Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Förstärkt vårdgaranti och utvidgad uppföljningsmodell

Patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Förstärkt vårdgaranti

Vårdgarantipatient (nybesök):

Patienter som kontaktar vårdcentralen för: 

  • Nytt medicinskt problem
  • Oväntad och eller kraftig försämring/förändring av tidigare känt medicinskt problem 
  • Utebliven behandlingseffekt och patienten vill komma på nytt besök
  • Remiss från specialiserad vård för nyupptäckt medicinskt problem som inte har handlagts eller behandlats där

Medicinsk bedömning:

Med en medicinsk bedömning avses här en meddelad slutsats i form av en diagnos- eller åtgärdskod, av hälso- och sjukvårdspersonal till patient som är dokumenterad i patientens journal eller motsvarande.

Delbetänkande (SOU 2017:53)

Den medicinska bedömningen kan göras vid ett fysiskt besök, hembesök, distanskontakt (kontakt via videolänk) eller dom ett kvalificerat telefon- eller brevkontakt. Telefon och brevkontakten ska innehållsmässigt och tidsmässigt ersätta/motsvara ett traditionellt besök.

Vem ska göra den medicinska bedömningen? 

  • Den enskilde ska få en bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. 
  • Den görs av någon som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. 
  • Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som arbetar inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom yrkesutövningen.
  • Avgörandet om vem bör utföra den medicinska bedömningen, bör i första hand bero på patientens enskilda behov. Det gäller också på det sätt som bedömningen ska göras och kommuniceras.

Prop. 2017/18:83

Referenser:

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
Diagnosregistrering, yrkesneutral diagnosregistrering i Region Västmanland, dok.nr. 45590


www.vantetider.se

Utvidgad uppföljningsmodell för tillgänglighet i primärvården

För att följa upp den förstärkta vårdgarantin har en ny modell för primärvårdsuppföljning tagits fram tillsammans med landsting och regioner. Den nya uppföljningsmodellen kommer att införas i alla regioner under 2019. Den första dataredovisningen kommer att publiceras i början på mars.

Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. Den nya uppföljningsmodellen svarar även mot önskemålet att redovisa tillgängligheten i primärvården ur ett bredare perspektiv än att enbart fokusera på vårdgarantins krav.

Frågor och svar

Vilka patienter ingår i förstärkt vårdgaranti?

Frågor

Svar

Vem omfattas av vårdgarantin i Primärvården, medicinsk bedömning inom tre dagar?

Den patient som har ett nytt hälsoproblem, en oväntad försämring/förändring av ett sedan tidigare känt hälsoproblem eller en utebliven behandlingseffekt.

Remiss från ortopedkliniken, en patient som behandlats där har fått ont i magen och remitteras tillbaka till PV. Är det en vårdgarantipatient?

Ja, om det är ett nytt hälsoproblem ska patienten ha en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Gäller vårdgarantin för ungdomsmottagningen?

Ja, exkl. preventivmedelsrådgivning som betraktas som hälsovård och endast ingår i den utvidgade primärvårdsuppföljningen.

Patienten har opererats inom specialistvården och kommer till vårdcentralen för att ta bort stygn. Vårdgaranti?

Nej, återbesök.

Är drop-in ett vårdgarantibesök?

Ja, om patienten har ett nytt hälsoproblem, en oväntad försämring/förändring av ett sedan tidigare känt hälsoproblem eller en utebliven behandlingseffekt.

Medicinsk bedömning ska göras av legitimerad personal. Hur gör man då med kuratorer?

Kuratorer räknas som legitimerad personal och patienten följs upp inom den förstärkta vårdgarantin.

Hur gör vi när patienten kommer för hälsointyg och vaccinationer.

Vaccinationer och hälsointyg, intyg till försäkringsbolag och liknande, influensavaccination och reseprofylax ingår inte i vårdgarantin, det är återbesök och ingår istället i den utökade uppföljningen.

Är patienter på prickmottagning en vårdgarantipatient?

Ja, en hudförändring betraktas som ett nytt hälsoproblem och omfattas därmed av vårdgarantin

Om patienten bokas in för provtagning innan läkarbesök. Ska provtagningen falla inom vårdgarantin? Eller räcker det som medicinsk bedömning när sköterskan gör bedömningen i telefonen att patienten ska ta dessa prover?

Om patienten har ett nytt hälsoproblem och det finns ett vårdprogram för det som man kan misstänka med prover innan besöket är den medicinska bedömningen när man har provsvar vid läkarbesöket och läkarbesöket ska då ske inom 3 dagar.

Vilket innebär att VC ska göra det möjligt att patienten kan ta proverna innan dess. Ställer förstås krav på VC flöde men är bra för patienten.

Förnyelse av recept ingår det i den

förstärkta vårdgarantin?

