Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Medicinska behandlingshjälpmedel

Medicinska behandlingshjälpmedel är en del i eller förutsättning för en medicinsk behandling.

Nyheter

Meddelande om kontraindikationer för TENS från leverantör DJO

I takt med nya behandlingsformer så utvecklas även övervakningssystemen och i detta fall finns en risk att vår Cefar TENS kan störa vid trådlös, kontinuerlig mäting av glukos (CGM).

Ett specifikt märke, Dexcom, har uttalat en oro och vi inför därför i alla våra utbildningar/information det som en ny kontraindikation, se nedan.

Kontraindikationer

 • ICD - prova aldrig TENS
 • Pacemaker - kontakt med kardiolog
 • CGM (Continuous Glucose Measurement)
 • Elektroder på halsens framsida eller över uterus på gravid
 • Icke kommunikativ P

Försiktighet

 • Tidigt i graviditeten
 • Ovilliga, rädda, tortyrutsatta
 • Starkt förändrad beröringskänsel, trasig hud

Upphandlat sortiment TENS-apparater och elektroder

I den senaste upphandlingen vann företaget Medifa AB med sina TENS NeuroTrac enkel & avancerad. Dessa ersätter Cefars basic & Pro. Det finns många av de äldre TENS:arna ute som fortfarande går runt och det är dessa som kommer att gå ut i första hand när en ny TENS förskrivs.

Utbildningar

Inhalatorer och slemsugar

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id

För externa förskrivare utan HSA-id

TENS-apparater

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id

För externa förskrivare utan HSA-id

Förskrivning av inhalatorer och slemsug

Nu kan fysioterapeuter/sjukgymnaster och sjuksköterskor förskriva upphandlade inhalatorer samt slemsug Clario i webSesam. Denna ändring har kommit till efter uppdatering av regelverket kring dessa hjälpmedel, se Hjälpmedelshandboken för mer information under respektive rubrik.

Kylhjälpmedel

Från och med januari 2019 är kylhjälpmedel ett förskrivningsbart hjälpmedel till personen med MS och värmekänslighet. Denna produkt har tidigare krävt en ansökan utanför beslutat sortiment/regelverk, men nu har regelverket ändrats så att dessa är förskrivningsbara via pappersordination av fysioterapeut/sjukgymnast med vana av MS-patienter. Se Hjälpmedelshandboken för mer information.

Hjälpmedelskonsulenternas huvudområden

 • Sanna Hermansson - bilevel, CPAP/APAP, hostmaskin, optiflow, syrgaskoncentrator, ventilator, nutritionspump, insulinpump
 • Helena Lagerbäck - TENS, lymphapress, kylhjälpmedel
 • John Franzén - TENS, lymphapress, inhalatorer, pulsoximeter, slemsugar, kylhjälpmedel
 • Björn Flennersjö - TENS

Kontaktuppgifterna till hjälpmedelskonsulenterna finns sist på sidan.

Bilevel

Bilevel-apparatur används av patienter med ett större behov av andningsstöd nattetid, men ibland även dagtid. Vissa modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Denna behandling räknas inte som livsuppehållande, utan patienten ska ha bibehållen egenandning.   

Apparaten levererar lufttryck i två olika nivåer, vilket underlättar respiration och ventilation för patienter som av någon anledning inte själv klarar av det på ett tillfredställande sätt.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer stöd till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

AirCurve 10 CS PaceWave

BiPAP A40

BiPAP A40 Snabbguide

Dreamstation

Lumis VPAP S ST

Vivo 40

Sortimentsöversikt

Bilevel (apparatur och förbrukningsartiklar)

Masker NIV

CPAP/APAP

CPAP/APAP-apparater används av sömnapnoiker för att upprätthålla en fri luftväg under sömn. Luftvägen faller annars samman och skapar andningsuppehåll av varierande längd och frekvens.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Skillnad mellan CPAP och APAP

CPAP (Constant Positive Airway Pressure)
levererar ett konstant positivt tryck i luftvägen, dvs det tryck som är inställt, oavsett vilket tryck som egentligen krävs.

