Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är svensk vårds gemensamma system för att kunna leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.
Kunskapsstyrningssystemet handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte.
För att kunna stärka patientens delaktighet och samverkan behövs en överenskommelse mellan patienten och vården.

Kunskapsstöd 1177 för vårdpersonal

1177.se är en webbplats som miljoner invånare använder. Den 10 juni öppnades en ny del av webbplatsen som riktar sig till vårdpersonal. Innehållet bygger inledningsvis på de nationella kunskapsstöd som har tagits fram inom regionernas system för kunskapsstyrning.Detta steg syftar till att öka kännedomen, användningen och nyttan av kunskapsstöden genom att dra nytta av det gemensamma varumärket 1177.

1177 för vårdpersonal kommer att utvecklas i flera etapper. Till en början har kunskapsstöden från nationelltklinisktkunskapsstod.se (NKK) flyttats till den nya webbplatsen vardpersonal.1177.se. 

Framöver kommer fler kunskapsstöd att integreras i 1177 för vårdpersonal. Målet är att de nationella kunskapsstöden med bästa tillgängliga information ska vara lätta att använda både inom primärvård och specialiserad vård. 

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård utvecklar och ansvarar även fortsättningsvis för nationella kunskapsstöd. Målet med kunskapsstyrning är att i varje vårdmöte alltid använda bästa tillgängliga kunskap. Att samla kunskapsstöden på 1177 för vårdpersonal gör det enklare för medarbetarna att använda kunskapsstöden.

Kunskapsstöd på remiss, se Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Region Västmanlands kunskapsstyrningsarbete

Arbete fortgår av det lokala Kunskapsstyrningsarbetet utifrån det nationella målet ”Vår framgång mäts i liv och jämlik hälsa”.
Rådet för kunskapsstyrning har en rådgivande roll gentemot hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt länets kommuner och dess vårdverksamheter. Rådet ska ge stöd för arbete inom kunskapsstyrningen.

Enheten för kunskapsstyrning ansvarar för vissa delar i den lokala kunskapsstyrningsstrukturen och stödjer i arbetet med implementering av kunskapsstöd.

Lokala programområden (LPO) och samverkansgrupper (LSG)

I Region Västmanland bildas lokala programområden (LPO) och lokala samverkansgrupper (LSG), alternativt lokala arbetsgrupper (LAG). Lokal grupp ska etablera kontakt med motsvarande sjukvårdsregionalt programområde och utgöra länk mellan lokal och sjukvårdsregional nivå.

Nationella samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas gemensamma arbete i olika områden. Har generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet.
Arbete fortgår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinsk teknik

Samverkansgruppen arbetar för att ge stöd för läkemedels- och medicinteknikfrågor inom systemet för kunskapsstyrning.

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter över hela landet. Det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Nationellt primärvårdsråd

Nationellt primärvårdsråd bidrar till helhetssyn och bredd i strukturen för kunskapsstyrning genom att bidra med kompetens ur ett primärvårdsperspektiv. Nationellt primärvårdsråd ska också bidra i omställningen till Nära vård där primärvården är basen.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Uppdragsbeskrivning för Lokalt Primärvårdsråd (LPR) 

Rekommendationer till primrävård, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Nationella programområden (NPO) och Regionala programområden (RPO)

Det har bildats 26 nationella programområden (NPO) som består av en representant från varje sjukvårdsregion - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området. Varje NPO ska mötas upp av motsvarande regionalt programområde (RPO) och lokalt programområde (LPO).

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden (RPO), ett för varje nationellt programområde.
RPO:s huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt initera frågor för nationell och regional samordning samt ta emot och initerar implementering av nationella kunskapsunderlag. 

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet samt ett nationellt primärvårdsråd.

Ansvaret för de olika programområdena är uppdelade mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner. Sjukvårdsregion Mellansverige är värd för NPO Akutvård, Hjärt- och kärlsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar samt Äldres hälsa.
hemsida för sjukvårdsregion Mellansverige presenteras organisationen för kunskapsstyrning för vår sjukvårdsregion och de olika grupperingarna inom kunskapsstyrningen.

Akut vård

Akut vård omfattar flera insatsområden, vården innan ankomst till akutsjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen.
Akut vård innefattar tidig identifiering, riskvärdering, diagnostik och åtgärder utifrån symtom, tillstånd och skador som är tidskänsliga och potentiellt farliga för liv och hälsa. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Barn och ungdomars hälsa

Barn och ungdomars hälsa omfattar flera insatsområden. Programområdets ansvar berör de flesta andra programområden. Strategin är därför att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Cancersjukdomar

Region Västmanland arbetar enligt den nationella cancerstrategin med att förbättra vården för patienter och närstående som drabbats av cancer. 
LPO Cancersjukdomar
Arbetet samordnas genom Regionalt Cancercentrum (RCC) Mellansverige och Region Västmanlands Cancerråd, LPO.
Rådet är multiprofessionellt sammansatt. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Cancerrådets uppdrag är att arbeta i enlighet med åtta utvecklingsområden som är prioriterade av RCC och återfinns i Cancerplanen 2022-2024:

 • Patientens medverkan
 • Prevention och tidig upptäckt
 • Kunskapsstyrning inom RCC
  • Vårdprogram
  • Vårdprocesser
  • Screeningprogram
  • Ärftlig cancer
  • Standardiserade vårdförlopp (SVF)
  • Kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan
  • Cancerrehabilitering
  • Palliativ vård
 • Kompetensförsörjning
 • Klinisk cancerforskning och innovation
 • Nivåstrukturering

Pågående utvecklingsarbete:

 • Stödja i arbetet gällande utrotningsprojektet för livmoderhalscancer, HPV-vaccination i samband med cellprovtagning i åldersintervallet 23–29 år.
 • Verka för implementering av de nationella screeningprogrammen;
  • Tarmcancer
  • Livmoderhalscancer
  • Organiserad prostatacancertestning

 

Kontaktuppgifter Cancersamordnare:
karin.rolfsdotter.dahlberg@regionvastmanland.se

Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes och osteoporos. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och venösa bensår. 
I Region Västmanland finns ett lokalt programoråde (LPO) hjärt- och kärlsjukdomar. Utveckling pågår av det lokala arbetet och bildande av lokala arbetsgrupper (LAG). 

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se):

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Kritisk benischemi
 • Hjärtsvikt

Riklinje:

 • Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar omfattar bland annat Sepsis, Hepatit B och C samt Infektionssjukdomar vid Covid-19. Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Sepsis

Kirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi och plastikkirurgis uppdrag omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv inom aktuella områden.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Kvinnosjukdomar och förlossning

Kvinnosjukdomar och förlossning omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Levnadsvanor

Programområdet levnadsvanor går på bredden och har bäring i samtliga andra programområden.
I Region Västmanland finns ett lokalt programoråde (LPO) Levnadsvanor sam lokal arebtsgrupp (LAG) Tobak. Utveckling pågår av det lokala arbetet. 

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se):

Riklinje:

 • Levnadsvanor

Lung- och allergisjukdomar

Lung- och allergisjukdomar omfattar bland annat astma, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och Obstruktiv sömnapné hos vuxna.

I Region Västmanland finns Astma/KOL-rådet som är ett lokalt programområde (LPO). I rådet finns representant från slutenvård med läkare, sjuksköterska och fysioterapeut från Lungmottagningen samt läkare och sjuksköterska från Barn-och Ungdomsmottagningen. Från primärvården finns läkare, sjuksköterska och fysioterapeut med från både privat vårdcentral och Närvården. Tobakssamordnare från Hälsocenter, medicinsk ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig fysioterapeut från kommunen samt representant från patientföreningarna Riksförbundet Hjärt-Lung och Astma- och allergiförbundet är också med.

Kontaktuppgifter ordförande Astma/KOL-rådet: annika.ohlsson@regionvastmanland.se

Länk till Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL - Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se)

Länk till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för astma och KOL.

Nya behandlings­rekommendationer för astma och KOL | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Astma hos barn och vuxna - behandlings­rekommendation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Länk till nationellt vårdprogram behandling sömnapné.

Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna (d2flujgsl7escs.cloudfront.net)

Svenska Sömnapnéregistret (registercentrum.se)

Länk till Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp KOL och sömnapné.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Vårdförlopp KOL | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp OSA hos vuxna (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Andningsvägar - Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Godkända kunskapstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Plattform för medicinska instruktionsfilmer finns här

FEV1/FEV6-mätning (COPD6)

FEV1/FEV6-mätning (COPD6) är en enkel metod för att testa lungfunktionen och identifiera de som behöver vidare utredning med en dynamisk spirometri. Mätningen utgör inte ett komplett underlag för att ställa diagnos, men kan vara vägledande för fortsatt undersökning eller åtgärd vid misstanke om KOL för de som röker eller har rökt.

