Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Primärvården

Här samlar vi information som rör primärvården inom Region Västmanland.

ACG-CNI - Listningsinformation

ACG-CNI

2023

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2022

December

November

 

Listningsinformation

Beräkning av antal listade/vårdcentral görs en gång i månaden. Mättillfället är alltid den 1:a i varje månad

2023

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2022

December

November

Allmänläkardagar - fortbildning

Våren 2023

Föreläsning ÖNH för allmänläkare
Johan Knutsson, överläkare, docent och Benjamin Janjooa, specialistläkare
Öron-näsa-halskliniken

Geriatrik i praktik
Alexander Selin, specialistläkare i allmänmedicin Geriatriska kliniken 

Vanliga neurologiska tillstånd i primärvården
Bojan Rugole, Stroke- och neurologisektionen Medicinkliniken

Melaninrik hud 
Ghena Shabana, specialist i hud- och könssjukdomar LäkarGruppen

Hösten 2022

10 och 16 november

Sårcentrum
Eva Bystedt, enhetschef Sårcentrum

Sårföreläsning
Katarina Winman Klanger, specialistläkare Läkargruppen

Osteoporos vårdförlopp
Nina Täckström, allmänläkarkonsult endokrinologi

Hematologi i primärvården
Anna Österlind, specialistläkare Hematologen

Urininkontinens 
Maria Bertilsson, uroterapeut, och Mats Stenberg, överläkare Kvinnokliniken

Förlossningsskador

Vulvasjukdomar
Anna Sahlin, överläkare Kvinnokliniken

Endometrios

Endometrios för allmänläkare
Jesper Ekman och Sabine Altrock, överläkare Kvinnokliniken 

Vulvamottagningen
Lovis Balushev, specialistläkare Kvinnokliniken

Våren 2022

20 och 28 april 

Presentationer

Arbetsmiljömedicin
Håkan Löfstedt, överläkare, Louise Fornander, yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicin Region Örebro

Demensutredning och behandling
Boris Klanger, specialist i allmänmeicin Läkargruppen samt allmänläkarkonsult geriatriken

Osteoporos
Ulrika Stenmark, överläkare medicinkliniken

Hudföreläsning, prickar och utslag
Karin Palmér, specialistläkare hudkliniken

Hösten 2021 

17 och 18 november

Presentationer

Astma nya riktlinjer

KOL
Gustav Broman, överläkare lungsektionen Västerås

Kardiologi i primärvården
Ingemar Lönnberg, överläkare hjärtsektionen medicinkliniken Västerås

Kärlkirurgi ur ett primärvårdsperspektiv
Fjalar Elvarsson, verksamhetschef kärlkirurgiska kliniken Västerås

Föreläsningar Lipödem

Våren 2021

Här kan ni ta del av de inspelade föreläsningarna

Presentationer:

Förebyggande arbete i primärvården vad gäller livsstil
Susanne Unger, utvecklingsledare på Enheten för Folkhälsa  

Förebyggande arbete i primärvården vad gäller livsstil
Lena Lönnberg, leg fysioterapeut och doktorand på CKF

Obesitas utifrån kommande nya riktlinjer. Evidens för gastric bypass?
Per Videhult, överläkare på Kirurgkliniken

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar, artriter och gikt
Milad Rizk, överläkare på Reumatologkliniken

Våld i nära relationer, vad finns det för resurser, hur kan vi hjälpa?
Elin Hedén, verksamhetsansvarig Kvinnohuset i Västerås

Hösten 2020

Njursvikt utredning i primärvården
Maria Tydén, specialistläkare i njurmedicin och infektionsmedicin

Senaste nytt inom diabetes typ 2 - hur bör vi tänka i primärvården idag?
Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, ALK diabetes, LäkarGruppen

Klinisk Kemi - Evidens för olika provtagningar i primärvården avseende "mer förvirrande än förkovrande"
Johan Skogö, specialistläkare i klinisk kemi

 

 

Allmänläkarkonsulter

Allmänläkarkonsulter, 42200

Allmänläkarkonsultuppdraget, 20893

Nedan hittar du den instruktion som beskriver rutinerna vid revidering eller framtagande av nya samverkansdokument

