Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Händelseanalys

En händelseanalys är en utredning som syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det hände och ge förslag på åtgärder för att förhindra eller minska risken för att det ska inträffa igen.

Vårdskadeutredning

Händelser med allvarliga konsekvenser eller potetial för allvarliga konsekvenser skall utredas. Beslut om Vårdskadeutredning tas i samråd med verksamhetschef och kan med fördel utföras av det lokala patientsäkerhetsteamet. Vårdskadeutredning genomförs i avvikelsehanteringssystemet Synergi av den egna verksamheten ienlighet med "Vårdskadeutredning i Synergi". Stöd från Analysledare i det centrala patientsäkerhetsteamet kan ges.

Händelseanalys

Att göra en händelseanalys innebär att på ett systematiskt sätt identifiera bakomliggande orsaker till en negativ händelse. Analysen syftar till att ge kunskap om hur och varför händelsen inträffat samt ge förslag på åtgärder  för att förhindra att liknande händelser upprepas. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut en handbok om risk- och händelseanalys där man beskriver hur man på ett metodiskt sätt  genomför dessa. Länken till handboken finns till höger.

Central händelseanalys

En central händelseanalys görs ofta i komplexa ärenden och/eller där flera verksamheter är involverade samt när andra sjukvårdshuvudmän är berörda. Om en central händelseanalys ska genomföras bestäms i kontakt mellan chefläkare och verksamhetschef. När detta är bestämt får analysledare i det centrala patientsäkerhetsteamet uppdraget att genomföra utredningen på uppdrag av verksamhetschef som också ansvarar för att informera patient/närstående och berörda medarbetare om en händelseanalys ska göras. När utredningen är färdig överlämnas den vid ett möte med verksamhetscheferna för de involverade verksamheterna. De är sedan dessa som tar beslut om föreslagna åtgärder ska genomföras. Uppföljning av detta sker sedan ca 6 månader senare.