Hur du använder COPD-6 mätare:
 1. Slå på mätarenen med startknappen uppe till höger.
 2. Ställ in patientens ålder med navigeringsknappen upp eller ner. Tryck på mittenpilen när patientens ålder är korrekt inmatad.
 3. Ställ in patientens längd med navigeringsknappen upp eller ner. Tryck på mittenpilen när patientens längd är korrekt inmatad.
 4. Ställ in patientens kön med navigeringsknappen upp eller ner. Tryck på mittenpilen när patientens kön är korrekt inmatad.
 5. COPD-6 går till testläge när blås-ikon visas.
 6. Ett nytt engångsmunstycke/bakteriefilter sätts i mätaren.
 7. Testet utförs i sittande, rak i ryggen och lätt lyft haka. Viktigt att inte blockera munstycket med tänderna eller tungan eller att hålla för utblåsningshålet på mätarens baksida. Tänk på att en hostning eller spottning kan ge en felaktig mätning.
 8. Instruera patienten att hålla mätaren framför munnen och andas in ett maximalt andetag. Hålla andan och sätta munstycket i munnen. Viktigt att bita med tänderna runt munstycket och att läpparna sluts tätt runt munstycket. Patienten blåser sedan ut hårt en maximal utandning i 6 sekunder. Mätaren piper då mätningen är klar. Patienten ska blåsa tre godkända blås med vila emellan.
 9. Tryck på enterknappen (mittenpilen) efter tre blås för att få fram bästa värdet. Tryck upp eller ner pil så visas blåsens FEV1, FEV6, kvoten samt lungålder. Kvot för FEV1/FEV6 <0,73 och/eller FEV1 <80% av förväntat indikerar för uppföljning med spirometri.
 10. Tänk på skyddsutrustning för utföraren vilken är densamma som vid spirometriundersökning.
 11. Observera hållbarheten på mätaren enligt leverantörens rekommendationer.

 

Filmen nedan är framtagen för det Nationella programrådet för astma och KOL och instruktionerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

FEV1/FEV6-mätning för screening av KOL - SKR Play (screen9.tv)

I Region Västmanland rekommenderas följande munstycke som bl a finns i Varuförsörjningens sortiment:

Patientutbildning Aktiv med KOL

Riksförbundet Hjärt-Lung har tagit fram en patientutbildning med stöd av Socialstyrelsen 2016 och reviderad 2018 och 2022 som alla vårdcentraler, kliniker och sjukhus kan använda kostnadsfritt för att utbilda patienter med KOL. Utbildningen varvar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen. Fokus ligger på det som deltagare kan göra själv för att må så bra som möjligt med sin sjukdom. Utbildningen består av fyra handledarledda gruppträffar.

HjärtLung (aktivmedkol.se)  

Lösenord: HLRKOL för att komma åt utbildningen.

Mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Medicinsk diagnostik

Programområdet medicinsk diagnostik har i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom medicinsk diagnostik, vilket omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Nervsystemets sjukdomar

Nervsystemets sjukdomar omfattar bland annat Stroke, TIA och Epilepsi. 
I Region Västmanland finns Strokerådet som är ett lokalt programoråde (LPO). Den är indelad i tre lokala arebtsgrupper (LAG) och utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Stroke och TIA

Njur- och urinvägssjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar omfattar bland annat Kronisk njursjukdom och njursten. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Vårdprogram:

 • Kronisk njursjukdom

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Programområdet Perioperativ vård, intensivvård och transplantation omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa omfattar bland annat Schizofreni och Adhd. 
I Region Västmanland finns ett lokalt programoråde (LPO) Psykisk hälsa. Utveckling pågår av det lokala arbetet. Uppdragsbeskrivning LPO psykisk hälsa

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Depression - vuxna
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende - vuxna

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.
Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Generisk modell för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete för
  integrering i personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Reumatiska sjukdomar

Reumatiska sjukdomar omfattar bland annat Reumatoid artrit. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Reumatoid artrit (RA)
 • Reumatoid artrit - etablerad

Rörelseorganens sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar omfattar bland annat Höft- och knäledsartros, Höftfraktur och Ryggsmärta samt Tumbasartros.
Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Höftledsartros - Primärvård
 • Knäledsartros

Vårdprogram:

 • Distal radiusfraktur

Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många sjukdomsgrupper som är mycket olika och patienternas behov varierar. Programområdet ska identifiera skillnader i diagnostik, behandling och omhändertagande inom olika sällsynta sjukdomsgrupper.
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Tandvård

Programområdet tandvård ska utveckla och sprida kunskap så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte.
För mer inforamtion om tandvård.

Äldres hälsa och palliativ vård

Äldres hälsa och pallaitiv vård omfattar bland annat kognitiv svikt och sköra äldre. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet och implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp:

 • Kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom
 • Palliativ vård

Nationellt vårdprogram Palliativ vård 

Kvalitetsunderlag för ällmän och specialiserad palliativ vård

Vårdförloppet och vårdprogrammet för palliativ vård kompletterar varandra. Vårdprogrammet beskriver den palliativa vårdens innehåll medan vårdförloppet ger en mer övergripande beskrivning av vilka patienter och vid vilka tidpunkter olika insatser kan vara aktuella.

Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar omfattar flera insatsområden. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdoma omfattar flera insatsområden. 
Utveckling pågår av det lokala arbetet samt implementering av kunskapsstöd.

Godkända kunskapsstöd, Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)


Kontakt

Karin Rolfsdotter Dahlberg

Vårdutvecklare
021 - 17 30 13

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English