Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Styrning och samverkan

Hjälpmedelscentrums uppdrag beskrivs i sin helhet i Hjälpmedelsnämndens samverkansavtal, se under Länkar.

Hjälpmedelsnämnden har ansvaret för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och professionell omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda. Uppdraget ska fullgöras inom ramen för gällande lagstiftning och policydokument. 

Utbudet och tjänsterna ska erbjudas för

 • Daglig livsföring förutom syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hjälpmedel för vård och behandling
 • Inkontinenshjälpmedel

Hjälpmedelscentrum erbjuder parterna i hjälpmedelsnämnden att köpa service av egen utrustning som överensstämmer med hjälpmedel enligt ansvar 4.  

Förskrivare erbjuds information och utbildning om både förskrivning av hjälpmedel och av olika hjälpmedelsområden. På Hjälpmedelscentrum finns en utställning av hjälpmedel som är öppen för allmänheten.

Hjälpmedelscentrums uppdrag

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Beredning av ärenden till hjälpmedelsnämnden sker genom:

 • Strategiska kundrådet
 • Tjänstemannaberedningen
 • Hjälpmedelsrådet i vissa frågor

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Tjänstemannaberedningen

Tjänstemannaberedningen förbereder frågor som rör Hjälpmedelscentrums verksamhet. Beredningen består av länets socialchefer och chefer från regionens enheter för primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, Västmanlands sjukhus och Vårdval. Frågorna som tas upp till tjänstemannaberedningen är beredda av det strategiska kundrådet.

Hjälpmedelsrådet

Hjälpmedelsrådet är forum för hjälpmedelsnämndens samverkan med funktionshindersorganisationerna i Västmanland. Det är ett brukarråd där dialog sker direkt med verksamheternas företrädare. Förutom företrädare för Hjälpmedelscentrum ingår även företrädare för den ortopedtekniska verksamheten.   

Hjälpmedelsrådet medverkar i den tidiga beredningsprocessen för vissa ärenden till Hjälpmedelsnämnden. Exempel på ärenden att arbeta med är policyfrågor, förändringar av förskrivningsanvisningar i hjälpmedelshandboken, förändringar som service och avgifter samt projekt. 

För samråd finns dessutom förskrivarråd och referensgrupp inkontinens.

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Referensgrupp inkontinens

Det finns en referensgrupp för inkontinenshjälpmedel. Kontakta inkontinenssamordnaren för mer information, telefon kundtjänst 021–17 30 48.

Finansiering av Hjälpmedelscentrums verksamhet

Hjälpmedelscentrum är en intäktsfinansierad verksamhet. Intäkterna erhålls genom uthyrning och försäljning av förskrivna hjälpmedel samt tjänster. Hjälpmedel är indelade i ansvar 1 – 4 läs mer under Personligt förskrivna hjälpmedel. I avsnitten om produkter som kan förskrivas framgår vilken nivå ett hjälpmedel tillhör och om det är hyres- eller försäljningshjälpmedel.

Läs mer under respektive rubrik nedan:

 • Uthyrning av förskrivna hjälpmedel
 • Försäljning av förskrivna hjälpmedel
 • Tjänster som Hjälpmedelscentrum erbjuder

Tjänster som Hjälpmedelscentrum erbjuder

Beställning av hjälpmedel till verksamheter

Kund med avtal kan beställa hjälpmedel till sin verksamhet via Hjälpmedelscentrum. Kund utan avtal bör hänvisas till privathyrans regelverk alternativ kan kunden upprätta specifikt avtal med Hjälpmedelscentrum om efterfrågan antas vara återkommande. Hjälpmedel från grundsortiment och specialsortiment kan beställas.

I tjänsten ingår telefon- eller mejlrådgivning med allmänna råd om produkt genom kundtjänst eller specifika råd om produkt av hjälpmedelskonsulent, inköpshantering, godsmottagning och montering, utleverans ordinarie kördag, avhjälpande underhåll samt inleverans och hämtning av hjälpmedel vid hyresuppsägning.

Tillval erbjuds vid behov av besök på Hjälpmedelscentrum eller ute i verksamheten för mer ingående information om hjälpmedel eller alternativa produkter samt installation av hjälpmedel ute i verksamheten och vid mer omfattande anpassning av produkt. Kostnad enligt gällande timtaxa för den tid arbetet tar.

Tekniskt serviceavtal

När hjälpmedel hyrs från Hjälpmedelscentrum ingår besiktning, förebyggande underhåll och reparationer. Det gäller både hjälpmedel förskrivna till en patient och hjälpmedel som exempelvis hyrs till ett särskilt boende. 

För hjälpmedel som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner inklusive privata vårdgivare erbjuder Hjälpmedelscentrum att teckna serviceavtal.  

Serviceavtal kan omfatta besiktning och förebyggande underhåll. Reparationer erbjuds enligt gällande prislista.

Besiktning

Mobila personlyftar och taklyftar besiktigas en gång per år om de hyrs från Hjälpmedelscentrum. För personlyftar och taklyftar som ägs av verksamheter inom regionen och länets kommuner kan serviceavtal tecknas. 

