Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medarbetare på Hjälpmedelscentrum tar emot en besökare i kundtjänst

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu: regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Vår postadress är 721 31 Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

HMC:s folder Välkommen till oss!

HMC:s folder Välkommen till oss! (finska)

Öppettider

Vi har öppet måndag-torsdag 8-16.30, fredag 8-16.
Öppettider under sommaren (15/6-14/8) är 8-16.
Vår kundtjänst når du på telefon mellan klockan 8-12 och 13-16.
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är även möjlig alla vardagar från klockan 7.

Covid-19

Föreläsning rehabilitering efter covid-19 och IVA-vård

Aktuellt

Här hittar du nyheter från HMC

 • Enkät hjälpmedelshandboken2020

  Nu är det dags för den årliga utvärderingen av Hjälpmedelshandboken. Dina synpunkter är viktiga för fortsatt utveckling av handboken.
 • Förändring i webSesam

  Vi inför en ny arbetsordertyp och byter namn på den gamla 3 - Utprovning.
 • Tyngdtäckesrummet öppnas

  Tyngdtäckesrummet på HMC öppnar igen för utprovning. Vid din första utprovning ska en hjälpmedelskonsulent vara med. Du kan inte boka rummet själv, utan tar kontakt med konsulent.

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

HMC-info juni

HMC-info maj

HMC-info april

HMC-info mars

HMC-info februari

HMC-info januari

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Läs mer om hur vi är organiserade i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2020: 28 februari, 28 maj, 25 september, 27 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2020: 31 januari, 17 april, 28 augusti, 30 oktober

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2020: 18 mars, 28 oktober

Styrande dokument

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020

Kostnadsansvar för hjälpmedel

Läs mer om hur kostnadsansvaret för hjälpmedel fördelas: Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur förskrivs eller beställs hjälpmedel?

Förskrivning av hjälpmedel sker i huvudsak i webSesam. Där finns också information om vilka produkter som är förskrivningsbara. Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesamutbildning.

Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel är förskrivningsbara i webSesam. Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid förskrivning till patient som är asylsökande eller gömda/tillståndslösa

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Asylsökande, gömda och tillståndslösa ska erbjudas hjälpmedel vid funktionsnedsättning om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress, betalare (enhet och rekvirentnummer) samt leveransadress på blanketten.

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Vid förskrivning till patient från annat län

Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel.

Läs mer i hjälpmedelshandboken

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med** i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet direkt i webSesam. 

Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam.

Försäljningsartiklar

Försäljningsartiklar som personförskrivs markeras med en asterisk (*) efter artikelbenämningen på första raden. Detta innebär att alla artiklar som köps från Hjälpmedelscentrum är markerade med en till två asterisker på artikelns benämningsrad.

Vid frågor, kontakta kundtjänst, telefon 021-17 30 48 eller controller Jocke Axelsson, telefon 021-17 56 49.

Individregistrerade hjälpmedel

Alla dyrare hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst

För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett användarnamn och lösenord. Se Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten

Fyll i och spara blanketten till exempel på ditt skrivbord. Byt inte namn på blanketten. Ladda sedan upp den via vår uppladdningstjänst

Efter att du laddat upp blanketten i uppladdningstjänsten, kom ihåg att ta bort den från ditt skrivbord eller där du sparat den. Töm sedan datorns papperskorg.

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel Blanketten används när förskrivning inte kan ske i webSesam

Beställning av hjälpmedel

Överskrivning av hjälpmedel

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel

Underlag för utprovning

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel Blanketten används när beställaren inte har webSesam

Manuell hämtorder via uppladdningstjänst Blanketten används till exempel vid retur från lager, retur till konsulent eller när personnumret är okänt

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel

Anmälan om försvunna och felregistrerade hjälpmedel

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation

Produkt utanför beslutat sortiment

När patientens behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment. Innan ansökan görs ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

För ansökan ska du använda blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Den skickas in via webSesam.

Processen sker enligt följande flödesschema:

Ärendegrupp Produkt utanför beslutat sortiment

Beslut fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med verksamhetschef och produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Detta sker i en så kallad ärendegrupp som sammanträder minst en gång per månad.

Vårens inplanerade möten är den 8 januari, 29 januari, 19 februari, 11 mars, 1 april, 22 april, 13 maj och 3 juni.

Utbildning

Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning Grund, Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen, Förskrivning av hjälpmedel.

Socialstyrelsen har även webbutbildningarna Förskrivning av förbrukningsartiklar samt Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal.

Hjälpmedelscentrums aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC och längre ner på denna sida.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Den ger en beskrivning av vilket ansvar du som har förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter genomförd Förskrivarutbildning Grund har du förskrivningsrätt.

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet där du kan göra förskrivningar och beställningar. Utbildningen ges regelbundet på Hjälpmedelscentrum. Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

När du är klar med basutbildningarna Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du gå vidare genom att anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. För aktuellt utbud och anmälan, se Kompetensplatsen HMC.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

För att anmäla dig till våra utbildningar väljer du en av länkarna nedan. Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

För externa förskrivare utan HSA-ID

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Granne med HMC finns Jonnys krog. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Under 2019 hölls Förskrivarens dag den 6 december.

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 28 augusti webSesam
 • 1 september TENS-apparater
 • 3 september Kommunikationshjälpmedel
 • 24 september Planering, tid och minne
 • 29 september Rullstolsdynor
 • 30 september webSesam
 • 14 oktober Tyngdprodukter
 • 28 oktober webSesam
 • 29 oktober Lyftar och lyftselar
 • 11 november Kalenderappar för smartphones och surfplattor
 • 12 november Omvårdnadshjälpmedel
 • 25 november webSesam
 • 2 december Bildtillverkningsprogram
 • 10 december Antidecubitusmadrasser
 • 17 december webSesam

Externa utbildningar och leverantörsutbildningar på Hjälpmedelscentrum

Inga planerade.

