Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Medarbetare på Hjälpmedelscentrum tar emot en besökare i kundtjänst

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu: regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Produktområden

Länkar till våra olika produktområden hittar du under ruriken Produktområden, sortiment och olika artikeltyper nedan.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Vår postadress är 721 31 Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Öppettider

Vi har öppet måndag-torsdag klockan 8-16.30, fredag klockan 8-16. 
Vår kundtjänst når du på telefon mellan klockan 8-12 och 13-16.
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är även möjlig alla vardagar från klockan 7.

Aktuellt

Här hittar du nyheter från HMC

 • Hjälpmedelsdagen 2022

  Hjälpmedelscentrum informerar om säkra hjälpmedel som fungerar i vardagen. Informationsinsatsen kommer att starta på Hjälpmedelsdagen den 23 september och fortsätta hela hösten.
 • Drivaggregat E-walk

  Just nu har vår leverantör försenade leveranser av vissa komponenter till drivaggregaten. Det påverkar nyinköp och även Hjälpmedelscentrums möjlighet att rekonditionera de aggregat som är återlämnade.

Informationsmaterial

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Byter du arbetsplats, skicka ett mail med din nya adress så att du även fortsättningsvis får nyhetsbrevet. 

HMC-info augusti

HMC-info juni

HMC-info maj

HMC-info april

HMC-info mars

HMC-info februari

Information om Hjälpmedelscentrum

HMC:s folder Välkommen till oss!

HMC:s folder Välkommen till oss! (finska)

Underlätta din vardag med hjälpmedel (länk till film på youtube)

Vad gör vi på Hjälpmedelscentrum (länk till film på youtube)

Samhällskontraktet - Hjälpmedel och välfärdsteknik oktober 2021 (länk till film på youtube)

Agenda 2030 - Hur arbetar Hjälpmedelscentrum med jämställdhet (länk till film på Kommunikationsplatsen)

Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel (Socialstyrelsen)

Instruktionsfilmer

Byte av batteri i trådlös rörelsevakt

Programmering av larmmottagare Home

Programmering av larmmottagare Link

Programmering av larmmottagare Trex 2G

Rengöra länkhjul

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2022: 25 februari, 10 juni, 30 september, 25 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2022: 14 januari, 22 april, 19 augusti, 21 oktober

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2022: 6 april, 19 oktober

Styrande dokument

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2022

Kostnadsansvar för hjälpmedel

Läs mer om hur kostnadsansvaret för hjälpmedel fördelas: Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur beställs hjälpmedel till patient och till verksamhet?

Förskrivning av hjälpmedel sker i huvudsak i webSesam. Där finns också information om vilka produkter som är förskrivningsbara. Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesamutbildning.

Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel är förskrivningsbara i webSesam och kan beställas där. Specialsortiment och vissa andra hjälpmedel förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent. Det innebär att du behöver ta kontakt med hjälpmedelskonsulent och/eller att sortimentet inte kan förskrivas direkt i webSesam.  

Vilka hjälpmedel det gäller förtydligas under respektive produktområde. Orsaken till att specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent är t ex:   

 • Att hjälpmedelskonsulentens kunskap är extra viktig.
 • Att förskrivning oftast sker i samband med en utprovning med hjälpmedelskonsulent.
 • Speciellt kostsamma och ovanliga hjälpmedel.  
 • Mer avancerade hjälpmedel att ta till när grundsortimentet inte motsvarar behoven.
 • Hjälpmedel som rent tekniskt inte går att lägga upp i webSesam.

Förskrivning av dessa hjälpmedel ska ske via blankett Förskrivning av hjälpmedel som skickas in via vår uppladdningstjänst eller post.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid förskrivning till patient som är asylsökande eller gömda/tillståndslösa

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Detsamma gäller personer som prövas mot massflyktingdirektivet, till exempel flyktingar från Ukraina, som också ska handläggas som asylsökande. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Asylsökande, gömda och tillståndslösa ska erbjudas hjälpmedel vid funktionsnedsättning om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress, betalare (enhet och rekvirentnummer) samt leveransadress på blanketten. Notera på blanketten om förskrivningen "Gäller flykting från Ukraina". 

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (fler språk)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Vid förskrivning till patient från annat län

Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel.

Läs mer i hjälpmedelshandboken

Vid förskrivning till utlandssvenskar

Pensionärer bosatta utomlands har samma möjligheter till vård i Sverige som västmanlänningar. Det gäller även förskrivning av hjälpmedel. Försäkringskassan står för hjälpmedelskostnaden.
 • Förskrivning sker alltid på blankett via uppladdningstjänsten alternativt per post.
 • Patient ska visa upp vårdintyg från Försäkringskassan vid vårdtillfället. Om vårdintyg inte finns betalar patienten hela kostnaden för hjälpmedlet.
 • Patient ska informeras om och skriva under en patientöverenskommelse om förutsättningar för förskrivningen. Patientöverenskommelsen finns i ledningssystemet - Patientavtal hjälpmedel, utvandrad patient.
 • Patientöverenskommelsen ska bifogas förskrivningsblanketten och skannas in i patientjournalen

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med** i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet direkt i webSesam. 

Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam.

Försäljningsartiklar

Försäljningsartiklar som personförskrivs markeras med en asterisk (*) efter artikelbenämningen på första raden. Detta innebär att alla artiklar som köps från Hjälpmedelscentrum är markerade med en till två asterisker på artikelns benämningsrad.

Vid frågor, kontakta kundtjänst, telefon 021-17 30 48 eller controller Jocke Axelsson, telefon 021-17 56 49.

Individregistrerade hjälpmedel

De flesta hjälpmedel som kan rekonditioneras är individmärkta. Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc.

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Blanketter som skickas in via webSesam

Du kan beställa en utprovning, initiera en specialanpassning eller skicka in ett ärende om produkt utanför beslutat sortiment i webSesam.
Hur du går tillväga läser du om här:

Instruktion Arbetsorder, Utprovning, Specialanpassning och Produkt utanför beslutat sortiment och regelverk i webSesam

Underlag för utprovning

Underlag för utprovning av arbetsstolar

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Underlag för utprovning av allt sittande barn/ungdom

Underlag för utprovning av cyklar, stå- och gånghjälpmedel för barn

Underlag för utprovning av vårdarstyrt drivaggregat till rullstol

Underlag för utprovning av användarstyrt drivaggregat till rullstol

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av GPS-larm

Underlag för utprovning av larm och epilepsilarm

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Underlag för utprovning av styrsätt/manöverkontakt

Underlag för utprovning av tyngdtäcke

Underlag för utprovning av tyngdväst

Underlag för anpassning av egenägd teknik/välfärdsteknologi

Ansökan om hjälpmedel utanför beslutat sortiment

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Specialanpassning

Specialanpassad produkt, anvisning

Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation (skickas inte in via webSesam)

Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst

För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett användarnamn och lösenord. Se Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten

Fyll i och spara blanketten till exempel på ditt skrivbord. Byt inte namn på blanketten. Ladda sedan upp den via vår uppladdningstjänst

Efter att du laddat upp blanketten i uppladdningstjänsten, kom ihåg att ta bort den från ditt skrivbord eller där du sparat den. Töm sedan datorns papperskorg.

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel Blanketten används när förskrivning inte kan ske i webSesam

Beställning av hjälpmedel Blanketten används vid beställning av hjälpmedel till verksamhet

Överskrivning av hjälpmedel Blanketten används när du vill flytta ett hjälpmedel från en person till en annan, du tar då ansvar för att hjälpmedlet är patientsäkert

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel Blanketten används vid uppföljning av förskriven produkt utanför beslutat sortiment och regelverk

Förlängning av TENS-lån

Anmälan om förlängning av TENS-lån Blanketten används när du vill ändra förskrivningssyftet för TENS från korttidsförskrivning till långtidsförskrivning

Dispenser

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel Blanketten används då upphandlat sortiment av medicinska skäl inte täcker individens behov

Dispensansökan nyutexaminerade, blivande förskrivare utan legitimation Förskrivningsrätt av hjälpmedel

Dispensansökan för icke legitimerad personal med tillgång till webSesam

Dispensansökan för studerande till förskrivande yrken webSesam

Återlämning av hjälpmedel

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel Blanketten används när beställaren inte har webSesam

Manuell hämtorder via uppladdningstjänst Blanketten används till exempel vid retur från lager, retur till konsulent eller när personnumret är okänt

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum Blanketten används vid förändring av betalningsansvar

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel Blanketten används vid förändring av betalningsansvar

Anmälan om försvunna och felregistrerade hjälpmedel Blanketten används när hjälpmedel vid uppföljning hos patient eller enhet saknas

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel Blanketten används när hjälpmedel hos patient är skadat, stulet eller borttappat

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter  E-tjänst Läkemedelsverket. Används när patient skadats, eller hade kunnat skadas, vid användande av hjälpmedel

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Produktområden, sortiment och olika artikeltyper

Produktområden

Hjälpmedel delas in i olika produktområden, baserat på ett internationellt ISO-system. Huvudområdena är Rörelse eller förflyttning och överflyttning. Där ingår gånghjälpmedel, rullstolar, sittvagnar, elrullstolar, tillbehör till rullstolar, drivaggregat, cyklar, lyftar och andra hjälpmedel för överflyttning. 

I området Träning, vård och behandling ingår bland annat ståhjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel.

Kommunikation och kognitionshjälpmedel, där också larm och hjälpmedel för omgivningskontroll ingår. 

Olika hjälpmedel i Hemmet, till exempel omvårdnadshjälpmedel, hygien- och toaletthjälpmedel, hjälpmedel för att äta, dricka och klä på sig.

