Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

ST i Allmänmedicin

Här hittar du som vill bli eller redan är ST-läkare i allmänmedicin, handledare eller verksamhetschef på en vårdcentral information om ST i Allmänmedicin. Aktuella seminarier och kurser, kontaktinformation, villkor och avtal med mera.

Aktuellt

2023

Familjeläkardagen 28/11
Årsuppföljningsdag Samlingssalen 6/12 08.30 -16.30
(Anmälan till Lalla)
Skicka in din årsrapport 
Avslutning ST - seminarier 13/12 

2024

Startseminarium för nya ST- läkare Allmänmedicin 18/1 Ing 21
Handledarutbildning 25/1
Juridik Allmänmedicin 16/4

 

Är du intresserad av ST eller intregrerad BT-ST i Allmänmedicin?
Kontakta någon av vårdcentralerna i Västmanland och skicka en: 
Intresseanmälan ST och BT-ST 
Till:
Utbildningssamordnare Helena "Lalla" Granath
helena.granath@regionvastmanland.se
och
ST-studierektor i allmänmedicin Niroda Ali 
niroda.ali@regionvastmanland.se

Anställning ST - Läkare Allmänmedicin

Anställningen sker på "din" Vårdcentral.
Som ST-läkare har man en anställning på Vårdcentralen där verksamhetschefen är din närmaste chef. Anställningsavtal skrivs mellan Vårdcentralen och ST-läkaren.

Verksamhetschefen på Vårdcentralen tar kontakt med studierektor som ser över möjligheten för vårdvalsfinasiering. Avtal upprättas mellan Vårdcentral och Vårdval som sedan administrerar ersättning till Vårdcentralen för anställd ST-läkare.
(Information om Vårdcentraler och information till Verksamhetschefer hittar ni längre ner på sidan)

För att bli specialist i allmänmedicin krävs minst 60 månaders tjänstgöring under handledning, omräknat till heltid enligt SOFS 2015: 8 och 66 månader inklusive BT enligt HSLF -FS 2021:8 

Du tilldelas en egen personlig handledare och handledning sker regelbundet på schemalagd tid. Övrigt stöd finns förutom handledare och verksamhetschef, är en utbyggd studierektorsorganisation med utbildningssamordnare som hanterar sidotjänstgöringar och ordnar återkommande ST-seminarier och andra viktiga utbildningsaktiviteter. 

Region Västmanland har ett välorganiserat kursutbud för obligatoriska kurser.
Varje ST-läkare har en egen individuell utbildningsplan som garanterar att ST-läkaren vid fullföljd specialisttjänstgöring har den medicinska kompetens som krävs för att verka som specialistläkare.

ST-seminarier

Tid: Seminarierna genomförs onsdagseftermiddagar jämna veckor under terminen. Mellan 13:30-14:15 finns tid för Journal Clubs alternativt allmänna frågor (studierektor med flera får chansen att ta upp olika saker), ibland planerade reflektionsgrupper.
Fikapaus 14:15-14:30. Seminariet pågår mellan 14:30-16:30. 

Plats: Aulan, Utbildningsenheten, Hus A, ingång 21. 

Glöm inte om ni blivit tilldelad ansvaret för ett tillfälle att anordna föresläsare etc.

Tips till ansvariga ST- läkare

Ändringar i programmet meddelas både här och via e-post till ST-läkargruppen.

ST-seminarier hösten 2023
ST-seminarier våren 2024

 

Stöd för handledning och kompetensutvärdering

ST-läkaren ska under sin vårdcentralsplacering, ha avsatt tid för handledning minst en timme i veckan utöver tillgång till instruktioner i det dagliga arbetet. Nedan hittar du som ST-läkare och handledare rekommenderade stöddokument för handledning samt metoder för individuell bedömning och kompetensutvärdering som ska ske kontinuerligt och vara grunden för bedömning av uppnådd kompetens

Metoder för individuell bedömning/återkoppling gällande ST-läkare
dokumentet finns även i Teamsgruppen för ST-läkare inom allmänmedicin

