Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientens ansvar

Hjälpmedel som förskrivs är lån från Region Västmanland och ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum, Synenheten, Hörselenheten, vårdcentralen, sjukhuset eller kommunens rehabiliteringsenhet när de inte längre används. Undantag gäller förbrukningsartiklar.

Patienten ska förvara hjälpmedlen så att de inte tar skada eller används av andra.

Patienten ansvarar själv för normalt underhåll av hjälpmedlet och följer de anvisningar som framgår av leverantörens bruksanvisning. Till normalt underhåll hör till exempel rengöring, smörjning och pumpning av däck. Om värdet för ett hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde överstiger 20 000 kronor ska blanketten Information lånevillkor, försäkring hjälpmedel fyllas i.

Har ett hjälpmedel övergått till patientens ägo, som exempelvis cykel, ansvarar patienten själv för hjälpmedlet.

Skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

När en patient får ett dyrare hjälpmedel förskrivet bör patienten ta kontakt med sitt försäkringsbolag för att säkerställa att hemförsäkringen täcker hjälpmedlet. I annat fall bör patienten teckna en särskild försäkring för hjälpmedlet. Förskrivaren ska informera patienten om när försäkring behövs. 

När hjälpmedel ska tas med på resor behövs oftast en särskild reseförsäkring tecknas.

Patienten betalar själv försäkringspremien. Om patienten är omyndig är det målsman, god man eller förvaltare som ansvarar för försäkringen. 

Försäkringen bör täcka stöld och brand. Därtill finns allriskförsäkringar (eller drulleförsäkringar) att teckna för att täcka skador som kan uppstå när patienten använder hjälpmedlet. En del försäkringsbolag har speciella el-rullstolsförsäkringar som utöver brand, stöld och ansvar även ersätter vagnskada och bärgning.

Blankett Lånevillkor med information om försäkring av hjälpmedel (hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum).

Hjälpmedelscentrum

Patienten ska anmäla stöld till polisen. Anmälan ska inte skickas till Hjälpmedelscentrum. Förskrivaren förskriver nytt hjälpmedel om det är stulet eller saknat, alternativt skriver arbetsorder till tekniker om det är skadat. Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum genom att skicka in anmälan om händelsen via uppladdningstjänsten.

Kriterier då Hjälpmedelscentrum inte driver ersättningskrav mot patient:

 • Barn under 20 år
 • Vuxna över 85 år
 • Hjälpmedlets restvärde understiger 4000 kronor
 • Hjälpmedlets reparationskostnad på grund av skada understiger 4000 kronor
 • Orsaken är diagnosrelaterad

Om inget av kriterierna uppfylls utreds eventuellt ersättningskrav mot patient via Utredningsgrupp skadestånd på Hjälpmedelscentrum. Information till patient och berörd förskrivare sker löpande.

Om patienten bedöms ersättningsskyldig till Region Västmanland, faktureras hjälpmedlets restvärde på högst 0,2 basbelopp. Patienten har eget ansvar att koppla in sitt försäkringsbolag, som får utreda om de i sin tur kan ersätta patienten. Patienten driver själv den processen och betalar försäkringsbolagets självrisk.  

Hörselenheten

Patient som har CI (Cochlea Implantat) och BAHA (Benförankrad Hörapparat) samt bärbart FM-system uppmanas teckna en hemförsäkring som täcker eventuell förlust av hjälpmedlet.

Vid eventuell förlust av hörapparat får patienten ersätta:

 • Förlorad hörapparat med 700 kr/apparat
 • Förlorad insats med 350 kr/insats
 • Förlorad iörat-apparat 1050 kr/apparat

Barn upp till 20 år undantas från krav att ersätta Region Västmanland för hjälpmedel som skadas, tappas bort, stjäls eller som förstörs utöver normal förslitning. 

Hjälpmedel som skadas vid transport eller resa

Patienten ska anmäla till transportbolaget om ett hjälpmedel skadats vid till exempel flygresa eller färdtjänst. Transportskada ersätts via reseförsäkring eller hemförsäkring och inte av regionen.

Byte av bostad

Flytt inom länet

Om patienten flyttar inom länet ska den hjälpmedelsenhet eller förskrivare som förskrivit hjälpmedlet kontaktas för adressändring eller eventuell återlämning. Sker en flytt från eget boende till särskilt boende och om patienten har hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum ska anmälan göras på blankett Anmälan om ändrat boende

Flytt till annat län eller land

Om patienten flyttar till ett annat län eller land ska patienten innan flytten kontakta den enhet som förskrivit eller lånat ut hjälpmedlet för att komma överens om hjälpmedlet får tas med eller inte.

Förskrivare som får veta att en patient ska flytta till eller från länet ska kontakta hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum för vidare handläggning. Som grundprincip gäller att enkla hjälpmedel som behövs får tas med vid en flytt. En ekonomisk transaktion sker oftast mellan landstingen och regionerna och det avgörs i varje enskilt ärende vilka hjälpmedel som får tas med.

