Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Bemötande utifrån mänskliga rättigheter

Här finns stöd för hur du bemöter personer som har kontakt med vården i olika sammanhang. Alla har rätt till ett gott bemötande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla som kommer i kontakt med regionens verksamheter ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt. Region Västmanland ska alltid utgå från alla människors lika värde och vi ansvarar för att människor ges möjlighet att ta del av sina rättigheter inom våra verksamheter.

Som vårdgivare har vi skyldighet att arbeta utifrån mänskliga rättigheter. Hälso- och sjukvårdslagens mål är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Region Västmanland har också egna målsättningar om en god och jämlik hälsa för invånarna i länet, vilket bland annat uttrycks i olika styrande dokument. Diskrimineringslagen, lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är exempel på andra lagar som vi ska uppmärksamma och arbeta utifrån i verksamheterna.

Barnets rättigheter

En del av de mänskliga rättigheterna finns beskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den gäller alla barn upp till 18 år som bor i eller av annan anledning vistas i Sverige. Den erkänner barnet som rättighetsbärare men lyfter även fram barnets särskilda sårbarhet samt behov av stöd och sydd. Barnkonventionens artiklar 1- 42 är svensk lag sedan den 1 januari 2020. 

Tipsa gärna barn och unga du möter om att ta del av sina rättigheter inom vården via 1177

För dig som är barn eller ung: Filmer om dina rättigheter i vården - 1177

 Barn som patient och barn som närstående

Vissa rättigheter i Barnkonventionen återfinns exempelvis i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen, Tandvårdslagen och Patientdatalagen. Barnet har rätt att få information på ett sätt som barnet kan förstå utifrån egna förutsättningar och att vara delaktig i sin egen vård när barnet självt är patient. Här ingår även föräldraskapsstöd för att barnet ska må bra och utvecklas optimalt utifrån sina egna förutsättningar. Det handlar också om rätten till råd och stöd om barnet är närstående till en viktig vuxen som exempelvis drabbas av allvarlig sjukdom, hastigt avlider eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp. I ledningssystemet finns en övergripande vägledning.                  Att beakta och bedöma vad som är det individuella barnets bästa är en viktig del i barnrättsarbetet.

Misstanke om att barn far illa

Medarbetare inom hälso- och sjukvård, tandvård, elevhälsovård med flera är enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ skyldiga att genast anmäla oro till socialtjänsten redan vid misstanke om att ett barn far illa. Anmälningsplikten gäller inte bara de som i sin vardag träffar barn som patienter utan även de som träffar vuxna patienter där det finns barn som på grund av de vuxnas mående eller agerande kan påverkas negativt. Som stöd finns en övergripande instruktion för orosanmälan och en tillhörande blankett i ledningssystemet. Blanketten finns även i journalen Cosmic och tandvårdens T4.

Barnrättspiloter

I Region Västmanland finns medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården som har gått regionens tvådagarsutbildning till Barnrättspilot. Utbildningen går att söka via Komptensplatsen och ska ge ökad kunskap om rättigheterna samt förslag på och diskussion om praktisk tillämpning. Barnrättspiloten ska efter utbildningen lyfta barnrättsperspektivet i sin verksamhet genom att informera sin chef och övriga medarbetare i frågan. Alla ansvarar på olika sätt för att arbeta barnrättsbaserat i verksamheten. Barnrättspiloterna ingår i ett nätverk som träffas fyra gånger/år för att få information och påfyllnad av kunskap. Här lyfts och sprids även genomförda aktiviteter och erfarenheter.

Stöd i arbetet

Barn som närstående - vägledning för vårdpersonal 

Orosanmälan – misstanke om barn som far illa enligt SOL kap 14§1

Barn som anhöriga - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa - Socialstyrelsen

Barnrättsbaserat arbete - enkel vägledning

Barnkonventionen - om barnets rättigheter - 1177 Vårdguiden

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården - 1177 Vårdguiden

Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk - 1177 Vårdguiden

 

HBTQ-personer

Region Västmanland har antagit en hbtq-policy som ska bidra till att regionens invånare och medarbetare bemöts med respekt och kunskap oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning. Syftet är även att säkerställa att homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners (hbtq) rättigheter och möjligheter främjas utifrån rådande diskrimineringslagstiftning.

Stöd i arbetet 

HBTQ-policy

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/hbtq/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/hbtq/

 

Jämställdhet

All verksamhet i Region Västmanland vara jämlik och jämställd. Regionen arbetar aktivt för att uppnå det nationella jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Region Västmanland undertecknade 2006 den Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), vilket innebär att organisationen förbundit sig att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor för såväl invånare, patienter och servicetagare, som medarbetare och förtroendevalda. För mer information om CEMR-deklarationen klicka här. 

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från planering och beslutsfattande, till genomförande och uppföljning. Det kallas jämställdhetsintegrering.

Stöd i arbetet

Läs mer om (o)jämställdhet i hälsa och vård i Sveriges kommuner och regioners (SKR) genusmedicinska kunskapsöversikt. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, som analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Klicka här.