Framtagande av samverkansdokument doknr 20102

SHV – Seniorhälsovård

Seniorhälsovårdsprogram

Syftet med projektet är att ta fram och implementera ett seniorhälsovårdsprogram, som bygger på motsvarande principer som barnhälsovårdsprogrammet, med evidensbaserade metoder för att främja hälsa, förebygga ohälsa och tidigt identifiera sjukdom. Alla seniorer (65 år och äldre) erbjuds likvärdiga och riktade insatser efter behov. Genom att behålla funktioner längre och hålla sjukdomar stabila förväntas livskvalitén öka och kostnaderna för hälso- och sjukvård minska.​

Frågor och svar

Kvalitetsprojekt + Ersättning för auskultation

Kvalitetsprojekt inom primärvården

Syftet med att bevilja ersättning till olika kvalitets- och utvecklingsprojekt är att främja ett aktivt utvecklingsarbetearbete och förbättra vården i det dagliga arbetet för våra patienter inom vårdcentralens uppdrag. 16 500 kr utbetalas efter godkänd anökan och 16 500 kr vid redovisning av utvecklingsprojektet på Kvalitetsdagen. Sammanlagt utgår maximalt 33 000 kr.

Villkor för ansökan                  

Projekten ska ha en tydlig kvalitetsprofil och syfta till att förbättra vårdens innehåll och/eller dess processer. Vårdcentralen ska bidra till lärande mellan vårdcentraler genom att presentera sitt utvecklingsprojekt vid den årliga Kvalitetsdagen, samt delge information om projektet vid förfrågningar från andra vårdcentraler.

Ansökningarna tas emot löpande och ska innehålla följande:

 • Klart avgränsat vårdområde
 • Bakgrund
 • Syfte
 • Genomförande
 • Förväntat resultat 

Ansökningsblankett - Kvalitetsprojekt

Kvalitetspriset 2024

De kvalitetsarbeten som presenterades på Kvalitetsdagen 2023 kan nomineras till kvalitetspriset hösten 2024. Uppföljningen syftar till att lyfta fram de kvalitetsarbeten som varit särskilt framgångsrika så att dessa får spridning i hela primärvården. Utifrån insända redovisning kommer lokalt primärvårdsråd (LPR) tilldela två kvalitetspris. Bedömningen grundar sig på:

 • Mätbara värdeskapande resultat utifrån målet med projektet.
 • Releveans för överförbarhet det vill säga möjlighet att sprida inom primärvården.

Redovisningen som utgör grund för nomineringen skickas till Vårdval Primärvård, se länk nedan. Senast den 31 augusti 2024 måste redovisningen vara Vårdval Primärvård tillhanda. Pristagarna presenteras på Kvalitetsdagen hösten 2024.

Underlag för nominering av kvalitetspriset - uppföljning av tidigare redovisade kvalitetsarbeten

 

Ansökan om ersättning för auskultation vid specialistmottagning

Vårdvalet ersätter kompetensutveckling i form av auskultation vid specialistmottagning omfattande en halv eller en hel dag med 2 500 kronor respektive 5 000 kr. Ansökan ska vara tillstyrkt av vårdcentralens verksamhetschef och attesterad av handledare eller motsvarande på specialistmottagningen.

Blankett - ersättning för auskultation

Kvalitetsdagen

Kvalitetsdagen 18 oktober 2023

Elite stadshotellet Västerås kl 08.30-16.15

Program

Inspirationsföreläsning

Kommunikation - lättare sagt än gjort
Fredrik Mattsson

Hälso- och sjukvården 2029
Lars Almroth

Uppföljning av vårdcentralerna
Maria Martinsson

Presentation av kvalitetsarbeten

Amningsstöd, Närvården Ullvi-Tuna 

Osteoporosskola, Citypraktiken

Främjande av den psykiska hälsan på SÄBO, Närvården Ullvi-Tuna 

Hudtumörer, Läkargruppen

Årets vinnare av kvalitetspriset

Bild på vinnare Närvården Hemdal

Bild på vinnare Tegnér vårdcentral

Utveckling av föräldrastöd (Föda utan rädsla), Närvården Hemdal

Gruppverksamhet för patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärta, Tegnér vårdcentral