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll genomförs i samband med rekonditionering och ingår i hyran. Förebyggande underhåll på sängar erbjuds i serviceavtal. 

Reparationer av hjälpmedel som inte ägs av Hjälpmedelscentrum 

Reparationer kan erhållas enligt gällande prislista

Transport

Hjälpmedelscentrum utför

 • ordinarie transport av hjälpmedel
 • extra transport av hjälpmedel (debiteras)
 • flytt av hjälpmedel vid byte av bostad (debiteras)
 • flytt av skolhjälpmedel, se Hjälpmedel i skola

För mera information läs på Hjälpmedelscentrum webbplats

Skrymmande hjälpmedel

Skrymmande hjälpmedel är tunga hjälpmedel som normalt inte kan transporteras i en personbil. Skrymmande hjälpmedel levereras direkt till patientens hem, skola, daglig verksamhet etc. Lista över skrymmande hjälpmedel finns i websesam som allmän information.

Rådgivning av hjälpmedelskonsulent och/eller hjälpmedelstekniker

Rådgivning och konsultation i samband med förskrivning är kostnadsfri till personer med funktionsnedsättning, förskrivare och personal på vårdenheter inom region, kommun och privata vårdgivare samt inom skola och daglig verksamhet.

Utprovning

Innan utprovning påbörjas hänvisas till Förskrivningsprocessen Utprovning görs av förskrivare och vid behov tillsammans med hjälpmedelskonsulent och eventuellt hjälpmedelstekniker. Förskrivare kan använda utprovningsrummen på Hjälpmedelscentrum utan medverkan av hjälpmedelskonsulent- eller tekniker. Utprovningsrummen bokas av förskrivare via kundtjänst.

Uthyrning av förskrivna hjälpmedel

Hjälpmedel som tillhör ansvar 1, 2 och 4 kan hyras. De förskrivna hjälpmedel som enligt ansvarsindelningen är hyreshjälpmedel hyrs från Hjälpmedelscentrum. 

Verksamheter inom regionen och kommunerna, privata vårdenheter och olika myndigheter kan även hyra hjälpmedel som ingår i Hjälpmedelscentrums sortiment, se nedan under rubriken Beställning av hjälpmedel.

Vad ingår i hyra av hjälpmedel?

I hyran av ett hjälpmedel ingår utprovning, anpassning i samband med utprovning, reparationer, transport till bestämda leveransställen, återtagande och rekonditionering av hjälpmedel. I websesam finns hjälpmedelssortimentet tillgänglig för förskrivare. Hyra debiteras per påbörjad 30-dagarsperiod.

Uthyrning av hjälpmedel till privatpersoner

Hjälpmedelscentrum hyr ut hjälpmedel till privatpersoner. Kontakt tas med kundtjänst telefon: 021 – 17 30 48. 

Den som hyr hjälpmedel tar själv ansvar för att det är ett lämpligt hjälpmedel i förhållande till funktionsnedsättningen och att det används på rätt sätt. Hjälpmedelscentrums medarbetare kan ge generella råd. 

Hela Hjälpmedelscentrums sortiment kan hyras av privatpersoner under förutsättning att det finns på lager med undantag av:

 • Eldrivna rullstolar
 • Medicinska behandlingshjälpmedel
 • Datorer
 • Surfplattor och smarta telefoner
 • Cyklar
 • Tillbehör till olika hjälpmedel

Det finns två olika typer av hyror, privathyra och privathyra extrasortiment.

Vid privathyra gäller:

 • Minsta hyresperiod är 1 månad
 • Månadshyra samt en startavgift på 100 kr per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället
 • Månadshyra debiteras därefter via faktura
 • Efter 6 månader reduceras hyreskostnaden per huvudhjälpmedel till halva beloppet

Information om hyresbelopp lämnas av kundtjänst.

Vid privathyra extrasortiment gäller:

Privathyra extrasortiment omfattar hjälpmedlen reselyft, resehygienstol, våg till personlyft, bärstol samt portabel ramp.

 • Minsta hyresperiod är 1 månad
 • Startavgift 100 kr per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället
 • Månadshyra debiteras därefter via faktura
 • Efter 2 månader dubbleras hyreskostnaden per huvudhjälpmedel

Praktiskt runt privathyrda hjälpmedel

Service och reparationer

Service ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. För skrymmande artiklar, enligt förteckning, ges service i hemmet inom Västmanland.

Återlämning

Hyrda artiklar ska hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum.

Transport

Alla hjälpmedel som hyrs ska i första hand hämtas och lämnas på Hjälpmedelscentrum.

För tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport med ordinarie turbil enligt körplan, endast i Västmanland.

Mot avgift erbjuds transport av alla hjälpmedel, även icke skrymmande, i Västmanland.

Försäljning av förskrivna hjälpmedel

Vissa hjälpmedel som förskrivs försäljs till betalande verksamhet. 

Verksamheter inom regionen och kommunerna, privata vårdenheter och olika myndigheter kan även köpa hjälpmedel som ingår i Hjälpmedelscentrums sortiment, se nedan under rubriken Beställning av hjälpmedel.