Jämställdhetsmyndigheten publicerade under 2021 en första fördjupade uppföljning av det femte delmålet om jämställd hälsa - att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Här finns rapporten ”Psykisk ohälsa och andra aspekter av ohälsa

 

 

 

 

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter har särskilda rättigheter enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, vilket innebär att regionen ska ha mål och riktlinjer för minoritetsarbetet. Till nationella minoriteter räknas sverigefinnar, romer, samer, judar och tornedalingar. Region Västmanland ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur samt skydda och främja de nationella minoritetsspråken finska, romani chib, samiska, jiddisch och meänkieli. Region Västmanland ska även informera nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Region Västmanland ska föra dialog med nationella minoriteter, och på det sättet ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

 

Finskt förvaltningsområde
Region Västmanland är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att invånare har rätt att använda finska i muntlig och skriftlig kontakt med vården, förutsatt att invånaren är part i ärendet. Region Västmanland har också en skyldighet att sträva efter att bemöta sverigefinnar på deras språk.

Som vårdgivare kan det finnas patientinformation som behöver översättas till andra språk. Det är då viktigt att även ta ställning till om informationen ska översättas till finska, samt ha rutiner för att aktuella översättningar kommer målgruppen tillhanda.

               

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter på Minoritet.se

Stöd i arbetet

Ta del av riktlinjer för översättningar i ledningssystemet.

 ledningssystemet.https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/50720

Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Våld i nära relationer bidrar till ohälsa och stort mänskligt lidande. För att kunna erbjuda god vård behöver hälso- och sjukvården och tandvården upptäcka och motverka våld i nära relation. Att fråga om våld och upplysa patienten om konsekvenserna av våldet är en viktig del i detta arbete. Våld i nära relation kan drabba alla i samhället och tecken på våld kan vara så väl fysiska som psykiska och våldets konsekvenser kan påverka hälsan både fysiskt och psykiskt.

För att ta del av mer information, material och stöd läs på sidan Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor  

Funktionsrätt

Sverige antog ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 2017. Målet och Region Västmanlands arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi ska verka för att uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället med mångfald som grund.

Detta nås genom:

  • universell utformning
  • att identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten
  • att ge stöd och hitta lösningar för individens självständighet
  • förebygga och motverka diskriminering.

Inför åtgärder och beslut som rör målgruppen ska de ges möjlighet att vara delaktiga, vilket också ökar organisationens kunskap om deras specifika behov och livsvillkor. Ett specifikt fokus på ökad jämställdhet och ett barnrättsperspektiv behövs samt att målgruppen har en särskild utsatthet för att drabbas av våld i nära relation. Många personer med funktionsnedsättning är beroende av andra i sin vardag. Det kan exempelvis vara assistenter, anhöriga, färdtjänstchaufförer och andra som hjälper till med stöd och hjälp i vardagen. Dessa personer kan hjälpa till att upptäcka våldsutsattheten men de kan också vara förövare.

Myndigheten för delaktighet gör årliga uppföljningar av Region Västmanlands arbete med tillgänglighet. Områden som berörs är verksamhet, lokaler samt information och kommunikation.

Stöd i arbetet

Bemötandeguiden

Bemötandeguiden - följebrev till chef

Det är viktigt att tänka på utformningen av skriftlig information för att den ska vara tillgänglig och begriplig för alla. Befintlig skriftlig information behöver ibland anpassas. Ta del av riktlinjer för översättningar i ledningssystemet:

 ledningssystemet.https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/50720

 

För att skapa en tillgänglig verksamhet behöver Region Västmanland arbeta med såväl lokaler, som information och arbetssätt. På Myndigheten för delaktighets hemsida kan du få vägledning i arbetet med en tillgänglig verksamhet med råd, stöd och checklistor:

Vägledning i arbetet med en tillgänglig verksamhet - MFD

 

Vad är viktigt att tänka på för att upphandla varor, tjänster och miljöer som är tillgängliga för alla? På Upphandlingsmyndighetens hemsida hittar du bra information:

Upphandling av tillgängliga varor och tjänster | Upphandlingsmyndigheten

 

Integration

Integrationsfrågorna inom regionen är av övergripande karaktär och berör flera olika verksamheter. Sedan 2004 har EU:s stats- och regeringschefer enats om elva europeiska grundprinciper för integration. Dessa principer är aktuella för Region Västmanland utifrån exempelvis integrering av åtgärder på olika nivåer i organisationen, tillträde till tjänster utan diskriminering, tillgång till grundläggande kunskap om sjukvården, och utövande av kultur. 

Region Västmanland har till uppgift att driva och samordna utvecklingen och uppbyggnaden av regionens arbete med integrationsfrågor, föreslå åtgärder, bereda och utreda ärenden inom området och förvalta befintligt regelverk. I uppdraget ingår också att samverka med olika aktörer i länet, så som länsstyrelsen, kommuner, andra myndigheter samt företrädare för civilsamhället.

Stöd i arbetet

Behöver du stöd i vilka regler som gäller för utlandsfödda personer som söker vård i Västmanland, kan du hitta informationen under patientadministration.

Du kan också vända dig till verksamheten Hållbarhet ifall du har ytterligare behov av stöd i frågor gällande asylsökande, gömda eller tillståndslösa.


Kontakt

Bild på Helén Steglind Larsson;

Helén Steglind Larsson

Barnrättsstrateg
Bild på Matilda Thorén;

Matilda Thorén

Integrationsstrateg
021 - 17 47 55
Bild på Cecilia Boström;

Cecilia Boström

Jämställdhetsstrateg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.