1.Patienten har ett förhöjt blodtryck och har medicinerat ett par år och vill förnya sitt recept. I samband med detta kanske man finner att ett besök för kontroll vore på sin plats

2.Patienten har ett förhöjt blodtryck som hen har medicinerat för ett par år och det är dags att förnya receptet, men patienten upplever symtom, tilltagande huvudvärk eller har gjort en egenmätning som visar förhöjt blodtryck

3. Förnyelse av recept, ex via mina vårdkontakter där besökskontakt inte krävs.

 

 

1. Återbesök, omfattas inte av vårdgarantin.

 

 

2. Nybesök, vårdgarantipatient.

 

 

 

 3. Omfattas inte av vårdgarantin.

Medicinsk bedömning

Vad är en medicinsk bedömning?

Med en medicinsk bedömning avses en meddelad slutsats, i form av en diagnos och/eller åtgärdskod, av hälso- och sjukvårdspersonal till patient som är dokumenterad i patients journal. (SOU 2017:53)

Vem gör den medicinska bedömningen?

Den görs av den legitimerade personal (inkl. kuratorer), som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård.

Vem som gör bedömningen är i första hand beroende på patientens aktuella behov.

Telefontid direkt till ex. distriktsköterska/sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut klassas det som rådgivning/bedömning motsvarande 0:an eller kan det vara en kontakt inom ramen för vårdgarantin och innefatta medicinsk bedömning?

Dessa telefontider är oftast 0:an och klassas som rådgivning/bedömning.

Men medicinsk bedömning kan göras via direktkontakter per telefon och video, om dessa tidsmässigt och innehållsmässigt motsvarar ett traditionellt mottagningsbesök och då klassas som kontakter enligt vårdgarantin förutsatt att det är nytt hälsoproblem en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett sedan tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt.

Görs en medicinsk bedömning ska den registreras som en kvalificerad telefonkontakt och ska dokumenteras med diagnos-och/eller KVÅ-kod. De kontakter som ska redovisas ska endast avse kvalificerad hälso- och sjukvård som dokumenteras i journalen.

Dsk/ssk rådfrågar läkaren i ett patientärende. Läkaren sätter en diagnos på sjuksköterskans uppgifter.

 

 

 

Kan dsk/ssk då fungera som ombud och sätta diagnos som läkaren satt utan att läkaren själv haft kontakt med patienten? Dvs kan dsk/ssk vara ombud för läkaren gällande medicinsk bedömning?

All hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en skada kan ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens. Det medicinska yrkesansvaret innebär att var och en som arbetar inom vården har ett ansvar för sina egna bedömningar, beslut och åtgärder inom yrkesutövningen.

Nej, i så fall registrerar dsk/ssk en diagnos utanför sin yrkeskompetens (dvs dsk/ssk gjorde här inte den medicinska bedömningen), eftersom läkaren behövde rådfrågas och läkaren var den som ställde diagnosen.

Patient träffar en sjuksköterska för en medicinsk bedömning, sjuksköterskan bedömer att patienten behöver träffa en fysioterapeut, kommer nästa besök bli ett återbesök eller blir det en ny medicinsk bedömning hos fysioterapeuten?

Är det för samma hälsoproblem blir det ett återbesök.

Form av kontakt som ingår i den förstärkta vårdgarantin

Är bokning via webbtidbok, nybesök eller återbesök?

Det beror på hur verksamheten har definierat utlagda tider i webbtidboken. Under förutsättningar att det finns valbara tider inom vårdgarantins 3-dagarsgräns, ska tid som patient väljer bortom tidsgränsen klassas som patientvald väntan.

Den bedömning som görs vid kontakten avgör om patientens hälsoproblem faller inom ramen för vårdgarantin eller inte.

Kan vara nybesök som då klassas som vårdgarantipatient.

Övriga frågor

Ska vi rapportera in Medicinskt måldatum för vårdgarantikontakterna? Det torde väl alltid vara samma måldatum, inom tre dagar efter initierad kontakt?

Ja, systemet lägger automatiskt in medicinskt måldatum tre dagar på en vårdgarantipatient.

Medicinskt måldatum används vid den utvidgade primärvårdsuppföljningen för de patienter som inte omfattas av vårdgarantin, alltså återbesök.

Medicinsk bedömning inom tre dagar, räknar vi arbetsdagar eller kalenderdagar?

Det står inget om arbetsdagar i propositionen. Så det är kalenderdagar som räknas.

Hur registreras behandlingsserier? exempelvis för kuratorer och fysioterapeuter, är varje besök ett återbesök?

Ja, generellt är besöken i en behandlingsserie återbesök, första besöket kan ev. klassas som ett vårdgarantibesök om det är där ”serien” startar.

Ska vi även rapportera medicinskt måldatum för samtliga återbesök?

Ja, obligatoriskt om förekomst finns.  Ska rapporteras för patienter som sätts på ”väntelista”, där ett återbesök är planerat.

Finns det något målvärde när det gäller den nya, förstärkta vårdgarantin, det vill säga hur stor andel som ska ha fått en medicinsk bedömning inom 3 dagar?

Den förstärkta vårdgarantin är reglerad i lag och målvärde är 100%.


Kontaktpersoner

Ann Braneby

Verksamhetsutvecklare
021-4818874

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English