Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medarbetare på Hjälpmedelscentrum tar emot en besökare i kundtjänst

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu: regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48,
e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

HMC:s folder Välkommen till oss!

HMC:s folder Välkommen till oss! (finska)

Öppettider

Vi har öppet måndag-torsdag 8-16.30, fredag 8-16.
Vår kundtjänst når du på telefon mellan klockan 8-12 och 13-16.
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är möjlig alla vardagar från klockan 7.

Den 19 november är Hjälpmedelscentrums lager stängt pga inventering. Då går det inte att göra några utprovningar eller boka utprovningsrum.

Aktuellt

Här hittar du nyheter från HMC

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

HMC-info augusti

HMC-info juni

HMC-info maj

HMC-info april

HMC-info mars

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Läs mer om hur vi är organiserade i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2019: 1 mars, 17 maj, 27 september, 29 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2019: 18 januari, 17 april, 6 september, 25 oktober

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2019: 27 mars, 30 oktober

Styrande dokument

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

Finansiering av Hjälpmedelscentrums verksamhet

Läs mer om hur hjälpmedel debiteras och vad som ingår i hyran i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur förskrivs eller beställs hjälpmedel?

Förskrivning av hjälpmedel sker i huvudsak i webSesam. Där finns också information om vilka produkter som är förskrivningsbara. Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesamutbildning.

Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel är förskrivningsbara i webSesam. Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid förskrivning till patient som är asylsökande

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress samt leveransadress på blanketten.

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Vid förskrivning till patient från annat län

Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel.

Läs mer i hjälpmedelshandboken

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med** i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet direkt i webSesam. 

Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam.

Försäljningsartiklar

Försäljningsartiklar som personförskrivs markeras med en asterisk (*) efter artikelbenämningen på första raden. Detta innebär att alla artiklar som köps från Hjälpmedelscentrum är markerade med en till två asterisker på artikelns benämningsrad.

Vid frågor, kontakta kundtjänst, telefon 021-17 30 48 eller controller Jocke Axelsson, telefon 021-17 56 49.

Individregistrerade hjälpmedel

Alla dyrare hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst

För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett användarnamn och lösenord. Se Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten

Fyll i och spara blanketten till exempel på ditt skrivbord. Byt inte namn på blanketten. Ladda sedan upp den via vår uppladdningstjänst

Efter att du laddat upp blanketten i uppladdningstjänsten, kom ihåg att ta bort den från ditt skrivbord eller där du sparat den. Töm sedan datorns papperskorg.

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Blankett som används när förskrivning inte sker i webSesam:

Förskrivning av hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel

Överskrivning av hjälpmedel

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel

Underlag för utprovning

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel

Blankett som används när hämtorder inte registreras i webSesam:

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel

Anmälan om försvunna hjälpmedel

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation

Sortiment

Aktuellt sortiment finns i webSesam.

Inom de olika produktområdena finns förskrivarmaterial som ger en överskådlig sortimentsöversikt.

Produkt utanför beslutat sortiment

När patientens behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment. Innan ansökan görs ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

För ansökan ska du använda blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Den kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Ärendegrupp Produkt utanför beslutat sortiment

Beslut fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med förvaltningsdirektör och produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Detta sker i en så kallad ärendegrupp som sammanträder en gång per månad.

Höstens inplanerade möten är den 14 augusti, 4 september, 25 september, 16 oktober, 6 november, 27 november och 18 december.

Utbildning

Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning Grund, Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen.

Aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC och längre ner på denna sida.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Den ger en beskrivning av vilket ansvar du som har förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter genomförd Förskrivarutbildning Grund har du förskrivningsrätt.

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet där du kan göra förskrivningar och beställningar. Utbildningen ges regelbundet på Hjälpmedelscentrum. Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

När du är klar med basutbildningarna Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du gå vidare genom att anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. För aktuellt utbud och anmälan, se Kompetensplatsen HMC.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

För att anmäla dig till våra utbildningar väljer du en av länkarna nedan. Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

För externa förskrivare utan HSA-ID

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Granne med HMC finns Jonnys krog. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. I år kommer Förskrivarens dag att hållas fredagen den 6 december. Mer information och inbjudan kommer under hösten i HMC-info och här på webbplatsen.

Externa utbildningar

På Hjälpmedelscentrum anordnas ibland leverantörsutbildningar. De annonseras i HMC-info och finns längre ned på denna sida.

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 21 oktober TENS-apparater
 • 22 oktober webSesam
 • 24 oktober Lyftar och lyftselar
 • 5 samt 13 november Barnhjälpmedel habilitering
 • 6 november Manuella rullstolar allround avancerad
 • 14 november Kalenderappar för smartphones och surfplattor
 • 20 november webSesam
 • 28 november Antidecubitusmadrasser 
 • 19 december webSesam
 • 29 januari Manuella rullstolar bas
 • 5 februari Träningshjälpmedel
 • 5 februari Gånghjälpmedel
 • 6 februari Kommunikationshjälpmedel
 • 18 februari Arbetsstolar
 • 20 februari Tyngdprodukter
 • 11 mars Överflyttningshjälpmedel
 • 12 mars Manuella rullstolar komfort
 • 18 mars Planering, tid och minne
 • 19 mars Lyftar och lyftselar
 • 24 mars Elrullstolar
 • 16 april Omvårdnadshjälpmedel
 • 22 april Manuella rullstolar allround avancerad
 • 29 april Bildtillverkningsprogram
 • 7 maj Antidecubitusmadrasser
 • 14 maj Kalenderappar för smartphones och surfplattor
 • 27 maj Larm och GPS-larm
 • 4 juni Rullstolsdynor vuxen

