Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Kommunikation och information

Akustiska signaler

ISO-kod 22 27 04

När man har problem att uppfatta dörr- eller telefonsignal kan det bero på att signalen är för svag eller ligger i ett ogynnsamt frekvensområde med hänsyn till hörselnedsättningen. Man kan då ersätta eller komplettera originalsignalen med en eller flera akustiska signaler av annan karaktär. 

Kriterier för förskrivning 

Till de barn 0-19 år med hörapparat som inte hör de akustiska signalerna från dörr eller telefon.

Förskrivare 

Leg audionom, hörseltekniker.

Patientens ansvar 

Byte av batterier bekostas av brukaren.

Benförankrad hörapparat

ISO-kod 22 06 21

Om patient har problem i ytter- eller mellanörat, som hindrar ljudvågor att nå fram till innerörat, kan patient behöva få ett hörhjälpmedel inopererat. Om det av olika anledningar inte går att placera en hörapparat i hörselgången kan patient istället få en benförankrad hörapparat. Hörapparaten sätts fast vid en titanskruv som opereras in i skallbenet eller via en magnet. Den fungerar som en vibrator och skickar vibrationer via skallbenet bakom örat till snäckan i innerörat. 

Kriterier för förskrivning 

Personer med ledningshinder där konventionell hörapparat inte fungerar eller där öroninsats inte kan användas. Det kan bero på så kallad hörselgångsatresi, en kombinerad hörselnedsättning eller ensidig dövhet (framförallt barn). Patient ska ha förmåga att sköta apparaten samt förmåga till hygien och omvårdnad av huden runt implantatet. 

Förskrivare 

Audiolog och leg. audionom.

Patientens ansvar 

Eventuellt byte av batterier och övriga förbrukningsmaterial bekostas av brukaren.

Dubbelförskrivning

Ej möjligt.

Viktig information

Brukaren bör uppmanas att teckna en hemförsäkring som täcker eventuell förlust av hjälpmedlet.

Blanketter

Lånevillkor för hörseltekniska hjälpmedel

Brandvarnare

ISO-kod 22 27 21

Om det skulle börja brinna, aktiveras brandvarnaren direkt och skickar då en signal till mottagaren som väcker dig med blixtljus, ljud eller vibrationer. Den varnar automatiskt när det är dags att byta batteri och du kan trycka på pausknappen för att undvika att den aktiveras när du t ex lagar mat. 

Kriterier för förskrivning 

 • Hör den hörselskadade sin brandvarnare utan hörapparat?
 • Ensidigt döva

Förskrivare 

Leg audionom, hörseltekniker.

Patientens ansvar 

Förskrivs genom Hörselenheten i Västmanland. När hjälpmedlet inte längre används ska det återlämnas till förskrivaren.

Eventuellt byte av batterier bekostas av brukaren.

Flyttning av hjälpmedlet etc bekostas av patienten själv såväl inom bostaden som flytt till annan bostad. Nedmontering i samband med tillbaka lämnande av hjälpmedlet bekostas av Regionen. Monteringen bekostas av Region Västmanland, en egenavgift på brandvarnare tas ut på 250 kr (barn kostnadsfritt). Egenavgiften gäller även om brandvarnaren går sönder utanför garantitiden. I denna avgift erhåller man en brandvarnare (gäller både barn och vuxna), vid önskemål av flera brandvarnare så bekostar brukaren/föräldern det själv. Hjälpmedlet ska monteras/demonteras enligt tillverkarens anvisning.

Dubbelförskrivning

Endast barnen har möjlighet att erhålla hörseltekniska hjälpmedel i två boende, tex där föräldrar inte bor ihop.

Cochleaimplantat

ISO-kod 22 06 21

Cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade/döva möjlighet att uppfatta ljud. För att ett CI ska fungera behövs två delar, en yttre ljudprocessor och en opererad del, själva implantatet. 

Kriterier för förskrivning 

Person med grav hörselnedsättning och med starkt reducerad förmåga att uppfatta talat språk.

En omfattande medicinsk, audiologiskt och psykosocial utredning ligger till grund för beslut om CI.

Förskrivare 

Medicinsk audiolog.

Patientens ansvar 

Batterikostnader för vuxna och förbrukningsmaterial ingår inte.

Dubbelförskrivning

Ej möjligt.

Viktig information

Vid behov kan CI-processorerna bytas ut var 5:e år för barn och var 7:e år för vuxna.

