Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskning

Regionens forskningsinfrastruktur ger support, stöd och service till de forskare och forskningsprojekt som är knutna till regionen. Vi utbildar, handleder och driver egen forskning.

Forskningen är bred och spänner över många fält, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom regionens övriga verksamhetsområden.
Vi samverkar 
med universitet, högskolor, kommuner och näringsliv.

Syftet med forskningen är att studieresultaten ska leda till bättre vård och service för regionens invånare.

Samlad information för dig som forskar i Region Västmanland

På denna webbsida hittar du all information du behöver för din forskning. Scrolla och botanisera! Saknar du något? Tveka inte att höra av dig till oss - du hittar kontaktuppgifter längst ned på sidan. 

Intresserad av att börja forska?

Du som är intresserad av att börja forska är välkommen att kontakta oss för en vetenskaplig konsultation. Tjänsten är öppen för dig som är anställd av Region Västmanland eller av en samarbetspartner till regionen och som vill diskutera tankar kring forskningsprojekt. Du behöver ingen färdig forskningsplan, det räcker med en idé. Vi rekommenderar även en vetenskaplig konsultation före ansökan om projektanknytning.

För att boka en konsultation, beskriv ditt ärende i ett mejl till 
forskning@regionvastmanland.se

Film som förklarar forskning

Varför ska vi forska och innovera

Forskningsorganisationen i Region Västmanland

CIFU Forskning

Region Västmanlands forskningsinfrastruktur. Vi ger support, stöd och service till forskare och forskningsprojekt inom regionen. Verksamheten är en del av Region Västmanlands organisation Centrum för Innovation, Forskning och utbildning, där även CIFU Utbildning och Sjukhusbiblioteket ingår. 

​Centrum för klinisk forskning (CKF) 

Ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Västmanland och Uppsala universitet om forskningsmöjligheter för regionens personal. Regionens forskningsförordnanden samt interna forskningsmedel är placerade under CKF. 

Arbetet i dessa verksamheter utförs ofta över gränserna.

Samverkansavtal med Mälardalens Universitet

I juni 2023 ingick Region Västmanland ett samverkansavtal med Mälardalens Universitet. Ett avtal som innebär ökad möjlighet för regionmedarbetare att doktorera vid Mälardalens universitet samt kombinera universitetstjänster med sina ordinarie kliniska arbeten.

Administrativa teamet

Administrativa teamet har olika ansvarsområden kopplat till personaladministration, ekonomi, beställningar, forskningsadministration och kommunikation. Hjälp med arbetsinsatser kopplat till administrativa teamet som beräknas ta mer än 4 timmar i anspråk ska efterfrågas genom verksamhetschef Cecilia Åslund. För mindre resurskrävande uppgifter som beräknas ta mindre än 4 timmar i anspråk, kontakta direkt den aktuella personen vid CIFU Forskning, för planering av insatsen.
Kontakt: cecilia.aslund@regionvastmanland.se tel 021-17 51 52

Biobankssamordnare

Region Västmanlands biobanksamordnare ingår i ett nationellt nätverk av biobanksamordnare, som samverkar för att underlätta forskningsprojekt och läkemedelsprövningar där biobanksprov ingår. I samordnarens uppgifter ingår att ha ett samlat ansvar för hanteringen av biobankerna inom regionen, föra register över dessa och vara en kunskapsresurs inom området.
För mer information kring Biobanksfrågor se även Biobank Sverige  
Kontakt: biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Statistikteamet

I Statistikteamet ingår statistiker, datamanagers, systemadministratörer och forskningsassistenter. Statistik teamet handleder och utbildar, ger rådgivning till forskare och doktorander, assisterar forskare och doktorander i datahantering och hjälper till med statistiska analyser. Philippe Wagner är arbetsledare för Statistik-teamet.
Arbetsinsatser inom statistik och datahantering som beräknas ta mer än 4 timmar i anspråk ska efterfrågas genom arbetsledare Philippe Wagner. Framförhållningen ska vara minst 2 veckor. Om projektet är mycket resurskrävande krävs längre framförhållning. För mindre resurskrävande uppgifter som beräknas ta mindre än 4 timmar i anspråk, kontakta direkt den aktuella personen vid CIFU Forskning, för planering av insatsen.
Kontakt: philippe.wagner@regionvastmanland.se tel 021-17 47 95

Samordnare för kliniska studier  

Lisa Söderström är samordnare för kliniska studier i Region Västmanland. Hon är ansvarig tillsammans med Helena Manngård för Region Västmanlands projektdatabas  där alla studier som bedrivs inom Region Västmanland ska registreras innan studiestart och uppdateras årligen. Anvisningar för registrering finns i formuläret. För ytterligare instruktioner om hur du registrerar studier i databasen, kontakta forskning@regionvastmanland.se
Hemsida: Forum Mellansverige - Kliniska studier

Forskningsmottagningen

Forskningsmottagningen vid Västmanlands sjukhus Västerås är en del av Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU). Mottagningen har egna lokaler för att ta emot forskningsdeltagare. Detta ger möjlighet att undersöka större antal forskningsdeltagare utan att konkurrera med övriga sjukhusverksamhetens behov.

