Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu: regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Produktområden

Länkar till våra olika produktområden hittar du under ruriken Produktområden, sortiment och olika artikeltyper nedan.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Vår postadress är 721 31 Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

Öppettider

Vi har öppet måndag-torsdag 8-16.30, fredag 8-16. 
Vår kundtjänst når du på telefon mellan klockan 8-12 och 13-16.
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är även möjlig alla vardagar från klockan 7. 

Aktuellt

Här hittar du nyheter från HMC

Informationsmaterial

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Byter du arbetsplats, skicka ett mail med din nya adress så att du även fortsättningsvis får nyhetsbrevet. 

HMC-info augusti

HMC-info juni

HMC-info maj

HMC-info april

HMC-info mars

HMC-info februari

HMC-info januari

Information om Hjälpmedelscentrum

HMC:s folder Välkommen till oss!

HMC:s folder Välkommen till oss! (finska)

Underlätta din vardag med hjälpmedel (länk till film på youtube)

Vad gör vi på Hjälpmedelscentrum (länk till film på youtube)

Instruktionsfilmer

Byte av batteri i trådlös rörelsevakt

Programmering av larmmottagare Home

Programmering av larmmottagare Link

Programmering av larmmottagare Trex 2G

Rengöra länkhjul

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2021: 26 februari, 28 maj, 24 september, 26 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2021: 22 januari, 16 april, 23 augusti, 22 oktober

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2021: 24 mars, 20 oktober

Styrande dokument

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2021

Kostnadsansvar för hjälpmedel

Läs mer om hur kostnadsansvaret för hjälpmedel fördelas: Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur beställs hjälpmedel till patient och till verksamhet?

Förskrivning av hjälpmedel sker i huvudsak i webSesam. Där finns också information om vilka produkter som är förskrivningsbara. Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesamutbildning.

Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel är förskrivningsbara i webSesam och kan beställas där. Specialsortiment och vissa andra hjälpmedel förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent. Det innebär att du behöver ta kontakt med hjälpmedelskonsulent och/eller att sortimentet inte kan förskrivas direkt i webSesam.  

Vilka hjälpmedel det gäller förtydligas under respektive produktområde. Orsaken till att specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent är t ex:   

 • Att hjälpmedelskonsulentens kunskap är extra viktig.
 • Att förskrivning oftast sker i samband med en utprovning med hjälpmedelskonsulent.
 • Speciellt kostsamma och ovanliga hjälpmedel.  
 • Mer avancerade hjälpmedel att ta till när grundsortimentet inte motsvarar behoven.
 • Hjälpmedel som rent tekniskt inte går att lägga upp i webSesam.

Förskrivning av dessa hjälpmedel ska ske via blankett Förskrivning av hjälpmedel som skickas in via vår uppladdningstjänst eller post.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid förskrivning till patient som är asylsökande eller gömda/tillståndslösa

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Asylsökande, gömda och tillståndslösa ska erbjudas hjälpmedel vid funktionsnedsättning om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress, betalare (enhet och rekvirentnummer) samt leveransadress på blanketten.

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Vid förskrivning till patient från annat län

Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel.

Läs mer i hjälpmedelshandboken

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med** i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet direkt i webSesam. 

Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam.

Försäljningsartiklar

Försäljningsartiklar som personförskrivs markeras med en asterisk (*) efter artikelbenämningen på första raden. Detta innebär att alla artiklar som köps från Hjälpmedelscentrum är markerade med en till två asterisker på artikelns benämningsrad.

Vid frågor, kontakta kundtjänst, telefon 021-17 30 48 eller controller Jocke Axelsson, telefon 021-17 56 49.

Individregistrerade hjälpmedel

De flesta hjälpmedel som kan rekonditioneras är individmärkta. Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc.

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst

För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett användarnamn och lösenord. Se Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten

Fyll i och spara blanketten till exempel på ditt skrivbord. Byt inte namn på blanketten. Ladda sedan upp den via vår uppladdningstjänst

Efter att du laddat upp blanketten i uppladdningstjänsten, kom ihåg att ta bort den från ditt skrivbord eller där du sparat den. Töm sedan datorns papperskorg.

