Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Liten pojke vid vatten

Hållbar utveckling

Region Västmanlands vision är "Livskraft för framtiden", och hållbar utveckling är ett sätt att jobba för det. Tillsammans skapar vi en välfungerande och välmående region - nu och i framtiden.

FN har definierat begreppet hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

 • ekologisk hållbarhet (miljöarbete)
 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet (arbete med exempelvis mänskliga rättigheter).

Region Västmanland jobbar med alla dessa områden, och du kan läsa mer om vårt arbete inom respektive område nedan.

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

 

 

Miljöarbete

Regionens miljöarbete utgår från miljöpolicyn. Den innehåller åtaganden för vårt miljö- och klimatarbetet och utgör en riktning för själva arbetet. Utgångspunkter är att hushålla med resurser, följa lagar och regler, att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt att samverka för regionens utveckling.

Region Västmanlands miljöpolicy

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det betyder att vårt miljöarbete är systematiskt och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön och klimatet. I vårt miljöprogram hittar du miljömålen.

Miljöprogram 2018-2022

Miljöprogrammet styr vad vi ska arbeta med - vad vi ska göra för att nå de uppsatta målen. Det aktuella miljöprogrammet för Region Västmanland avser åren 2018-2022. Programmet har fem målområden:

 • energi
 • transporter
 • resursförbrukning och inköp
 • läkemedel
 • finansförvaltning

Målområdena är valda eftersom det är just de som har störst miljö- och klimatpåverkan för Region Västmanland. Varje målområde är nedbrutet i indikatorer, målvärden och aktiviteter i en handlingsplan.

Rent konkret handlar regionens miljöarbete bland annat om att ställa miljökrav vid upphandling, att energieffektivisera våra byggnader, att välja fordon med förnybara bränslen, att placera pensionsmedel med god avkastning och så låg klimatpåverkan som möjligt, att utbilda och engagera personal samt att hantera kemikalier på ett säkert sätt och sist men inte minst om att källsortera.

Länk till miljöprogrammet

Det vi åstadkommit i miljöarbetet de senaste åren är till exempel att vi har minskat miljöpåverkan från läkemedel, vi har installerat en lustgasdestruktör för att minska klimatpåverkan och nästan hälften av råvarorna i patientmaten är ekologiska. Klimatpåverkan från vår finansförvaltning har sjunkit med ca 30 % samtidigt som det ekonomiska värdet har ökat med ca 30 % jämfört med hösten 2014.

Länk till Öppna jämförelser

Hållbara finanser

Region Västmanland är en stor organisation och vi placerar ca 3,7 miljarder kronor i bland annat aktier. Det betyder att hur vi förvaltar våra finanser påverkar såväl miljö och klimat som sociala och etiska aspekter.

Ett av regionens mål är att ha en stark och uthållig ekonomi. Vår finansiella ställning ska vara så stark att vi långsiktigt klarar en verksamhet av god kvalitet, och inte skjuter kostnader på framtida generationer.

Gröna finanser

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull investerare, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid investeringar. Ambitionen är att investering inte tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är:

 • konventioner om de mänskliga rättigheterna
 • Barnkonventionen
 • ILO-konventionerna
 • internationella miljökonventioner.

Satsningen på grönare finanser innebär bland annat att regionen undviker placeringar i fossila bränslen (kol, olja, naturgas) samt i företag som sysslar med produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. De etiska kriterierna tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare.

Om det kommer till vår kännedom att ett företag bryter mot lagen eller inte följer internationella konventioner ska placeringens lämplighet utvärderas. Sedan ska en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet baserat på den information som finns tillgänglig, då det som tas i beaktande bland annat är olika åtgärder som företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt.

Uppföljning av hur etikreglerna efterföljs ingår i den årliga uppföljningen av förvaltningen.

SKL har tagit upp vårt arbete med gröna finanser som ett gott exempel i deras rapport Öppna jämförelser - Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner.

Policy för finansförvaltning

Socialt ansvarstagande

Regionen arbetar för att alla ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt, vare sig det gäller vård eller något annat. 

Vi satsar alltmer på vårt arbete med de olika diskrimineringsgrunderna, både ur invånar- och medarbetarperspektiv. Ingen ska diskrimineras på grund av:

 • kön
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder.

Regionen jobbar aktivt för en HBTQ-diplomering av sjukvården till 2019.

Integration

2015 tog Sverige emot fler asylsökande än någonsin tidigare i modern tid. 2016 minskade antalet asylsökande drastiskt trots att fler människor än någonsin är på flykt från sina hem runt om i världen. Det finns flera förklaringar till att antalet asylsökande till Sverige minskar. Den förändrade asylpolitiken i Sverige spelar in, samt det faktum att framkomligheten genom Europa är starkt begränsad för tillfället.

Integrationsfrågorna inom regionen är av övergripande karaktär och berör flera olika verksamheter. För att jobba centralt med frågorna finns sedan oktober 2016 en integrationsstrateg och sedan årsskiftet 2016/2017 en samordnare. Dessa personer ska jobba med att driva och samordna utvecklingen och uppbyggnaden av regionens arbete med integrationsfrågor, föreslå åtgärder, bereda och utreda ärenden inom området samt förvalta befintligt regelverk.

Under våren 2017 genomförs till exempel en mängd utbildningsinsatser med fokus på asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa genom SKL-projektet "Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända". 

Fairtrade-diplomering

Region Västmanland blev i december 2015 det första Fairtrade-diplomerade landstinget/regionen. Det innebär att vi ska öka den etiska konsumtionen av exempelvis kaffe i våra verksamheter, och samarbeta med så kallade Faritrade Cities i länet för att informera om Fairtrade. Under 2016 var sju procent av de livsmedel som konsumerades i regionens verksamheter Fairtrade-märkta.

Policyer som rör socialt ansvarstagande

HBTQ-policy

Jämställdhetspolicy


Kontakt

Bild på Sophie Andersson;

Sophie Andersson

Verksamhetschef Hållbarhet och samhälle
021-17 53 50
Bild på Fredrik Holst;

Fredrik Holst

Ekonomidirektör
021 - 17 45 79
Bild på Elin Dalman;

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor