Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riskbedömningsinstrument - Vårdprevention

Vårdprevention innebär att förebygga undvikbara skador i vården och främja hälsan hos de personer som söker vård och omsorg.

Vårdskador kan undvikas genom tidig riskidentifiering av patienter. Vid identifierad risk vidtas vårdpreventiva åtgärder för att förebygga trycksår, undernäring, fallskador och försämrad munhälsa.

Riskbedömningar ska göras så snart som möjligt på inneliggande patienter dock helst inom 8 timmar för patienter 70 år och äldre. Om risk finns ska förebyggande åtgärder vidtas. Motsvarande förfaringssätt ska också omfatta yngre patienter vid misstanke om risk för trycksår, försämrad munhälsa, undernäring samt fall.

Vuxna öppenvårdspatienter i behov av hembesök eller hemsjukvård omfattas också, samt även övriga vuxna i öppenvården med misstanke om risk för trycksår, försämrad munhälsa, undernäring samt fall.

Riskbedömningsinstrument

  • Trycksår: Modifierad Nortonskala
  • Munhälsa: Revised Oral Assessment Guide (ROAG)
  • Fall: Downton Fall Risk Index (DFRI).
  • Undernäring: Mini Nutritional Assessment (MNA –SF)

Data från riskbedömningsinstrumenten är en del av den samlade bedömningen av patientens status. En samlad bedömning utifrån en helhetssyn kan påvisa att risk föreligger trots att bedömningsinstrumentet inte påvisat detta. Den kliniska bedömningen ligger sedan till grund för att evidensbaserade åtgärder sätts in, utförs och följs upp.