Till CPAPer räknas PV10 och S8.

APAP (Automatic Positive Airway Pressure)
känner av vilket tryck som ska levereras utifrån luftvägens motstånd och kondition. Beroende på vilket sömnstadie patienten är i och i vilket läge patienten har i sängen kommer luftvägen vara mer eller mindre påverkad av att strukturer i halsregionen faller samman.

På APAP-apparater ställs ett min-tryck in, dvs det lägsta trycket som garanterat levereras till patienten. Det ställs också in ett maxtryck som blir det högsta som apparaten ger. Mellan min-tryck och max-tryck skapas ett fönster där apparaten får svängrum att arbeta för att hålla luftvägen öppen. Trycket stiger med 1 cmH2O per andetag efter 3 otillräckliga (obstruerade) andetag upp till att luftvägen öppnas alt upp till maxtryck.

Till APAPer räknas AirSense 10 och S9.

Mer stöd till dig som är förskrivare

Lånevillkor CPAP

Klinisk bruksanvisning

Airsense 10

Airsense 10 Snabbguide patient

Airsense 10 Tillbehörsguide

Dreamstation

Maskmall F20

Maskmall N20

Sortimentsöversikt

Masker NIV

CPAP/APAP

Hostmaskin

Hostmaskiner förskrivs till patienter med försvagad eller utebliven hostkraft. Apparaten fyller lungan med luft upp till ett förutbestämt tryck, för att därefter suga ur luften igen. Detta genererar en sekretmobilisering i luftvägen, likt en hosta. Komplement till denna behandling är sugutrustning för att hjälpa patienten att få bort det slem som kommer upp. Behandlingen upprepas enligt ordination. 

Hostmaskin kan användas noninvasivt med mask, men också vid invasiv behandling så som vid endotrakealtub och trackeotomi.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer stöd till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

CoughAssist E70

Sortimentsöversikt

Hostmaskin (apparatur, slangar och filter)

Insulinpump

Sortimentsöversikt

Insulinpump

Kylhjälpmedel

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation kylhjälpmedel

Nutritionspump

Nutritionspump förskrivs till patienter i behov av sondmatning via nasogastrisk eller perkutan sond. Sondmatningspumpen programmeras med en målvolym och en hastighet, ml/tim. Förskrivning av denna apparat samt uppföljning av behandling sker av dietist på ansvarig klinik.

Från och med den 1 februari 2019 är Nestlé Health Science leverantör av nutritionspumparna.

 • Nestlé Compat Ella (S-nr 40409)

Hjälpmedelscentrum handhar enbart pumparna, aggregat och övriga tillbehör beställs av dietist via Mediq.

Mer stöd till dig som är förskrivare

Nestlé Compat Ella Utbildningscenter: Här kan du träna på pumpen och få information om hur den fungerar. Du kan även få utskrivet certifikat efter genomgången webutbildning, länk: http://trainingcentre.compatella.com/sv

Klinisk bruksanvisning:
https://trainingcentre.compatella.com/sv/dokumentation

Sortimentsöversikt

Nutritionspump

Optiflow

Optiflow-behandling förskrivs till patienter med behov av extra andningsstöd. Varm och befuktad luft med ett högt flöde ges nasalt via speciell grimma. Det höga flödet i luftvägen skapar ett litet motstånd vid utandning som genererar ett positivt tryck i luftvägen vilket håller den öppen. Det kan vara det som behövs för att patienten ska klara sin egen andning själv utan stöd av mekanisk ventilation. Att luften är varm och befuktad underlättar även sektretmobilisering och förebygger sekretstagnation.

I hemmen kan optiflowbehandling ges via MyAirvo-apparat. Idag är denna behandlingsform i hemmet endast tillgänglig för barn. Förskrivning av denna apparat samt uppföljning av behandling sker av läkare på barnkliniken.

