Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Attrahera och rekrytera

Ett bra rekryteringsarbete bidrar till att finna de mest kompetenta, motiverade och lämpade medarbetarna. Varje rekrytering är en stor investering och det är därför viktigt att rekryteringsarbetet planeras och genomförs professionellt och kvalitativt.

Rekryteringsstöd arbetar konsultativt och är ett professionellt bollplank i en betydelsefull del av regionens kompetensförsörjning. Tillsammans stöttar vi regionenens chefer och erbjuder ett kompetent stöd i hela i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att vara uppdaterade, ligga i framkant och våga nytt. Våra tjänster anpassas i dialog efter behov från kärnverksamheten men också utifrån hur våra begränsade resurser används på bästa sätt för att möta regionens utmaningar inom kompetensförsörjning. Vårt mål är att skapa tillit till korrekta bedömningar och hitta rätt kompetens till rätt plats. Alla kandidater som träffar oss ska minnas oss som en attraktiv, framtida arbetsgivare. 

Anställningsstopp

Regiondirektör Maria Linder har, på initiativ av hälso- och sjukvårdsdirektören och i samråd med koncernledningen, fattat beslut om att införa generellt anställningsstopp i Region Västmanland. Anställningsstoppet gäller från 20 mars och tills annat beslut fattas.

På den här sidan samlas information som rör anställningsstoppet. Sidan uppdateras efter hand.

Anställningsstopp - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Arbetsgivarvarumärke

För att Region Västmanland ska uppfattas och upplevas som en attraktiv arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens behöver vi ett tydligt arbetsgivarvarumärke. Så fortsätter vi attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Läs mer om arbetsgivarvarumärket

Bra att veta innan rekrytering

All annonsering av lediga tjänster i Region Västmanland sker via vår rekryteringsfunktion och när du som chef vill beställa ett rekryteringspaket gör du det enkelt via vårt beställningsformulär (även när extern rekryteringstjänst ska anlitas). 

Innan beställning skickas in har du som chef analyserat vilken kompetens som behövs, ta gärna gärna hjälp av er kompetensförsörjningsplan, verksamhetsplan, ledningsgrupp, verksamhetsnära HR-konsult och medarbetare.

Regionen använder rekryteringsverktyget ReachMee där alla rekryteringsuppdrag skapas som "projekt". Som chef får du tillgång till systemet och aktuellt projekt vid uppstart.

Alla möten, förutom intervjun, sker digitalt för att använda allas våra resurser hållbart. Intervjuer kan ske fysiskt eller digitalt, ibland kan en kombination vara att föredra. Vi använder digital referenstagning som förstahandsval men även telefonkontakt vid behov.  

Vi har ett nära samarbete med Juridik och säkerhet kopplat till bakgrundkontroller, belastning- och misstankeregister och säkerhetsprövning av vissa tjänster. Eventuell säkerhetsprövning vid nyrekrytering ska klargöras vid uppstart av rekryteringsprocessen.

Företrädesrätt

En medarbetare som varit tidsbegränsat anställd på vikariat i mer än tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning om anställningen inte förlängs.

Medarbetare som under 9 månader de senaste tre åren varit anställd på särskild visstidsanställning (SÄVA) har, om anställningen inte förlängs, företrädesrätt till annan SÄVA. Skulle SÄVA upphöra efter 12 månader gäller företrädesrätten även vikariat och tillsvidareanställningar.

 • Arbetsgivaren ska meddela medarbetaren att anställningen inte förlängs senast en månad innan anställningen avslutas.
 • Medarbetaren måste göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller i nio månader från anställningens avslut.
 • Företrädesrätt till återanställning gäller på samma ort och inom samma förvaltning där medarbetaren senast var verksam.
 • Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i medarbetarbetarens senaste anställning inom Region Västmanland.

Har du fått besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer förlängas och vill göra anspråk på företrädesrätt? Läs mer i länkarna nedan och följ instruktionerna där. ​

Rekryteringspaket

Beroende på om du som chef vill rekrytera själv eller vill få stöd genom processen så erbjuder vi fem olika rekryteringspaket: 

Att skriva en bra annons

Rekryteringsannonsen är det viktigaste verktyget för att attrahera rätt sökande till din tjänst och Region Västmanland. Annonsen är den mest synliga delen av rekryteringsprocessen. Målet är att attrahera rätt kandidater att söka jobbet. Sätt dig därför alltid in mottagarens situation och skriv utifrån vad målgruppen kan tänkas vara intresserad av att veta och blir attraherad av.

Några tips att tänka på för att skriva en tydlig och attraherande annonstext.

 • Beskriv tydligt rollen så att läsaren förstår vad jobbet innebär. Arbetsuppgifterna, gruppen personen kommer att tillhöra, vem den sökanden rapporterar till samt om man är del av ett nätverk eller annan funktion.
 • Vi kan inte berätta allt så plocka fram det viktigaste och lyft det så tidigt som möjligt i annonsen.
 • Vilka fördelar innebär rollen för den sökande, hur ser erbjudandet ut?
 • Använd klasrspråk och gå gärna regionens klarspråksutbildning

Träffa potentiella medarbetare

Vi genomför årligen en mängd olika aktiviteter och utvärderingar för att förfina vår kandidat- och medarbetarupplevelse. Vi marknadsför organisation, verksamhetsområden och yrkeskategorier internt men också ut mot grundskola, gymnasium och högre utbildning i länet. Vi visar också upp Region Västmanland generellt och specifikt genom olika digitala och sociala kanaler i syfte att hitta fler stolta medarbetare.

Vi arbetar aktivt internt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där våra medarbetare mår bra, trivs och utvecklas.

