Logotyp Region Västmanland
Till innehåll

Mänskliga rättigheter

Region Västmanland arbetar för att alla som kommer i kontakt med regionens verksamheter ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt.

Arbetet präglas av både invånar- och medarbetarperspektiv där ingen ska diskrimineras på grund av: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att stärka Region Västmanlands arbete inom området mänskliga rättigheter.

Barnrätt

”Barnen utgör en avsevärd del av hela mänskligheten, av befolkningen, folk och nationer, de är invånare, medborgare och våra ständiga följeslagare. De har funnits, de finns här nu, och kommer alltid att finnas. Skulle det finnas ett liv som bara är på låtsas, nej, barndomen utgör en lång och viktig tid i en människas liv” ur Barnets rätt till respekt av Janusz Korczak (1878-1942) föregångare till vår tids Barnkonvention.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter är varje människa under 18 år barn med egna rättigheter. I Västmanland bor det nästan 60 000 barn men här vistas också andra barn som enligt barnkonventionen har samma rättigheter.

Barn är beroende av att vuxna har ett barnrättsperspektiv och utgår ifrån rättigheterna i FN:s Barnkonvention som blir svensk lag 1 januari 2020. Region Västmanland arbetar för att öka kunskapen om barns rättigheter i hela organisationen och vill verka för att alla barn har samma värde och får sina rättigheter tillgodosedda i våra verksamheter. Vi ska informera både barn och föräldrar om rättigheterna som barn har och barn ska ges möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör dem, få uttrycka sina åsikter och bli respekterade för dem. I processer inför beslut och åtgärder som rör barn ska vi tillse att en Prövning av barnets bästa har gjorts. Det är viktigt att vi i större utsträckning samverkar både internt och med andra aktörer för att ge barn förutsättningar till en optimal utveckling och goda levnadsvillkor, särskilt för barn och familjer i behov av extra stöd.

Integration

Integrationsfrågorna inom regionen är av övergripande karaktär och berör flera olika verksamheter. Sedan 2004 har EU:s stats- och regeringschefer enats om elva europeiska grundprinciper för integration. Dessa principer är aktuella för Region Västmanland utifrån exempelvis integrering av åtgärder på olika nivåer i organisationen, tillträde till tjänster utan diskriminering, tillgång till grundläggande kunskap om sjukvården, och utövande av kultur.

Region Västmanland har till uppgift att driva och samordna utvecklingen och uppbyggnaden av regionens arbete med integrationsfrågor, föreslå åtgärder, bereda och utreda ärenden inom området och förvalta befintligt regelverk. I uppdraget ingår också att samverka med olika aktörer i länet, så som länsstyrelsen, kommunerna och företrädare för civilsamhället. 

Jämställdhet

Enligt Regionplanen ska alla regionens verksamheter vara jämlika och jämställda, något som kräver ett systematiskt arbete. För att uppnå målet använder sig Region Västmanland av jämställdhetsintegrering som strategi och metod. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet - från beslutsfattande till planering och genomförande.

Exempelvis kan det handla om jämställd hälso- och sjukvård: att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Idag finns det stora hälsoskillnader mellan könen, även kvinnors och mäns upplevda hälsa skiljer sig åt. Psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än bland män. Fler män än kvinnor begår självmord och män söker också vård i ett senare skede jämfört med kvinnor.

Jämställdhet kan också handla om vem som får tillgång till olika resurser kopplat till näringsliv och arbetsmarknad. Om kvinnor och män har samma inflytande över och tillgång till utvecklingsresurser och allas kompetenser tas tillvara bidrar det till ökad tillväxt och innovation i länet.

 Jämställdhetspolicy

Hbtq

Region Västmanland har antagit en hbtq-policy som ska bidra till att regionens invånare och medarbetare bemöts med respekt och kunskap oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck eller sexuell läggning. Syftet är även att säkerställa att homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners (hbtq) rättigheter och möjligheter främjas utifrån rådande diskrimineringslagstiftning.

