Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Centrala patientsäkerhetsteamet

Det centrala patientsäkerhetsteamets övergripande uppdrag är att följa upp och säkra vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten. Teamet ansvarar även för att varje år upprätta regionens Patientsäkerhetsberättelse. Utöver detta ingår många olika delar som beskrivs mer i detalj.

Chefläkare

Inom regionen finns fyra chefläkare, två inom området nära vård och två inom akutsjukvård och diagnostik. 

Chefläkarna uppfyller den anmälningsskylldighet som regionen har som vårdgivare enligt Lex Maria. Chefläkare bedömer vårdskador, stödjer verksamhetschefer i deras arbete med vårdskadeärenden och riskhantering samt utbildar i patientsäkerhet. Chefläkarna genomför patientsäkerhetsdialoger, upprättar instruktioner inom patientsäkerhetsområdet samt bevakar patientsäkerhetsfrågor även från ett nationellt perpspektiv och deltar i chefläkarnätverket och i andra fora.

Chefsjuksköterska

I teamet finns en chefsjuksköterska. Uppdraget är att stödja och följa upp verksamheten. Chefsjuksköterskan bidrar med sin kompetens och erfarenhet i omvårdnadsfrågor relaterat till riskområden bl.a med prevention av trycksår, fall, VRI och suicid. Chefsjuksköterskan ansvarar för handläggning av Säkerhetsnålen samt för de stimulansmedel som det finns möjlighet att söka för lokala utvecklingsprojekt med patientsäkerhetsprofil. Chefsjuksköterskan utbildar i patientsäkerhet, upprättar övergripande instruktioner inom patientsäkerhetsområdet och bevakar frågorna nationellt.

Analysledare

Analysledare i det Centrala patientsäkerhetsteamet genomför centrala händelse- och riskanalyser, ger metodstöd i vårdskadeutredningar och följer upp  handlingsplaner som tas fram i samband med att en händelseanalys gjorts. Analysledarna genomför en årlig uppföljning av lex Maria-ärenden för att se om de åtgärder som angivits ska vidtagas har genomförts samt se om och hur åtgärderna har följts upp. De genomför markörbaserad journalgranskning för regionen övergripande. 

Systemförvaltare för Synergi

Synergi är Region Västmanlands avvikelsesystem som används bland annat för att rapportera och hantera avvikelser, revisioner och inspektioner. synergi utgör grunden för ett systematiskat säkerhetsarbete vilket inkluderar patientsäkerhetsarbete. Systemförvaltarna ger support till användarna och utbildar i systemet. De besöker även verksamheterna för att utbilda i Synergi och stödja det lokala arbetet inom patientsäkerhet och övriga sakområden, exempelvis arbetsmiljöområdet.  

Centrala patientsäkerhetsteamet består av:

Johan Nordmark, Verksamhetschef, Chefläkare område Nära vård
Fredrik Åberg, Chefläkare Nära vård 
Birgit Johansson, Chefläkare Akutsjukvård och Diagnostik
Mats Stenberg, Chefläkare Akutsjukvård och Diagnostok 
Emelie Condén, Chefsjuksköterska
Linus Stenlund, Systemförvaltare Synergi
Marielle Lindström, Systemförvaltare Synergi
Anna Norling, Analysledare
Marianne Halvarsson, Analysledare
Gun Kullgren, Analysledare
Anders Mårdh, Analysledare


Johan Nordmark

Verksamhetschef
021 - 17 46 41