Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänna regler vid förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel för det dagliga livet är en åtgärd för att förse en person med hjälpmedel. Åtgärden är en process, den så kallade förskrivningsprocessen, som omfattar utprovning, eventuell specialanpassning, information, träning och uppföljning. 

Förskrivare av hjälpmedel

Förskrivare är den som förskriver hjälpmedel för det dagliga livet. Förskrivaren är oftast en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som i samverkan med patienten och eventuell närstående efter behovsbedömning väljer lämplig produkt. Behovsbedömning och förskrivning av hjälpmedel är en del i ett helhetsperspektiv runt patienten och den är en del i habiliterings- eller rehabiliteringsplanen. 

Förskrivare för hjälpmedel i Västmanland: 

  • arbetsterapeut 
  • audionom 
  • barnmorska
  • dietist
  • fysioterapeut/sjukgymnast 
  • läkare 
  • logoped  
  • optiker 
  • sjuksköterska 
  • synpedagog vid synenheten

Förskrivare tillhör olika yrkesgrupper beroende på vilket hjälpmedelsområde eller inom vilken enhet hjälpmedlet hanteras. Det är sjukvårdshuvudmannen som fattar beslut om vilka yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdspersonalen som får förskriva hjälpmedel. Varje verksamhetschef ansvarar för att den som inom verksamheten förskriver hjälpmedel har den kompetens som behövs för uppgiften. Det innebär att förskrivaren har kunskap om lagstiftning som reglerar förskrivning av hjälpmedel, kan tillämpa den i förskrivningsprocessen och har kompetens inom relevanta hjälpmedelsområden.

Har förskrivaren inte tillräcklig kunskap är det hens ansvar att samråda med till exempel andra inom behandlingsteamet eller personal inom hjälpmedelsverksamheten.

Samma regelverk gäller för privatpraktiserande fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter som har vårdavtal eller samverkansavtal med avtalsenheten i Region Västmanland och som arbetar på uppdrag av familjeläkare samt för logopeder med samverkansavtal. Förskrivningsrätten finns så länge avtal finns. 

Fysioterapeuter/sjukgymnaster inom företagshälsovården har inte förskrivningsrätt. 

Information om vilken yrkesgrupp som har förskrivningsrätt till ett visst hjälpmedel finns under respektive hjälpmedelsverksamhets produktområden.

Hjälpmedelshandboken