Hjälpmedel sorteras på detta sätt i hjälpmedelshandboken och i webSesam. På Hjälpmedelscentrum finns olika hjälpmedelsteam som kan ge råd och stöd till dig som förskrivare. I teamen ingår bland annat produktansvarig hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.

Sortiment

Hjälpmedel upphandlas och utifrån det skapas ett grundsortiment som förväntas erbjuda fungerande hjälpmedel för de flesta behov. Inom de flesta hjälpmedelsområden erbjuds också ett specialsortiment som kan förskrivas när grundsortimentet inte kan tillgodose en patients behov. En del kostsamma hjälpmedel räknas som specialsortiment.

Aktuellt sortiment finns i webSesam I Sortimentskatalogen i webSesam har hjälpmedlen sorterats produktområdesvis, vilket ger en god översikt av alternativa artiklar. Ytterligare information om hjälpmedlen, till exempel vad som passar olika behov, specifika skillnader mellan olika produkter, mått och inställningsmöjligheter, finns i förskrivarmaterialen. Dessa hittar du under respektive produktområde.

Individregistrerade hjälpmedel

Hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras och återanvändas är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man på Hjälpmedelscentrum följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc. Individnumret ska anges i samband med till exempel anpassning, avhjälpande underhåll och återlämning.

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Försäljningsartiklar

Hjälpmedel av förbrukningskaraktär (under 1000 kr) bedöms inte kunna rekonditioneras och återanvändas. De är markerade med en asterisk (*) efter artikelbenämningen i webSesam. Artiklarna beställs per patient vid förskrivning, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med två asterisker (**) efter artikelbenämningen i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet i webSesam. Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam. Artiklarna beställs inte per patient i webSesam, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Medicinteknisk produkt

Alla upphandlande hjälpmedel i vårt sortiment är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvården ligger till grund för användningen av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården och tandvården. 

Konsumentprodukter som hjälpmedel

Det kan finnas tillfällen då en konsumentprodukt kan vara ett säkert, tillförlitligt och funktionellt hjälpmedel. Det finns inga lagliga hinder för en huvudman att erbjuda konsumentprodukter som hjälpmedel. Det innebär att vårdgivaren måste utvärdera att de konsumentprodukter som kan förskrivas är säkra för patienten och för tänkt användningsområde. Utvärdering görs genom en riskanalys. Endast ett fåtal av produkterna i vårt sortiment är konsumentprodukter. Vänd dig till hjälpmedelskonsulent om du behöver mer information om dessa. 

Broschyr Förskrivning av konsumentprodukter som hjälpmedel

Produkt utanför beslutat sortiment och regelverk

När en patients behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment eller lösas inom befintligt regelverk finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment och regelverk. En ansökan görs utifrån förskrivarens bedömning, vilket medför att förskrivaren ska stå bakom ansökan. Innan ansökan skickas in ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

Efter kontakt med produktansvarig konsulent görs ansökan på blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Bifigat längst bak i blanketten finns ett stöd för bedömning och ifyllande. Blanketten skickas in via webSesam, där du skapar aktiviteten Utprovning och bifogar blanketten. Hur det går till kan du läsa här

Produktansvarig hjälpmedelskonsulent handlägger inkommen ansökan och bereder ärendet inför beslut i ärendegrupp. 

Processen sker enligt följande flödesschema:

Ärendegrupp och beslut

Ansökan tas upp av handläggande produktansvarig hjälpmedelskonsulent i en ärendegrupp som sammanträder minst en gång per månad. Beslut om ansökt hjälpmedel utanför sortiment och regelverk fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med verksamhetschef.

Höstens (2022) inplanerade möten är den 17 augusti, 7 och 28 september, 19 oktober, 19 och 30 november, 21 december.

Beslutet meddelas ansvarig förskrivare av handläggande hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ansvarar för att meddela utfallet av ansökan till patienten. Vid ett beviljande kan en utprovning starta. Om utprovning utfaller väl kan en förskrivning ske. 

Utbildning

Här kan du läsa om våra utbildningar och vad som behövs för att du ska kunna förskriva hjälpmedel. Information om förskrivningsrätt och utbildningar om inkontinenshjälpmedel finns under rubriken Inkontinens.

Länk till Kompetensplatsen HMC (för anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id).

Länk till Kompetensplatsen HMC (för externa förskrivare utan HSA-id). 

Förskrivningsrätt hjälpmedel i Västmanland

Grundläggande förutsättning:

 • Anställning/uppdrag hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Västmanland eller kommunal huvudman.

Kompetens:

 • Adekvat examen
 • Legitimation (dispensansökan, se nedan)

Mer info om Förskrivningsrätt finns i Hjälpmedelshandboken

Det är obligatoriskt att genomföra:

Läkare är undantagna.

