Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så fungerar regionen

Spela film

Det här är Region Västmanland

Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas i länet. Det är också du som är med och påverkar hur regionen styrs.

Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Vi ansvarar även för att planera och samordna utvecklingen i länet.

Vi är en politiskt styrd organisation och vart fjärde år röstar du som bor i Västmanland till regionfullmäktige, i landstingsvalet. Regionens verksamhet finansieras i huvudsak via landstingsskatten, som under mandatperioden 2014-2018 är 10,88 %.

Så fungerar politiken

Vår vision - livskraft för framtiden

All vår verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund.

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Hälsa, sjukvård och tandvård

Vårt mål är att länets alla invånare ska ha en god hälsa och tillgång till en vård som är jämlik, tillgänglig och patientsäker. Vår verksamhet inom detta område omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utvecklingsarbete.

Det finns fyra sjukhus i länet, varav två är så kallade akutsjukhus:

 • Sjukhuset i Fagersta, Bergslagssjukhuset
 • Sjukhuset i Köping (akutmottagning)
 • Sjukhuset i Sala
 • Sjukhuset i Västerås (akutmottagning, länssjukhus)

Läs mer om vårt ansvarsområde hälsa och vård

Folktandvården Västmanland på 1177.se

Information och e-tjänster för din hälsa och vård finns på 1177.se

Utvecklingen i länet

Region Västmanland har ett dynamiskt näringsliv med hög kompetens och vi är Sveriges ledande exportlän. Inom regionen finns effektiva kommunikationer, en god hälso- och sjukvård, attraktiva boendemiljöer och goda utbildningsmöjligheter. Tillsammans med det strategiska läget bidrar detta till att skapa en attraktiv region. Vi ansvarar för den regionala utvecklingen i länet.

Läs mer om vårt regionala utvecklinguppdrag

Trafik

Varje dag sker ungefär 38 000 resor inom Västmanland med tåg eller buss. Vårt uppdrag är att se till att vi har en väl fungerande kollektivtrafik och transportinfrastruktur i regionen.

Den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland drivs under varumärket VL.

Samhällsplanering och trafik

Kultur

Region Västmanland och kommunerna i länet arbetar tillsammans för att du som invånare i Västmanland ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Vårt arbete utgår från Västmanlands regionala kulturplan.

Län, landsting eller region?

Sedan den 1 januari 2017 är vi region och har det regionala utvecklingsuppdraget för Västmanlands län.

Vi är ett av 20 landsting och regioner i Sverige. Även Skåne, Halland och Västra Götaland har rätt att benämnas som regioner på grund av deras ansvar för såväl landstingsuppgifter som regional utveckling. Gotland är en kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har därför också rätt att kalla sig region.

Frågor och svar om regionbildningen

Vad menas med att landstinget blev region?

Formellt blev landstinget region genom ett riksdagsbeslut där Västmanland skrevs in i lagen om Regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

Lagändringen innebar att det regionala utvecklingsansvaret för Västmanland fördes över från länsstyrelsen till landstinget den 1 januari 2017. Ansvaret för hälso- och sjukvård samt regional tillväxt och utveckling samlas därmed i en demokratiskt vald organisation.

Enligt en separat överenskommelse ansvarar landstinget också för samverkansfrågorna mellan kommunerna och regionen, vilket är ett beslut från kommun- och landstingspolitikerna i Västmanland.

Länsstyrelsen finns kvar som ett statligt organ i länet och behåller bland annat det regionala utvecklingsansvaret inom effektiv energianvändning.

Vad är en region?

En region är ett direktvalt organ med beskattningsrätt och ansvar för bland annat hälso- och sjukvården som regional utveckling. Den styrs av politiska församlingar som utses genom allmänna val.

Vilka uppgifter har en region?

Utöver samma uppgifter som ett landsting, det vill säga hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, ansvarar en region dessutom för ett regionalt tillväxtarbete och planering av infrastruktur. Bland annat ska regionen samordna utvecklingsinsatser inom olika områden som näringsliv, turism, arbetsmarknad och utbildning.