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Se här när rummen är bokade Länk till kalendrar

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via vår uppladdningstjänst. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Produktområden

Arbetsstolar 

Underlag för utprovning av arbetsstol

Barnhjälpmedel 

 Underlag för utprovning av manuell rullstol barn

Elrullstolar 

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Förflyttning och överförflyttning 

Inkontinens 

Kommunikation 

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Kognition 

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av tyngdväst

Larm och GPS-larm 

Underlag för utprovning av GPS-larm

Omgivningskontroll och styrsätt

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Manuella rullstolar 

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Medicinska behandlingshjälpmedel 

Omvårdnadshjälpmedel 

Tränings- och gånghjälpmedel 

Jämställdhet vid förskrivning

Region Västmanland arbetar med jämställdhetsintegrering i enlighet med svensk lag, t ex diskrimineringslagen, och såväl globala som nationella och regionala mål. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från beslutsfattande till planering och genomförande.

Statistiken visar vissa omotiverade skillnader i förskrivning av hjälpmedel till kvinnor och män. Därför är det viktigt att du tänker till på jämställdhetsperspektivet så att inte hjälpmedel förskrivs på olika grund till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer eller fördjupa dig i ämnet finns det mycket att tillgå. Här har vi valt ut några länkar till webbplatser och skrifter. Du hittar även statistik över hur förskrivningen ser ut i Västmanland. Att det är en överrepresentation av kvinnor eller män för ett visst hjälpmedel kan vara motiverat, men genom att bli mer medvetna om perspektivet kan vi minska omotiverade skillnader. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Information om mänskliga rättigheter och jämställdhet Mer information, filmer mm finns om du söker dig vidare på webbplatsen.

Socialstyrelsen
Jämlik hälsa i vård och omsorg

Jämställ.nu 
Portal om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg

Basutbildning jämställdhetsintegrering 
En utbildning från länsstyrelsen i Kalmar län Till basutbildningen finns även en handledning. Titta på de delar som är relevanta för dig, t ex del 2 ”Vad är jämställdhet” eller del 5 ”Kön, genus och normer”.

RFSL
Korta webbinarier om normer och bemötande

Film om minoritetsstress

Statistik
Hyreshjälpmedel hos patienter mars 2020

 

Dokument

Ojämställdhet i hälsa och vård 2019

Hjälpmedel i kommuner och landsting

Jämställda hjälpmedel Region Örebro län rapport

Fickbok Fakta om kvinnor och män 2018 Västmanland

Det här handlar inte om dig

Handbok för bra bemötande av hbtq-personer


Utställning och studiebesök

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor. 

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för studiebesök är 491 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 736 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Under våren är det vissa ändringar i schemat i samband med helger. Läs mer här

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck och Kvicksund.

Tisdag: Västerås öster om Svartån och VSV. Transport går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på VSV. Regionens transportenhet hämtar desa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum.

Onsdag: Sala. Leverans går också till arbetsterapin, sjukgymnastiken och lungmottagningen på VSV.

Torsdag: Köping, Arboga och Kungsör.

Fredag: Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg. Leverans går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på VSV. 

Leverans efter ordinarie turbilsschema eller stopptid

Hjälpmedel levereras enligt Hjälpmedelscentrums regelverk för transport. I detta dokument finns information om Hjälpmedelscentrums ordinarie turbilsschema, stopp- och plocktider för leverans, lista över skrymmande hjälpmedel, extratransport, AH-leverans och utskrivningsärende.

När det finns behov av extraleverans eller extraplock utöver dessa tider kan förskrivare beställa detta enligt gällande prislista. Kontakta då Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 021-17 30 48. Betalning ska vara klarlagt vid beställning.

Utskrivningsärende och AH-ärende

När det finns behov av leverans utöver ordinarie turbilsschema för att utskrivning av patient från sjukhus eller boende ska kunna göras, eller till patient som är ansluten till avancerad hemsjukvård (AH), kan leverans ske till hemadress eller turbilsplats utan extra kostnad oavsett körschema. Icke skrymmande hjälpmedel levereras till turbilsplats, men när det gäller AH-ärenden kan leverans ske till hemadress.

Ordern läggs i första hand i webSesam med leveransprioritet AH-ärenden eller Utskrivningsärende före kl 12.00. Ange alltid önskemål om levereransdag. Om ordern läggs efter kl 12.00 men innan 13.30 ska du alltid ta kontakt med Hjälpmedelscentrums kundtjänst för manuell hantering. I vissa fall kan du använda vår uppladdningstjänst.

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Ställ ut hjälpmedlen dagen före, om det går. Meddela annars HMC från vilken tid hjälpmedlen finns utställda, detta gäller framför allt Västerås. Transportbilen lämnar HMC kl 7.30.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter) se till att telefonnummer samt alternativt telefonnummer finns.

Kontrollera alltid leverans- samt hämtadress. 

Reparation och anpassning

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands eller transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rullatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva rullatorer.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rullatorcafé, 021-17 30 48.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning efter utleverans debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning.

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till Hjälpmedelshandboken

Broschyr Specialanpassade produkter

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som har orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen Negativ händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respektive kunds avvikelsesystem och till IVO. Det gör du genom att fylla i blankett till IVO/Läkemedelsverket och skicka med e-post till enhetschef för Teknik och inköp, Hjälpmedelscentrum. Instruktion negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter

För övriga ärenden, till exempel utebliven leverans eller trasigt hjälpmedel vid leverans ska Reklamation väljas. Mer information om hur du registrerar i webSesam finns i utbildningsmaterialet under sektionen Allmän info – webSesam. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage - använd Arbetsorder.


Kontakt