Förskrivar- och beställarutbildningar

För arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnast och logopeder är det obligatoriskt att genomföra:

Läkare är undantagna.

För barnmorskor, dietister, sjuksköterskor, specialpedagoger är det obligatoriskt att genomföra:

För dig som ska ha ett beställarkonto utan möjlighet att skapa personförskrivningar är det obligatoriskt att genomföra:

Användarstöd efter genomgången utbildning

Du som redan gått utbildningen Förskrivarutbildning webSesam, men som vill repetera, kan ta del av:

Du som redan gått utbildningen webSesam Förenklad, men som vill repetera, kan ta del av:

Du som redan gått utbildningen Beställarutbildning webSesam, men som vill repetera, kan ta del av:

Du som sällan förskriver hjälpmedel

Vissa yrkesgrupper som sällan förskriver hjälpmedel, eller enbart få produkter, genomför en förenklad websesamutbildning. Se lista nedan. 

Länk till lista utbildning

Hjälpmedelscentrums alla aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC, se Utbildningskatalog. De finns även längre ner på denna sida. 

Dispenser förskrivningsrätt

Nyexaminerade i förskrivande yrken i väntan på legitimation kan ges tidsbegränsad (max 3 månader) dispens för rollen förskrivare, alternativt beställare, i webSesam. Den nyexaminerade ska ha en utsedd handledare, gå Förskrivarutbildning Grund som inkluderar Socialstyrelsens utbildning samt Förskrivarutbildning webSesam.

Verksamhetschef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Dispenser behörighet webSesam

Studerande till förskrivande yrke kan inte få förskrivningsrätt men kan ges behörighet till ett studentkonto. Det gäller under en tidsbegränsad period för rollen läsbehörighet och/eller beställning till enhet i webSesam. Den studerande får en förenklad webSesam-instruktion som bygger på självstudier och behöver stöd av handledare på arbetsplatsen.

Chef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Icke legitimerad personal som behöver administrera i webSesam, t ex lageransvariga som behöver göra beställningar till enhet eller påfyllnad av lager, hämtorder, lagerflytt eller enbart läsbehörighet i webSesam. Personalen genomför Beställarutbildning webSesam.

Chef skickar in blankett via via post eller vår uppladdningstjänst.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som görs online. Den finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Utbildningen ger en beskrivning av vilket ansvar du har som förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter godkänd Förskrivarutbildning Grund får du automatiskt ett mail som du vidarebefordrar enligt instruktion, med uppgifter om vilken arbetsplats du tillhör med mera. Förskrivarutbildning Grund kan göras innan du börjar din anställning. 

Anmälan och hur du skapar ett konto, se Kompetensplatsen HMC nedan. Kompetensplatsen HMC är Hjälpmedelscentrums utbildningsportal.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du nyhetsbrevet HMC-info till din e-postlåda. HMC-info innehåller viktig information från Hjälpmedelscentrum. Nyhetsbrevet skickas ut varje månad till förskrivare i Västmanland.  

Förskrivarutbildning eller Beställarutbildning webSesam

För arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller logoped är det obligatoriskt att genomföra Förskrivarutbildning webSesam

För dietister, sjuksköterskor och specialpedagoger är det obligatoriskt att genomföra Förskrivarutbildning webSesam Förenklad

För dig som ska ha ett beställarkonto utan möjlighet att skapa personförskrivningar är det obligatoriskt att genomföra Beställarutbildning webSesam

Utbildningarna ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet.  

(Förskrivarutbildning webSesam kan göras innan du börjar din anställning under förutsättning att du gått Socialstyrelsens förskrivarutbildning och Förskrivarutbildning Grund och fått den godkänd.)

Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

Efter Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger dig kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. Produktutbildningarna är lärarledda av hjälpmedelskonsulenter och i vissa fall hjälpmedelstekniker. Några produktutbildningar är obligatoriska för förskrivningsrätt. Utbildningsutbudet hittar du på respektive produktområdes informationssida. 

För anmälan, se Kompetensplatsen HMC, Utbildningskatalog. Där ser du också om utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentrum eller digitalt via Teams.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

Kompetensplatsen HMC är Hjälpmedelscentrums utbildningsportal.

Anmälan

För att anmäla dig till våra utbildningar använder du en av länkarna nedan. Länkar finns även i den gröna rutan Länkar på denna sida.

Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Välj Utbildningskatalog för att se utbudet av utbildningar. Välj aktuell utbildning och anmäl dig.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning. Klicka på Utbildningskatalog för att ta del av utbildningsutbudet. Välj utbildning och anmäl dig direkt, du skapar ett konto i samband med din första anmälan. Instruktionsfilm om Kompetensplatsen och hur du skapar ett konto finns på Kompetensplatsen HMC, Guide för externa användare.

För externa förskrivare utan HSA-ID

Avanmälan

Om du behöver avanmäla dig gör du det på samma ställe som du anmält dig. Om det sker efter att anmälningstiden gått ut, kontakta hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se eller ring kundtjänst. Utebliven avanmälan debiteras med 450 kr exkl moms.