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel Blanketten används när förskrivning inte kan ske i webSesam

Beställning av hjälpmedel Blanketten används vid beställning av hjälpmedel till verksamhet

Överskrivning av hjälpmedel Blanketten används när du vill flytta ett hjälpmedel från en person till en annan, du tar då ansvar för att hjälpmedlet är patientsäkert

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel Blanketten används vid uppföljning av förskriven produkt utanför beslutat sortiment och regelverk

Underlag för utprovning

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Dispens förskrivningsrätt

Dispensansökan nyutexaminerade, blivande förskrivare utan legitimation

Dispens webSesam

Dispensansökan för icke legitimerad personal med tillgång till webSesam

Dispensansökan för studerande till förskrivande yrken

Återlämning av hjälpmedel

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel Blanketten används när beställaren inte har webSesam

Manuell hämtorder via uppladdningstjänst Blanketten används till exempel vid retur från lager, retur till konsulent eller när personnumret är okänt

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum Blanketten används vid förändring av betalningsansvar

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel Blanketten används vid förändring av betalningsansvar

Anmälan om försvunna och felregistrerade hjälpmedel Blanketten används när hjälpmedel vid uppföljning hos patient eller enhet saknas

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel Blanketten används när hjälpmedel hos patient är skadat, stulet eller borttappat

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter  E-tjänst Läkemedelsverket. Används när patient skadats, eller hade kunnat skadas, vid användande av hjälpmedel

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Produktområden, sortiment och olika artikeltyper

Produktområden

Hjälpmedel delas in i olika produktområden, baserat på ett internationellt ISO-system. Huvudområdena är Rörelse eller förflyttning och överflyttning. Där ingår gånghjälpmedel, rullstolar, sittvagnar, elrullstolar, tillbehör till rullstolar, drivaggregat, cyklar, lyftar och andra hjälpmedel för överflyttning. 

I området Träning, vård och behandling ingår bland annat ståhjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel.

Kommunikation och kognitionshjälpmedel, där också larm och hjälpmedel för omgivningskontroll ingår. 

Olika hjälpmedel i Hemmet, till exempel omvårdnadshjälpmedel, hygien- och toaletthjälpmedel, hjälpmedel för att äta, dricka och klä på sig.

Hjälpmedel sorteras på detta sätt i hjälpmedelshandboken och i webSesam. På Hjälpmedelscentrum finns olika hjälpmedelsteam som kan ge råd och stöd till dig som förskrivare. I teamen ingår bland annat produktansvarig hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.

Sortiment

Hjälpmedel upphandlas och utifrån det skapas ett grundsortiment som förväntas erbjuda fungerande hjälpmedel för de flesta behov. Inom de flesta hjälpmedelsområden erbjuds också ett specialsortiment som kan förskrivas när grundsortimentet inte kan tillgodose en patients behov. En del kostsamma hjälpmedel räknas som specialsortiment.

Aktuellt sortiment finns i webSesam I Sortimentskatalogen i webSesam har hjälpmedlen sorterats produktområdesvis, vilket ger en god översikt av alternativa artiklar. Ytterligare information om hjälpmedlen, till exempel vad som passar olika behov, specifika skillnader mellan olika produkter, mått och inställningsmöjligheter, finns i förskrivarmaterialen. Dessa hittar du under respektive produktområde.

Individregistrerade hjälpmedel

Hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras och återanvändas är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man på Hjälpmedelscentrum följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc. Individnumret ska anges i samband med till exempel anpassning, avhjälpande underhåll och återlämning.

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Försäljningsartiklar

Hjälpmedel av förbrukningskaraktär (under 1000 kr) bedöms inte kunna rekonditioneras och återanvändas. De är markerade med en asterisk (*) efter artikelbenämningen i webSesam. Artiklarna beställs per patient vid förskrivning, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med två asterisker (**) efter artikelbenämningen i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet i webSesam. Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam. Artiklarna beställs inte per patient i webSesam, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Produkt utanför beslutat sortiment och regelverk

När en patients behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment eller lösas inom befintligt regelverk finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment och regelverk. En ansökan görs utifrån förskrivarens bedömning, vilket medför att förskrivaren ska stå bakom ansökan. Innan ansökan skickas in ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

Efter kontakt med produktansvarig konsulent görs ansökan på blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Bifigat längst bak i blanketten finns ett stöd för bedömning och ifyllande. Blanketten skickas in via webSesam, där du skapar aktiviteten Utprovning och bifogar blanketten. Hur det går till kan du läsa här

Produktansvarig hjälpmedelskonsulent handlägger inkommen ansökan och bereder ärendet inför beslut i ärendegrupp. 

