Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Tandvård

Här hittar du information om tandvård för barn och unga samt vuxna med tandvårdsstöd från Region Västmanland.

Avgiftsfri tandvård för barn och unga

Region Västmanland har valfrihetssystem (enligt Lag om valfrihetssystem - LOV) när det gäller allmäntandvård för barn och unga i Västmanland. Det innebär att barn och unga själva får välja vilken klinik/tandläkare de vill behandlas av, om tandläkaren har avtal med Region Västmanland.

Barn och unga som är folkbokförda i Västmanland omfattas av den avgiftsfria tandvården, från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år. För de personer som inte gör ett aktivt val av vårdgivare, ska Region Västmanland tillhandahålla ett så kallats ickevalsalternativ. Folktandvården Västmanland AB har befolkningsansvaret för alla barn och unga. De barn som idag inte själva väljer vårdgivare, listas på Folktandvården Västmanland AB.

Information om regelverk, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1  Inbjudan att lämna ansökan och ansökningsförfarande

2  Uteslutning och krav på leverantören

3  Kravspecifikation

4  Mall LOV-Avtal

5  Företags- och kontaktuppgifter

5  Undertecknande av ansökan

Ansökan görs direkt i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

Bilagor

 

Administrativt tandvårdssystem - Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland bl a vid:

 • förhandsbedömningar som ska till Tandvårdsenheten.
 • Uppsökande verksamhet följer upp patienter som ska munhälsobedömas. Kontaktinformation till patienter hämtas från Symfoni.
 • Registrering av EPI-rapporter samt fakturering.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att bevilja tandvårdsstödet.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort (privata beställer kortet t ex via Praktikertjänst, Svensk E-identitet eller annan) samt behörigheter upplagda av Tandvårdsenheten.  

Länk vidare under varje rubrik:

- Utbildningskatalog - Kompetensplatsen, val: "Ta endast del av öppna e-utbildningar". Där finns utbildningar, en för kommunanvändare och den andra för vårdgivare.

- Beställning av behörighet till Symfoni

- Direktinloggning till portalen

Support

Kontakta regionens IT-support 021-17 35 00, knappval 2.

Tandreglering

Region Västmanland har inom specialiserad ortodontivård valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga i åldern 3-23 år, vilka av Specialisttandvården i Region Västmanlands urvalstandläkare valts ut för ortodontibehandling, kan välja bland de ortodontispecialister som har avtal med Region Västmanland.

Ortodontist som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal gällande valfrihetssystemet för ortodonti.

Information om krav, urvalssystem, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1 Inbjudan att lämna ansökan

2 Uteslutning och krav på leverantören

3 Kravspecifikation

4 Mall LOV-Avtal

5 Företags- och kontaktuppgifter 

6 Undertecknande av ansökan

Ansökan görs här i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

Uppsägning av avtal

 

Regionens särskilda tandvårdsstöd

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvaliteten hos äldre och funktionshindrade.

Följande delar ingår i det tandvårdsstöd som finansieras av regionen:

 • Uppsökande verksamhet
  Ska bedrivas bland dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Personer som omfattas ska erbjudas avgiftsfri uppsökande munhälsobedömning. Munhälsobedömningen ska innefatta en bedömning av behovet av munhygieninsatser och en preliminär bedömning av behovet av nödvändig tandvård. Den uppsökande verksamheten utförs av vårdgivare som regionen har tecknat avtal med. Tandvårdsstödsintyg krävs.
 • N-tandvård
  Nödvändig tandvård ska erbjudas dem som omfattas av personkretsen för uppsökande verksamhet. Detta gäller oavsett om patienten tackat ja eller nej till munhälsobedömning. Tandvårdsstödsintyg krävs.
 • S-tandvård
  Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid, ska erbjudas dem som har behov av detta.
 • F-tandvård
  Omfattar tandvårdsbehandling till personer med stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling till följd av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Intyg om F-tandvård krävs.

För N-, S- och F-tandvård betalar patienten samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser, det vill säga med högst 1 400 kronor under en tolvmånadersperiod. Besöksavgiften räknas in i patientens högkostnadsskydd. 

Fritt val
Den som är berättigad till regionens tandvårdsstöd, N- och F-tandvård, väljer fritt vilken vårdgivare som ska utföra tandvården

För mer information, se länk:

Anvisningar för särskilt tandvårdsstöd 2024 (regionvastmanland.se)

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Tandvårdsenheten via e-post: tandvardsenheten@regionvastmanland.se  eller
ring Eva Sandberg, bedömningstandläkare, 021-17 48 45. 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

För personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk.

 1. Muntorrhet p g a långvarig  läkemedelsbehandling
 2. Muntorrhet p g a strålbehandling (öron-, näs-, mun- el.halsregionen)
 3. Sjögrens syndrom
 4. Kronisk obstruktiv lungsjukdom                                
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös colit
 7. Crohns sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 10. Svårinställd diabetes
 11. Dialysbehandling
 12. Immunosuppression p g a läkemedel
 13. Organtransplantation

600 kronor erhålls var sjätte månad till förebyggande behandling vid diagnos eller specifik läkemedelsbehandling. Ingen ställning tas till om sjukdomen har skadat eller riskerar att skada tänderna. Försäkringskassan är huvudman. Läs mer om STB här

Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag, STB  Läkarintyget lämnas till patient efter underskrift av läkare.

Tandvård för asylsökande och tillståndslösa

För att ge tandvård till vuxna (24 år och äldre) för akuta besvär (vård som inte kan anstå) och som kommer som flyktingar från Ukraina krävs att ni har tecknat ett avtal med Region Västmanland för att erhålla ersättning för den tandvård som utförs.  

Kliniker som har tecknat avtal:

Tandläkare Fredrik Haddad, Smedjegatan 8, 722 13 Västerås, 021-13 45 45

Sala Tandläkarcenter, Drottninggatan 11A, 73330 Sala, 0224-106 00


Kontakt:

Helena Präst

Administrativ assistent
021-481 80 60

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English