 

Kvalitetsdagen 19 oktober 2022

Elite stadshotellet Västerås kl 08:30-16:15

Program

Inspirationsföreläsning

Tankens kraft – en allvarlig, kreativ och magisk föreläsning
Lennart Hjelm

Framtidens hälso- och sjukvård
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör

Forskning i Primärvården
Mattias Damberg, docent, spec. allmänmed, överläkare Geriatriska mottagningen

Presentation av kvalitetsarbeten

Gruppverksamhet för patienter med psykisk ohälsa och långvarig smärta, Tegnér vårdcentral

Utveckling av föräldrastöd (Föda utan rädsla), Närvården Hemdal VC

Årets vinnare av kvalitetspriset

Årets vinnare i bild

Stegvis vård, Närvården Herrgärdet VC 

Postcovid rehabilitering, Citypraktiken 

Hypertoni, Capio Västerås City 

 

Kvalitetsdagen 13 oktober 2021 (digital)

Inspirationsföreläsning

 • Lyckoföreläsare med hjärnkoll
  Malin Rapp, ledarskapsutvecklare med expertis inom neurovetenskap och motivationspsykologi

Presentation av kvalitetsarbeten

Vårt gemensamma arbete med kunskapsstyrning 
Lena Burström, Sari Puttonen, Karin Rolfsdotter Dahlberg, Ulrika Levkvist, Anna Lindberg

 

Kvalitetsdagen 15 oktober 2020 (digital)

Program

Inspirationsföreläsningar

 • Allt kommunicerar. Alltid! Vad kommunicerar du? - Kjell Dahlin, föreläsare
 • Förbättringsarbete - blir det verkligen bättre? - Malin Helander

Presentation av kvalitetsarbete

Hypertoni, Capio vårdcetnral Västerå City

Årets vinnare av kvalitetspriset

Kontaktsjuksköterska vid psykisk ohälsa, Prima vårdcentral

Forma en hållbar livsrytm, Citypraktiken

 

Kvalitetsdagen 17 oktober 2019

Program

Inledning

Highlights från året som gått, Utredningen Digifysiskt vårdval, Anders Ahlgren, chef Vårdvalsenheten

Nära vård i Västmanland, Mattias Damberg, tf/bitr förvaltningsdirektör PPHV

Inspirationsföreläsningar

Nationellt PrioriteringsCentrum - forskning, utbildning, projekt - Per Weitz

Stress och utmattningssyndrom, Stressmottagningen, Kerstin Jeding

Kvalitetspriset 2019

PM, Medicinska rutiner på SÄBO – Prima familjeläkarmottagning

Prediabetes grupputbildning – Ängsgårdens vårdcentral

Auskultation

Hudfotografering

Smärtrehab

Vårdcentralernas presentationer av sina kvalitetsarbeten

1. KOL-Skola, Läkargruppen

2. Balansträning för att dämpa fallrädsla, Achima Care Köpings vårdcentral

3. Projektplan för utsättande av insomningstabletter, Ängsgårdens vårdcentral

4. Drop-in, Kolsva vårdcentral

5. Förbättrad rutin för stöd till läkare, övrig personal och anhöriga i samband med dödsfall, Prima vårdcentral

6. Forma en hållbar livsrytm, Citypraktiken

7. Kurs vid långvarig stress och ångest, Servicehälsan

8. Hypertoni - årlig kontroll hos distriktssköterska, Kolsva vårdcentral

9. Kontaktsjuksköterska vid psykisk ohälsa, Prima vårdcentral

 

 

Kvalitetsdagen den 11 oktober 2018

Program

Inledning - Anders Ahlgren, chef Vårdvalsenheten

Inspirationsföreläsningar

Sjukförsäkringen och försäkringskassans ansvar - Riitta Högberg och Sonja Jernberg, samverkansansvariga sjukförsäkring Västmanland

Samordnad utveckling för god och nära vård - Anna Nergårdh, Regeringens utredare för samorndad utveckling för god och nära vård