Processen sker enligt följande flödesschema:

Ärendegrupp och beslut

Ansökan tas upp av handläggande produktansvarig hjälpmedelskonsulent i en ärendegrupp som sammanträder minst en gång per månad. Beslut om ansökt hjälpmedel utanför sortiment och regelverk fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med verksamhetschef.

Höstens inplanerade möten är den 25 augusti, 15 september, 6 och 27 oktober, 10 november, 1 och 15 december.

Beslutet meddelas ansvarig förskrivare av handläggande hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ansvarar för att meddela utfallet av ansökan till patienten. Vid ett beviljande kan en utprovning starta. Om utprovning utfaller väl kan en förskrivning ske. 

Utbildning

Här kan du läsa om våra utbildningar och vad som behövs för att du ska kunna förskriva hjälpmedel. Information om förskrivningsrätt och utbildningar om inkontinenshjälpmedel finns under rubriken Inkontinens.

Länk till Kompetensplatsen HMC (för anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id).

Länk till Kompetensplatsen HMC (för externa förskrivare utan HSA-id).

Förskrivningsrätt hjälpmedel i Västmanland

För att få förskrivningsrätt av hjälpmedel i Västmanland ska blivande förskrivare genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen, Förskrivning av hjälpmedel. Läkare är undantagna. 

Socialstyrelsen har även webbutbildningarna Förskrivning av förbrukningsartiklar samt Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal, länk, som också är intressanta ur förskrivningssynpunkt.

Det är också obligatoriskt för alla blivande förskrivare att genomföra Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning Grund, läkare undantagna. 

För arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnast och logopeder är det obligatoriskt att gå lärarledd websesamutbildning

Vissa yrkesgrupper som sällan förskriver hjälpmedel, eller enbart få produkter, får en förenklad websesaminstruktion som bygger på självstudier. Se lista nedan. 

Barnmorskor och fysioterapeuter som enbart förskriver TENS, samt läkare, är undantagna förskrivarutbildning webSesam. 

Länk till lista utbildning

Hjälpmedelscentrums alla aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC, se Utbildningskatalog. De finns även längre ner på denna sida. 

Dispenser förskrivningsrätt

Nyexaminerade i förskrivande yrken i väntan på legitimation kan ges tidsbegränsad (max 3 månader) dispens för rollen förskrivare, alternativt beställare, i webSesam. Den nyexaminerade ska ha en utsedd handledare, gå Förskrivarutbildning Grund, webSesam och Socialstyrelsens utbildning.

Verksamhetschef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Dispenser behörighet webSesam

Studerande till förskrivande yrke kan inte få förskrivningsrätt men kan ges behörighet till ett studentkonto. Det gäller under en tidsbegränsad period för rollen läsbehörighet och/eller beställning till enhet i webSesam. Den studerande får en förenklad webSesam-instruktion som bygger på självstudier och behöver stöd av handledare på arbetsplatsen.

Chef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Icke legitimerad personal som behöver administrera i webSesam, t ex lageransvariga som behöver göra beställningar till enhet eller påfyllnad av lager, hämtorder, lagerflytt eller enbart läsbehörighet i webSesam. Personalen får en förenklad webSesam-instruktion som bygger på självstudier.

Chef skickar in blankett via via post eller vår uppladdningstjänst.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som görs online. Den finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Utbildningen ger en beskrivning av vilket ansvar du har som förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter godkänd Förskrivarutbildning Grund får du automatiskt ett mail som du vidarebefordrar enligt instruktion, med uppgifter om vilken arbetsplats du tillhör med mera. Förskrivarutbildning Grund kan göras innan du börjar din anställning. 

Anmälan och hur du skapar ett konto, se Kompetensplatsen HMC nedan. Kompetensplatsen är Hjälpmedelscentrums utbildningsportal.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du nyhetsbrevet HMC-info till din e-postlåda. HMC-info innehåller viktig information från Hjälpmedelscentrum. Nyhetsbrevet skickas ut varje månad till förskrivare i Västmanland.  

Förskrivarutbildning webSesam

Om du förskriver hjälpmedel frekvent, eller är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller logoped, ska du gå den lärarledda Förskrivarutbildning webSesam. 

