Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Privata vårdgivare

Här hittar ni information som framför allt berör kiropraktorer, naprapater, medicinska fotvårdare och specialistläkare med regionavtal.

Ersättningsetablering - Läkare

Läkare som verkar enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) får enligt en lagändring möjlighet att överlåta sin verksamhet och i samband med detta avsäga sig sin rätt till ersättning från regionen till förmån för sin efterträdare.

Lagändringen som gäller från den 1 april 2009 gör det möjligt för privatpraktiserande läkare med ersättning enligt den nationella taxan att genomföra ersättningsetableringar.

Detta är en ersättningsetablering

Om en läkare som verkar enligt dessa lagar, till högsta anbudspris, vill överlåta sin verksamhet kan de i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning. Detta gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med Region Västmanland.

Hur går det till?

Den som vill överlåta sin verksamhet till annan vårdgivare gör en anmälan om överlåtelse av etablering till Region Västmanland via särskild blankett.

Region Västmanland för en dialog med överlåtande vårdgivare om vad ersättningsetableringen ska omfatta.

Region Västmanland publicerar en ansökningsinbjudan via en elektronisk databas på regionens hemsida: Upphandlingar. Av ansökningsinbjudan ska framgå: 

  • Vilken verksamhet som ska överlåtas
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet. Specifika krav avseende utrustning, lokal mm hänvisas till den överlåtande vårdgivaren. 
  • Hur en ansökan får lämnas
  • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in

Region Västmanland handlägger och prövar inkomna ansökningar från samtliga sökande. Inkomna ansökningar är bindande samt omfattas av anbudssekretess.

Region Västmanland beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller angivna krav.

Region Västmanland skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande.

Den överlåtande vårdgivaren (säljaren) och den nya vårdgivaren (köparen) tecknar överlåtelseavtal.

Kopia på överlåtelseavtal skickas till Region Västmanland.

Region Västmanland tecknar samverkansavtal med den nya vårdgivaren.

Begränsningar

Den nya lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering. För att få teckna samverkansavtal med Region Västmanland i samband med att en verksamhet övertas måste den övertagande läkaren uppfylla krav om exempelvis relevant specialistkompetens. Läkaren måste för att få teckna samverkansavtal också först säga upp sin eventuella anställning i något landsting eller bolag som landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande över.

Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren har eller kan få ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem. Detta innebär att ersättningsetableringar inom allmänmedicin inte omfattas av ersättningsetableringar då Region Västmanland har beslutat om vårdvalsmodellen.

Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren måste arbeta på heltid, vilket motsvarar arbete i 35 timmar per vecka. Region Västmanland kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning kring om verksamheten kan anses som aktiv.

Läkare kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.

Läkare kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Västmanland kan visa att läkaren gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Blanketter:

Läkare - anmälan om ersättningsetablering

Läkare - ansökan om att få ingå samverkansavtal i samband med ersättningsetablering

Ledningssystemet

I ledningsystemet hittar du alla styrande dokument, instruktioner och samverkansdokument

http://ledningssystemet.regionvastmanland.se

Medicinsk fotvård - LOV-underlag

Medicinska fotvårdare inbjuds att lämna ansökan om avtal avseende medicinsk fotvård i omfattning och på villkor enligt förfrågningsunderlaget.

Klicka på länken för att komma till förfrågningsunderlaget i Tendsign: https://tendsign.com/doc.aspx?ID=130314

Observera att ansökan ska göras via upphandlingssystemet, Tendsign.

1. Inbjudan att lämna ansökan

Samverkansavtal - Läkare

Nedan finner du de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för läkare med samverkansavtal.

Vårdgivarnas verksamheter regleras i huvudsak av Lag om läkarvårdsersättning

Ersättningarna regleras i förordningen som uppdateras varje år, förordning om läkarvårdsersättning