Verksamheten hos oss är flexibel och skräddarsys efter aktuella projekt. Mottagningen har även eget laboratorium som är utrustat med patientnära analyser, centrifuger, -20 frys och lågtemperaturfrys.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom operation, intensivvård och kardiologi - alla med forskningsutbildning inom ICH-GCP (god klinisk prövningssed). Det finns mångårig erfarenhet av forskningssjuksköterskans arbete när det gäller kliniska prövningar, registerstudier och akademisk forskning. Forskningsmottagningen har också en medicinskt ledningsansvarig läkare med särskild kompetens inom kliniska studier och GCP.

Forskningsmottagningen kan erbjuda:

 • Genomförande av forskningsstudier inom olika verksamheter
 • Hjälp med studieupplägg
 • Provtagning, undersökning, intervjuer och tester enligt studieprotokoll
 • Hantering av biologiskt material som centrifugering, alikvotering
 • Utformning och inmatning av data i CRF (Case Report Form)
 • Administrativ hjälp vid forskningsstudier som tex utskick, bokningar och kallelse
 • Kvalitetskontroll av studier
 • DXA - bentäthetsmätning och analys av kroppssammansättning
 • Spirometriundersökning

Kontakt: forskningsmottagningen@regionvastmanland.se

Vad ska göras innan en studie startar?

Rättssäker forskningsprocess​

Gäller från 1 maj 2022. Studieregistrering/ansökan gäller fr.o.m. 1 maj 2023.

Ansök om att starta studien i Researchweb (alla studier). Här guidas du genom följande steg:​

1. Registrera personuppgiftsbehandlingen i studien i Researchwebs projektdatabas

2. Verksamhetschefen skriver ett intyg (ligger även i Ledningssystemet) om att studien får bedrivas i verksamheten. Intyget signeras i Researchweb (Gäller för alla studier)​​

3. Ansök till Etikprövningsmyndigheten för humanstudier eller ladda upp godkänd etikansökan 
OBS! Forskningsdirektör Kent Nilsson signerar etikansökan till EPM. ​

4. Upprätta andra relevanta avtalvid behov (biobanksavtal, PUB-avtal) och ladda upp​

(5. Diarieför forskningshandlingar (intyg, etikansökan, godkännande) – gäller projekt som skapats/påbörjats i Researchweb innan 1 maj 2023)​

6. Avvakta svar att studien kan starta

FAQ - Frågor och svar

Forska i Region Västmanland

I Region Västmanland finns goda förutsättningar att bedriva forskning med hög kvalitet. Du som är anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till regionen, kan på olika sätt få stöttning i din forskning av CIFU Forskning/CKF. 

Den forskning som bedrivs vid CIFU Forskning/CKF är bred och spänner över många olika områden - från sjukvårdsorganisation till barn och ungdom, mag- och tarmsjukdomar, cancer, epidemiologi, folkhälsa, fysioterapi, hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, kvinnohälsa och mödravård, psykiatri, tandvård, ögon, öra-näsa-hals, anestesi och intensivvård. Vi studerar risk- och skyddsfaktorer för olika sjukdomstillstånd, samt hur olika behandlingsalternativ påverkar patienten på kort och lång sikt.

En av flera huvuduppgifter är att bedriva forskning i direkt kontakt med patienter, till exempel i form av läkemedelsstudier eller andra terapistudier. En annan typ av forskning, som bedrivs vid CKF Västmanland, är så kallad översättningsforskning, vilket betyder att man överför de grundläggande kunskaperna från grundforskning till praktiskt kliniskt arbete. Handledning och utbildning av doktorander till självständiga forskare är en annan huvuduppgift.

Arbetet vid CKF Västmanland sker i väldefinierade forskningsprojekt. Här finns en samlad kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, biostatistik och epidemiologi. Verksamheten riktar sig till all personal inom hälso- och sjukvården och tillsammans arbetar vi för att höja standarden på den rutinsjukvård som bedrivs.

Söka anslag och anknytning

Centrum för klinisk forskning administrerar Region Västmanlands forskningsanslag. För att söka anslag och anknytning måste du vara anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till Region Västmanland.

Alla ansökningar sker via det webbaserade ansökningssystemet Researchweb
För att söka forskningsanslag ska den sökande och övriga inblandade (handledare och medarbetare) registrera ett personkort i databasen.

Projektet måste även vara registrerat i Region Västmanlands projektdatabas, som också finns i Researchweb.

Under ansökningsåret kan forskningstid och medel för omkostnader sökas i utlysningen Forskningsanslag. Ansökningstiden är 15 augusti till 15 september.

Du som inte har någon – eller begränsad – erfarenhet av forskning kan söka Startbidrag. Anslaget kan användas till lönekostnader under tjänstledighet för att skriva forskningsplan och/eller etikansökan, samt kostnader för etikprövning, studieregistrering etc.

Forskningsområden

Forskning som bedrivs vid Centrum för klinisk forskning Västmanland (CKF) har en stark klinisk inriktning. De forskningsprojekt som är anknutna till CKF bör härstamma från dagligt patientarbete.