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Under pågående pandemi ber vi dig som deltar i utbildning på plats på HMC att ta med munskydd för att möjliggöra de moment där avståndet mellan personer är mindre än 2 meter.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Under 2019 hölls Förskrivarens dag den 6 december. Pga pandemin är Förskrivarens dag 2021 inställd. 

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 15 september Rullstolsdynor - vuxna
 • 16 september Elrullstolar (praktik)
 • 20 september Elrullstolar (praktik)
 • 22 september Inkontinenshjälpmedel - fortsättning
 • 29 september Inkontinensombud - fortsättning
 • 29 september Barnhjälpmedel - Habilitering del 1
 • 4 oktober Manuella rullstolar Transport/ Allround bas
 • 5 oktober Planering, tid och minne (via Teams)
 • 7 oktober Barnhjälpmedel - Habilitering del 2
 • 10 oktober TENS-apparater
 • 13 oktober Lyftar/lyftselar
 • 20 oktober Kalenderappar för smartphones och surfplattor (via Teams)
 • 2 november Manuella rullstolar Komfort
 • 3 november Personliga larm
 • 10 november Omvårdnad
 • 10 november GPS-larm (via Teams)
 • 11 november Kommunikationshjälpmedel
 • 17 november Tyngdprodukter
 • 6 december Omgivningskontroll
 • 8 december Antidecubitusmadrasser för sjuksköterskor
 • 15 december Manuella rullstolar Allround Avancerad

Förskrivarutbildningar som ges online

 • Förskrivarutbildning Grund
 • Förskrivarutbildning webSesam
 • Inkontinenshjälpmedel Grund
 • Inkontinensombud Grund

Förskrivarutbildningar som anordnas efter intresseanmälan

 • Barnhjälpmedel barnklinik
 • Barnhjälpmedel habilitering
 • Drivaggregat
 • Specialanpassning

Externa utbildningar och leverantörsutbildningar på Hjälpmedelscentrum

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Så här går en utprovning på Hjälpmedelscentrum till

Inför besöket

Förskrivaren ansvarar för

 • kartläggning och bedömning samt att skicka in underlag till HMC via webSesam
 • förmedla bokad tid till patient 
 • vid behov bokning av tolk 
 • att patient blir meddelad vid eventuell avbokning av besök 

Konsulent ansvarar för

 • att ta kontakt med förskrivare och erbjuda tid för utprovning
 • iordningsställande av hjälpmedel till utprovning, boka rum, tekniker och leverantör efter behov 

Avstämning med hjälpmedelskonsulent

Vid behov kan ett tillfälle för eventuella uppdateringar om ärendet behövas mellan förskrivare och konsulent/ tekniker. Tiden behöver vara överenskommen och ska ske innan det inbokade besöket, t ex en kvart innan patienten kommer till utprovningen.   

Agenda och tillvägagångssätt vid utprovning på HMC   

Förskrivare och patient väntar i väntrum där konsulent möter upp för att gemensamt gå till utprovningsrum.

Konsulenten håller i mötet enligt följande agenda:  

 1. Konsulent välkomnar och berättar kort om HMC och tydliggör att förskrivaren kommer från annan verksamhet. Alla medverkandes roller presenteras.
 2. Förskrivaren går igenom sin bedömning (inskickat underlag) och redogör för önskat mål med hjälpmedel.
 3. Patienten/närstående får möjlighet att bekräfta förskrivarens bedömning och sina egna förväntningar.
 4. Konsulent visar och beskriver hjälpmedel utifrån inkommit underlag.
   - Konsulent ansvarar för kunskap om hjälpmedlet. 
   - Förskrivaren ansvarar för patientens behov i förhållande till hjälpmedlet och önskemål om anpassning av hjälpmedlet.  
 5. Provning av hjälpmedel
 6. Förskrivaren beslutar om hjälpmedel ska förskrivas. 
  - Beslutet ska grunda sig på bästa möjliga val för patienten och så kostnadseffektiva hjälpmedel som möjligt, konsulent är ett stöd i beslutet.
 7. Förskrivaren sammanfattar mötet och kan med fördel använda färdigt dokument Bra att veta om mitt hjälpmedel och/eller Minnesanteckning möte samt planera för uppföljning.

Lathund för digital utprovning via Teams

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Se här när rummen är bokade Länk till kalendrar

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel - svenska

Lån av hjälpmedel - engelska

Lån av hjälpmedel - arabiska

Lån av hjälpmedel - franska

Lån av hjälpmedel - persiska

Lån av hjälpmedel - somaliska

Lån av hjälpmedel - sorani

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via vår uppladdningstjänst. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Jämställdhet vid förskrivning

Region Västmanland arbetar med jämställdhetsintegrering i enlighet med svensk lag, t ex diskrimineringslagen, och såväl globala som nationella och regionala mål. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från beslutsfattande till planering och genomförande.