Brukaren bör uppmanas att teckna en hemförsäkring som täcker eventuell förlust av hjälpmedlet.

Tillbehör

Barn med CI som ska ha simundervisning i skolan erhåller 1 Aqua-kit innehållande 1 vattentät Aqua+-spole, 1 magnet, 2 Aqua+-säkerhetslinor, 4 Mic Lock-byglar, 2 vattentäta fodral.

Vårdnadshavare hör av sig till Hörselenhetens specialpedagog som ombesörjer och beställer Aqua-kittet till barnet samt skriver en journalanteckning. 

Uppföljning – rekommendation 

Opererande klinik följer upp.

Blanketter  

Lånevillkor för hörseltekniska hjälpmedel

FM-system

ISO-kod 22 06 27

Personer med en hörselnedsättning som påtagligt begränsar tillvaron trots väl anpassad hörapparat/hörapparater. Personen ifråga ska vara aktuell för ev CI eller vara gravt synskadade (inskriven på Synenheten)

Anvisningen gäller för FM-system till hörapparat (ej konferenshjälpmedel).

Kriterier för förskrivning 

Vuxna personer med hörapparat (+ 65 år som inte är berättigade stöd från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan)

 1. Gravt hörselskadade personer med en maximal taluppfattning, FB ca 50 % eller sämre på bästa örat.
 2. TMV4 (0,5, 1,0, 2,0, och 4 kHz) lika med 70dB HL eller sämre på bästa örat gäller om ej FB går att fastställa.
 3. Personer som inte har möjlighet att få bidrag från Försäkringskassan, arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen.
 4. Vid gränsfall diskuteras dessa i en nämnd bestående av audiolog, enhetschef samt ansvarig audionom.

Barn

 1. Skolbarn med påtaglig hörselnedsättning som har behov att höra utanför hemklassrummet.
 2. Skolbarn som går gymnasieutbildning.

Förskrivare 

Leg audionom och hörseltekniker.

Patientens ansvar 

Information ska ges om vikten av att ha en s.k. allriskförsäkring.

Avgifter

Hörapparatens ökade batteriförbrukning i samband med användandet av FM-system bekostas av användaren.

Dubbelförskrivning

Ej möjligt.

Viktig information

Brukaren bör uppmanas att teckna en hemförsäkring som täcker eventuell förlust av hjälpmedlet.

Uppföljning – rekommendation 

Audionom, specialpedagog eller tekniker ansvarar för att utprovningen följs upp med ett återbesök efter ca 2 månader. Vid återbesöket utvärderas om FM-systemet ger brukaren en förbättrad hörselsituation med hjälp av enkät ”Utvärdering av FM-system”. Har hörselsituationen inte förbättrats ska FM-systemet återlämnas.

Blanketter

Lånevillkor för hörseltekniska hjälpmedel

Hörapparat

ISO-kod 22 06 12 (I-örat-hörapparater) 

ISO-kod 22 06 15 (Bakom-örat-apparater)

För att kompensera den hörselförlust och därmed försämrad lyssningsförmåga som ålder, bullerexponering med mera kan ha gett upphov till utnyttjas i regel förstärkning med hjälp av hörapparat. 

Beroende på typ och grad av hörselnedsättning finns ett stort antal olika typer att tillgå. De finns i olika styrkeklasser och modeller och har olika justeringsmöjligheter, allt för att kunna erbjuda en så god individuell utprovning som möjligt.

Olika modeller såsom bakomörat med vanlig insats, bakomörat med ljudslang och iörat-apparater är olika lämpliga till olika hörselnedsättningar och hörselgångsbesvär.

Kriterier för förskrivning 

TMV4 (0,5, 1,0, 2,0, och 4 kHz) lika med eller sämre än 25dB HL.

Undantag från denna regel kan göras om det föreligger medicinska skäl, såsom

 • nedsatt syn, brukaren är inskriven på syncentralen
 • svåra besvär av tinnitus
 • otoscleros

Förskrivare 

Leg audionom.

Patientens ansvar 

Byte av batterier och övriga förbrukningsmaterial bekostas av patienten. Barn under 20 år är undantagna för hörapparatsbatterier. Hörapparaten repareras kostnadsfritt vid normal användning. Även fjärrkontroll repareras kostnadsfritt, om sådan ingår i hörapparaten, vid normal användning.

En första laddare till uppladdningsbara hörapparater kan ingå kostnadsfritt om dessa är upphandlade inom regionen. Om patienten behöver reparera eller byta ut laddaren är det ett eget ansvar för patienten.

