Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Centrala patientsäkerhetsteamet

Det centrala patientsäkerhetsteamets övergripande uppdrag är att följa upp och säkra vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten. Teamet ansvarar även för att varje år upprätta regionens Patientsäkerhetsberättelse. Utöver detta ingår många olika delar som beskrivs mer i detalj.

Chefläkare

Inom regionen finns fyra chefläkare som arbetar 50% indelade efter specialiteterna primärvård, psykiatrisk vård, kirurgiska specialiteterna samt medicinska och diagnostiska specialiteterna. De ansvarar för anmälningskyldigheten enligt lex Maria vilket innebär att fatta beslut om och anmäla till IVO om en lex Maria-anmälan ska göras. Chefläkare bedömer vårdskador, stödjer verksamhetschefer i deras arbete med  vårdskadeärenden och riskhantering samt utbildar i patientsäkerhet. Chefläkarna genomför patientsäkerhetsdialoger, upprättar instruktioner inom patientsäkerhetsområdet samt bevakar patientsäkerhetsfrågor även från ett nationellt perpspektiv och deltar i chefläkarnätverket och i andra fora.

Chefsjuksköterska

I teamet arbetar en chefsjuksköterska 100%. Uppdraget är en stödjande och uppföljande funktion, där chefsjuksköterskan bidrar med sin kompetens och erfarenhet i omvårdnadsfrågor relaterat till riskområden bl.a med prevention av trycksår, fall, VRI och suicid. Chefsjuksköterskan ansvarar för handläggning av Säkerhetsnålen samt för stimulansmedel som finns möjlighet att söka för lokala utvecklingsprojekt med patientsäkerhetsprofil. Chefsjuksköterskan utbildar i patientsäkerhet, upprättar övergripande instruktioner inom patientsäkerhetsområdet och bevakar frågorna nationellt.

Analysledare

Analysledare i det Centrala patientsäkerhetsteamet genomför centrala händelse- och riskanalyser, ger metodstöd i vårdskadeutredningar  och följer upp  handlingsplaner som tas fram i samband med att en händelseanalys gjorts. Analysledarna genomför en årlig uppföljning av lex Maria-ärenden för att se om de åtgärder som angivits ska vidtagas har genomförts samt se om/hur åtgärderna har följts upp och de genomgör markörbaserad journalgranskning för regionen övergripande. I teamet finns 3,0 tjänst som analysledare som f.n är fördelat på 4 personer.

Synergi

Två systemförvaltare med placering i det Centrala patientsäkerhtesteamet samt en applikationskonsult med placering på CD, arbetar med med regionens avvikelsehanteringssystem Synergi. Synergi utgör grunden för ett systematiskt säkerhetsarbete vilket inkluderar patientsäkerhetsarbete. Systemet används för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser, revisioner och inspektioner med checklistor inom Region Västmanland. Systemförvaltarna håller olika utbildningar i systemet på Lärcentrum och besöker även verksamheterna för att utbilda i Synergi och stödja det lokala arbetet inom patientsäkerhet och övriga sakområden tex arbetsmiljöområdet.

Centrala patientsäkerhetsteamet består av:


Johan Nordmark, Chefläkare Medicinska specialiteter
Tuula Wallsten, Chefläkare Psykiatriska specialiteter
Helena Granstam Björneklett, Chefläkare Kirurgiska specialiteter
Emelie Condén, Chefsjuksköterska
Linus Stenlund, Systemförvaltare Synergi
Marielle Lindström, Systemförvaltare Synergi
Anna Norling, Analysledare
Marianne Halvarsson, Analysledare
Gun Kullgren, Analysledare
Elizabeth Logrén, Administrativ assistent