Varför bildade landstinget region?

Du som invånare har fått ett ökat inflytande över de frågor som rör regionens utveckling. Vår förhoppning är att du känner större delaktighet i de beslut som tas och förståelse för de resultat som uppnås.

Genom regionbildningen samlas också centrala områden under ett och samma tak. Dessa områden är alla avgörande för regionens tillväxt och utveckling samt för människors liv och hälsa. Det handlar om utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, turism, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kultur. Alla delar hänger ihop. Dessutom kan regionen föra fram egna prioriteringar gentemot staten på ett mer kraftfullt vis än idag.

Hur påverkar regionbildningen mig?

På kort sikt kommer du inte att märka så stor skillnad. Om du till exempel behöver söka vård, gör du det på samma sätt som tidigare. Men på längre sikt vill vi kunna skapa en starkare region och ett bättre samhälle. Och vi hoppas att du vill vara med på den resan.

Hur påverkas hälso- och sjukvården?

Regionbildningen påverkar inte det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården, eller i samarbeten med andra vårdaktörer. Invånare i Västmanland kommer att få precis samma hälso- och sjukvård som tidigare. Regionbildningen kommer på sikt att ge oss möjligheter att utveckla våra samarbeten, vilket ökar möjligheterna till förbättringar.

Har kommunernas uppdrag i länet påverkats av regionbildningen?

Nej, deras uppdrag påverkas inte av att vi blivit region. Men i och med regionbildningen finns bättre förutsättningar för Region Västmanland och länets kommuner att samverka. I och med det breddade uppdraget kommer vi kunna lyfta fler frågor än tidigare.

Vilka ansvarsområden har Region Västmanland?

Vi behåller våra tidigare områden som:

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Forskning och högre utbildning
 • Kollektivtrafik
 • Kultur
 • Föreningsstöd
 • Folkbildning
 • Regional ägarpart och delfinansiär av ALMI Mälardalen
 • Medfinansiär i regional utvecklingsverksamhet som andra aktörer driver

Vi har nu också tagit över följande uppgifter från länsstyrelsen:

 • Samordna insatser i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och kommande år arbeta fram en ny strategi.
 • Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas.
 • Följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen.
 • Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.
 • Upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.
 • Utarbeta kompetensplattformar.
 • Den digitala agendan.

Region Västmanland kommer också att bli en samverkansarena mellan kommuner, landsting och olika intresseorganisationer.

Läs mer om våra ansvarsområden

Kan Region Västmanland överblicka så många områden samtidigt?

Ja, tack vare goda samarbeten tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen, näringslivet och civilsamhället är vi många som arbetar för regionens bästa. Vi har ett stort fokus på samverkan där alla får möjlighet att bidra, där även du som invånare kan påverka genom politiken. Genom att samla alla områden under samma tak, kan politiken i sin tur påverka vilka insatser som behöver göras utifrån hur helheten ser ut.

Hur du kan påverka

Hur samverkar dessa områden?

Det finns ett starkt beroende mellan regionens utveckling och arbetsmarknad, samt individens hälsa och välmående. Ett livskraftigt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud är alla viktiga förutsättningar för att människor ska trivas i regionen. Och om allt fler människor mår bra och orkar arbeta, kan också fler finansiera en bra hälso- och sjukvård, en tillgängligare kollektivtrafik, bättre infrastruktur och så vidare.

Vad kommer det att kosta att bilda region?

Namnbytet till Region Västmanland beräknas kosta mellan 2,4 och 2,7 miljoner kronor. Vi kommer att vara försiktiga med att göra för kostsamma förändringar och vi jobbar för att byta ut namnet i en hållbar takt. I övrigt är alla arbetsuppgifter redan finansierade och kostar alltså inte mer att driva inom den nya organisationen.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor