Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medarbetare på Hjälpmedelscentrum tar emot en besökare i kundtjänst

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu: regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Produktområden

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Vår postadress är 721 31 Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

HMC:s folder Välkommen till oss!

HMC:s folder Välkommen till oss! (finska)

Underlätta din vardag med hjälpmedel (länk till film på youtube)

Öppettider

Vi har öppet måndag-torsdag 8-16.30, fredag 8-16. 
Vår kundtjänst når du på telefon mellan klockan 8-12 och 13-16.
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är även möjlig alla vardagar från klockan 7.

Aktuellt

Här hittar du nyheter från HMC

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

HMC-info december

HMC-info november

HMC-info oktober

HMC-info september

HMC-info augusti

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2021: 26 februari, 28 maj, 24 september, 26 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2021: 22 januari, 16 april, 23 augusti, 22 oktober

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2021: 24 mars, 20 oktober

Styrande dokument

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2020

Kostnadsansvar för hjälpmedel

Läs mer om hur kostnadsansvaret för hjälpmedel fördelas: Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur beställs hjälpmedel till patient och till verksamhet?

Förskrivning av hjälpmedel till patient sker enligt förskrivningsprocessen

Beställning av ett förskrivet hjälpmedel görs i huvudsak via beställnings-, sortiments- och registersystemet webSesam.

Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesam. Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om vilka som kan förskriva hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel i grundsortimentet är beställningsbara via webSesam. Specialsortiment förskrivs alltid genom kontakt och i samråd med hjälpmedelskonsulent. Specialsortiment beställs efter det på blankett Förskrivning av hjälpmedel.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel i grundsortimentet via blanketten Förskrivning av hjälpmedel. Blanketten kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Alla förskrivna hjälpmedel, oavsett hur de beställts, finns registrerade på en patient i webSesam. Där kan du se vad som finns förskrivet just nu och vad som har återlämnats.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Vid beställning till verksamhet ska kostnadsansvarig ha godkänt beställningen.

Vid förskrivning till patient som är asylsökande eller gömda/tillståndslösa

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Asylsökande, gömda och tillståndslösa ska erbjudas hjälpmedel vid funktionsnedsättning om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress, betalare (enhet och rekvirentnummer) samt leveransadress på blanketten.

Blanketten ska även omfatta andra nödvändiga uppgifter. Ärenden handläggs av kundtjänst eller konsulent på Hjälpmedelscentrum.

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Vid förskrivning till patient från annat län

Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel.

Läs mer i hjälpmedelshandboken

Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst

För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett användarnamn och lösenord. Se Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten

Fyll i och spara blanketten till exempel på ditt skrivbord. Byt inte namn på blanketten. Ladda sedan upp den via vår uppladdningstjänst

Efter att du laddat upp blanketten i uppladdningstjänsten, kom ihåg att ta bort den från ditt skrivbord eller där du sparat den. Töm sedan datorns papperskorg.

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel Blanketten används när förskrivning inte kan ske i webSesam

Beställning av hjälpmedel Blanketten används vid beställning av hjälpmedel till verksamhet

Överskrivning av hjälpmedel Blanketten används när du vill flytta ett hjälpmedel från en person till en annan, du tar då ansvar för att hjälpmedlet är patientsäkert

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel Blanketten används vid uppföljning av förskriven produkt utanför beslutat sortiment och regelverk

Underlag för utprovning

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel Blanketten används när beställaren inte har webSesam

Manuell hämtorder via uppladdningstjänst Blanketten används till exempel vid retur från lager, retur till konsulent eller när personnumret är okänt

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel

Anmälan om försvunna och felregistrerade hjälpmedel

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation

Produktområden, sortiment och olika artikeltyper

Produktområden

Hjälpmedel delas in i olika produktområden, baserat på ett internationellt ISO-system. Huvudområdena är Rörelse eller förflyttning och överflyttning. Där ingår gånghjälpmedel, rullstolar, sittvagnar, elrullstolar, tillbehör till rullstolar, drivaggregat, cyklar, lyftar och andra hjälpmedel för överflyttning. 

I området Träning, vård och behandling ingår bland annat ståhjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel.