Hbtq-personer har sämre hälsa än den övriga befolkningen, dubbelt så många hbtq-personer lider av psykisk ohälsa jämfört med heterosexuella personer. Självmord och självmordsförsök är vanligare hos hbtq-personer. Folkhälsomyndighetens rapport om transpersoners hälsa visade att 40 procent av unga transpersoner har försökt ta sitt liv någon gång och att 57 procent har haft självmordstankar det senaste året (Folkhälsomyndigheten, 2015). Hbtq-personer har lägre tillit till vården än heterosexuella personer och undviker i större utsträckning att söka vård utifrån oro för diskriminering, fördomar och negativt bemötande, något som bidrar till ökad ohälsa.

Hbtq-policy

Nationella minoriteter

Region Västmanland arbetar med att ta fram mål och handlingsplaner för sitt minoritetspolitiska arbete. Den ska i enlighet med svensk minoritetspolitik syfta till att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010. 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare.

Nationella minoriteter har rätt att utveckla sitt språk och sin kultur och då särskilt barn och unga. De har också rätt att ha inflytande över frågor som berör dem. År 2000 erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Jiddisch, romani, chib, samiska, finska och meänkieli erkändes som nationella minoritetsspråk.

Region Västmanland har ett finskt samråd, men arbetar för att ta fram metoder för att föra dialog och samråda med även övriga nationella minoriteter. Region Västmanland är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med vården, förutsatt att den enskilde är part i ärendet. Region Västmanland har också en skyldighet att sträva efter att bemöta sverigefinnar på deras språk.

Våld

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer bidrar till ohälsa och stort mänskligt lidande. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta. Region Västmanland arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld i nära relation.

Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper, etniska grupper och kännetecknas av att den utsatte har en nära relation och ofta starka emotionella band till förövaren. Region Västmanlands arbete med våld i nära relation skall präglas av en medvetenhet om riskerna att utsättas för våld i nära relation hos varje enskild individ. Region Västmanland har också ett ansvar i att särskilt uppmärksamma och bära med oss kunskap kring den särskilda utsatthet som lyfts fram hos vissa grupper.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld skiljer sig från annat våld i nära relation bl.a. genom att de oftast är kollektivt utövat eller sanktionerat. Våldet kan utövas av och riktas mot såväl kvinnor som män och det grövsta våldet är i regel välplanerat. Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor är andra uttryck för det hedersrelaterade våldet som hälso- och sjukvården kan komma i kontakt med. Våldet kan drabba såväl kvinnor som flickor och pojkar som män. Hbtq-ungdomar som lever i familjer med hedersvärderingar riskerar att bli särskilt utsatta.

Det hedersrelaterade våldet bidrar likt övrigt våld i nära relation till stor ohälsa och mänskligt lidande. Det hedersrelaterade förtrycket kan i dess yttersta uttryck leda till mord. Hälso- och sjukvården har därför ett stort ansvar i att upptäcka och agera när man upptäcker personer som man misstänker lever under hedersförtryck. Region Västmanland jobbar aktivt med frågan om hedersrelaterat våld och förtryck genom bland annat kompetensutveckling och samverkan med/för både individer, myndigheter och andra organisationer. Social hållbarhet och samhälle har sedan 2019 en person anställd som samordnare för frågor som rör våld och särskilt utsatta grupper.


Kontakt

Bild på Sophie Andersson;

Sophie Andersson

Hållbarhetschef
021 - 17 53 50
Bild på Helén Steglind Larsson;

Helén Steglind Larsson

Barnrättsstrateg
Bild på Cecilia Boström;

Cecilia Boström

Jämställdhetsstrateg
Bild på Matilda Thorén;

Matilda Thorén

Integrationsstrateg
021 - 17 47 55
Bild på   Sofia Hedvall;

Sofia Hedvall

Samordnare våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
021 - 481 82 63

Tanja Alanko

Samordnare nationella minoriteter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
021-481 81 45

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.