Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientförsäkring Löf

Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan hen ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Skador som anmäls till Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag

Utredningen och bedömningen av alla skador som anmäls till Löf görs enligt aktuell lagstiftning och gällande försäkringsvillkor. 

Skadan måste anmälas i tid

Skador orsakade till och med 2014-12-31:

Patienten måste anmäla en skada inom tre år från det att hen fick kännedom om att skadan är objektivt märkbar, att skadan kan ha ett samband med en behandling och att patientskadeersättning är möjlig samt vilken försäkringsgivare ersättningskravet ska ställas till. Det finns en yttersta tidsgräns på tio år som räknas från den tidpunkt då skadan orsakades.

Skador orsakade från och med 2015-01-01:

Patienten måste anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Kort om patientförsäkringen

En patient kan få ersättning:

 • för skador som varit möjliga att undvika
 • för skador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av medicinsk produkt eller sjukvårdsutrustning
 • för skador som orsakats av felaktig eller försenad diagnos
 • om smittämne överförts vid behandling och lett till infektion
 • för vissa olycksfallsskador
 • för skador som orsakats av felmedicinering.

En patient får inte ersättning:

 • om skadan anmäls för sent
 • för skador som understiger självrisken
 • för förlust av personliga ägodelar
 • för skador eller komplikationer som inte kunnat undvikas
 • om en infektion orsakats av patientens egna bakterier eller om den sjukdom patienten behandlades för var allvarligare än infektionen
 • om patienten fått biverkningar av läkemedel som ordinerats på ett riktigt sätt för skador som uppstått vid korrekt behandling av direkt livshotande tillstånd.