Kommunikation och kognitionshjälpmedel, där också larm och hjälpmedel för omgivningskontroll ingår. 

Olika hjälpmedel i Hemmet, till exempel omvårdnadshjälpmedel, hygien- och toaletthjälpmedel, hjälpmedel för att äta, dricka och klä på sig.

Hjälpmedel sorteras på detta sätt i hjälpmedelshandboken och i webSesam. På Hjälpmedelscentrum finns olika hjälpmedelsteam som kan ge råd och stöd till dig som förskrivare. I teamen ingår bland annat produktansvarig hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.

Sortiment

Hjälpmedel upphandlas och utifrån det skapas ett grundsortiment som förväntas erbjuda fungerande hjälpmedel för de flesta behov. Inom de flesta hjälpmedelsområden erbjuds också ett specialsortiment som kan förskrivas när grundsortimentet inte kan tillgodose en patients behov. En del kostsamma hjälpmedel räknas som specialsortiment.

Aktuellt sortiment finns i webSesam I Sortimentskatalogen i webSesam har hjälpmedlen sorterats produktområdesvis, vilket ger en god översikt av alternativa artiklar. Ytterligare information om hjälpmedlen, till exempel vad som passar olika behov, specifika skillnader mellan olika produkter, mått och inställningsmöjligheter, finns i förskrivarmaterialen. Dessa hittar du under respektive produktområde.

Individregistrerade hjälpmedel

Hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras och återanvändas är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man på Hjälpmedelscentrum följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc. Individnumret ska anges i samband med till exempel anpassning, avhjälpande underhåll och återlämning.

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Försäljningsartiklar

Hjälpmedel av förbrukningskaraktär (under 1000 kr) bedöms inte kunna rekonditioneras och återanvändas. De är markerade med en asterisk (*) efter artikelbenämningen i webSesam. Artiklarna beställs per patient vid förskrivning, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med två asterisker (**) efter artikelbenämningen i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet i webSesam. Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam. Artiklarna beställs inte per patient i webSesam, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Produkt utanför beslutat sortiment och regelverk

När en patients behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment eller lösas inom befintligt regelverk finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment och regelverk. En ansökan görs utifrån förskrivarens bedömning, vilket medför att förskrivaren ska stå bakom ansökan. Innan ansökan skickas in ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

Efter kontakt med produktansvarig konsulent görs ansökan på blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Bifigat längst bak i blanketten finns ett stöd för bedömning och ifyllande. Blanketten skickas in via webSesam, där du skapar aktiviteten Utprovning och bifogar blanketten. Hur det går till kan du läsa här

Produktansvarig hjälpmedelskonsulent handlägger inkommen ansökan och bereder ärendet inför beslut i ärendegrupp. 

Processen sker enligt följande flödesschema:

Ärendegrupp och beslut

Ansökan tas upp av handläggande produktansvarig hjälpmedelskonsulent i en ärendegrupp som sammanträder minst en gång per månad. Beslut om ansökt hjälpmedel utanför sortiment och regelverk fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med verksamhetschef.

Höstens inplanerade möten är den 12 augusti, 2 och 23 september, 14 oktober, 4 och 25 november, 9 december.

Beslutet meddelas ansvarig förskrivare av handläggande hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ansvarar för att meddela utfallet av ansökan till patienten. Vid ett beviljande kan en utprovning starta. Om utprovning utfaller väl kan en förskrivning ske. 

Utbildning

Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning Grund, Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen, Förskrivning av hjälpmedel.

Socialstyrelsen har även webbutbildningarna Förskrivning av förbrukningsartiklar samt Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal.

Hjälpmedelscentrums aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC och längre ner på denna sida.

Avanmälan till Hjälpmedelscentrums utbildningar efter det att anmälningstiden har gått ut, eller vid frånvaro utan att ha meddelat detta, debiteras din enhet med 450 kr exkl moms.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Den ger en beskrivning av vilket ansvar du som har förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter genomförd Förskrivarutbildning Grund har du förskrivningsrätt.