Vårdcentralernas presentationer av sina kvalitetsprojekt

1. Framtagande och användande av blankett som underlag för sjukskrivning - Prima VC
2. Gynekologiska cellprovskonotroller - Kungsörs VC
3. Stress, nedstämdhet och oro under graviditet och nyföddhetsperiod  - Capio VC Västerås City
4. Fysisk aktivitet för nydebuterade diabetiker - Hallstahammar-Kolbäck VC
5. Prediabetes  - Ängsgårdens VC
6. PM SÄBO - Prima VC
7. Opportunistisk screening för förmaksflimmer - Läkargruppen
8. Fysioterapeutisk intervention för patienter med KOL - Citypraktiken
9. Information om hälsobefrämjande egenvård - Servicehälsan
10. Friskare Norberg - Norberg VC
11. Hjärtsviktsmottagning - Capio VC Vallby
12. Subcutan perifer infart, smärtskattning vid palliativ vård i livets slut på SÄBO - Capio VC Västerås city
13. Grupputbildning diabetes - Citypraktiken

 

Samverkansdokument och instruktioner

Alla styrande dokument, instruktioner och samverkansdokument hittar du i ledningssystemet. Nedan har du direktlänkar till respektive dokumentgrupp. Om du vill söka efter dokument i ledningssystemt så måste du logga in på följande adress http://ledningssystemet.regionvastmanland.se

Samverkansdokument

Instruktioner

Mödrahälsovård

Barnhälsovård

Verksamhetsdialog

Verksamhetsdialog hösten 2023

Höstens dialogmöten kommer att pågå under V41-50.

 

Vårdvalsinformation

Här finner ni alla informationsbrev från Vårdvalsenheten samlade. Om något nummer saknas i nummerserien nedan så beror det på att dessa informationsbrev ej längre är aktuella och därför borttagna.

2023

Nr 13 Ersättning för hälsoinriktat arbete

Nr 12 Digital triagering och chatt

Nr 11 Insatser för förbättrad vård av KOL-patienter

Nr 10 Digital artrosskola

Bilaga Dokumentation av digital artrosskola

Nr 9 Tillgänglighetsmedel

Nr 8 Ny biobankslag

Bilaga Prov i vården sparas, trycksak för utskrift

Nr 7 Information om Nationell patientenkät hösten 2023

Bilaga Information om Nationell patientenkät hösten 2023

Nr 6 Införande av triagering och chatt

Nr 5 Legitimationskrav kurator

Nr 4 Skyddad titel undersköterska

Nr 3 Godkända personcentrerade vårdförlopp

Nr 2 ExorLive

Nr 1 Insatser KOL

2022

Nr 11 Egenvårdsintyg barn och unga

Nr 10 Blanketter för polishandräckning

Nr 9 Utbildning 15-metoden

Nr 8 Bemanning och ersättning fysioterapi

Nr 7 Vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt
Bilaga: Informationsbrev från arbetsgruppen hjärtsvikt - Nu är vårdförloppet nydebuterad hjärtsvikt igång 

Nr 6 E-utbildning vårdgaranti i primärvården, patientvald väntan samt diagnos- coh KVÅ-kodning

Nr 5 Vårdsamordning och dokumentation i Link för att undvika betalningsansvar

Nr 4 Statsbidrag ökad läkarmedverkan inom äldreomsorgen

Nr 3 Inför verksamhetsdialog

Nr 2 Verksamhetsdialog våren 2022

Nr 1 Diabetessamordnare

2021

Nr 26 Nya kontakttyper - Besöksersättningsrapporten 2022
Bilaga: Besöksersättning och övriga ersättningar - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården, 29706

Nr 25 Eftervårdsbesök på barnmorskemottagning, reviderad instruktion

Nr 24 Steg 3 Fast läkarkontakt, definition fastställd, SKRs punktmätning samt visa upp fast läkarkontakt på 1177.se

Nr 23 Hälsoinriktade förbättringsarbeten 2021 och 2022 
Bilaga: Hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, Primärvårdsprogram 2022
Bilaga: Mall för hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral

Nr 22 Läkarstudenter Örebro universitet

Nr 21 Arbets- och miljömedicin

Nr 20 Säsongsinfluensa behörigheter, boten, registrering mm
Bilaga: Information vaccinationsmottagning vc säsongsinfluensa