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet där du bland annat kan göra förskrivning, beställning, hämtorder och felanmälan. Om du upptäcker att den förenklade instruktionen inte räcker till för dig eller om du börjar förskriva mer eller fler hjälpmedel kan du anmäla dig till Förskrivarutbildning webSesam.

Se lista ovan, vilken grupp du tillhör. 

Förskrivarutbildning webSesam kan göras innan du börjar din anställning under förutsättning att du gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning och Förskrivarutbildning Grund och fått den godkänd.

Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

Efter Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger dig kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. Produktutbildningarna är lärarledda av hjälpmedelskonsulenter och i vissa fall hjälpmedelstekniker. Några produktutbildningar är obligatoriska för förskrivningsrätt. Utbildningsutbudet hittar du på respektive produktområdes informationssida. 

För anmälan, se Kompetensplatsen HMC, Utbildningskatalog. Där ser du också om utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentrum eller digitalt via Teams.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

Kompetensplatsen HMC är Hjälpmedelscentrums utbildningsportal.

Anmälan

För att anmäla dig till våra utbildningar använder du en av länkarna nedan. Länkar finns även i den gröna rutan Länkar på denna sida.

Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Välj Utbildningskatalog för att se utbudet av utbildningar. Välj aktuell utbildning och anmäl dig.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning. Klicka på Utbildningskatalog för att ta del av utbildningsutbudet. Välj utbildning och anmäl dig direkt, du skapar ett konto i samband med din första anmälan. Instruktionsfilm om Kompetensplatsen och hur du skapar ett konto finns på Kompetensplatsen HMC, Guide för externa användare.

För externa förskrivare utan HSA-ID

Avanmälan

Om du behöver avanmäla dig gör du det på samma ställe som du anmält dig. Om det sker efter att anmälningstiden gått ut, kontakta hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se eller ring kundtjänst. Utebliven avanmälan debiteras med 450 kr exkl moms.

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Granne med HMC finns Jonnys krog. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Under pågående pandemi ber vi dig som deltar i utbildning på plats på HMC att ta med munskydd för att möjliggöra de moment där avståndet mellan personer är mindre än 2 meter.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Under 2019 hölls Förskrivarens dag den 6 december. Pga pandemin kommer vi inte att anordna Förskrivarens dag 2021. 

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 7 september Rullstolsdynor vuxen
 • 9 september Rullstolsdynor vuxen
 • 21 september Elrullstolar (praktik)
 • 16 september Lyftar och lyftselar
 • 23 september Personliga larm och GPS-larm
 • 5 oktober Manuella rullstolar Bas/Allround
 • 21 oktober Omgivningskontroll, manöverkontakter och stativ
 • 21 samt den 25 oktober Barnhjälpmedel habilitering
 • 27 oktober Inkontinenshjälpmedel - fortsättning
 • 4 november Omvårdnad
 • 11 november Kognition: Planering, tid och minne
 • 11 november Manuella rullstolar Komfort
 • 17 november Inkontinensombud - fortsättning
 • 23 november TENS-apparater
 • 2 december Kalenderappar för smartphones och surfplattor
 • 9 december Antidecubitusmadrasser (för sjuksköterskor)
 • 16 december Manuella rullstolar Allround Avancerad
 • 13 januari Tyngdprodukter

Förskrivarutbildningar som ges online

 • Förskrivarutbildning Grund
 • Inkontinenshjälpmedel Grund
 • Inkontinensombud Grund

Förskrivarutbildningar som anordnas efter intresseanmälan

 • Barnhjälpmedel barnklinik
 • Barnhjälpmedel habilitering
 • Drivaggregat
 • Specialanpassning

Externa utbildningar och leverantörsutbildningar på Hjälpmedelscentrum

 • Introduktion MEMOplanner, 8/9, 6/10
 • Introduktion Handikalender, 15/9, 12/10
 • Introduktion myAbilia webbtjänst, 22/9, 27/10
 • Introduktion Lightwriter SL50, 8/10, 26/11

Anmälan görs till Abilia  

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Så här går en utprovning på Hjälpmedelscentrum till

Inför besöket

Förskrivaren ansvarar för

 • kartläggning och bedömning samt att skicka in underlag till HMC via webSesam
 • förmedla bokad tid till patient 
 • vid behov bokning av tolk 
 • att patient blir meddelad vid eventuell avbokning av besök 

Konsulent ansvarar för

 • att ta kontakt med förskrivare och erbjuda tid för utprovning
 • iordningsställande av hjälpmedel till utprovning, boka rum, tekniker och leverantör efter behov 

Avstämning med hjälpmedelskonsulent

Vid behov kan ett tillfälle för eventuella uppdateringar om ärendet behövas mellan förskrivare och konsulent/ tekniker. Tiden behöver vara överenskommen och ska ske innan det inbokade besöket, t ex en kvart innan patienten kommer till utprovningen.   