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet där du kan göra förskrivningar och beställningar. Utbildningen ges regelbundet på Hjälpmedelscentrum eller digitalt via Skype eller Teams, se utbildningskatalogen. Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

När du är klar med basutbildningarna Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du gå vidare genom att anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. För aktuellt utbud och anmälan, se Kompetensplatsen HMC.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

För att anmäla dig till våra utbildningar väljer du en av länkarna nedan. Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

För externa förskrivare utan HSA-ID

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Granne med HMC finns Jonnys krog. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Under pågående pandemi ber vi dig som deltar i utbildning på plats på HMC att ta med ett visir för att möjliggöra de moment där avståndet mellan personer är mindre än 2 meter.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Under 2019 hölls Förskrivarens dag den 6 december.

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 21 januari Manuella rullstolar Bas Allround
 • 27 januari webSesam
 • 28 januari Kommunikationshjälpmedel (digital utbildning)
 • 11 februari Planering, tid och minne (digital utbildning)
 • 17 februari Manuella rullstolar Komfort
 • 23 februari Elrullstolar
 • 25 februari webSesam
 • 25 februari TENS-apparater
 • 9 mars Elrullstolar
 • 11 mars Tyngdprodukter
 • 17 mars Arbetsstolar
 • 18 mars Lyftar och lyftselar
 • 30 mars webSesam
 • 31 mars Inhalatorer och slemsugar
 • 31 mars Kalenderappar för smartphones (digital utbildning)
 • 22 april Omvårdnadshjälpmedel
 • 28 april webSesam
 • 29 april Personliga larm och GPS-larm (digital utbildning)
 • 29 april Träningshjälpmedel
 • 29 april Gånghjälpmedel
 • 20 maj Antidecubitusmadrasser
 • 5 maj Rullstolsdynor vuxen
 • 12 maj Bildtillverkningsprogram (digital utbildning)
 • 14 maj Överflyttning
 • 26 maj webSesam
 • 3 juni Omgivningskontroll, manöverkontakter och stativ
 • 17 juni webSesam

Externa utbildningar och leverantörsutbildningar på Hjälpmedelscentrum

4 maj - Förflyttning och spilerdug, inbjudan

Anmäl dig på www.spilerdug.se

Skolöverenskommelse

Material från digital konferens kring den nya skolöverenskommelsen den 3 november 2020

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Se här när rummen är bokade Länk till kalendrar

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via vår uppladdningstjänst. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Produktområden

Arbetsstolar 

Underlag för utprovning av arbetsstol

Barnhjälpmedel 

 Underlag för utprovning av manuell rullstol barn

Elrullstolar 

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Förflyttning och överförflyttning 

Inkontinens 

Kommunikation 

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Kognition 

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av tyngdväst

Larm och GPS-larm 

Underlag för utprovning av GPS-larm

Omgivningskontroll och styrsätt

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Manuella rullstolar 

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Medicinska behandlingshjälpmedel 

Omvårdnadshjälpmedel 

Tränings- och gånghjälpmedel 

Jämställdhet vid förskrivning

Region Västmanland arbetar med jämställdhetsintegrering i enlighet med svensk lag, t ex diskrimineringslagen, och såväl globala som nationella och regionala mål. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från beslutsfattande till planering och genomförande.

Statistiken visar vissa omotiverade skillnader i förskrivning av hjälpmedel till kvinnor och män. Därför är det viktigt att du tänker till på jämställdhetsperspektivet så att inte hjälpmedel förskrivs på olika grund till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer eller fördjupa dig i ämnet finns det mycket att tillgå. Här har vi valt ut några länkar till webbplatser och skrifter. Du hittar även statistik över hur förskrivningen ser ut i Västmanland. Att det är en överrepresentation av kvinnor eller män för ett visst hjälpmedel kan vara motiverat, men genom att bli mer medvetna om perspektivet kan vi minska omotiverade skillnader. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Information om mänskliga rättigheter och jämställdhet Mer information, filmer mm finns om du söker dig vidare på webbplatsen.

Socialstyrelsen
Jämlik hälsa i vård och omsorg

Jämställ.nu 
Portal om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg

Basutbildning jämställdhetsintegrering 
En utbildning från länsstyrelsen i Kalmar län Till basutbildningen finns även en handledning. Titta på de delar som är relevanta för dig, t ex del 2 ”Vad är jämställdhet” eller del 5 ”Kön, genus och normer”.

