Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Bemötande utifrån mänskliga rättigheter

Här finns stöd till hur du bemöter personer som kontaktar vården i olika sammanhang. Oavsett om en person tillhör en nationell minoritet eller är utsatt för våld har de rätt till ett bra bemötande.

Alla som kommer i kontakt med regionens verksamheter ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt. Region Västmanland ska alltid utgå från alla människors lika värde och vi ansvarar för att människor ges möjlighet att ta del av sina rättigheter inom våra verksamheter.

Som vårdgivare har vi skyldighet att arbeta utifrån mänskliga rättigheter. Hälso- och sjukvårdslagens mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Region Västmanland har också egna målsättningar om en god och jämlik hälsa för invånarna i länet, vilket exempelvis uttrycks i Regionplan och budget, samt andra styrande dokument. Diskrimineringslagen, lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är andra lagar vi behöver följa och uppmärksamma i verksamheterna.

Barnets rättigheter

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är alla människor under 18 år barn med egna rättigheter. Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020.

Barnrättspiloter

I Region Västmanland finns runt 90 medarbetare inom hälso- och sjukvården och tandvården som har gått regionens tvådagarsutbildning till Barnrättspilot. Utbildningen som går att söka via Komptensplatsen syftar till att barn ska få sina rättigheter beaktade och tillgodosedda i våra verksamheter. Barnrättspiloten ska efter utbildningen lyfta barnrättsperspektivet i sin verksamhet och ge information till sin chef och sina kollegor i frågan så att alla gemensamt tar ansvar för barnrätten i verksamheten. Barnrättspiloterna ingår i ett nätverk som träffas fyra gånger/år för att få information och påfyllnad av kunskap. Här lyfts och sprids även genomförda aktiviteter och erfarenheter.

Barn som patient eller närstående

Vissa rättigheter som gäller barn inom vården finns redan inskrivna i till exempel Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Tandvårdslagen. Det handlar bland annat om rätten att få information på ett sätt som barn kan förstå, rätten till råd och stöd till barn som är närstående om en viktig vuxen drabbas av allvarlig sjukdom eller hastigt avlider samt rätten att vara delaktig i sin egen vård när barnet självt är patient.

Misstanke om att barn far illa

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, elevhälsovård med flera är enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§ är skyldiga att genast anmäla oro till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Till hjälp finns en övergripande instruktion för orosanmälan och en tillhörande blankett i ledningssystemet. Blanketten finns även i journalen Cosmic.

Stöd i arbetet

Barn som anhörig – vägledning för vårdpersonal

Orosanmälan – misstanke om barn som far illa enligt SOL kap 14§1

Barn som anhöriga - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Orosanmälan till socialtjänsten

HBTQ-personer

Region Västmanland har antagit en hbtq-policy som ska bidra till att regionens invånare och medarbetare bemöts med respekt och kunskap oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning. Syftet är även att säkerställa att homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners (hbtq) rättigheter och möjligheter främjas utifrån rådande diskrimineringslagstiftning.

Stöd i arbetet 

HBTQ-policy

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/jamlik-halsa-vard-och-omsorg/hbtq/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/hbtq/

 

Jämställdhet

All verksamhet i Region Västmanland vara jämlik och jämställd. Regionen arbetar aktivt för att uppnå det nationella jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Region Västmanland undertecknade 2006 den Europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), vilket innebär att organisationen förbundit sig att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor för såväl invånare, patienter och servicetagare, som medarbetare och förtroendevalda. För mer information om CEMR-deklarationen klicka här. 

Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från planering och beslutsfattande, till genomförande och uppföljning. Det kallas jämställdhetsintegrering.

Stöd i arbetet

Läs mer om (o)jämställdhet i hälsa och vård i Sveriges kommuner och regioners (SKR) genusmedicinska kunskapsöversikt. Utifrån aktuell forskning och data beskrivs könsskillnader i hälsa, vårdkvalitet och vårdtillgång, som analyseras utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Klicka här.

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/psykisk-ohalsa-och-andra-aspekter-av-halsa-2021-2

 

 

 

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter har särskilda rättigheter enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Till nationella minoriteter räknas svergefinnar, romer, samer, judar och tornedalingar.

Region Västmanland ska föra dialog med nationella minoriteter, och på det sättet ge nationella minoriteter möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.

Region Västmanland är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att invånare har rätt att använda finska i muntlig och skriftlig kontakt med vården, förutsatt att invånaren är part i ärendet. Region Västmanland har också en skyldighet att sträva efter att bemöta sverigefinnar på deras språk.

Som vårdgivare kan det finnas patientinformation som behöver översättas till andra språk. Det är då viktigt att även ta ställning till om informationen ska översättas till finska.