Montering och demontering

Vid flytt till annan bostad eller inom bostaden kan det finnas behov av montering eller demontering av vissa hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentrum 

Hjälpmedelscentrum ansvarar för montering och demontering av hjälpmedel som kräver installation av fackman, såsom taklyftar och porttelefoner. Installationen av hjälpmedlet bekostas särskilt av den enhet som hyr hjälpmedlet.

Hjälpmedelscentrum bekostar demontering av fast installerade hjälpmedel. Återställande efter demontering är ett egenansvar som patienten själv står för.

 

Avgifter

Inom hjälpmedelsområdet förekommer avgifter som patienten betalar. Det är olika avgifter inom olika hjälpmedelsenheter varför avgifterna redovisas per hjälpmedelsenhet. I de olika hjälpmedelsenheternas information för respektive hjälpmedelsområde finns eventuella avgifter beskrivna.   

Förbrukningsartiklar

Följande förbrukningsartiklar ansvarar hjälpmedelsanvändaren själv för att anskaffa och bekosta: 

 • batterier där sådana kan köpas i öppna handeln 
 • batterier till elrullstol, där orsaken är bristfällig laddning
 • färgpatroner, disketter, speciella papper till datautrustningar 
 • elektrodplatta, elektrodsalva (gel), rullhäfta och batterier till elektriska nervstimulatorer för smärtlindring 
 • madrass till säng (inte vid vård i livets slutskede) 
 • däck och slang

Merkostnad

Innebär mellanskillnad för dyrare alternativ. Region Västmanland äger fortfarande hjälpmedlet. Avgiften/kostnaden betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas.

Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum då merkostnadsavgift ska debiteras låntagaren. Hjälpmedelscentrum hanterar sedan merkostnadsavgiften.

Patienten har full möjlighet att välja alternativt utförande eller tillbehör till förskrivet hjälpmedel och betalar mellanskillnaden i pris mellan standardutförande och valt alternativ som är utanför upphandlat sortiment.

Hanteringskostnad uttas alltid enligt gällande prislista. Den inkluderar administration, montering och återställning. Patienten debiteras merkostnadsavgiften efter att hjälpmedlet levererats.

Merkostnadsavgift

Hanteringskostnad: Patienten betalar 1 250 kr (inklusive moms).

Merkostnad: Mellanskillnad för dyrare alternativ. Varierar beroende på hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentrum - avgifter

De flesta hjälpmedel som förskrivs inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde är kostnadsfria lån. Förbrukningsartiklar bekostas av patienten själv. För vissa hjälpmedel tas en låneavgift ut. 

Låneavgift

Hjälpmedelscentrum tar ut en momsfri låneavgift som en engångsavgift för vissa hjälpmedel som förskrivs. Avgiften betalas inte tillbaka när hjälpmedlet återlämnas. Region Västmanland äger fortfarande hjälpmedlet. 

Förskrivaren meddelar Hjälpmedelscentrum när låneavgift ska debiteras. Låneavgift gäller för följande hjälpmedel:

 • Rollator nr 2  
  500 kr
 • Högtalande telefon inkl. fjärrstyrning
  500 kr
 • Mobilt GPS-larm, abonnemangsavgift
  200 kr/mån i eget boende
 • Trehjulig cykel, barnstorlek 
  1 000 kr/storlek
 • Talflödeshjälpmedel  
  1 000 kr
 • Respiratorer Bilevel och CPAP
  500 kr

Egenavgift

Cykeln övergår i hjälpmedelsansvändarens ägo och kostnader för reparation och underhåll är ett egenansvar.

 • Barncykel 24"
  5 000 kr

Avgifter för däck och slang

Byte av luftpumpade däck och slang till drivhjul till rullstolar och sittvagn bekostas av patienten. Byte till massiva däck till manuella rullstolar är kostnadsfritt för patienten. 

Däck och slang, se prislistan däck och slang

För mer information se Hjälpmedelscentrums webbplats eller kontakta kundtjänst.

Köp av förskriven TENS-apparat

Förskrivningstiden för TENS är begränsad till max 6 månader. 

Avgiften för att köpa hjälpmedlet efter 6 månader är 1 250 kr inkl. moms. 

För barn under 18 år är förskrivningstiden inte begränsad och ingen avgift tas ut. 

Rengöringskostnad

Förskrivaren ansvarar för att informera patienten om att hjälpmedel, vid service eller återlämning, ska vara väl rengjorda. Om hjälpmedlen inte är rengjorda debiteras extra tid för rengöring.

Reseersättning

Vid utprovning av hjälpmedel kan patienten få reseersättning. 

Om patienten åker buss eller tåg får hen ersättning för hela resekostnaden. Åker patienten bil har hen rätt till ersättning av den del av enkelresan som överstiger 40 km, ersättningen är då 1,70 kronor per km. 

Läs mer om ersättning vid sjukresor.

Hjälpmedelshandboken