RFSL
Korta webbinarier om normer och bemötande

Film om minoritetsstress

Statistik
Hyreshjälpmedel hos patienter mars 2020 (uppdateras årligen)

 

Dokument

Ojämställdhet i hälsa och vård 2019

Hjälpmedel i kommuner och landsting

Jämställda hjälpmedel Region Örebro län rapport

Fickbok Fakta om kvinnor och män 2018 Västmanland

Det här handlar inte om dig

Handbok för bra bemötande av hbtq-personer 

Utställning och studiebesök

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor.

De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Patienten kan inte gå in själv i utprovningsrummet. Du som är förskrivare kan boka rummen via vår kundtjänst.  

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

Just nu har vi begränsade möjligheter att hyra ut konferensrummen till större sällskap på grund av covid-19-pandemin.

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Just nu har vi inte möjlighet att genomföra studiebesök på grund av covid-19-pandemin.

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för övriga studiebesök är 501 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 751 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck och Kvicksund.

Tisdag: Västerås öster om Svartån och VSV. Transport går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på Västmanlands sjukhus Västerås (VSV). Regionens transportenhet hämtar desa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum.

Onsdag: Sala. Leverans går också till arbetsterapin, sjukgymnastiken och lungmottagningen på VSV.

Torsdag: Köping, Arboga och Kungsör.

Fredag: Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg. Leverans går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på VSV. 

Leverans efter ordinarie turbilsschema eller stopptid

Hjälpmedel levereras enligt Hjälpmedelscentrums regelverk för transport. I detta dokument finns information om Hjälpmedelscentrums ordinarie turbilsschema, stopp- och plocktider för leverans, lista över skrymmande hjälpmedel, extratransport, AH-leverans och utskrivningsärende.

När det finns behov av extraleverans eller extraplock utöver dessa tider kan förskrivare beställa detta enligt gällande prislista. Kontakta då Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 021-17 30 48. Betalning ska vara klarlagt vid beställning.

Utskrivningsärende och AH-ärende

När det finns behov av leverans utöver ordinarie turbilsschema för att utskrivning av patient från sjukhus eller boende ska kunna göras, eller till patient som är ansluten till regionens avancerade hemsjukvård (AH), kan leverans ske till hemadress eller turbilsplats utan extra kostnad oavsett körschema. Icke skrymmande hjälpmedel levereras till turbilsplats, men när det gäller AH-ärenden kan leverans ske till hemadress.

Ordern läggs i första hand i webSesam med leveransprioritet AH-ärenden eller Utskrivningsärende före kl 12.00. Ange alltid önskemål om levereransdag. Om ordern läggs efter kl 12.00 men innan 13.30 ska du alltid ta kontakt med Hjälpmedelscentrums kundtjänst för manuell hantering. I vissa fall kan du använda vår uppladdningstjänst.

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Ställ ut hjälpmedlen dagen före, om det går. Meddela annars HMC från vilken tid hjälpmedlen finns utställda, detta gäller framför allt Västerås. Transportbilen lämnar HMC kl 7.30.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter) se till att telefonnummer samt alternativt telefonnummer finns.

Kontrollera alltid leverans- samt hämtadress. 

Reparation och anpassning

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands eller transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rullatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva rullatorer. Under hösten 2020 genomförs inga rullatorcaféer.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rullatorcafé, 021-17 30 48.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning efter utleverans debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning.

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till Hjälpmedelshandboken

Broschyr Specialanpassade produkter

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som har orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen Negativ händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respektive kunds avvikelsesystem och till IVO. Det gör du genom att fylla i blankett till IVO/Läkemedelsverket och skicka med e-post till enhetschef för Teknik och inköp, Hjälpmedelscentrum. Instruktion negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter

För övriga ärenden, till exempel utebliven leverans eller trasigt hjälpmedel vid leverans ska Reklamation väljas. Mer information om hur du registrerar i webSesam finns i utbildningsmaterialet under sektionen Allmän info – webSesam. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage - använd Arbetsorder.


Kontakt