Eldriven rullstol med ståfunktion kan förskrivas till patient:

 • som alltid använder eldriven rullstol vid förflyttning inom- samt utomhus och inte kan använda andra ståträningsredskap,
 • som själv kan köra och manövrera den eldrivna rullstolen med ståfunktion, 
 • när eldriven rullstol med ståfunktion bidrar till att patienten får ökad räckvidd och aktivitetsförmåga

Förskrivaren ska i samråd med patientens fysioterapeut/sjukgymnast ha bedömt patientens förmåga att stå och behov av ståträning innan hjälpmedlet förskrivs.

Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas om patienten inte i alla situationer klarar att manövrera elrullstol med elektronisk styrning.  

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för eldrivna rullstolar. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:  

 • Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad). 
 • Låst gemensamt utrymme där elrullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag.  (Låsanordning är patients eget ansvar)  
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst.  

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Förskrivare

Arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elrullstolen är ett lån från Region Västmanland och ska lämnas tillbaka när patienten inte längre har behov av den.

Elrullstolen är personligt utprovad och får endast köras av patienten själv. Det är inte tillåtet att skjutsa annan person på elrullstolen.

Patienten ansvarar för förvaring, rengöring och korrekt laddning av batterier samt byte av däck och slang. Däck och slang kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra arbetet mot en avgift. 

Reparationer och anpassning av elrullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Patienten får bara byta däck och slang. Om elrullstolen utsätts för åverkan eller anpassning kan Hjälpmedelscentrum debitera låntagaren en avgift för att återställa elrullstolen.

Det är patientens eget ansvar att bekosta anpassning av eldriven rullstol för att möjliggöra transport i bil. 

Bärgning av eldriven rullstol är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Elrullstolen kan tas ifrån patienten om det finns brister i handhavande eller om elrullstolen inte sköts eller förvaras enligt anvisning.

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Dubbelförskrivning är inte möjligt, vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska i första hand en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas.

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum.  

Tänk på – information till förskrivaren 

Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas. Den eldrivna rullstolen kan ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, det vill säga den gångsträcka som patienten rimligen skulle gå i närmiljön. Den eldrivna rullstolen ersätter inte andra färdmedel.  

Innan leverans ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av eldriven rullstol kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att den eldrivna rullstolen inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet. Vid utbyte är det samma rutiner som vid nyförskrivning som gäller.

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.  

Hembesök kan göras om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma den eldrivna rullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren. 

Vid vårdarstyrd eldriven rullstol ansvarar förskrivaren för körträning till dess att vårdaren kan framföra rullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att den eldrivna rullstolen används på ett adekvat sätt i lämplig miljö. 

För mera information se produktområde elrullstol förskrivarutbildning 3-hjuliga elrullstolar med manuell styrning.

Arbetsplats

Eldriven rullstol som endast används på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar att bekosta. 

Initiering utanför Region Västmanland

Om behov av eldriven rullstol initieras utanför Region Västmanland ska arbetsterapeut på hemorten tillsammans med hjälpmedelskonsulent fortsätta ärendet i patientens hemmiljö. 

Uppföljning – rekommendation 

Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning av patientens användande av elrullstol. Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas. 

Eldriven rullstol ska användas kontinuerligt under hela året och behovet ska motsvara en körtid på minst 25 timmar per år.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, eldrivna med manuell direktstyrning

ISO-kod 12 23 03

Kriterier för förskrivning

Eldriven rullstol kan förskrivas till patient när samtliga kriterier nedan är uppfyllda:

 • som har en bestående funktionsnedsättning med i stort sett ingen gångförmåga 
 • som inte kan förflytta sig med andra förflyttningshjälpmedel, exempelvis manuell rullstol 
 • som har behov av eldriven rullstol hela året
 • när den eldrivna rullstolen påtagligt ökar patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i närmiljön
 • som kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert sätt för sig själv och andra

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för eldrivna rullstolar. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:  

 • Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad). 
 • Låst gemensamt utrymme där elrullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag. (Låsanordning är patients eget ansvar)  
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst.  

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast. 

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elrullstolen är ett lån från Region Västmanland och ska lämnas tillbaka när patienten inte längre har behov av den.

Elrullstolen är personligt utprovad och får endast köras av patienten själv. Det är inte tillåtet att skjutsa annan person på elrullstolen.

Patienten ansvarar för förvaring, rengöring och korrekt laddning av batterier samt byte av däck och slang. Däck och slang kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra arbetet mot en avgift. 

Reparationer och anpassning av elrullstolen får bara göras av Hjälpmedelscentrums personal. Patienten får bara byta däck och slang. Om elrullstolen utsätts för åverkan eller anpassning kan Hjälpmedelscentrum debitera låntagaren en avgift för att återställa elrullstolen.

Det är patientens eget ansvar att bekosta anpassning av eldriven rullstol för att möjliggöra transport i bil. 