Nr 19 Verksamhetsutveckling psykisk hälsa primärvård

Nr 18 Märkning av hemsjukvård särskilt boende steg 2 Fast läkarkontakt

Nr 17 Medicinsk sekreterare - nätverk för klassificeringsfrågor
Bilaga: Uppdragsbeskrivning

Nr 16 Spirometri

Nr 15 Besöksersättning återbesök via kvalificerad telefonkontakt 

Nr 14 Fast läkarkontakt
Bilaga: Lathund för att ordna listorna i DUVA-rapport gällande fast läkarkontakt

Nr 13 Tillfriskandebevis för att resa
Bilaga: Tillfrisknandebevis, 57801

Nr 12 Influensavaccination hösten 2021

Nr 11 FLISA nytt listningssystem

Nr 10 Intygsskrivande och aktivitetsersättning
Bilaga: Avgifter för intyg och hälsokontroller, dok. nr 42356

Nr 9 Rehabilitering postcovid
Bilaga: Postcovid - rehabilitering på vårdcentral och remisskriterier till utredningsenhet

Nr 8 Möten hösten 2021

Nr 7 Intyg om vaccination mot covid-19

Nr 6 Förskrivning av fotbäddar

Nr 5 Nätverk för SÄBO-ansvariga läkare

Nr 4 Förändrade förutsättningar hälsoinriktat förbättringsarbete 2021

Nr 3 Betalningsansvar medicinsk fotvård

Nr 2 Ny receptblankett fr o m 1 maj 

Nr 1 Ekonomisk rapport i DUVA
Bilaga: DUVA-rapporten

2020

Nr 29 - Rutiner för läkarmedverkan SÄBO

Nr 27 - Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp
Bilaga: NKK, personcentrerade sammanhållna vårdförlopp och VIP

Nr 24 - Översynsarbetet primärvårdsprogrammet
Bilaga: Forskningspersonsinformation

Nr 21 - Screeningprovtagning efter sjukhusvård samt nytt om visir
Bilaga: RV-covid-19 REgionövergripande rutiner

Nr 20 - Smittspårning och labb-remisser vid Covid-19
Bilaga: Coronavirus 2019 - provtagningsstrategi
Bilaga: Covid-19 Regionövergripande rutiner
Bilaga: Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaderad Covid-19 inom hemtjänst och hemsjukvård
Bilaga: Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 inom SÄBO, Korttids samt LSS
Bilaga: Information till dig med bekräftad Covid-19
Bilaga: Information till dig med symptom på Covid-19 som har lämnat PCR-prov
Bilaga: Information till dig som är i närkontakt till person med Covid-19
Bilaga: PCR-provtagning och uppföljning SARS-CoV-2 RV
Bilaga: Smittspårning vid Covid-19 inom vård och omsorg i Västmanland

Nr 19 - Diagnoskodning Covid-19

Nr 16 - Diagnos- och KVÅ-koder för barnhälsovården i Västmanland
Bilaga: Lathund diagnos- och KVÅ-koder BHV

Nr 15 - Primärvårdens ansvar för förskrivning av larm på LSS-boende

Nr 13 - Rehabilitering efter covid-19

Nr 12 - Registrering av provtagning mellan läkarbesök

Nr 11 - Riktlnjer gällande barnmorskemottagningarna under coronapandemin
Bilaga: Tillfällig riktlinje för prioritering avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet, dok.nr 52148
Bilaga: Tillfällig riktlinje till barnmorskor på barnmorskemottagningar i Region Västmanland, dok.nr 52149

Nr 10 - Ny rutin för ersättning av kvalificerad telefonkontakt - samma textmeddelande på alla vårdcentralers telefonrådgivning

Nr 8 - MedRave vårdgivarfilter

Nr 7 - Dödsfall i hemmet, viktiga rutiner och instruktioner

Nr 6 - Remisser gällande personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nr 4 - Suicidprevention

Nr 3 - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Bilaga: Nyhetsbrev 1, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nr 2 - Registrera diagnos- och KVÅ-koder inom BHV och MHV

Nr 1 - Nytt ekonomiskt ersättningssystem för barnmorskeverksamheten från 1 januari 

 

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English