Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lex Maria-anmälningar

Lex Maria innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada.

​Syftet med lex Maria är att säkerställa att händelsen har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.                                                                                           
Vägledande för vad som föranleder en anmälan, se Ledningssystemet dokument 4312-5 Utredning och handläggning av vårdskadeärenden inklusive lex Maria.

Alla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada skall rapporteras i Synergi och till verksamhetschef som i sin tur rapporterar till chefläkare. Om det efter utredning framkommer att händelsen ska anmälas till IVO så görs detta av chefläkaren. Beslut som kommer från IVO ska kommuniceras och diskuteras i relevanta forum, t ex  ledningsmöten, läkarmöten och arbetsplatsträffar.

Vid lex Maria-ärenden efterfrågar IVO alltid en utredning av händelsen i samband med anmälan. Denna ligger till grund för de åtgärder som sedan vidtas för att minska risken för att liknande händer igen. Utredningen genomförs av verksamheten, men i denna behöver ibland ingå eller en mer omfattande händelseanalys (se instruktion 4312-5 enligt ovan).  Chefläkare beslutar i samråd med berörda verksamhetschefer huruvida en händelseanalys behöver göras som del i vårdskadeutredningen.

Kontaktpersoner:

Chefläkare

Johan Nordmark, Medicinska specialiteter, Tf. Offentlig primärvård, tel 174641

Tuula Wallsten, Psykiatriska specialiteter, tel 176250

Helena Granstam Björneklett, Kirurgiska och diagnostiska specialiteter, tel 18822

Uppföljning lex Maria

Patientsäkerhetsteamet började under 2015 att följa upp regionens lex Maria-ärenden på en övergripande nivå.

Uppföljningen syftar till att se hur ärendena har hanterats av verksamheterna och om/hur vidtagna åtgärder har påverkat patientsäkerheten.
Den första rapporten färdigställdes i mars 2016 och behandlade ärenden från 2012 - 2013. Arbetet fortsätter kontinuerligt med rapporter för efterföljande år.