Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En stubbe i en skog

Hållbar utveckling

Region Västmanlands vision är "Livskraft för framtiden", och hållbar utveckling är ett sätt att jobba för det. Tillsammans skapar vi en välfungerande och välmående region - nu och i framtiden.

FN har definierat begreppet hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

 • ekologisk hållbarhet (miljöarbete)
 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet (arbete med exempelvis mänskliga rättigheter).

Region Västmanland jobbar med alla dessa områden, och du kan läsa mer om vårt arbete inom respektive område nedan.

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Miljöarbete

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2015. Det betyder att vårt miljöarbete är systematiskt, att vi når ständiga förbättringar och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön.

Regionens miljöarbete utgår från certifieringen och vår miljöpolicy, och konkretiseras i vårt miljöprogram. Policyn innehåller våra ambitioner och åtaganden för miljö- och klimatarbetet: vad vi ska göra, mäta och redovisa. Den är som en övergripande miljövision, och utgör en riktning för själva arbetet.

Region Västmanlands miljöpolicy

Miljöprogram 2013-2017

Miljöprogrammet styr vad vi ska arbeta med - vad vi ska göra för att nå de uppsatta målen. Det aktuella miljöpolitiska programmet för Region Västmanland avser åren 2013-2017. Programmet har sex målområden:

 • energi
 • transporter
 • produkter och avfall
 • livsmedel
 • läkemedel inklusive lustgas
 • utbildning.

Varje målområde är nedbrutet i vision, mål och konkreta exempel på åtgärder för att alla medarbetare ska kunna bidra i miljöarbetet. Exempel på aktiviteter är att ställa miljökrav i upphandlingar, minska avfallsmängderna och öka källsorteringen samt att ge grundläggande miljöutbildning till anställda.

Det vi har lyckats med under de senaste åren är till exempel att vi har minskat miljöpåverkan från läkemedel, vi har installerat en lustgasdestruktör för att minska klimatpåverkan, nästan hälften av råvarorna i patientmaten är ekologiska, vi har blivit miljöcertifierade och vi har blivit Fairtrade-diplomerade.

Region Västmanlands miljöprogram

Hållbara finanser

Region Västmanland är en stor organisation och vi placerar ca 3,7 miljarder kronor i bland annat aktier. Det betyder att hur vi förvaltar våra finanser påverkar såväl miljö och klimat som sociala och etiska aspekter.

Ett av regionens mål är att ha en stark och uthållig ekonomi. Vår finansiella ställning ska vara så stark att vi långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer.

Gröna finanser

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull investerare, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid investeringar. Ambitionen är att investering inte tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är:

 • konventioner om de mänskliga rättigheterna
 • Barnkonventionen
 • ILO-konventionerna
 • internationella miljökonventioner.

Satsningen på grönare finanser innebär bland annat att regionen undviker placeringar i fossila bränslen (kol, olja, naturgas) samt i företag som sysslar med produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. De etiska kriterierna tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare.

Om det kommer till vår kännedom att ett företag bryter mot lagen eller inte följer internationella konventioner ska placeringens lämplighet utvärderas. Sedan ska en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet baserat på den information som finns tillgänglig, då det som tas i beaktande bland annat är olika åtgärder som företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt.

Uppföljning av hur etikreglerna efterföljs ingår i den årliga uppföljningen av förvaltningen.

SKL har tagit upp vårt arbete med gröna finanser som ett gott exempel i deras rapport Öppna jämförelser - Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner.

Policy för finansförvaltning

Socialt ansvarstagande

Regionen arbetar för att alla ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt, vare sig det gäller vård eller något annat. 

Vi satsar alltmer på vårt arbete med de olika diskrimineringsgrunderna, både ur invånar- och medarbetarperspektiv. Ingen ska diskrimineras på grund av:

 • kön
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder.

Regionen jobbar aktivt för en HBTQ-diplomering av sjukvården till 2019.

Integration

2015 tog Sverige emot fler asylsökande än någonsin tidigare i modern tid. 2016 minskade antalet asylsökande drastiskt trots att fler människor än någonsin är på flykt från sina hem runt om i världen. Det finns flera förklaringar till att antalet asylsökande till Sverige minskar. Den förändrade asylpolitiken i Sverige spelar in, samt det faktum att framkomligheten genom Europa är starkt begränsad för tillfället.

Integrationsfrågorna inom regionen är av övergripande karaktär och berör flera olika verksamheter. För att jobba centralt med frågorna finns sedan oktober 2016 en integrationsstrateg och sedan årsskiftet 2016/2017 en samordnare. Dessa personer ska jobba med att driva och samordna utvecklingen och uppbyggnaden av regionens arbete med integrationsfrågor, föreslå åtgärder, bereda och utreda ärenden inom området samt förvalta befintligt regelverk.

Under våren 2017 genomförs till exempel en mängd utbildningsinsatser med fokus på asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa genom SKL-projektet "Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända". 

Fairtrade-diplomering

Region Västmanland blev i december 2015 det första Fairtrade-diplomerade landstinget/regionen. Det innebär att vi ska öka den etiska konsumtionen av exempelvis kaffe i våra verksamheter, och samarbeta med så kallade Faritrade Cities i länet för att informera om Fairtrade. Under 2016 var sju procent av de livsmedel som konsumerades i regionens verksamheter Fairtrade-märkta.

Policyer som rör socialt ansvarstagande

HBT-policy

Jämställdhetspolicy


Fredrik Holst

Budget/finanschef
021 - 17 45 79

Jeanette Källstad

Integrationsstrateg

Sophie Andersson

Verksamhetschef Hållbarhet och samhälle
021-17 53 50

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor