Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler vid val av produkt

Anpassning/specialanpassning

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning en månad eller senare efter förskrivningstillfället debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av hjälpmedel på marknaden eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Läs mer om specialanpassning på Hjälpmedelscentrums förskrivarsidor under rubriken Reparation och anpassning.

Hjälpmedelscentrums sortiment

Hjälpmedelsenheterna upphandlar hjälpmedel enligt lagen om offentlig upphandling. I Västmanland gör Region Västmanland och länets kommuner gemensam upphandling av hjälpmedel där de båda har ett ansvar. De upphandlade hjälpmedlen är det sortiment som förskrivaren kan erbjuda patienten vid förskrivning av hjälpmedel. Om dessa inte tillgodoser patientens behov finns möjlighet att göra en ansökan om hjälpmedel utanför sortiment.

Vid upphandlingen ställs krav som till exempel att produkten ska vara en CE-märkt medicinteknisk produkt. Produkten ska motsvara specificerade funktioner och uppfylla säkerhets- och teknikkrav. Vid upphandling tas också hänsyn till hjälpmedlets livscykelkostnad som påverkas av inköpskostnad, behov av service med mera.  

Inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde presenteras förändringar i sortimentet efter genomförd upphandling i Hjälpmedelsrådet och i Hjälpmedelscentrums informationsbrev, HMC-info. De senaste numren av HMC-info finns på Hjälpmedelscentrums webbplats.

Produkter som finns att köpa i öppna handeln så kallade konsumentprodukter och produkter som vanligen ingår i hemmiljön ”var mans produkt” är egenansvar och får därför köpas av den enskilde. Det finns dock några undantag, till exempel GPS-larm och surfplattor för kommunikation.

Hjälpmedelscentrums sortiment

Inom Hjälpmedelscentrum finns:

 • grundsortiment inklusive designtillbehör
 • specialsortiment
 • produkt utanför beslutat sortiment

Grundsortiment

Hjälpmedelscentrums grundsortiment finns att förskriva i websesam, (alternativt via blankett Förskrivning av hjälpmedel). Frekventa hjälpmedel finns som lagervaror medan övriga hjälpmedel är beställningsvaror. 

Hjälpmedelscentrums specialsortiment 

Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Specialsortiment är: 

 • Hjälpmedel där hjälpmedelskonsulentens kunskap är extra viktig och förskrivning oftast sker i samband med en utprovning.
 • Speciellt kostsamma och ovanliga hjälpmedel. 
 • Mer avancerade hjälpmedel att ta till när grundsortimentet inte räcker till.

Produkt utanför beslutat sortiment

När inte upphandlat sortiment kan tillgodose patientens behov finns möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment. Det finns olika rutiner hos de olika hjälpmedelsenheterna varför de beskrivs separat. 

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Med produkt utanför beslutat sortiment/regelverk menas: 

 • Hjälpmedel som inte faller inom handbokens regelverk, det vill säga att det saknas produktområde (rubrik) för produkten eller att användningsområdet inte stämmer med handbokens kriterium. 
 • Hjälpmedel/produkter som inte finns i Hjälpmedelscentrums sortiment.

De olika hjälpmedelsenheterna har olika rutiner för hur produkt utanför sortiment eller regelverk beslutas och benämner dem också lite olika.

Rutin för produkt utanför sortiment

För ansökan om produkt utanför beslutat sortiment ska blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk användas. Innan ansökan görs ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. 

Beslut fattas av enhetschef för hjälpmedelskonsulentenheten i samråd med hjälpmedelskonsulent och förvaltningsdirektör, i en så kallad ärendegrupp. Blanketten för produkt utanför beslutat sortiment/regelverk utgår från världshälsoorganisationens klassifikationssystem ICF med bedömning enligt behovstrappa, samt:

 • Effekt/nytta
  Bedömning av på vilket sätt hjälpmedlet påverkar patientens möjligheter till ökad aktivitet, ökad delaktighet eller förbättring av kroppsfunktion. 
 • Frekvens/hur ofta
  Uppskattad nyttjandegrad/frekvens för hjälpmedlet. En bedömning av hur ofta patienten kommer att använda sitt hjälpmedel. 

Ärendegruppen använder de ifyllda kryssen som vägledning i sitt beslut genom att väga samman effekt/nytta och frekvens. Detta vägs sedan mot förskrivarens bedömning enligt behovstrappan. Om beviljat ärende är en konsumentprodukt ska förskrivaren göra en riskanalys. 

I beslutet anges eventuella villkor för förskrivning, till exempel uppföljningstid, ansvar för service och underhåll i de fall de skiljer sig från normal hantering. Skriftlig uppföljning ska göras av förskrivare.

Vid beslut ”beviljas med delad kostnadsfinansieringsrisk” kontaktar enhetschef kostnadsansvarig för en överenskommelse. Hyresavtal upprättas.

Det finns ingen formell överklagansrätt vid avslag på begäran om visst hjälpmedel. Om en person inte är nöjd med besked kan detta framföras skriftligt till verksamhetschef på Hjälpmedelscentrum.

Byte av hjälpmedel

Byte till nytt hjälpmedel kan göras om befintligt hjälpmedel inte kan kompensera patientens funktionsnedsättning eller om det inte är lönsamt för regionen att reparera hjälpmedlet. Det finns inte någon tidsgräns för när det kan vara dags att byta hjälpmedel. 

Det är inte möjligt att byta till annan produkt eller modell som inte motiveras av funktionsnedsättningen. Om patienten ändå vill göra det är det egenansvar. 

Tekniker avgör om ett hjälpmedel är funktionsdugligt eller ska bytas ut.

Dubbelförskrivning

Grundprincipen är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskrivas. Med dubbelförskrivning menas att en person med funktionsnedsättning har behov av två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.

Vid förskrivning till barn (under 20 år) kan dubbelförskrivning vara aktuell. Det kan vara aktuellt när det gäller:

 • speciell teknisk utrustning
 • stora och tunga hjälpmedel då det kan vara orealistiskt att regelbundet transportera dessa mellan till exempel hemmet och skola.

Trippelförskrivning medges inte.

Inom Hjälpmedelscentrums område ska hjälpmedelskonsulent kontaktas vid behov av dubbelförskrivning.

Inom hörselområdet kan barn få dubbelförskrivning av hörseltekniska hjälpmedel i två boende exempelvis när föräldrar inte bor ihop.

Avgifter

Förbrukningsartiklar

Följande förbrukningsartiklar ansvarar hjälpmedelsanvändaren själv för att anskaffa och bekosta: 

 • batterier där sådana kan köpas i öppna handeln 
 • batterier till elrullstol, där orsaken är bristfällig laddning
 • färgpatroner, disketter, speciella papper till datautrustningar 
 • elektrodplatta, elektrodsalva (gel), rullhäfta och batterier till elektriska nervstimulatorer för smärtlindring 
 • madrass till säng (inte vid vård i livets slutskede) 
 • däck och slang

Merkostnad

Innebär mellanskillnad för dyrare alternativ. Region Västmanland äger fortfarande hjälpmedlet. Avgiften/kostnaden betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas.

Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum då merkostnadsavgift ska debiteras låntagaren. Hjälpmedelscentrum hanterar sedan merkostnadsavgiften.

Patienten har full möjlighet att välja alternativt utförande eller tillbehör till förskrivet hjälpmedel och betalar mellanskillnaden i pris mellan standardutförande och valt alternativ som är utanför upphandlat sortiment.

Hanteringskostnad uttas alltid enligt gällande prislista. Den inkluderar administration, montering och återställning. Patienten debiteras merkostnadsavgiften efter att hjälpmedlet levererats.

Merkostnad: Mellanskillnad för dyrare alternativ. Varierar beroende på hjälpmedel. 

Hanteringskostnad: Patienten betalar 1 250 kr (inklusive moms).

Låneavgift

De flesta hjälpmedel som förskrivs inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde är kostnadsfria lån. Förbrukningsartiklar bekostas av patienten själv. För vissa hjälpmedel tas en momsfri låneavgift ut. 

Avgiften betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas. Region Västmanland äger fortfarande hjälpmedlet. 

Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum när låneavgift ska debiteras. Låneavgift gäller för följande hjälpmedel:

 • Rollator nr 2  
  500 kr
 • Högtalande telefon inkl. fjärrstyrning
  500 kr
 • Mobilt GPS-larm, abonnemangsavgift
  200 kr/mån i eget boende
 • Trehjulig cykel, barnstorlek 
  1 000 kr/storlek
 • Talflödeshjälpmedel  
  1 000 kr
 • Respiratorer Bilevel och CPAP
  500 kr

Egenavgift

Cykeln övergår i hjälpmedelsansvändarens ägo och kostnader för reparation och underhåll är ett egenansvar.

 • Barncykel 24" samt 20" cykel med två hjul fram
  5 000 kr

Avgifter för däck och slang

Byte av luftpumpade däck och slang till drivhjul till rullstolar och sittvagn bekostas av patienten. Byte till massiva däck till manuella rullstolar är kostnadsfritt för patienten. 

Däck och slang, se prislistan däck och slang

För mer information se Hjälpmedelscentrums webbplats eller kontakta kundtjänst.

Köp av förskriven TENS-apparat

Förskrivningstiden för TENS är begränsad till max 6 månader. 

Avgiften för att köpa hjälpmedlet efter 6 månader är 1 250 kr inkl. moms. 

För barn under 18 år är förskrivningstiden inte begränsad och ingen avgift tas ut. 

Rengöringskostnad

Förskrivaren ansvarar för att informera patienten om att hjälpmedel, vid service eller återlämning, ska vara väl rengjorda. Om hjälpmedlen inte är rengjorda debiteras extra tid för rengöring.

Återlämning

Förskrivaren ska informera låntagaren om att hjälpmedlet är ett lån och att det ska återlämnas om det inte används. Hjälpmedel kan återlämnas till den familjeläkarenhet där patienten är listad, till sjukhus, särskilda boenden eller Hjälpmedelscentrum.

Önskas hämtning av hjälpmedel som normalt inte hämtas hos patient, debiteras patienten enligt gällande prislista. För mer information kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.  

Alla hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda. En rengöringsavgift enligt timkostnad debiteras patienten för de hjälpmedel som inte är rengjorda.

Enklare hjälpmedel (ansvar 3) som toalettstolsförhöjningar och strumppådragare återtas inte av Hjälpmedelscentrum. Dessa hjälpmedel återlämnas till den familjeläkarenhet där patienten är listad, sjukhus eller kommunalt boende.

Hjälpmedelshandboken