Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kunskapsstyrning

Alla regioner har gått samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Det är ett viktigt steg mot en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Regionerna har politiskt förbundit sig att stödja modellen och bidra med resurser och kompetens. Det har bildats 24 nationella programområden (NPO). Dessa ska mötas upp av motsvarande regionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO).

Nationella programområden (NPO)

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion - med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela regionen inom det specifika området.

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är värdregion för akutsjukvård, öron-, näsa- och halssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt äldres hälsa.

Utöver programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för generella uppdrag rörande metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet samt ett nationellt primärvårdsråd.

Regionala programområden (RPO)

På sjukvårdsregional nivå bildas regionala programområden, ett för varje nationellt programområde

Regionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Lokala programområden (LPO)

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet kommer det att skapas en matchande sakkunnigorganisation på lokal nivå, lokala programområden, alternativt lokala arbetsgrupper.

Region Västmanlands kunskapsstyrningsarbete

Utveckling pågår av det lokala Kunskapsstyrningsarbetet utifrån det nationella målet ”Vår framgång mäts i liv och jämlik hälsa”. Rådet för kunskapsstyrning har en viktig roll i relation till ledningen i detta arbete. Rådet har en omfattande kompetensbredd som innebär stort stöd för analyser, förbättrings – och utvecklingsarbete och patientsäkerhet.

Rådet ger stöd till lokala arbetsgrupper och lokala råd, bland annat gällande arbetet med gapanalyser av Nationella riktlinjer.

Nyhetsbrev kunskapsstyrning

Här finner ni nyhetsbrev och information gällande kunskapsstyrning och kunskapsstöd inom vård och behandling.

Nyhetsbrev 1 Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 200108.pptx

Cancer

Standardiserat vårdförlopp (SVF) inom Cancer området ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Stadardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för förloppet. Tiden varierar beroende på diagnos och behandling. Det finns 31 diagnoser inom SVF.

År 2020 är målet att 70 procent av alla nya cancerfall ska utredas via SVF. 80 procent av patienterna som rapporterats till start av behandling ska klara tidsmålet inom utsatt ledtid.

Inom Region Västmanland finns arbetsgrupper för varje cancerdiagnos. I vårt ledningssystemt finns lokala instruktioner publicerade för respektive standardiserat vårdförlopp.

Ladda ned appen

För att underlätta arbetet har en särskild app för mobiltelefoner kallad Cancervård utvecklats. Appen innehåller de standardiserade vårdförloppen liksom de nationella vårdprogrammen. Appen finns att hämta i App store för Iphone och i Google play för androidtelefoner.

På cancercentrum.se finns bra information för såväl vårdpersonal som patienter om standardiserade vårdförlopp, till exempel ett omfattande avsnitt med frågor och svar.

Länkar

Regionalt cancercentrum

Patientinformation om standardiserade vårdförlopp

Dokument

Standardiserade vårdförlopp i ledningssystemet

Remissgång vid standardiserade vårdförlopp

Min vårdplan - cancervård i ledningssystemet


Kontakt