Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Liten pojke vid vatten

Hållbar utveckling

Region Västmanlands vision är "Livskraft för framtiden", och hållbar utveckling är ett sätt att jobba för det. Tillsammans skapar vi en välfungerande och välmående region - nu och i framtiden.

FN har definierat begreppet hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra:

 • ekologisk hållbarhet (miljöarbete)
 • ekonomisk hållbarhet
 • social hållbarhet (arbete med exempelvis mänskliga rättigheter).

Region Västmanland jobbar med alla dessa områden, och du kan läsa mer om vårt arbete inom respektive område nedan.

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.

Miljöarbete

Regionens miljöarbete utgår från miljöpolicyn. Den innehåller åtaganden för vårt miljö- och klimatarbetet och utgör en riktning för själva arbetet. Utgångspunkter är att hushålla med resurser, följa lagar och regler, att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt att samverka för regionens utveckling.

Region Västmanlands miljöpolicy

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det betyder att vårt miljöarbete är systematiskt och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön och klimatet. I vårt miljöprogram hittar du miljömålen.

Miljöprogram 2018-2022

Miljöprogrammet styr vad vi ska arbeta med - vad vi ska göra för att nå de uppsatta målen. Det aktuella miljöprogrammet för Region Västmanland avser åren 2018-2022. Programmet har fem målområden:

 • energi
 • transporter
 • resursförbrukning och inköp
 • läkemedel
 • finansförvaltning

Målområdena är valda eftersom det är just de som har störst miljö- och klimatpåverkan för Region Västmanland. Varje målområde är nedbrutet i indikatorer, målvärden och aktiviteter i en handlingsplan.

Rent konkret handlar regionens miljöarbete bland annat om att ställa miljökrav vid upphandling, att energieffektivisera våra byggnader, att välja fordon med förnybara bränslen, att placera pensionsmedel med god avkastning och så låg klimatpåverkan som möjligt, att utbilda och engagera personal samt att hantera kemikalier på ett säkert sätt och sist men inte minst om att källsortera.

Länk till miljöprogrammet

Det vi åstadkommit i miljöarbetet de senaste åren är till exempel att vi har minskat miljöpåverkan från läkemedel, vi har installerat en lustgasdestruktör för att minska klimatpåverkan och nästan hälften av råvarorna i patientmaten är ekologiska. Klimatpåverkan från vår finansförvaltning har sjunkit med ca 30 % samtidigt som det ekonomiska värdet har ökat med ca 30 % jämfört med hösten 2014.

Länk till Öppna jämförelser

Hållbara finanser

Region Västmanland placerar ca 3,7 miljarder kronor i bland annat aktier. Det betyder att hur regionen förvaltar finanserna påverkar såväl miljö och klimat som sociala och etiska aspekter.

Ett av regionens mål är att ha en stark och uthållig ekonomi. Den finansiella ställningen ska vara så stark att regionen på lång sikt kan driva en verksamhet av god kvalitet utan att skjuta kostnader på kommande generationer.

Gröna finanser

Regionen strävar efter att vara en ansvarsfull investerare, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid investeringar. Ambitionen är att investering inte tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är:

 • konventioner om de mänskliga rättigheterna
 • Barnkonventionen
 • ILO-konventionerna
 • internationella miljökonventioner.

Satsningen på grönare finanser innebär bland annat att regionen undviker placeringar i fossila bränslen (kol, olja, naturgas) samt i företag som sysslar med produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. De etiska kriterierna tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare.

Om det kommer till vår kännedom att ett företag bryter mot lagen eller inte följer internationella konventioner ska placeringens lämplighet utvärderas. Sedan ska en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet baserat på den information som finns tillgänglig, då det som tas i beaktande bland annat är olika åtgärder som företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt.

Uppföljning av hur etikreglerna efterföljs ingår i den årliga uppföljningen av förvaltningen.

SKL har tagit upp vårt arbete med gröna finanser som ett gott exempel i deras rapport Öppna jämförelser - Miljöarbetet 2016 i landsting och regioner.

Policy för finansförvaltning

Mänskliga rättigheter

Region Västmanland arbetar för att alla som kommer i kontakt med regionens verksamheter ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt.  

Arbetet präglas av både invånar- och medarbetarperspektiv där ingen ska diskrimineras på grund av:

 • kön
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder.

Regionen jobbar aktivt för en HBTQ-diplomering av hälso- och sjukvården.

Integration

Integrationsfrågorna inom regionen är av övergripande karaktär och berör flera olika verksamheter. För att jobba centralt med frågorna finns en integrationsstrateg och en samordnare. De driver och samordnar utvecklingen och uppbyggnaden av regionens arbete med integrationsfrågor. I ansvaret ingår också förvaltningen av det befintliga regelverket.

Nationella minoriteter

Region Västmanland arbetar med att ta fram mål och handlingsplaner för sitt minoritetspolitiska arbete. Den ska i enlighet med svensk minoritetspolitik syfta till att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010. 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärks ytterligare.

Nationella minoriteter har rätt att utveckla sitt språk och sin kultur och då särskilt barn och unga. De har också rätt att ha inflytande över frågor som berör dem. År 2000 erkändes judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar som nationella minoriteter i Sverige. Jiddisch, romani, chib, samiska, finska och meänkieli erkändes som nationella minoritetsspråk.

Region Västmanland har ett finskt samråd, men arbetar för att ta fram metoder för att föra dialog och samråda med även övriga nationella minoriteter.

Region Västmanland är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär att enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med vården, förutsatt att den enskilde är part i ärendet. Region Västmanland har också en skyldighet att sträva efter att bemöta sverigefinnar på deras språk.

Policyer som rör socialt ansvarstagande

HBTQ-policy

Jämställdhetspolicy


Kontakt

Bild på Sophie Andersson;

Sophie Andersson

Verksamhetschef Hållbarhet och samhälle
021-17 53 50
Bild på Fredrik Holst;

Fredrik Holst

Ekonomidirektör
021 - 17 45 79
Bild på Elin Dalman;

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor