Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lex Maria-anmälningar

Lex Maria kallas den lag som beskriver vårdgivarens skyldighet att anmäla händelser som kunnat medföra eller har medfört en allvarlig skada för patienten till Inspektionen för vård och omsorg , IVO.

​Syftet med lex Maria är att säkerställa att händelsen har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.                                                                                           
Läs mer om vad som kan leda till en anmälan i dokument 4312-5 Utredning och handläggning av vårdskadeärenden inklusive lex Maria.

Alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska först rapporteras i Synergi och till verksamhetschef. Verksamhetscehfen i sin tur rapporterar till chefläkare. Om det efter utredning bedöms att händelsen ska anmälas till IVO görs detta av chefläkaren.

Beslut som kommer från IVO ska kommuniceras och diskuteras i relevanta forum så som  ledningsmöten, läkarmöten och arbetsplatsträffar.

När anmälan enligt Lex Maria görs till IVOska alltid en utredning av händelsen bifogas. Denna uredning ligger till grund för de åtgärder som vidtas för att minska risken för att liknande händer igen. Utredningen genomförs av verksamheten, men i denna behöver ibland ingå en mer omfattande händelseanalys.  Chefläkare beslutar i samråd med berörda verksamhetschefer huruvida en händelseanalys behöver göras som del i vårdskadeutredningen.

 

Uppföljning lex Maria

Patientsäkerhetsteamet följer upp regionens lex Maria-ärenden på en övergripande nivå.

Syftet med uppföljningen är att se till att ärendena har hanterats av verksamheterna och huruvida vidtagna åtgärder har påverkat patientsäkerheten. 


Kontakter

Johan Nordmark

Verksamhetschef
021 - 17 46 41

Fredrik Åberg

Chefläkare

Mats Stenberg

Chefläkare