Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Arbetsmiljöhandboken

Den här guiden fungerar som ett stöd för dig som chef genom att tydliggöra de olika delarna i arbetsmiljöarbetet och kopplingen till andra områden, exempelvis ekonomi och kompetensförsörjning. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en framgångsfaktor för hälsofrämjande arbetsplatser och en förutsättning för att vi som medarbetare ska kunna prestera på jobbet och gemensamt utveckla verksamheten.

Hur styrs arbetsmiljöarbetet?

Arbetsmiljöarbetet styrs dels av lagstiftning, exempelvis arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, dels av interna styrdokument, exempelvis regionplanen och policy för hälsofrämjande arbetsplats. Det finns även mer detaljerad styrning genom riktlinjer och instruktioner för specifika områden, exempelvis hantering av arbetsmiljörisker och rehabilitering.   

Regionens mål är att vara en hälsofrämjande arbetsplats som erbjuder ett meningsfullt arbete och ett långt hälsosamt arbetsliv. Det är därför viktigt att arbetsmiljö ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet och att alla chefer har rätt kompetens för sitt uppdrag.  

Genom policyn för hälsofrämjande arbetsplats lever vi upp till Arbetsmiljöverkets krav om mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Varför är ett gemensamt arbetsmiljöspråk viktigt?

Ett gemensamt arbetsmiljöspråk är viktigt för att möjliggöra ett välfungerande arbetsmiljöarbete där alla har samma tolkning av och förväntningar på olika arbetsmiljöaktiviteter.

I regionen har vi en centralt samverkad ordlista. Även Suntarbetsliv har en ordlista som kan hjälpa till att förklara olika termer och begrepp.

Vem gör vad?

Arbetsgivaren är huvudansvarig för arbetsmiljön och förhållandena på arbetsplatsen. Inom regionen fördelas arbetsmiljöuppgifter till den nivå där det är mest effektivt att utföra uppgiften. Arbetsmiljöuppgifter fördelas skriftligt, vanligtvis inom chefslinjen, men även andra medarbetare kan inkluderas. Grundkrav för all uppgiftsfördelning är att den ska ske skriftligt och att rätt befogenheter, resurser, kunskap och kompetens finns.  

I Region Västmanland är de förtroendevalda arbetsgivare och har det yttersta ansvaret för verksamheten och arbetsmiljön. För att stötta i det arbetet har alla medarbetare ett ansvar att lyfta arbetsmiljörisker och komma med konstruktiva förslag till arbetsmiljöförbättringar.  

Om ett fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, är den som råder över arbetsstället ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor. 

Hur hanterar jag arbetsmiljörisker?

Basen i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olyckor genom att hantera arbetsmiljörisker: att kontinuerligt undersöka, bedöma och reducera risker samt följa upp att de genomförda åtgärderna haft önskad effekt. Du som chef ansvarar för skriftlig dokumentation och att arbetet genomförs tillsammans med berörda skyddsombud och medarbetare. I arbetet är det viktigt att ta hänsyn till medarbetarnas olika förutsättningar, exempelvis kön, ålder, erfarenhet, anställningsform, språkkunskaper, kulturella bakgrunder eller eventuella funktionsnedsättningar. 

Även arbetsanpassning är en form av förebyggande åtgärd när den används för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro. Mer om anpassning finns under blocket Rehabilitering och sjukfrånvaro.

Vanliga arbetsmiljörisker

Hur hanterar jag arbetsmiljöavvikelser?

Ibland brister det förebyggande arbetet och risker leder till tillbud, olyckor eller ohälsa, så kallade arbetsmiljöavvikelser. Alla arbetsmiljöavvikelser ska rapporteras i Synergi. Det är viktigt att utreda vad som orsakat arbetsmiljöavvikelsen och genomföra åtgärder för att minska risken att det händer igen. Du som chef ansvarar för att utredningen dokumenteras och att planerade åtgärder genomförs och följs upp.  

Vissa avvikelser ska även rapporteras till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Du kan läsa mer i instruktion 99 Hantering av tillbud, olycka och arbetsskada.  Synergi möjliggör att ärenden som registreras i systemet även skickas vidare till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan. Läs gärna mer på Arbetsmiljöverkets hemsida: Anmäl arbetsskador av.se och kom ihåg att involvera ditt lokala skyddsombud i arbetet! 

Hur sker uppföljning och förbättring av arbetsmiljöarbetet?

Uppföljning och förbättring inom arbetsmiljöarbetet integreras i den löpande verksamhetsuppföljningen. Genom analys av olika underlag söker man grundorsaker till arbetsmiljörelaterade problem och lämpliga lösningar.  

Samlad information på olika teman

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English