Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskning i Region Västmanland

Regionens forskningsinfrastruktur ger support, stöd och service till forskare och forskningsprojekt som är knutna till regionen.

Forskningsverksamheten vid CIFU består av CIFU Forskning, CIFU Akademi, samverkansavtal med Mälardalens universitet, samt Centrum för klinisk forskning (CKF), avtal med Uppsala universitet.

Forskningen är bred och spänner över många fält, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom regionens övriga verksamhetsområden.
Vi samverkar med universitet, högskolor, kommuner och näringsliv.
Forskningsverksamheten vid regionen syftar till att ytterligare höja personalens kunskaper i vetenskapligt utvecklingsarbete för att stärka en evidensbaserad, säker och kostnadseffektiv vård. 

Intresserad av att börja forska?

Du som är intresserad av att börja forska är välkommen att kontakta oss för en vetenskaplig konsultation. Tjänsten är öppen för dig som är anställd av Region Västmanland eller av en samarbetspartner till regionen och som vill diskutera tankar kring forskningsprojekt. Du behöver ingen färdig forskningsplan, det räcker med en idé. Vi rekommenderar även en vetenskaplig konsultation före ansökan om projektanknytning.

För att boka en konsultation, beskriv ditt ärende i ett mejl till forskning@regionvastmanland.se


För dig som forskar i Region Västmanland

På denna webbsida (med undersida) har vi samlat information för dig som är nyfiken på att börja forska och för dig som är doktorand eller forskare.  

Vill du veta mer om söka anslag, forskarförodnanden, kurser/seminarier, vetenskaplig publicering m m klickar du här

Forska i Region Västmanland

I Region Västmanland finns goda förutsättningar att bedriva forskning med hög kvalitet. Du som är anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till regionen, kan på olika sätt få stöttning i din forskning av CIFU Forskning. 

Vid CIFU Forskning finns en samlad kompetens vad gäller vetenskapsmetodik, biostatistik samt klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning. Tillsammans med forskare arbetar vi för att utveckla det vetenskapliga arbetet för att bättre beskriva, analysera och utvärdera hälsoproblem. 

I en kreativ forskningsmiljö ger vi support, stöd och service till forskare inom hela regionen. Utöver detta erbjuder vi vetenskaplig handledningshjälp och forskningsrelaterad kursverksamhet samt administrerar Region Västmanlands forskningsmedel, ett ekonomiskt stöd i form av forskningsanslag och förordnanden till forskande personal.

CIFU Forsknings syfte och mål

 • Inspirera och möjliggöra forskning och innovation inom Region Västmanlands verksamhetsområden, för att bidra till ökad patientsäkerhet och högkvalitativ, evidensbaserad vård.
 • Erbjuda en kreativ forskningsmiljö för medarbetare inom regionen.
 • Ge forskningsrelaterad utbildning och vetenskaplig handledning.  
 • Arbeta både kortsiktigt och långsiktigt med att utveckla, samla, förvalta och sprida kunskap och vara en aktiv kunskapsspridare i regionen. 

I regionen bedrivs forskning i direkt kontakt med patienter, till exempel i form av läkemedelsstudier eller andra terapistudier. En annan typ av forskning är så kallad översättningsforskning, vilket betyder att man överför de grundläggande kunskaperna från grundforskning till praktiskt kliniskt arbete.  

Vanliga frågor och svar om forskning (FAQ)

På denna sida har vi samlat de mest förekommande frågorna gällande forskning inom Region Västmanland. Sidans innehåll med FAQ-frågor fylls på vartefter.

E-utbildning Forska i Region Västmanland

Vi vill flagga för en ny e-utbildning på Kompetensplatsen - Forskning i Region Västmanland. En utbildning för dig som antingen planerar att själv forska eller som kommer att vara involverad i forskning på något sätt, till exempel genom att stödja forskning eller ansvara för ett projekt.

I utbildningen får du lära dig de praktiska stegen för att komma igång med forskningsprojekt, samt vilka lagar och tillstånd som behövs för att utföra forskning.

Målet med utbildningen är att ge dig en tydlig förståelse för reglerna som styr forskning och vilka rutiner som gäller inom Region Västmanland för att följa dessa regler. Utbildningen tar bland annat upp kliniska prövningar, behovet av biobanksavtal, vad som krävs för retrospektiv forskning baserad på journaldata samt berör djurförsök lite kort.

Oavsett om du är forskare, stödpersonal eller chef, eller om du bara är intresserad av forskning och vill veta mer, är du välkommen att delta och lära dig mer om forskningsprocessen.