Vid nyförskrivning av MyAirvo

Vid nyförskrivning av MyAirvo, tänk på att få med följande på beställningen:

 • Apparaten (Sesamnummer: 39530) 
 • Bordsstativ (S-nr: 39851) eller rullstativ (s-nr: 40486) 
 • Grimma i rätt storlek (S-nr: 39562, 39563, 39564) och 
 • Wigglepads (S-nr: 39850) eller 
 • Track-anslutning (s-nr: 40487) 
 • Slangset inklusive engångskammare (S-nr: 39519) eller 
 • Slangset exklusive engångskammare (S-nr: 39565) tillsammans med flergångskammare (S-nr: 39525)

Slangset för nebulisering - stäm av med hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentrum.

Dessa artiklar är ingen lagervara, utan beställs från leverantör vid behov. Tänk på leveranstid 7-14 dagar. Då track-anslutning används måste MyAirvo vara inställd på vuxenläge. Lägsta flödet i vuxenläge är 10L/min. I och med att flödet på barn ordineras utifrån vikt på barnet, 2L/min/kg, kan track-anslutningen användas på barn från och med 5kg.

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

MyAirvo

Quickstart guide MyAirvo

Grim-storlekar Junior2

Instruktion Grimma Junior 2

Sortimentsöversikt

MyAirvo (apparatur och utrustning)

Pepmask

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation PEP-utrustning

Slemsug

Förbrukningsmaterial till slemsugar tillhandahålls av öron- näs- halskliniken och barnkliniken.

Mer information till dig som är förskrivare

Produktinformation slemsugar

Rengöringsinstruktioner Clario Vario

Länkar

https://www.medela.se/healthcare

Syrgaskoncentrator

Syrgaskoncentratorer förskrivs till patienter med behov av extra syrgastillförsel.

Apparaten omvandlar rumsluft till koncentrerad syrgas. Syrgasen levereras till patienten via grimma eller mask. Syrgaskoncentratorn kan också kopplas till ventilator eller bilevelapparatur. Det finns både stationära modeller som endast kan användas i hemmen, kopplade till nätström och mobila modeller som man kan dra med sig på vagn eller bära i väska.

Ingen rökning eller tända ljus är tillåtna i hemmet vid användning av syrgaskoncentrator.

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

Everflo

InogenOne G2

Platinum 9

SimplyGo

SimplyGo Mini

SimplyGo Mini Snabbstartsguide

VisionAire

Sortimentsöversikt

Syrgaskoncentrator (apparatur och förbrukningsartiklar)

Syrgasregulatorer

Information om Syrgasregulator Lågflödesväljare

Syrgasregulatorer med lågflödesväljare är anpassade för att på ett säkert sätt noggrant kunna kontrollera små syrgasflöden framför allt till små barn som endast kräver låga volymer syrgas. De som finns på Hjälpmedelscentrum är inom dessa spann:

 • 0,01-1 l/min (MicroDial) S-nr 39513
 • 0,02-3 l/min (MicroDial) S-nr 39514
 • 0,1-2 l/min (Mediflow Ultra) S-nr 39533

De beställs med snabbkoppling och passar till LIV-flaskor. Förebyggande underhåll görs vartannat år.

Dessa artiklar är ingen lagervara, utan beställs via HMC från leverantör vid behov. Tänk på leveranstid 7-14 dagar.

Produktbeskrivning MediFlowUltra II

Produktbeskrivning MicroDial

TENS

Aktuellt

Meddelande om kontraindikationer för TENS från leverantör DJO

I takt med nya behandlingsformer så utvecklas även övervakningssystemen och i detta fall finns en risk att vår Cefar TENS kan störa vid trådlös, kontinuerlig mäting av glukos (CGM).

Ett specifikt märke, Dexcom, har uttalat en oro och vi inför därför i alla våra utbildningar/information det som en ny kontraindikation, se nedan.