Statistiken visar vissa omotiverade skillnader i förskrivning av hjälpmedel till kvinnor och män. Därför är det viktigt att du tänker till på jämställdhetsperspektivet så att inte hjälpmedel förskrivs på olika grund till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer eller fördjupa dig i ämnet finns det mycket att tillgå. Här har vi valt ut några länkar till webbplatser och skrifter. Du hittar även statistik över hur förskrivningen ser ut i Västmanland. Att det är en överrepresentation av kvinnor eller män för ett visst hjälpmedel kan vara motiverat, men genom att bli mer medvetna om perspektivet kan vi minska omotiverade skillnader. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Information om mänskliga rättigheter och jämställdhet Mer information, filmer mm finns om du söker dig vidare på webbplatsen.

Information om jämställdhet

Socialstyrelsen
Jämlik vård och omsorg Lättläst information

Jämställdhetsmyndigheten
Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete

Basutbildning jämställdhetsintegrering 
En utbildning från länsstyrelsen i Kalmar län Till basutbildningen finns även en handledning. Titta på de delar som är relevanta för dig, t ex del 2 ”Vad är jämställdhet” eller del 5 ”Kön, genus och normer”.

RFSL
Information om normkritik

Film om minoritetsstress (2019)

Film om minoritetsstress (2020)

Statistik
Hyreshjälpmedel hos patienter juni 2022 (uppdateras årligen)

Dokument

Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av regeringsuppdrag, Socialstyrelsen 2019

Ojämställdhet i hälsa och vård 2019

Hjälpmedel i kommuner och landsting

Jämställda hjälpmedel Region Örebro län rapport

Fickbok Fakta om kvinnor och män 2018 Västmanland

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet, SCB

Jämställdhetsstatistik, SCB

Det här handlar inte om dig

Handbok för bra bemötande av hbtq-personer 

Utställning och studiebesök

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor.

De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Patienten kan inte gå in själv i utprovningsrummet. Du som är förskrivare kan boka rummen via vår kundtjänst.  

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

Just nu har vi begränsade möjligheter att hyra ut konferensrummen till större sällskap på grund av covid-19-pandemin.

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Just nu har vi inte möjlighet att genomföra studiebesök på grund av covid-19-pandemin.

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för övriga studiebesök är 511 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 766 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Vad gör vi på Hjälpmedelscentrum? (länk till film på youtube)

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck och Kvicksund.

Tisdag: Västerås öster om Svartån och VSV. Transport går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på Västmanlands sjukhus Västerås (VSV). Regionens transportenhet hämtar desa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum.

Onsdag: Sala. Leverans går också till arbetsterapin, sjukgymnastiken och lungmottagningen på VSV.

Torsdag: Köping, Arboga och Kungsör.

Fredag: Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg. Leverans går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på VSV. 

Leverans efter ordinarie turbilsschema eller stopptid

Hjälpmedel levereras enligt Hjälpmedelscentrums regelverk för transport. I detta dokument finns information om Hjälpmedelscentrums ordinarie turbilsschema, stopp- och plocktider för leverans, lista över skrymmande hjälpmedel, extratransport, AH-leverans och utskrivningsärende.

När det finns behov av extraleverans eller extraplock utöver dessa tider kan förskrivare beställa detta enligt gällande prislista. Kontakta då Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 021-17 30 48. Betalning ska vara klarlagt vid beställning.

Utskrivningsärende, AH-ärende och leverans till patient i livets slutskede

När det finns behov av leverans utöver ordinarie turbilsschema för att utskrivning av patient från sjukhus eller boende ska kunna göras, eller till patient som är ansluten till regionens avancerade hemsjukvård (AH) eller patienter i livets slutskede, kan leverans ske till hemadress eller turbilsplats utan extra kostnad oavsett körschema. Icke skrymmande hjälpmedel levereras till turbilsplats, men när det gäller AH-ärenden och patienter i livets slutskede kan leverans ske till hemadress.

Transportplaneraren prioriterar leveranserna utifrån det leveranssätt som du som är förskrivare valt.

Ordern läggs i första hand i webSesam med leveransprioritet AH-ärenden eller Utskrivningsärende före kl 12.00. Ange alltid önskemål om levereransdag. Om ordern läggs efter kl 12.00 men innan 13.30 ska du alltid ta kontakt med Hjälpmedelscentrums kundtjänst för manuell hantering. I vissa fall kan du använda vår uppladdningstjänst.

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Hjälpmedel som ska hämtas bör ställas ut på angiven plats dagen innan.