Nya hjälpmedel

Försäljningspriset är Hjälpmedelscentrums inköpspris inklusive rabatter med ett påslag på 10-25%, beroende på inköpspris. I påslaget ingår upphandling, sortimentsurval, lagerhållning, administration, rådgivning och transport till förskrivarens lager. Större volymer säljs enligt offert.

Återköp av försäljningshjälpmedel kan ske inom 30 dagar om varan är oanvänd och i originalförpackning.

Begagnade hjälpmedel

I mån av tillgång säljs även begagnade hjälpmedel till verksamhet inom region och kommun inklusive privata vårdgivare. Detta till kvarvarande restvärde, dock minst 20% av inköpspriset och med ett administrativt påslag. Större volymer säljs enligt offert.

Utrangerade hjälpmedel

Utrangerade hjälpmedel försäljs inte. Hjälpmedelscentrum har avtal med Frälsningsarmén som distribuerar utrangerade hjälpmedel som bistånd till sina kontaktländer. 

Försvunna hyreshjälpmedel

Om ett hyreshjälpmedel inte återlämnats när en patient avlidit eller om hjälpmedel saknas vid en uppföljning debiteras betalningsansvarig verksamhet ett restvärde för hjälpmedlet. Uppföljning ska göras när betalningsansvar förändras på grund av till exempel flytt till särskilt boende (blankett) eller när en patient får insatser av Habiliteringscentrum (blankett). 

Hjälpmedel som inte återlämnas efter avliden

När ett hyreshjälpmedel inte har avregistrerats hos Hjälpmedelscentrum en månad efter att en patient avlidit görs en påminnelse om att det ska återlämnas. Påminnelsen skickas per post till senast kända adress. 

Om hjälpmedlet inte återlämnats tre månader efter avliden-datum debiteras betalningsansvarig verksamhet för hjälpmedlets aktuella restvärde. Debitering sker för individmärkta hjälpmedel.

Hjälpmedel som saknas vid uppföljning

Hjälpmedel som inte finns hos patient vid uppföljning debiteras den betalande verksamhet som senast varit ansvarig för månadshyran. 

Debiteringen görs av individmärkta hjälpmedel och dyrare icke-individmärkta hjälpmedel med inköpspris över 3 000 kr. För individmärkta hjälpmedel debiteras restvärde, dock inte lägre än 20 % av anskaffningspris. För icke individmärkta hjälpmedel debiteras begagnatvärde 50 %. Debiteringen sker 3 månader efter anmälan om saknade hjälpmedel.

Om ett individmärkt hjälpmedel stulits och en polisanmälan gjorts av patient eller vårdenhet debiteras inte det saknade hjälpmedlet.  

Om ett individmärkt hjälpmedel försvinner på grund av att patient eller vårdenhet varit försumliga utreds detta enligt särskild instruktion. Debitering kan därefter göras till patient eller vårdenhet. 

Vid uppföljning där hjälpmedel saknas kan hämtorder skapas i webSesam med hämtorsak "Ej hämtning, endast avregistrering". Obs! Skriv alltid kommentar i rutan för hämtorderinformation: "Hanteras enligt rutin försvunna hjälpmedel".

Återfunna hjälpmedel

I fall där försvunna och debiterade hjälpmedel återfinns har Ägaren (betalande enhet) två alternativ:

 • Behålla hjälpmedlet till vårdenhetens egen verksamhet 
 • Återlämna hjälpmedlet till Hjälpmedelscentrum för återanvändning utan ekonomisk ersättning  

Utbildning

Utställning

På Hjälpmedelscentrum finns en utställning där olika hjälpmedelsleverantörer visar ett urval av sina produkter. Utställningen omfattar flera hjälpmedelsområden än Hjälpmedelscentrums och också produkter för bostadsanpassning. 

Studiebesök för grupper tillhörande intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommun och region är kostnadsfria. Övriga studiebesök debiteras.

Information och utbildning för förskrivare

Information till förskrivare finns på webbplatsen Vårdgivare och samarbetspartners. Där finns mer information från Hjälpmedelscentrum om produktområden, teknisk service, förskrivarutbildningar med mera. 

Alla blanketter som behövs vid förskrivning av hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och kontakter med Hjälpmedelscentrum finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

Länkar till specifika blanketter finns också under respektive avsnitt i Hjälpmedelshandboken där hänvisning görs till blankett.

För att få förskriva hjälpmedel i Västmanland måste förskrivaren genomgå obligatoriska förskrivarutbildningar, Förskrivarutbildning Grund och Förskrivarutbildning webSesam. Förskrivaren väljer därefter produktutbildningar utifrån arbetsområde. Utbildningarna är kostnadsfria. Mer information finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

 • Förskrivarutbildning Grund är grundutbildning med lagstiftning, regelverk och rutiner
 • Förskrivarutbildning webSesam är utbildning i webSesam

Sjuksköterskor som ska förskriva antidecubitusmadrasser ska genomgå en anpassad Förskrivarutbildning Grund samt produktutbildning.

Se Allmänna regler vid förskrivning av hjälpmedel.

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.