Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bemötande utifrån mänskliga rättigheter

Här finns stöd till hur du bemöter personer som kontaktar vården i olika sammanhang. Oavsett om en person tillhör en nationell minoritet eller är utsatt för våld har de rätt till ett bra bemötande.

Alla som kommer i kontakt med regionens verksamheter ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt. Region Västmanland ska alltid utgå från alla människors lika värde och vi ansvarar för att människor ges möjlighet att ta del av sina rättigheter inom våra verksamheter.

Vi har skyldighet att arbeta utifrån mänskiga rättigheter. Exempelvis blir barnkonventionen lag från och med 2020.

 

Barnets rättigheter

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är alla människor under 18 år barn med egna rättigheter. Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Barnrättspiloter

I Region Västmanland finns runt 90 medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården som har gått regionens tvådagarsutbildning till Barnrättspilot. Utbildningen som går att söka via Komptensplatsen syftar till att barn ska få sina rättigheter beaktade och tillgodosedda i våra verksamheter. Barnrättspiloten ska efter utbildningen lyfta barnrättsperspektivet i sin verksamhet och ge information till sin chef och sina kollegor i frågan så att alla gemensamt tar ansvar för barnrätten i verksamheten. Barnrättspiloterna ingår i ett nätverk som träffas fyra gånger/år för att få information och påfyllnad av kunskap. Här lyfts och sprids även genomförda aktiviteter och erfarenheter.

Barn som patient eller närstående

Vissa rättigheter som gäller barn inom vården finns redan inskrivna i till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Tandvårdslagen. Det handlar bland annat om rätten att få information på ett sätt som barn kan förstå, rätten till råd och stöd till barn som är närstående om en viktig vuxen drabbas av allvarlig sjukdom eller hastigt avlider samt rätten att vara delaktig i sin egen vård när barnet självt är patient.

Misstanke om att barn far illa

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, elevhälsovård med flera är enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ är skyldiga att genast anmäla oro till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Till hjälp finns en övergripande instruktion för orosanmälan och en tillhörande blankett i ledningssystemet. Blanketten finns även i journalen Cosmic.

Stöd i arbetet

Barn som anhörig – vägledning för vårdpersonal

Orosanmälan – misstanke om barn som far illa enligt SOL kap 14§1

Barn som anhöriga - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Orosanmälan till socialtjänsten

HBTQ-personer

Region Västmanland har antagit en hbtq-policy som ska bidra till att regionens invånare och medarbetare bemöts med respekt och kunskap oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning. Syftet är även att säkerställa att homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners (hbtq) rättigheter och möjligheter främjas utifrån rådande diskrimineringslagstiftning.

HBTQ-policy (ledningssystemet, dokument 7313-3)

Jämlikhet och Jämställdhet

Enligt Regionplanen 2019-2021 är ett mål att all regionens verksamhet är jämlik och jämställd, något som kräver ett systematiskt arbete. För att uppnå målet använder sig Region Västmanland av jämställdhetsintegrering som strategi och metod. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från beslutsfattande till planering och genomförande.

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter har särskilda rättigheter enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till nationella minoriteter räknas svergefinnar, romer, samer, judar och tornedalingar.

Region Västmanland ska föra dialog med nationella minoriteter, och på det sättet ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Region Västmanland är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att invånare har rätt att använda finska i muntlig och skriftlig kontakt med vården, förutsatt att invånaren är part i ärendet. Region Västmanland har också en skyldighet att sträva efter att bemöta sverigefinnar på deras språk.

Som vårdgivare kan det finnas patientinformation som behöver översättas till andra språk. Det är då viktigt att även ta ställning till om informationen ska översättas till finska.

Ta del av riktlinjer för översättningar i ledningssystemet.

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter på Minoritet.se

 

Våld i nära relation och hedersvåld

För att kunna erbjuda god vård behöver hälso- och sjukvården och tandvården upptäcka och motverka våld i nära relation. Att fråga om våld och upplysa patienten om konsekvenserna av våldet är en viktig del i detta arbete. Våld i nära relation kan drabba alla i samhället och är en person inte uppenbart fysiskt skadad så kan det vara svårt att upptäcka våldsutsattheten.

Våld

Stöd för hälso- och sjukvården (Våld i nära relation)

Utbildningsfilmer om att ställa frågan om våld

Nationell stödlinje för våldsutsatta

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (pdf)

Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (pdf)

Hedersvåld

Stöd för hälso- och sjukvården (Hedersrelaterat våld och förtryck)

Nationell stödtelefon för yrkesverksamma gällande hedersrelaterat våld och förtryck

 


Kontakt

Bild på Maria Boman;

Maria Boman

Mångfaldsstrateg
Bild på Hanna Knutsson;

Hanna Knutsson

Jämställdhetsstrateg
021 - 4818318
Bild på Helén Steglind Larsson;

Helén Steglind Larsson

Barnrättsstrateg