Kontraindikationer

 • ICD - prova aldrig TENS
 • Pacemaker - kontakt med kardiolog
 • CGM (Continuous Glucose Measurement)
 • Elektroder på halsens framsida eller över uterus på gravid
 • Icke kommunikativ P

Försiktighet

 • Tidigt i graviditeten
 • Ovilliga, rädda, tortyrutsatta
 • Starkt förändrad beröringskänsel, trasig hud

Upphandling

I den senaste upphandlingen vann företaget Medifa AB med sina TENS NeuroTrac enkel & avancerad. Dessa ersätter Cefars basic & Pro. Det finns många av de äldre TENS:arna ute som fortfarande går runt och det är dessa som kommer att gå ut i första hand när en ny TENS förskrivs. Med det nya avtalet så blir det även nya TENS-elektroder. Vi har ändrat så att de som har ett eget lager av TENS-elektroder kommer få samma mängd av de nya som man har haft av de äldre.

Förskrivare

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska med adekvat kompetens för området, exempelvis genomgången Cefars 2-dagarskurs eller akupunkturkurs där TENS-utbildning ingår.  

Förskrivningstiden för TENS är max 6 månader, därefter kan patienten köpa loss apparaten eller återlämna den. Hjälpmedelscentrum fakturerar patienten 1 250 kr inkl moms.  

Om apparaten inte är återlämnad efter 6 månader debiteras patienten 1 250 kr inkl moms. 

Återlämnad TENS-apparat ska alltid vara komplett med laddare, kablar, instruktionsbok samt väska.

Utprovning

En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå utlåning av stimulator.  

Minst en behandling ska göras med den apparat som sedan lämnas till patienten.  

Vid utprovningen och inträningen ska patienten ges möjlighet att praktiskt få prova på- och avtagning av elektroder, förvaring av elektroder, hantera stimulatorn samt att göra enkel funktionskontroll av stimulatorn.  

Förskrivaren ska även gå igenom stimulatorns bruksanvisning med patienten.  

Är patienten i behov av assistans vid applicering av elektroder bör denna person vara med vid utprovningen.  

Viktigt att förskrivare fyller i blanketten som följer med varje TENS-apparat och skriver i datum då den ska vara återlämnad, samt informerar muntligt att den ska återlämnas senast detta datum om man inte vill köpa loss den.

Om apparaten ej är återlämnad efter 6 månader kommer patienten att debiteras.   

Apparater förskrivna före den 1 juli 2011 påverkas inte av denna rutin.

Mer information till dig som är förskrivare

Låneförbindelse TENS-apparat

Låneförbindelse TENS-apparat- arabiska

Låneförbindelse TENS-apparat - engelska

Protokoll för TENS

Produktinformation TENS

Länkar

https://www.fysioett.se/lankar

Ventilator

Ventilatorer förskrivs till patienter med ett större alternativt totalt behov av andningsstöd under hela dygnet. Alla modeller är godkända för användning vid trackeotomi och transport. Alla modeller har batteribackup. Dessa apparater räknas som livsuppehållande behandling och kan förskrivas till patienter utan bibehållen egenandning.  

Apparaterna har flera olika andningsmode som kan anpassas efter varje patient så att andetagen levereras på ett så skonsamt sätt som möjligt.  

Förskrivning av dessa hjälpmedel sker på klinik utan hjälpmedelskonsulents närvaro. 

Information Mouth Piece Ventilation (MPV)

Munstycksventilation finns som mode på Astral 100 och Vivo 50/60.

Till Vivo-apparaterna rekommenderas slangset med integrerat munstycke 39337.

Till Astral rekommenderas slimline slang 38742 samt munstycke 40199.

Mer information till dig som är förskrivare

Klinisk bruksanvisning

Astral 100 150

Astral MPV Snabbguide

Astral MPV Tillbehör

Trilogy

Trilogy Snabbguide

Vivo 50

Vivo 50 Snabbguide

Vivo 60

Vivo 60 Snabbguide

Edith Flex

Sortimentsöversikt

Ventilator (apparatur och förbrukningsartiklar)

MPV


Kontakt

Björn Flennersjö

Hjälpmedelskonsulent
070 - 2570022

John Franzén

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 46 43

Sanna Hermansson

Hjälpmedelskonsulent
072 - 1451346

Helena Lagerbäck

Hjälpmedelskonsulent
021 - 17 44 63

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.