Träffa studenter på Mälardalens universitet

Boka gärna en utställningsplats på karriärtorget, ytan vid entrén på högskolan i Västerås. En fast dag i veckan kan studenterna komma förbi regionens monter för samtal, frågor och information. Våra olika verksamheters närvaro marknadsförs via skolans kanaler såsom skärmar, webb och utskick. Anmäl intresse till rekrytering@regionvastmanland.se

Mässor

Regionen deltar med representanter från HR-service på följande universitetsmässor:

 • Högvarv MDU Västerås
 • Campusmässan Örebro
 • Vårdmässan Uppsala

Övriga yrkesspecifika mässor och kongresser administreras och bekostas av respektive verksamhet. Montermaterial finns att boka och låna från HR-service, maila rekrytering@regionvastmanland.se

Rekryteringsannonsering

All annonsering som har med rekrytering och kompetensförsörjning att göra går genom rekryteringsstöd som har ett nära samarbete med kommunikationsenheten. Du som vill annonsera tar därför kontakt med rekryteringsstöd när det är dags.

Genom att all rekryteringsannonsering går den här vägen kan vi säkerställa att:

 • all annonsering utgår från vårt behov och aktuell målgrupp
 • annonseringen sker genom upphandlade och kvalitetssäkrade leverantörer
 • vi enklare kan följa upp både resultat och kostnad

ReachMee - rekryteringsstöd

ReachMee är ett webbaserat rekryteringssystem som på ett enkelt och tydligt sätt tar dig igenom Region Västmanlands fastställda rekryteringsprocess. Den blir mer kvalitetssäkrad, överskådlig och lätthanterlig.

I systemet hanteras allt från kravprofil, annons, inkomna ansökningshandlingar, urval av kandidater, personlighetstester i högre tjänster samt återkoppling till kandidater som ej blir aktuella för anställning. Inkomna ansökningshandlingar rensas automatiskt bort efter 24 månader.
Det är enkelt att ladda ner intervju- och referensmallar som är dynamiska, frågorna anpassas efter den kravprofil som ligger till grund för rekryteringen. I stora massrekryteringar kan man även jobba med ett automatiserat urval av kandidater och även använda videofrågor.

 

Test och arbetsprov

Test - Arbetspsykologiska bedömningsverktyg 

Som chef kan du få hjälp av certifierad rekryteringskonsult med användandet av test i rekryteringsprocessen. Regionen har avtal med Aon’s Assessment Solutions och kan genom dom erbjuda arbetspsykologiska test.

Vi använder resultaten som ett komplement till ordinarie rekryteringsprocess och ett som underlag till en djupintervju. 

Verktygen är webbaserade och kostar 1200kr/kandidat.

Arbetspsykologiska test delas upp i personlighetstest (förutsäger antingen specifika personlighetsdrag, egenskaper och beteenden) och kapacitetstest  (förutsäger t.ex.  simultanförmåga, minneskapacitet och/eller generell begåvning).   

Båda personlighet- och kapacitetstest kan predicera arbetsprestation och kan användas som en pusselbit i bedömningsarbetet.  

Arbetsprover

Syftet med att använda arbetsprov är att få ett kompletterande underlag till den samlade slutbedömningen. Ett arbetsprov består ofta av en case-uppgift som kan ges inför-eller efter intervjun. 

Utlandsrekrytering

För information och svar på frågor gällande rekrytering från annat land vänligen kontakta rekrytering@regionvastmanland.se

Oberoende av hyrpersonal

Den långsiktiga bemanningen ska säkras med egen personal. Förändrade arbetssätt och rätt använd kompetens ska bidra till en bättre arbetsmiljö och göra att fler vill arbeta hos oss och beroendet av hyrpersonal kan brytas. Bemanning med egen personal är nödvändig för att kunna erbjuda en säker vård av hög kvalitet nu och i framtiden. Att vara hyroberoende innebär att vi ska ha en stabil bemanning och klara vårt grunduppdrag med egna medarbetare, och att vi endast anlitar inhyrd personal som ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar.

Prao

Från och med 2023 har vi ett nytt koncept för att ta emot Praoelever från skolor i Västmanland.
Regionen anordnar prao under höstterminen. Det rör sig om två perioder på en vecka vardera. Då välkomnas cirka 25 ungdomar från årskurs 9 (15 år fyllda). 
Syftet med samordnad prao är att eleverna ska få en bred bild av våra många arbetsplatser och yrkesroller inför framtida studie- och yrkesval. 
Tre dagar under praoveckan sker i helgrupp då eleverna får stifta bekantskap med olika verksamheter genom studiebesök. Två dagar spenderar eleverna på en specifik arbetsplats inom hälso- och sjukvård eller vid en stödverksamhet. De två dagarna på en specifik arbetsplats kan ske på alla länets sjukhus, utifrån behov och intresse. Utvalda skolor och antal platser kan variera från år till år beroende på vilka veckor skolorna beslutat att lägga sina praoveckor. 

Vid frågor kontakta: elin.godin@regionvastmanland.se

Rekrytera semestervikarier

2024 års annonser för semestervikarier publicerades 1/12 2023.

Regionen publicerar en annons per yrkeskategori och sjukhusort, totalt drygt 20 annonser för sommaren 2024.

 

I vardera annons kan sökande önska arbetsplats (ett 1a, 2a och 3e handsval) och deras ansökan mappas per automatik in till deras 1a handsval (för den verksamhetens kontaktperson att se och hantera i ReachMee). 

Feriearbete

Varje sommar erbjuder Region Västmanland ett antal gymnasieungdomar feriearbete inom olika verksamheter. Förutom möjligheten till sysselsättning är syftet att skapa ett intresse för oss som framtida arbetsgivare och väcka nyfikenhet för framtida utbildningar inom våra olika yrken.

FAQ - rekrytera

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English