Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Närbild på barn som leker

Tandvård

Regelverk för allmäntandvård barn och unga, tandreglering samt uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade.

Här kan du även läsa om forskning och utveckling inom tandvård.

Barntandvård

Region Västmanland har valfrihetssystem (enligt Lag om valfrihetssystem - LOV) när det gäller allmäntandvård för barn och unga i Västmanland. Det innebär att barn och unga själva får välja vilken klinik/tandläkare de vill behandlas av, om tandläkaren har avtal med Region Västmanland.

Barn och unga som är folkbokförda i Västmanland omfattas av den avgiftsfria tandvården, från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år.

För de personer som inte gör ett aktivt val av vårdgivare, ska Region Västmanland tillhandahålla ett så kallats ickevalsalternativ. Folktandvården Västmanland AB har befolkningsansvaret för alla barn och unga. De barn som idag inte själva väljer vårdgivare, listas på Folktandvården Västmanland AB.

Information om regelverk, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1  Inbjudan att lämna ansökan och ansökningsförfarande

2  Uteslutning och krav på leverantören

3  Kravspecifikation

4  Mall LOV-Avtal

5  Företags- och kontaktuppgifter

5  Undertecknande av ansökan

Ansökan görs direkt i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

 Bilagor
Regelverk
Bilaga 1 Barntandvårdsprogram LOV 2017
Bilaga 2 Bettutvecklingskontroller
Bilaga 3 Avsaknad permanenta tänder
Bilaga 4 Tandvård och profylax
Bilaga 5 Ortodontiska konsultationer
Bilaga 6 Akuttandvård barn
Bilaga 7 Epidemiologisk rapport - uppföljningsvariabler
Bilaga 8 Epidemiologisk rapport - blankett
Bilaga 9 Förhandsbedömning
Bilaga 10 Omlistning/Övertagande tandvårdsansvar
Bilaga 11 Uteblivande
Bilaga 12 Uppförandekod

Instruktioner och blanketter

Tandreglering

Region Västmanland har inom specialiserad ortodontivård valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga i åldern 3-23 år, vilka av Specialisttandvården i Region Västmanlands urvalstandläkare valts ut för ortodontibehandling, kan välja bland de ortodontispecialister som har avtal med Region Västmanland.

Ortodontist som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal gällande valfrihetssystemet för ortodonti.

Information om krav, urvalssystem, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1 Inbjudan att lämna ansökan

2 Uteslutning och krav på leverantören

3 Kravspecifikation

4 Mall LOV-Avtal

5 Företags- och kontaktuppgifter 

6 Undertecknande av ansökan

Ansökan görs här i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

 

 

 

Uppsökande verksamhet

Region Västmanland har upphandlat en ny leverantör från och med den 1 januari 2018, för den uppsökande verksamheten - L&B Dental Group, som ansvarar för några områden i Västerås: Bäckby, Vallby, Centrum, Skallberget och Malmaberg.

Folktandvården Västmanland AB, ansvarar för övriga områden i Västerås samt övriga kommuner. 

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetén hos äldre och funktionshindrade. Det är upp till varje brukare att själv välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Kort för nödvändig tandvård

Den som vill komma i fråga för uppsökande tandvård måste ha ett kort. Det utfärdas och distribueras av Region Västmanland när kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, enheteschef eller i vissa fall sjuksköterska bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB Annette Holmén, äldresamordnare 021-17 56 66 Anna-Karin Wagner, chefstandläkare 021-17 50 56

L&B Dental Group HB, Verksamhetsansvarig Anne du Rées, tfn 08-767 01 60, anne@dentalgroup.nu
Samordnare Sissel Waering, tfn 08-767 01 60, sissel@dentalgroup.nu

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Region Västmanland/Tandvårdsenheten tandvardsenheten@regionvastmanland.se
Carina Nydestedt-Svensson, administrativ sekreterare 021-17 47 38
Eva Sandberg, chef/bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

FoU Tandvård

FoU-anslag

Landstinget stimulerar utvecklingsarbete med betoning på kliniknära forskning. Det är särskilt viktigt att uppmuntra allmäntandläkare till att komma igång med forskningsprojekt. Följande FoU-områden prioriteras

  • Projekt med klar folkhälsoinriktning
  • Projekt med hälsofrämjande inriktning
  • Projekt med fokus på äldre i tandvården
  • Projekt inriktat på undersöknings- och behandlingsmetoder

Länets tandvårdspersonal, privat som offentlig, skall kunna få stöd för verksamhetsnära projekt. Dessa medel är främst till att stödja tidiga projekt.  Landstinget skall ha tillgång till resultaten för potentiell användning inom vården och ansvarar för att resultaten blir tillgängliga för alla.

Medlen som avsätts skall huvudsakligen användas till

  • Kostnader vid genomförande av FoU-arbetet (utbetalas till sökandes klinik) - Intäktsbortfall vid planering och genomförande av FoU-projekt  - Initialkostnader t ex etikprövning och andra ansökningar - FoU-råd, sammankomster med FoU-inriktning

Ansökan om medel kan göras fortlöpande under året. Följande procedur skall följas

  • Hämta Ansökningsblanketten för FoU-medel och Mall för Projektplan som också innehåller instruktioner och anvisningar.
  • Den ifyllda ansökningsblanketten och Projektplanen sänds till FoU-samordnaren  på e-postadress goran.isacsson@regionvastmanland.se  och underskriven originalhandling på adressen Specialisttandvården Bettfysiologi, Västmanlands sjukhus Box 1185, 72189 Västerås.
  • FoU- samordnaren gör en bedömning och sänder sedan ansökan vidare till Tandvårdsenheten som beslutar formellt.
  • Tandvårdsenheten returnerar beslutsbesked till sökande och FoU- samordnaren.
  • Sökande rekvirerar beslutade medel från tandvårdsenheten med angivande av konto och objekt.

Landstinget finansierar forskning  i huvudsak  via Centrum för Klinisk Forskning, CKF och via RegionalaForskningsRådet Uppsala/Örebro, RFR-U/Ö.


Kontakt:

Carina Nydestedt Svensson

Administrativ sekreterare
021-17 47 38