Bärgning av eldriven rullstol är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Elrullstolen kan tas ifrån patienten om det finns brister i handhavande eller om elrullstolen inte sköts eller förvaras enligt anvisning.

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Dubbelförskrivning är inte möjligt, vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska i första hand en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas.

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum.  

Tänk på – information till förskrivaren 

Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas. Den eldrivna rullstolen kan ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, det vill säga den gångsträcka som patienten rimligen skulle gå i närmiljön. Den eldrivna rullstolen ersätter inte andra färdmedel.  

Innan leverans ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av eldriven rullstol kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att den eldrivna rullstolen inte längre uppfyller krav patientsäkerhet. Vid utbyte är det samma rutiner som vid nyförskrivning som gäller.

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum av förskrivare som genomgått utbildning inom området. Om utprovning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska blanketten Underlag för utprovning av elrullstol skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Hembesök kan göras om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma den eldrivna rullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess patienten kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren. 

Vid vårdarstyrd eldriven rullstol ansvarar förskrivaren för körträning till dess vårdaren kan framföra rullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att den eldrivna rullstolen används på ett adekvat sätt i lämplig miljö. 

För mera information se produktområde elrullstol förskrivarutbildning 3-hjuliga elrullstolar med manuell styrning.

Arbetsplats

Eldriven rullstol som endast används på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. 

Initiering utanför Region Västmanland

Om behov av eldriven rullstol initieras utanför Region Västmanland ska arbetsterapeut på hemorten tillsammans med hjälpmedelskonsulent fortsätta ärendet i patientens hemmiljö. 

Uppföljning – rekommendation 

Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning av patientens användande av elrullstol. Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas.

Eldriven rullstol ska användas kontinuerligt under hela året och behovet ska motsvara en körtid på minst 25 timmar per år.

Blanketter

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, eldrivna vårdarmanövrerade

ISO-kod 12 23 12

Kriterier för förskrivning 

Kriterierna för eldriven rullstol ska vara uppfyllda. Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan förskrivas om patienten inte i alla situationer klarar att manövrera elrullstol med elektronisk styrning.   

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för eldrivna rullstolar. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:  

 • Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad). 
 • Låst gemensamt utrymme där elrullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag. (Låsanordning är patients eget ansvar)  
 • Speciella låsta rum på vissa äldreboenden/servicehus för förvaring av elrullstolar. Kravet på fastlåsning gäller även dessa utrymmen. 

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Kostnadsansvar 

Nivå 1 – hyreshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Patienten ansvarar för förvaring, rengöring och korrekt laddning av batterier samt byte av däck och slang. Däck och slang kan köpas på Hjälpmedelscentrum som också kan utföra arbetet mot en avgift. 

Bärgning av eldriven rullstol är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.  

Det är patientens eget ansvar att bekosta anpassning av eldriven rullstol för att möjliggöra transport i bil. 

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Dubbelförskrivning 

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk  skickas till Hjälpmedelscentrum.

Tänk på – information till förskrivaren 

Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas. Eldrivna rullstolen kan ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, det vill säga den gångsträcka som patienten rimligen skulle gå i närmiljön. Eldrivna rullstolen ersätter inte andra färdmedel.  

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum av förskrivaren. Om utprovning sker tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska blanketten Underlag för utprovning av elrullstol skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.  

Innan leverans ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av eldriven rullstol kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att den eldrivna rullstolen inte längre uppfyller krav patientsäkerhet. Vid utbyte är det samma rutiner som vid nyförskrivning som gäller.

Arbetsplats

Eldriven rullstol som endast används på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar att bekosta. 

Initiering utanför Region Västmanland

Om behov av eldriven rullstol initieras utanför Region Västmanland ska arbetsterapeut på hemorten tillsammans med hjälpmedelskonsulent fortsätta ärendet i patientens hemmiljö. 

Rutiner vid utprovning av eldriven rullstol

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.

Hembesök kan göras om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma den eldrivna rullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess patienten kan framföra den eldrivna rullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren. 

Vid vårdarstyrd eldriven rullstol ansvarar förskrivaren för körträning till dess vårdaren kan framföra rullstolen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 

För barn gäller att efter avslutad körträning ansvarar föräldrar för att den eldrivna rullstolen används på ett adekvat sätt i lämplig miljö. 

För mer information se produktområde elrullstol förskrivarutbildning 3-hjuliga elrullstolar med manuell styrning.

Uppföljning – rekommendation 

Förskrivaren ansvarar för uppföljning av patientens användande av eldrivna rullstolen. Uppföljning av patientens användning av eldriven rullstol rekommenderas 6 månader respektive 24 månader efter avslutad körträning. 

Eldriven rullstol ska användas kontinuerligt under hela året och behovet ska motsvara en körtid på minst 25 timmar per år.

Blanketter

Blanketten Underlag för utprovning av elrullstol ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Hjälpmedelshandboken