Alla hjälpmedel som ska hämtas ska vara märkta med hämtordernummer. Det gäller både individmärkta och icke individmärkta hjälpmedel. Saknas hämtordernummer kommer hjälpmedlet inte att hämtas.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter):

 • Ange samtliga telefonnummer till kontaktperson/-er.
 • Kontrollera att leverans- eller hämtadress stämmer. 
 • Vid leverans av vårdsäng ska befintlig säng, och annat som är i vägen, plockas undan i god tid.

Reparation och anpassning

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Kostnaden för byte av däck och slang för drivhjul till alla rullstolar (manuella och elrullstolar) och sittvagn/sulky ingår numera i hyran. Ingen egenavgift tas ut från patienten. Om tekniker från HMC byter däck och/eller slang vid ett hembesök debiteras patienten en serviceavgift på 200 kr. Om patienten önskar byta funktionsdugligt däck och/eller slang debiteras det enligt gällande prislista.

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands samt transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rollatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva rollatorer. 

Rollatorcaféer 2022

 • 3 oktober 9-11.30 Misteln, Kungsör
 • 3 oktober 13-16 Hammarby mötesplats, Västerås
 • 4 oktober 9-11.30 Mötesplatsen Parkgatan 4, Hallstahammar
 • 4 oktober 13-16 Träffpunkten, Sala
 • 5 oktober 9-11.30 
 • 5 oktober 13-16 Flodinsgården, Västerås
 • 6 oktober 9-11.30 Tundal mötesplats, Köping
 • 6 oktober 13-16 Råby mötesplats, Västerås
 • 7 oktober 9-11.30 Hjärtpunkten, Kolbäck

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning efter utleverans debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning. Eventuella tillbehör som krävs för att göra anpassningen ska beställas med leveransadress "Internleverans tekniker/konsulent".

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen berör en namngiven patient och förutsätter en skriftlig anvisning, inklusive riskanalys, från förskrivare. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelscentrums utbildning Specialanpassning

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id

För externa förskrivare utan HSA-id

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som har orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen Negativ händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respektive kunds avvikelsesystem och till Läkemedelsverket. Det gör du genom att fylla Läkemedelsverkets e-tjänst Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Efter att ha granskat och skickat in anmälan till Läkemedelsverket, ges möjlighet att spara en PDF-kopia. Denna kopia av anmälan skickas till Enhetschef för Teknik och inköp på HMC via uppladdningstjänsten. Länk till Instruktion negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter.

För övriga ärenden, till exempel utebliven leverans eller trasigt hjälpmedel vid leverans ska Reklamation väljas. Mer information om hur du registrerar i webSesam finns i utbildningsmaterialet under sektionen Allmän info – webSesam. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage - använd Arbetsorder.

Säkerhetsmeddelanden

Om leverantören upptäcker ett fel på en produkt ska ett säkerhetsmeddelande skickas. Leverantören ansvarar också för att rätta till felet. Hjälpmedelscentrum bevakar säkerhetsmeddelanden och vidtar nödvändiga åtgärder. Här finns aktuella säkerhetsmeddelanden från leverantör.

September 2022

Philips Respironics

Philips Respironics-patientenheter (helmasker och näsmasker) – Amara View Minimal Contact Full-Face Mask, DreamWear Full Face Mask, DreamWisp Nasal Mask with Over the Nose Cushion, Wisp Nasal Masks, Wisp Youth Nasal Masks och Therapy Mask 3100 NC/SP – innehåller magneter.
Säkerhetsmeddelande - till patienter
Säkerhetsmeddelande - till DME:er/distributörer/förskrivare

December 2021

Hillrom
Byte av Liko Multirall 200 Q-link-låsbygel
Åtgärdande av utrustning patientlyft
Säkerhetsmeddelande 2020-105936-liko-ab-fsn.pdf

November 2021

Gate Rehab Development AB
Ståplattor oavsett utförande/variant tillverkade/levererade av GATE REHAB DEVELOPMENT AB. Tillverkningsdatum: 200211–200930.
Tapp som hjulet sitter på kan lossna från fäste
Säkerhetsmeddelande Gate-rehab-development-ab-fsn.pdf

Oktober 2021

Medtronic
Insulinpumparna MiniMed™️ 640G och MiniMed™️ 670G
Reservoarfackets låsring
Säkerhetsmeddelande Medtronic.pdf

Juni 2021

Philips Respironics
Enhetsmodeller från serierna Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 och BiPAP A30/A40
Ljuddämpande skum
Mottaglighet för nedbrytning och utsläpp av flyktiga organiska ämnen
2021-50981-respironics-inc-fsn.pdf

Philips Respironics
CPAP- och Bi-Level PAP-enheter
Ljuddämpande skum
Mottaglighet för nedbrytning och utsläpp av flyktiga organiska ämnen
2021-50989-respironics-inc-fsn.pdf (lakemedelsverket.se)

Philips Respironics - uppdatering september 2021
2021-50981-respironics-inc-kompletterande-klinisk-information-juli-2021.pdf

Leveransförseningar

Sedan pandemins början har olika hjälpmedelsleverantörer vid flera tillfällen meddelat att de har leveransförseningar. Vissa hänvisar till force majeure. Hjälpmedelscentrums medarbetare har sedan dess arbetat för att upprätthålla leveranssäkerheten till kund och patient.

