Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Markörbaserad journalgranskning MJG

Markörbaserad journalgranskning, MJG, är en metod för att identifiera och mäta skador i vården.

Sedan flera år används strukturerad journalgranskning för att mäta förekomsten av skador i vården i Sverige.

Den metod som används är markörbaserad journalgranskning som är en svensk anpassning av metoden Global Trigger Tool (GTT), vilken i ett internationellt perspektiv används i ökad omfattning.

Metoden baseras på att vid journalgranskning identifiera journaluppgifter som kan indikera en skada och därefter bedöma om skadan inträffat i vårdenoch om den i så fall var undvikbar, det vill säga en vårdskada. Västmanland granskar månatligen inom somatisk slutenvård 15 journaler och inom psykiatrisk vård 15 journaler, som samtliga är slumpmässigt utvalda. Region Västmanlands resultat från granskningen av journaler inrapporteras till nationell databas hos Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Resultatet av den övergripande granskningen sammanställs, analyseras och presenteras för regionledningen vid möte i hälso- och sjukvårdsgruppen, där hälso- och sjukvårdsdirektören är ordförande och där förvaltningscheferna från Västmanlands sjukhus och Psykiatriförvaltningen deltar.

Nedan följer en redovisning av data från somatisk vård i Region Västmanland 2013 - 2016.

MJG bild 1.jpg 

MJG bild 2.jpg MJG bild 3.jpg

MJG bild 4.jpg 

För en beskrivning av vårdskador och dess utveckling i Sverige mellan åren 2013 - 2017, vänligen ta del av : Skador i vården 2013-2017 regional och landstingsnivå