Vid händelse/misskötsel där brukaren t ex trampat sönder hörapparaten, tvättat den i tvättmaskinen, hunden har tuggat sönder den, brukaren har råkat duscha med den, plockat sönder den mm står patienten själv för reparationskostnaden.

Avgifter 

 • 700 kr/hörapparat
 • Förlorad hörapparat under utprovning - 700 kr
 • Laddare till uppladdningsbar hörapparat, om den inte ingår i regionens upphandling

Dubbelförskrivning

Är i undantagsfall möjliga till barn och till personer med en grav hörselnedsättning.

Uppföljning – rekommendation 

Uppföljning i grupp för nya patienter.

Sortiment 

Hörapparaterna utprovas ur regionens upphandlade sortiment.

Blanketter

Lånekvitto serviceapparat

Lånekvitto hörapparat

Samtalsförstärkare

ISO-kod 22 06 06

Samtalsförstärkaren plockar upp ljudet, filtrerar bort en del bakgrundsbrus och förtydligar tal. Förskrivs till hörselskadade, med behov av förstärkning, men som av olika skäl inte kan använda hörapparat. 

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs till hörselskadade, med behov av förstärkning, men som av olika skäl inte kan använda hörapparat. 

Förskrivare 

Leg audionom, hörseltekniker, distriktssköterska, hörselombud.

Patientens ansvar 

Eventuellt byte av batterier och hörtelefoner bekostas av brukaren.

Skötsel: se leverantörens bruksanvisning.

Avgifter 

700kr/samtalsförstärkare.

Skolhjälpmedel

ISO-kod 22 06

Att kunna höra vad lärare och klasskamrater säger i skolmiljön är en absolut nödvändighet för tal- och språkutvecklingen, inlärning och den sociala gemenskapen. Detta kan lösas genom att använda olika hörselprodukter som t ex teleslinga, flermikrofonsystem, högtalare eller FM-system. Gäller barn i grundskola och gymnasium.

Skolbarn med hörselnedsättning som använder hörapparat.

Kriterier för förskrivning 

Vägledning vid förskrivning och utprovning

 1. Teleslinga i ett klassrum erhåller alla barn med hörapparat
 2. Flermikrofonsystem förskrivs till barn med ett TMV4 (0,5 kHz, 1,0 kHz, 2,0 kHz och 4,0 kHz) lika med 50dB HL. Antal elevmikrofoner ute i klassrummen avgör Hörselenheten, dock max 6 st.
 3. Vid gränsfall diskuteras dessa i en nämnd bestående av audiolog, enhetschef, specialpedagog, hörseltekniker samt ansvarig audionom.

Förskrivare 

Leg audionom, hörseltekniker, specialpedagog.

Patientens ansvar 

Vid byte av skola bör föräldrarna i god tid meddela Hörselenheten så att flytt av hjälpmedlet kan ske. Hörselenheten bör också meddelas ifall man inte använder/önskar hjälpmedlet längre.

Avgifter 

Ifall skolan önskar extra mikrofoner upprättas ett kontakt mellan skolan och Hörselenheten.

Dubbelförskrivning 

Ej möjligt.

Viktig information

Audionom, specialpedagog eller hörseltekniker gör en bedömning av patientens hörselsituation och vilket system som skulle kunna förbättra hörselsituationen. För att de system vi installerar ska fungera så optimalt som möjligt är det viktigt att den akustiska miljön är bra. Det är kommunens ansvar att åtgärda brister och vi kan endast komma med synpunkter. Innan installation gör vi alltid ett besök på skolan där vi bland annat tittar på klassrummets läge i förhållande till korridorer, skolgård, vägar, fläktar och andra störande ljudkällor. Förutom akustik och tekniska hjälpmedel krävs engagerade och välutbildade pedagoger.

Uppföljning – rekommendation 

Audionom, specialpedagog och/eller tekniker ansvarar för utprovningen, information kring hjälpmedlet och uppföljning. 

Blanketter

Personal på skolan skriver på avtal att de mottagit systemet.

Lånevillkor för hörseltekniska hjälpmedel

Uthyrning av elevmikrofoner

Hyresavtal för mikrofonset

Slingor

ISO-kod 22 18 30

Anvisningen gäller för slingor till TV alternativt till radion. Till de personer som har svårigheter att uppfatta TV (alt radion) trots hörapparater.