Agenda och tillvägagångssätt vid utprovning På HMC   

Förskrivare och patient väntar i väntrum där konsulent möter upp för att gemensamt gå till utprovningsrum.

Konsulenten håller i mötet enligt följande agenda:  

 1. Konsulent välkomnar och berättar kort om HMC och tydliggör att förskrivaren kommer från annan verksamhet. Alla medverkandes roller presenteras.
 2. Förskrivaren går igenom sin bedömning (inskickat underlag) och redogör för önskat mål med hjälpmedel.
 3. Patienten/närstående får möjlighet att bekräfta förskrivarens bedömning och sina egna förväntningar.
 4. Konsulent visar och beskriver hjälpmedel utifrån inkommit underlag.
   - Konsulent ansvarar för kunskap om hjälpmedlet. 
   - Förskrivaren ansvarar för patientens behov i förhållande till hjälpmedlet och önskemål om anpassning av hjälpmedlet.  
 5. Provning av hjälpmedel
 6. Förskrivaren beslutar om hjälpmedel ska förskrivas. 
  - Beslutet ska grunda sig på bästa möjliga val för patienten och så kostnadseffektiva hjälpmedel som möjligt, konsulent är ett stöd i beslutet.
 7. Förskrivaren sammanfattar mötet och kan med fördel använda färdigt dokument Bra att veta om mitt hjälpmedel och/eller Minnesanteckning möte samt planera för uppföljning.

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Se här när rummen är bokade Länk till kalendrar

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel - svenska

Lån av hjälpmedel - engelska

Lån av hjälpmedel - arabiska

Lån av hjälpmedel - franska

Lån av hjälpmedel - persiska

Lån av hjälpmedel - somaliska

Lån av hjälpmedel - sorani

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via vår uppladdningstjänst. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Jämställdhet vid förskrivning

Region Västmanland arbetar med jämställdhetsintegrering i enlighet med svensk lag, t ex diskrimineringslagen, och såväl globala som nationella och regionala mål. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från beslutsfattande till planering och genomförande.

Statistiken visar vissa omotiverade skillnader i förskrivning av hjälpmedel till kvinnor och män. Därför är det viktigt att du tänker till på jämställdhetsperspektivet så att inte hjälpmedel förskrivs på olika grund till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer eller fördjupa dig i ämnet finns det mycket att tillgå. Här har vi valt ut några länkar till webbplatser och skrifter. Du hittar även statistik över hur förskrivningen ser ut i Västmanland. Att det är en överrepresentation av kvinnor eller män för ett visst hjälpmedel kan vara motiverat, men genom att bli mer medvetna om perspektivet kan vi minska omotiverade skillnader. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Information om mänskliga rättigheter och jämställdhet Mer information, filmer mm finns om du söker dig vidare på webbplatsen.

Socialstyrelsen
Jämlik hälsa i vård och omsorg

Jämställ.nu 
Portal om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg

Basutbildning jämställdhetsintegrering 
En utbildning från länsstyrelsen i Kalmar län Till basutbildningen finns även en handledning. Titta på de delar som är relevanta för dig, t ex del 2 ”Vad är jämställdhet” eller del 5 ”Kön, genus och normer”.

RFSL
Korta webbinarier om normer och bemötande

Film om minoritetsstress

Statistik
Hyreshjälpmedel hos patienter juni 2021 (uppdateras årligen)

Dokument

Ojämställdhet i hälsa och vård 2019

Hjälpmedel i kommuner och landsting

Jämställda hjälpmedel Region Örebro län rapport

Fickbok Fakta om kvinnor och män 2018 Västmanland

Det här handlar inte om dig

Handbok för bra bemötande av hbtq-personer 

Utställning och studiebesök

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor.

De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Patienten kan inte gå in själv i utprovningsrummet. Du som är förskrivare kan boka rummen via vår kundtjänst.  