 

Läs mer om nationella minoriteters rättigheter på Minoritet.se

Stöd i arbetet

Ta del av riktlinjer för översättningar i ledningssystemet.

 ledningssystemet.https://ledningssystemet.regionvastmanland.se/RegNo/50720

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

För att kunna erbjuda god vård behöver hälso- och sjukvården och tandvården upptäcka och motverka våld i nära relation. Att fråga om våld och upplysa patienten om konsekvenserna av våldet är en viktig del i detta arbete. Våld i nära relation kan drabba alla i samhället och är en person inte uppenbart fysiskt skadad så kan det vara svårt att upptäcka våldsutsattheten.

Våld i nära relation

Stöd för hälso- och sjukvården (Våld i nära relation)

Utbildningsfilmer om att ställa frågan om våld

Nationell stödlinje för våldsutsatta

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (pdf)

Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (pdf)

Hedersrelaterat våld och förtryck

Stöd för hälso- och sjukvården (Hedersrelaterat våld och förtryck)

Nationell stödtelefon för yrkesverksamma gällande hedersrelaterat våld och förtryck

 

Funktionsrätt

Sverige antog ett nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken 2017. Målet och Region Västmanlands arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi ska verka för att uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktighet i samhället med mångfald som grund. Detta nås genom universell utformning, att åtgärda befintliga brister i tillgänglighet, att ge stöd och hitta lösningar för individens självständighet samt förebygga och motverka diskriminering.

Inför åtgärder och beslut som rör målgruppen ska de ges möjlighet att vara delaktiga vilket också ökar organisationens kunskap om deras specifika behov och livsvillkor. Ett specifikt fokus på ökad jämställdhet och ett barnrättsperspektiv behövs samt att målgruppen har en särskild utsatthet för att drabbas av våld i nära relation. Många personer med funktionsnedsättning är beroende av andra i sin vardag. Det kan t.ex. vara assistenter, anhöriga, färdtjänstchaufförer och andra som hjälper till med stöd och hjälp i vardagen. Dessa personer kan hjälpa till att upptäcka våldsutsattheten men de kan också vara förövare.

 

Stöd i arbetet

Bemötandeguiden

Bemötandeguiden - följebrev till chef

Integration

Integrationsfrågorna inom regionen är av övergripande karaktär och berör flera olika verksamheter. Sedan 2004 har EU:s stats- och regeringschefer enats om elva europeiska grundprinciper för integration. Dessa principer är aktuella för Region Västmanland utifrån exempelvis integrering av åtgärder på olika nivåer i organisationen, tillträde till tjänster utan diskriminering, tillgång till grundläggande kunskap om sjukvården, och utövande av kultur. 

Region Västmanland har till uppgift att driva och samordna utvecklingen och uppbyggnaden av regionens arbete med integrationsfrågor, föreslå åtgärder, bereda och utreda ärenden inom området och förvalta befintligt regelverk. I uppdraget ingår också att samverka med olika aktörer i länet, så som länsstyrelsen, kommuner, andra myndigheter samt företrädare för civilsamhället.

Stöd i arbetet

Behöver du stöd i vilka regler som gäller för utlandsfödda personer som söker vård i Västmanland, kan du hitta informationen under patientadministration.

Du kan också vända dig till verksamheten Hållbarhet ifall du har ytterligare behov av stöd i frågor gällande asylsökande, gömda eller tillståndslösa.

Projekt Hälsoinsatser för nyanlända

Region Västmanland ser ett behov av att ge riktade hälsoinsatser till nyanlända. Med nyanlända syftar vi på en något vidare målgrupp, det kan ex vara kommunplacerade, kvotflyktingar, anhöriginvandrare och har varit i Sverige under en längre tid.

Behovet och efterfrågan handlar framförallt om

  • Hälsoinformation till målgruppen om bl. a kost, motion, livstidsrelaterade sjukdomar, munhälsa/tandvård, jämställdhet, SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter), våld i nära relation.
  • Hälsoundersökningar för målgrupper som är på väg eller har avslutat etableringen.
  • Utbilda hälsokommunikatörer och andra som möter nyanlända, ex lärare på SFI

Region Västmanland påbörjar ett projekt under våren 2020 med medel från Samordningsförbundet Västra Mälardalen med syfte att

  • Identifiera behov av riktade hälsoinsatser
  • Ta del av befintlig kunskap/erfarenhet från andra projekt och testa lösningar som kan få bäring i länet
  • Ta fram förslag på en hållbar struktur för hur regionens verksamheter kan möta behovet av hälsoinformation

 Köping, Arboga och Kungsör blir pilotkommuner för projektet.

För mer information: Kristina Bucht, projektledare kristina.bucht@regionvastmanland.se

 


Kontakt

Bild på Helén Steglind Larsson;

Helén Steglind Larsson

Barnrättsstrateg
Bild på Cecilia Boström;

Cecilia Boström

Jämställdhetsstrateg

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.