Vår uppgift är att forska ur patientperspektiv, både kliniskt och folkhälsovetenskapligt, därför omfattar vår forskning flera till synes olikartade områden. 

Den forskning som bedrivs vid CKF är bred och spänner över många olika områden, från sjukvårdsorganisation till barn och ungdom, mag- och tarmsjukdomar, cancer, epidemiologi, folkhälsa, fysioterapi, hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, kvinnohälsa och mödravård, psykiatri, tandvård, ögon, öra-näsa-hals, anestesi och intensivvård. Vi studerar risk- och skyddsfaktorer för olika sjukdomstillstånd, samt hur olika behandlingsalternativ påverkar patienten på kort och lång sikt.

Vi har olika forskningsprojekt som studerar vården för de allra yngsta, de för tidigt födda, till studier om varför vi slutligen dör. Läs gärna om några av våra forskningsområden nedan. 

Utöver detta bedriver CKF så kallad forskarutbildning, det vill säga våra forskare handleder ett stort antal doktorander som gör sina arbeten vid CKF med förankring till olika institutioner/universitet i landet.

Kurser och seminarier vid CIFU Forskning och CKF

Förutom forskarutbildning (d.v.s. utbildning och handledning av doktorander) bedriver vi följande kurser och seminarier:

 • Introduktionskurs i vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på 7,5 högskolepoäng
  Ges under vårterminen. Du ansöker via Uppsala universitets kurskatalog
 • Vetenskapsmetodik för ST-läkare – söks via CIFU Utbildning i Region Västmanland.
  Ges varje termin. Du ansöker via Regionens utbildningskatalog

 • Scientific writing - 2,5 högskolepoäng – fem dagars internatkurs för  doktorander.


Seminarieverksamhet

 • Doktorandseminarier, halvdag, tredje fredagen i månaden (1,2 högskolepoäng per termin) 
 • Fortbildning för forskande personal
 • Handledarseminarium för postdokar och seniora forskare
 • Interna seminarier var tredje vecka
 • Läkarmöten – första fredagen i månaden

Biobank information

Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen har kommit till bland annat för att stärka patientens ställning och öka inflytandet över den egna vården och behandlingen. Provgivarens integritet skyddas vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning för att kunna utveckla av vården.

Att man samlar prov i biobanker är för allas bästa. Både nu och i framtiden.
Med prov från många kan man kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

Mer information om biobankslagen och dess tillämpning hittar du här:
Biobank Sverige
1177.se

Information till forskare

Biobankslagen medger att biologiska prover som insamlats/sparats inom sjukvården får användas till forskning och utveckling om provgivarna har gett sitt samtycke till detta. Utöver detta samtycke krävs också ett godkänt etiskt tillstånd enligt Etikprövningslagen (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460).

För att få tillgång till humanbiologiska prover krävs alltid nedanstående:

 • Godkänd etikprövning
 • Godkännande av Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier
 • Samtycke från provgivaren för det specifika projektet, om inte etikprövningsnämnd beviljat undantag
 • Godkänd biobanksansökan av biobanksansvarig (singelcenterstudier) eller ett Regionalt biobankscentrum (RBC) (multicenterstudier)

Region Västmanland är alltid huvudman för prover som samlas in inom hälso- och sjukvården i Västmanland. För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Västmanland eller börja samla in prov från hälso- och sjukvården i studiesyfte måste ett biobanksavtal tecknas. Kontakta Region Västmanlands biobankssamordnare, Karin Kraft/Annika Kärnsund, för att upprätta avtal.

Region Västmanland har fyra biobanker registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

 • Patologi Cytologi, registreringsnummer 554
 • Klinisk kemi, registreringsnummer 442
 • Bakteriologi Virologi, registreringsnummer 84
 • E-biobanken, registreringsnummer 748

I följande länkar finner du praktika och flödeschema, som kan vara ett bra stöd på vägen:

Information till personal som tar prover som sparas i en biobank

På Biobank Sveriges hemsida finns all information som du behöver. Under fliken dokument hittar du information för både personal och patienter. Där kan du bland annat hitta en "Lathund för provtagande personal".

All provtagande personal rekommenderas att ta del av onlinekursen "Biobankslagen - Information och samtycke för vårdprov" som finns tillgänglig via Komptensplatsen eller via Biobank Sveriges hemsida.   

Nyhetsartiklar, nyhetsbrev och media

Posters, tryck och Powerpoint

Nedan hittar du 


Upphandlat tryckeri 

Arkitektkopia vasteras@arkitektkopia.se 


Frågor?

Har du frågor eller funderingar om posters och tryck - kontakta Catrine Lundgren

 

 


Kontakt

CIFU Forskning/CKF

Ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås

Forskningsmottagningen

Hus 4, plan 5, Västmanlands sjukhus Västerås
021-17 58 12 (Angelica Norling)
021-17 44 98 (Maria Gren)

Webbredaktör/kommunikationsansvarig

Catrine Lundgren, CIFU Forskning/CKF
021-17 49 47

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English