Kriterier för förskrivning 

För vuxna gäller följande:

 • Hörselskadade med en maximaltaluppfattning FB 80 % eller sämre på bästa örat.
 • TMV4 lika med 40 dBHL eller sämre på bästa örat gäller om ej FB går att fastställa.
 • I första hand tillhandahåller regionen stolslingor. Vissa undantagsfall såsom rullstolsburna kan erhålla fast slinga om möjligt.

För barn gäller följande:

 • Alla barn med hörapparat har rätt till hörselslinga. Kan vid dubbelt boende erhålla 2 slingor.
 • Finns behov av extra slinga till mobiltelefon/TV-apparat/dator i hem eller skola erhålls en halsslinga av regionen.

Förskrivare 

Leg audionom, hörseltekniker.

Patientens ansvar 

Eventuellt byte av batterier bekostas av brukaren. Om brukaren införskaffar en ny TV/radio efter installation får brukaren själv stå för dessa ökade kostnader.

Avgifter

Monteringen bekostas av Region Västmanland. Hjälpmedlet ska monteras/demonteras enligt tillverkarens anvisning. Om brukaren införskaffar en ny TV/radio efter installation får brukaren själv stå för dessa ökade kostnader. Utbyte av utrustning sker efter bedömning. Flyttning av hjälpmedlet etc bekostas av patienten själv såväl inom bostaden som flytt till annan bostad. Nedmontering i samband med tillbaka lämnande av hjälpmedlet bekostas av regionen.

Dubbelförskrivning 

Förskrivs genom Hörselenheten i Västmanland. Den hörselskadade kan endast erhålla en slinga från regionen. När hjälpmedlet inte längre används ska det återlämnas till förskrivaren. Endast barn har möjlighet att erhålla hörseltekniska hjälpmedel i två boenden, t ex när föräldrar inte bor ihop.

Taktila hörhjälpmedel

ISO-kod 22 06 18

Hjälpmedel som tar emot, förstärker och omvandlar ljud till taktila signaler. Anvisningen gäller för optisk eller taktil signal för telefonsignal, dörrklocka och babyvakt. Väckarklocka ingår inte.

Kriterier för förskrivning 

Till personer som inte hör akustiska signaler från t ex telefon- och dörrsignal.

 • TMV4 (0,5, 1,0, 2,0, och 4 kHz) lika med 70dB HL.
 • Vid gränsfall, såsom ensidigt döva, diskuteras dessa i en nämnd bestående av audiolog, enhetschef samt ansvarig audionom.
 • Alla barn med hörapparat är undantagna gränsvärden, behovet styr.

Förskrivare 

Leg audionom, hörseltekniker.

Patientens ansvar 

Flyttning av hjälpmedlet bekostas av patienten själv såväl inom bostaden som flytt till annan bostad. Eventuellt byte av batterier bekostas av brukaren. 

Avgifter 

Nedmontering i samband med tillbaka lämnande av hjälpmedlet bekostas av regionen.

Viktig information

Monteringen bekostas av Region Västmanland. Hjälpmedlet ska monteras/demonteras enligt tillverkarens anvisning. För att byta redan installerat system görs en individuell bedömning, t ex vid flytt till annan bostad. När hjälpmedlet inte längre används ska det återlämnas till Hörselenheten.

Totalkonversationsenheter

ISO-kod 22 24 90

Totalkonversationsenheter är mjukvara och/eller hårdvara för bildtelefoni, texttelefoni eller en kombination av bild- och texttelefoni över IP-nät.

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till döva, gravt hörselskadade, dövblinda eller talskadade/språkstörda patienter som inte kan, eller med stor svårighet kan, kommunicera via vanlig telefon. 

Förskrivare 

Audionom, arbetsterapeut och logoped.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. 

Patientens ansvar 

 • Grundläggande datakunskaper
 • Abonnemangskostnader för bredband och Sip-abonnemang
 • Applikation eller programvara som kostar under 300 kr

Dubbelförskrivning

En telefon (totalkonversationsenhet) eller en applikation till egen dator, surfplatta eller smart telefon per hushåll kan förskrivas.

Patienten som fått totalkonversationsenheter förskriven kan efter behovsbedömning få tillgång till en anhörigtelefon. 

Viktig information

För patient med talskada eller språkstörning bör all förskrivning föregås av tal- och språkbedömning samt diagnostisering av logoped. 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Underlag för Hörselvårdens förskrivare - Texttelefon

Underlag för Hörselvårdens förskrivare - Bildtelefon

Exempel på sortiment 

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English