Under hösten 2021 har åtgärderna inte räckt till och leveranssäkerheten har tyvärr minskat och leverantörernas angivna leveransdatum har i flera fall flyttats fram flera gånger.

Åtgärder som vidtagits under hösten är bland annat:

 • Daglig planering av rekonditioneringsarbetet, prioritering av kundordrar och utprovning
 • Utökning av bemanningen på logistiken, tre nya medarbetare har börjat sin introduktion
 • Hjälpmedelskonsulenter har stöttat förskrivare med att hitta alternativa hjälpmedel
 • Medarbetarna på logistiken har arbetet flera lördagar under september och oktober
 • Leverantörer har kontaktats och nio leverantörer har debiterats vite
 • Avtalsansvariga inköpare har kontaktats
 • Förseningar bevakas för att möjliggöra omplaneringar

Leveransförseningarna beräknas i många fall fortgå så länge de globala transportproblemen pågår. HMC tar därför nästa utvecklingssteg för att med proaktivt arbete kunna öka leveranssäkerheten. Det gör vi genom att teamen verkar för att patientsäkra hjälpmedel som finns på rekondlagret används (då så är lämpligt) genom att lämpliga åtgärder, t ex. tvingande ersättningskedjor, vidtas. Om detta inte räcker kan ställningstagande till alternativa inköp göras.

Information om leveransförseningar ges i HMC-info och på vårdgivarwebben.

Förskrivare uppmanas att kontakta HMC om patienten inte kan vänta till planerat leveransdatum. 

Information mars 2022

Etac och Swereco

För närvarande är det leveransstörningar hos Etac och Swereco.

Följande artiklar har därför tyvärr längre leveranstid än vanligt:

 • S-07029 Toaförhöjning Hi-Loo 6 cm m armstöd
 • S-00977 Supporter toalettarmstöd
 • S-34049 Duschstol Kulan med hel sits
 • S-12099 Fristående toaförhöjning Stapla-Lätt

Vi hoppas på mer normala leveranstider inom några veckor.

Ev frågor besvaras av hjälpmedelskonsulent Eva Scharin 021-175857

Memoplanner

Just nu är det problem med leveranser av Memoplanner medium och Memoplanner large. Dessa hjälpmedel förskrivs via uppladdningstjänsten, vid förskrivning kommer du att få mer information om läget av hjälpmedelskonsulent. 

Information januari 2022

Rollator Rebel

För närvarande är det stora leveransförseningar av vår standardrollator Rebel. Välj om möjligt en annan rollatormodell istället. Du som förskrivit en rollator Rebel kommer att få uppdateringar gällande leveransdatum via mail. Vid brådskande behov av rollator ber vi dig att se över lagersaldo innan förskrivning.

Se gärna över om det finns rollatorer som inte används och sänd dessa i retur till HMC.

Arbetsstolar

Vår arbetsstolsleverantör Mercado har i dagsläget långa leveranstider på grund av komponentbrist, främst till deras elarbetsstolar.

Dyna Starlock

Etac meddelar att leveranser av dyna Starlock är kraftigt försenade.  

Information december 2021

För tillfället har leverantören av gåbord Bure double leveransproblem. I dagsläget är det oklart när dessa gåbord kan levereras. 

Information november 2021

Just nu är det leveransförseningar gällande årsförbrukningset till inhalator Sidestream Deluxe från Philips. Leverantörens förhoppning är att dessa ska kunna levereras i mitten av december. Förseningen beror på produktionsproblem. 

Information i HMC-info oktober 2021

Leveransförseningarna från flera leverantörer fortsätter tyvärr ett tag till. Om utleveranserna dröjer orimligt länge, kontakta gärna respektive hjälpmedelskonsulent inom produktområdet för att diskutera om det ev finns något alternativ.

Leveranssvårigheter av drivaggregat

Just nu har vi fått meddelande om att leverantörerna av drivaggregaten E-walk och Lille Viking har svårt att få fram komponenter. Det innebär att det kan bli långa leveranstider på rullstol med drivaggregat.

Leveranssvårigheter av Rebel 57

Human Care har leveranssvårigheter och kan inte leverera en av våra avtalade standardrollatorer (Rebel 57, artikel.nr 14885) förrän om 6 veckor. Ingen information finns än om detta är en tillfällig störning. Förskriv därför endast Rebel 57 om inget annat alternativ fungerar.

Andra hjälpmedel

Även flera andra hjälpmedelsleveranser är påverkade av förseningar som beror på omständigheterna i världen just nu. Bland annat är det stor brist på komponenter i cykelindustrin, vilket påverkar leverans av cyklar och träningscyklar. 


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.