Leverantörsutbildningar på Hjälpmedelscentrum

Inga aktuella

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Se här när rummen är bokade Länk till kalendrar

Tyngdtäckesrummet (kognition) bokar du själv om du ska ha en utprovning med en patient. Skicka en kallelse till rum10.hmc@regionvastmanland.se. För att boka övriga utprovningsrum kontaktar du Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Är personal från Hjälpmedelscentrum med vid utprovningen bokar vi det rum som behövs.

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via vår uppladdningstjänst. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Produktområden

Arbetsstolar 

Underlag för utprovning av arbetsstol

Barnhjälpmedel 

 Underlag för utprovning av manuell rullstol barn

Elrullstolar 

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Förflyttning och överförflyttning 

Inkontinens 

Kommunikation 

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Kognition 

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av tyngdväst

Larm och GPS-larm 

Underlag för utprovning av GPS-larm

Omgivningskontroll 

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Manuella rullstolar 

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Medicinska behandlingshjälpmedel 

Omvårdnadshjälpmedel 

Tränings- och gånghjälpmedel 

Utställning och studiebesök

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor. 

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för studiebesök är 481 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 721 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån (inkl Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Kvicksund)

Tisdag: Västerås öster om Svartån (inkl arbetsterapin på VSV, Tillberga, Skultuna, Tortuna)

Onsdag: Sala (inkl sjukgymnastiken på VSV)

Torsdag: KAK

Fredag: Fagersta (inkl Skinnskatteberg och Norberg. Transport går även till sjukgymnastiken och arbetsterapin på VSV. Regionens transportenhet hämtar dessa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum)

Leverans efter ordinarie turbilsschema eller stopptid

Hjälpmedel levereras enligt Hjälpmedelscentrums ordinarie stopp- och plocktider.

När det finns behov av extraleverans eller extraplock utöver dessa tider kan förskrivare beställa detta enligt gällande prislista. Kontakta då Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 021-17 30 48. Betalning ska vara klarlagt vid beställning.

Utskrivningsärende och AH-ärende

När det finns behov av leverans utöver ordinarie turbilsschema för att utskrivning av patient från sjukhus eller boende ska kunna göras, eller till patient som är ansluten till avancerad hemsjukvård (AH), kan leverans ske till hemadress eller turbilsplats utan extra kostnad oavsett körschema. Icke skrymmande hjälpmedel levereras till turbilsplats, men när det gäller AH-ärenden kan leverans ske till hemadress.

Ordern läggs i första hand i webSesam med leveransprioritet AH-ärenden eller Utskrivningsärende före kl 12.00. Ange alltid önskemål om levereransdag. Om ordern läggs efter kl 12.00 men innan 13.30 ska du alltid ta kontakt med Hjälpmedelscentrums kundtjänst för manuell hantering. I vissa fall kan du använda vår uppladdningstjänst.

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Ställ ut hjälpmedlen dagen före, om det går. Meddela annars HMC från vilken tid hjälpmedlen finns utställda, detta gäller framför allt Västerås. Transportbilen lämnar HMC kl 7.30.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter) se till att telefonnummer samt alternativt telefonnummer finns.

Kontrollera alltid leverans- samt hämtadress. 

Reparation och anpassning

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands eller transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rullatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva rullatorer.

Under kampanjveckan Balansera mera, vecka 40, kommer vi att besöka:

 • Måndag 30/9 kl 9.30-11.30 Malmen, Fagersta
 • Måndag 30/9 kl 13.30-15.30 Björkängen, Norberg
 • Tisdag 1/10 kl 11.00-15.30 St Larsgården, Hallstahammar
 • Tisdag 1/10 kl 13.00-16.00 Tunadals mötesplats, Köping
 • Torsdag 3/10 kl 13.00-15.30 Tallåsgården, Kungsör
 • Fredag 4/10 kl 9.00-13.00 Kaplanen, Sala
 • Fredag 4/10 kl 14.00-16.00 Folkets hus, Surahammar

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48.

Socialstyrelsens kampanj Balansera mera

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning efter utleverans debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning.

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till mer information i Hjälpmedelshandboken

Broschyr Specialanpassade produkter

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som har orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen Negativ händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respektive kunds avvikelsesystem och till IVO. Det gör du genom att fylla i blankett till IVO/Läkemedelsverket och skicka till enhetschef för Teknik och inköp, Hjälpmedelscentrum.

För övriga ärenden, till exempel utebliven leverans eller trasigt hjälpmedel vid leverans ska Reklamation väljas. Mer information om hur du registrerar i webSesam finns i utbildningsmaterialet under sektionen Allmän info – webSesam. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage - använd Arbetsorder.


Kontakt