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

Just nu har vi begränsade möjligheter att hyra ut konferensrummen till större sällskap på grund av covid-19-pandemin.

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Just nu har vi inte möjlighet att genomföra studiebesök på grund av covid-19-pandemin.

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för övriga studiebesök är 501 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 751 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Vad gör vi på Hjälpmedelscentrum? (länk till film på youtube)

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck och Kvicksund.

Tisdag: Västerås öster om Svartån och VSV. Transport går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på Västmanlands sjukhus Västerås (VSV). Regionens transportenhet hämtar desa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum.

Onsdag: Sala. Leverans går också till arbetsterapin, sjukgymnastiken och lungmottagningen på VSV.

Torsdag: Köping, Arboga och Kungsör.

Fredag: Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg. Leverans går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på VSV. 

Leverans efter ordinarie turbilsschema eller stopptid

Hjälpmedel levereras enligt Hjälpmedelscentrums regelverk för transport. I detta dokument finns information om Hjälpmedelscentrums ordinarie turbilsschema, stopp- och plocktider för leverans, lista över skrymmande hjälpmedel, extratransport, AH-leverans och utskrivningsärende.

När det finns behov av extraleverans eller extraplock utöver dessa tider kan förskrivare beställa detta enligt gällande prislista. Kontakta då Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 021-17 30 48. Betalning ska vara klarlagt vid beställning.

Utskrivningsärende, AH-ärende och leverans till patient i livets slutskede

När det finns behov av leverans utöver ordinarie turbilsschema för att utskrivning av patient från sjukhus eller boende ska kunna göras, eller till patient som är ansluten till regionens avancerade hemsjukvård (AH) eller patienter i livets slutskede, kan leverans ske till hemadress eller turbilsplats utan extra kostnad oavsett körschema. Icke skrymmande hjälpmedel levereras till turbilsplats, men när det gäller AH-ärenden och patienter i livets slutskede kan leverans ske till hemadress.

Transportplaneraren prioriterar leveranserna utifrån det leveranssätt som du som är förskrivare valt.

Ordern läggs i första hand i webSesam med leveransprioritet AH-ärenden eller Utskrivningsärende före kl 12.00. Ange alltid önskemål om levereransdag. Om ordern läggs efter kl 12.00 men innan 13.30 ska du alltid ta kontakt med Hjälpmedelscentrums kundtjänst för manuell hantering. I vissa fall kan du använda vår uppladdningstjänst.

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Ställ ut hjälpmedlen dagen före, om det går. Meddela annars HMC från vilken tid hjälpmedlen finns utställda, detta gäller framför allt Västerås. Transportbilen lämnar HMC kl 7.30.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter) se till att telefonnummer samt alternativt telefonnummer finns.

Kontrollera alltid leverans- samt hämtadress. 

Reparation och anpassning

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Kostnaden för byte av däck och slang för drivhjul till alla rullstolar (manuella och elrullstolar) och sittvagn/sulky ingår numera i hyran. Ingen egenavgift tas ut från patienten. Om tekniker från HMC byter däck och/eller slang vid ett hembesök debiteras patienten en serviceavgift på 200 kr. 

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands samt transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rollatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva rollatorer. Under 2021 genomförs inga rollatorcaféer.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning efter utleverans debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning. Eventuella tillbehör som krävs för att göra anpassningen ska beställas med leveransadress "Internleverans tekniker/konsulent".

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen berör en namngiven patient och förutsätter en skriftlig anvisning, inklusive riskanalys, från förskrivare. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelscentrums utbildning Specialanpassning

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id

För externa förskrivare utan HSA-id

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som har orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen Negativ händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respektive kunds avvikelsesystem och till Läkemedelsverket. Det gör du genom att fylla Läkemedelsverkets e-tjänst Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Efter att ha granskat och skickat in anmälan till Läkemedelsverket, ges möjlighet att spara en PDF-kopia. Denna kopia av anmälan skickas till Enhetschef för Teknik och inköp på HMC via uppladdningstjänsten. Länk till Instruktion negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter.

För övriga ärenden, till exempel utebliven leverans eller trasigt hjälpmedel vid leverans ska Reklamation väljas. Mer information om hur du registrerar i webSesam finns i utbildningsmaterialet under sektionen Allmän info – webSesam. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage - använd Arbetsorder.

Säkerhetsmeddelanden


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.