Du hittar utbildningen på Kompetensplatsen

Du som redan har gått utbildningen, får gärna höra av dig till oss och berätta vilken nytta du har haft av den. 

Forskningsområden

Den forskning som bedrivs i regionen har en stark klinisk inriktning och spänner över många olika områden, från sjukvårdsorganisation till barn och ungdom, mag- och tarmsjukdomar, cancer, epidemiologi, folkhälsa, fysioterapi, hjärt- och kärlsjukdomar, infektion, kvinnohälsa och mödravård, psykiatri, tandvård, ögon, öra-näsa-hals, anestesi och intensivvård.  I regionen studeras risk- och skyddsfaktorer för olika sjukdomstillstånd, samt hur olika behandlingsalternativ påverkar patienten på kort och lång sikt.

Läs gärna om några av våra forskningsområden nedan. 

Lokala noden

De lokala noderna är Forum Mellansveriges direktlinje till den operativa verksamheten gällande kliniska studier och är en viktig del av informations- och kommunikationsstrukturen.

Forum Mellansverige är den regionala noden för samordning av kliniska studier och består av sju regioner - Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland - som är representerade i det regionala styrorganet Samverkansnämnden (Uppdragsansvariga). Den Regionala Noden är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Den lokala noden i Västmanland är en del av Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU)/Centrum för klinisk forskning Region Västmanland och fungerar som en lokal kontakt och informationsutbytesforum genom att:

 • Etablera, utveckla och underhålla nätverk för forskningssköterskor och annan forskningsfrämjande personal/forskningsombud.
 • Anordna/förmedla utbildning inom t.ex. GCP, statistik och vetenskapsmetodik.
 • Assistera forskare och företag att identifiera intresserade prövare och kliniker.
 • Erbjuda rådgivning i frågor rörande kliniska studier.
 • Bidra till lokal samverkan av kompetenser och resurser inom kliniska studier.
 • Administrera region Västmanlands projektdatabas där alla forskningsprojekt i region Västmanland registreras och publiceras.

Den lokala noden medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Kontaktperson: Lisa Söderström, lisa.soderstrom@regionvastmanland.se 

Biobank information

Biobankslagen reglerar hur prov från människa får sparas och användas.

Lagen har kommit till bland annat för att stärka patientens ställning och öka inflytandet över den egna vården och behandlingen. Provgivarens integritet skyddas vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning för att kunna utveckla av vården.

Att man samlar prov i biobanker är för allas bästa. Både nu och i framtiden.
Med prov från många kan man kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

Mer information om biobankslagen och dess tillämpning hittar du här:
Biobank Sverige
1177.se

Information till forskare

Biobankslagen medger att humanbiologiska prover som insamlats/sparats inom sjukvården kan få användas till forskning och utveckling om det finns ett etiskt tillstånd enligt Etikprövningslagen (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, 2003:460).

För att få tillgång till humanbiologiska prover krävs alltid nedanstående:

 • Godkänd etikprövning
 • Godkännande av Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier
 • Samtycke från provgivaren för det specifika projektet, om inte etikprövningsnämnd beviljat undantag
 • Godkänt biobanksavtal med den biobank som ska vara ansvarig för provsamlingen. 

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Västmanland måste ett biobanksavtal tecknas med Region Västmanland. För att börja samla in prov från hälso- och sjukvården i studiesyfte måste ett biobanksavtal tecknas med den Biobanks som ska ansvara för provsamlingen. Kontakta Region Västmanlands biobankssamordnare, Karin Kraft, för att upprätta avtal.

Region Västmanland har fyra biobanker registrerade hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO):

 • Patologi Cytologi, registreringsnummer 554
 • Klinisk kemi, registreringsnummer 442
 • Bakteriologi Virologi, registreringsnummer 84
 • E-biobanken, registreringsnummer 748

I följande länkar finner du riktlinjer och flödeschema, som kan vara ett bra stöd på vägen:

Information till personal som tar prover som sparas i en biobank

På Biobank Sveriges hemsida finns all information som du behöver. Under fliken dokument hittar du information för både personal och patienter. Där kan du bland annat hitta en Lathund för provtagande personal.

All provtagande personal rekommenderas att ta del av onlinekursen Biobankslagen - Information och samtycke för vårdprov som finns tillgänglig via Komptensplatsen eller via Biobank Sveriges hemsida.   


Kontakt

CIFU Forskning/CKF

Ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås

Forskningsmottagningen

Hus 4, plan 5, Västmanlands sjukhus Västerås
021-17 58 12 (Angelica Norling)
021-17 44 98 (Maria Gren)

Webbansvarig/redaktör

Catrine Lundgren
021-17 49 47

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English