Handledningssamtal instruktion
Struktur för handledning

Tips innehåll handledarsamtal
Interna handledarträffar


Handlingsplan instruktion
Handlingsplan mall

Agneslistor
Checklista Vårdcentral

Handledarutlåtande vid byte av vårdcentral/HL

Sidotjänstgöring/Auskultation

INFORMATION
Sidotjänstgöringsschema planeras i samråd med ST-läkaren och handledaren.
Schemaläggning av sidotjänstgöring går via studierektor och utbildningssamordnare på Vårdval som planerar schemat utifrån klinkernas fasta perioder och era önskemål som lämnas på Startsemnarium.

ST-läkaren får inte själv göra upp med klinik om eventuella ändringar.
Vid behov av ändring i sidotjänstgöringschema: 
Kontakta utbildningssamordnare så snart som möjligt så vi kan justera schemat efter behov.

Övergripande information sidotjänstgöring/auskultation Allmänmedicin

Blankett - uppgifter inför sidotjänstgöring
(undantag Medicinkliniken som mailar ut ett formsformulär inför placeringen)  

KONTAKTPERSONER KLINIKER
Kontaktpersoner vid sidotjänstgöring

Återkoppling sidotjänstgöring
Sidotjänstgöring utanför Västmanland

INFORMATION INFÖR SIDOTJÄNSGÖRING PÅ KLINIKERNA
Läs igenom innan ni skall ut på sidotjänstgöring:

Vetenskapligt arbete

ST-läkare ska göra ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer enligt SOSFS 2015:8.
För HSLF-FS 2021:8 finns inga angivna metoder för lärande och intyg gällande medicinsk vetenskap utfärdas av handledaren varför denna i IUP bör definiera hur denna kompetens ska utvärderas, vilket även här kan utgöras av ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.

Omfattning och Projektstart

Arbetet bör påbörjas under första halvan av ST.
Ämne diskuteras med huvudhandledare innan kontakt med vetenskapliga handledare.
Genomförandet av ett individuellt vetenskapligt arbete kräver en godkänd projektplan av vetenskaplig handledare. Exempelmall: Projektplansmall.

Tidsåtgången för vetenskapligt arbete bestäms efter godkänd projektplan, i samråd med vetenskaplig handledare och verksamhetschef innan arbetet påbörjas och tid för detta läggs ut.
Det individuella vetenskapliga arbetet kan omfatta cirka 4 och i undantagsfall upp mot 10 veckor vilket inkluderar utbildningen Vetenskapsmetodik.

Tillgodoräknande och Etiska övervägande

Utförlig information om etiska överväganden och tillgodoräknanden finns i övergripande riktlinjer för ST i Region Västmanland. Riktlinjer för ST (regionvastmanland.se)

 

Kvalitets- och förbättringsarbete

Utformning och genomförande av detta arbete sker i samråd med huvudansvarig handledare samt verksamhetschef.

Tidsåtgången och dess fördelning varierar beroende på utvecklingsarbetets art men det beräknas krävas åtminstone ca 2 veckor för ett adekvat arbete.

Intyg på genomfört utvecklingsarbete, där det även ska framgå hur implementering
och utvärdering av åtgärderna skett, undertecknas av huvudhandledare.

Exmpelmall och fördjupning:

Arbeta med ständiga förbättringar
A3 mall- ständiga förbättringar
Förbättringsmodell FRÖ

Utbildningsplan

En individuell utbildningsplan/program IUP ska upprättas senast 6 månader efter start ST Allmänmedicin av ST-läkare tillsammans med handledare och eventuellt med stöd av studierektor ST Allmänmedicin.

Grundmall IUP ST Allmänmedicin enligt målbeskrivningen 2015

Grundmall IUP ST Allmänmedicin enligt målbeskrivningen 2021

 

Information verksamhetschefer


Niroda Ali

ST-studierektor i allmänmedicin

Helena Granath

Utbildningssamordnare
021-17 45 09

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English