Hållbarhet

Idag och i framtiden står vårt samhälle inför både utmaningar och möjligheter. Klimatförändringar, hälsoutmaningar, demografisk utveckling, en föränderlig världsekonomi och större gap mellan behov och resurser i välfärden är exempel på utmaningar som vårt samhälle möter.

I den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) beskrivs hur Region Västmanland, utifrån det regionala utvecklingsansvaret, bedriver och tar ansvar för utvecklingen i Västmanlands län, tillsammans med länets kommuner och övriga aktörer.

Region Västmanland har under många år arbetat för att regionens verksamhet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, det vill säga en utveckling som tillgodoser alla människors behov och rättigheter idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Hållbarhetsprogrammet

Med hållbarhetsprogrammet 2023-2030 säkrar regionen ett samlat grepp om frågorna, genom att integrera de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiven i ett och samma program för att se till att regionens verksamheter är i linje med och bidrar till Agenda 2030.

Med hållbarhetsprogrammet säkrar Region Västmanland att den egna organisationens arbete är hållbart och att vi arbetat för målen i programmet genom att integrera dem i styrprocessen och målstyrningen. Det säkrar i sin tur Region Västmanlands egna bidrag till den regionala utvecklingsstrategins mål för hållbarhet.

Filmerna visar hur du som medarbetare kan bidra till hållbarhetsmålen i det dagliga arbetet.

Denna film är för medarbetere i alla verksamheter utom i vården.

 

Denna film är för medarbetare i hälso- och sjukvården.

Ekonomisk hållbarhet

Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att förvalta och utveckla mänskliga och materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Varje generation bär kostnaderna för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar.

Ekonomisk hållbarhet för Region Västmanland innebär att utöva en god ekonomisk hushållning med resurser på ett sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter eller medför negativa konsekvenser för den ekologiska och sociala hållbarheten. Region Västmanland arbetar för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Regionens totala ekonomiska resultat över en konjunkturcykel ska motsvara två procent av skatter och statsbidrag.

Miljö

Ett ekologiskt hållbart samhälle beaktar planetens gränser genom att vårda naturresurser långsiktigt så att de kan fortsätta försörja nuvarande och kommande generationer.  Ekologisk hållbarhet för Region Västmanland innebär att bidra genom att använda resurser klokt, minimera utsläpp till luft, mark och vatten, bevara biologisk mångfald och arbeta för en hållbar konsumtion, produktion och samhällsplanering.

Region Västmanland är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 2015. Miljöledningssystemet säkerställer möjligheten att nå målen i Hållbarhetsprogram 2023-2030, genom det systematiska arbetssättet där miljöarbetet är förankrat i regionens ordinarie styrning.

Vi som arbetar med miljöfrågor inom Region Västmanland finns på Centrum för Hållbarhet inom Regionkontoret.

Miljöarbete i verksamheten

Inköpslista för miljöbättre artiklar

Nu finns inköpslistan "Miljöbättre artiklar" tillgänglig i Agressos e-handel. Syftet med inköpslistan är att underlätta för alla som handlar förbrukningsvaror i Agresso att hitta artiklar som är bättre för miljön och klimatet.

Inköpslistan är tillgänglig för alla som har behörighet att handla via Agressos e-handelssystem. Med på inköpslistan finns artiklar som rekommenderas i Region Västmanlands minskningslista för förbrukningsvaror.  

Engångsartiklar försvinner från 1 januari 2023

Vi säger hej då till pappersmuggar och engångsartiklar från den 1 januari!

Senast den 30 juni 2023 ska samtliga verksamheter i regionen ha slutat att använda följande engångsartiklar; bestick, tallrikar/assietter, muggar, glas och skoskydd i personalutrymmen.

Mer information och stödmaterial

Instruktion utfasning engångsartiklar i personalutrymmen (pdf, öppnas i nytt fönster)

Frågor och svar om beslutet (pdf, öppnas i nytt fönster)

Poster (Hej då engångsartiklar! pdf, öppnas i nytt fönster)

Poster (Ställ in din kopp i diskmaskinen! pdf, öppnas i nytt fönster)

Presentation att dela till medarbetare, tex på APT (pdf, öppnas i ny flik)

En mer hållbar organisation
För att alla verksamheter ska hinna ställa om så pågår en omställningsperiod fram till sista juni 2023. Det handlar exempelvis om att ersätta engångsmuggar i papper med porslinsmuggar i personalrummen och vid möten och konferenser. Syftet är att organisationen ska bli mer hållbar. Det här beslutet är ett konkret exempel hur regionen kan minska både klimatpåverkan och kostnader. 

Minskad klimatpåverkan
Det finns ett stort intresse och engagemang i vår organisation kring hållbarhetsfrågor. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något för att bidra till minskad klimatpåverkan. Genom att upphöra med användningen av engångsartiklar och välja flergångsalternativ skapas cirkulära materialflöden, som bidrar till minskad klimatpåverkan, till exempel genom färre transporter av varor och avfall, mindre mängd fossil olja går åt till tillverkning av plastprodukter och minskade avfallsmängder som leder till minskad avfallsförbränning.

Ekonomiska vinster
Den ekonomiska besparingen uppnås genom bland annat minskade inköpskostnader, minskade kostnader för avfallshantering, mindre tidsåtgång för inköp, mottagning och interndistribution av leveranser, minskad tidsåtgång för avfallshantering och mindre behov av lokalyta för lagring av engångsartiklar och avfall.

Bakgrund och processen framåt
Redan 2019 hade Medicinkliniken i Västerås övergått till flergångsartiklar i sina personalutrymmen och belönades då med Regionens miljöpris. De slutade året innan helt sluta använda och beställa engångsartiklar till sina personalrum. Meningen var då att resten av regionen skulle följa efter med att fasa ut engångsartiklarna, men pandemin kom i vägen. Nu återstartar processen och Miljöteamet, Centrum för Hållbarhet, kommer att vara stöd vid genomförandet,

Kontakt
Emma Kednert, miljösamordnare. 

E-post:

emma.magdalena.kednert@regionvastmanland.se

hållbarhet@regionvastmanland.se

Kemikalier

Visste du att vi i Regionen hanterar ca 1800 olika kemiska produkter i våra verksamheter? Av dessa innehåller ca 200 produkter så kallade utfasningsämnen och ca 300 innehåller så kallade prioriterade riskminskningsämnen. Dessutom finns drygt 30 kemiska produkter som innehåller ämnen som kan vara cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande, så kallade CRM-ämnen.

Utfasningsämnen är ämnen som har de allvarligaste egenskaperna för hälsa och miljö och dessa är viktigast att prioritera att byta ut eller undvika. De ämnen som har något mindre allvarliga egenskaper för hälsa och miljö jämfört med utfasningsämnena har den lägre prioriteringsgraden som benämns prioriterat riskminskningsämne. Dessa bör också bytas ut eller undvikas på sikt. Vissa av dessa kemikalier går dock inte att undvika utan är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Det är därför viktigt att vi har koll på våra kemikalier och att de hanteras och förvaras på rätt sätt.

Social hållbarhet/Mänskliga rättigheter

Region Västmanland arbetar för att alla som kommer i kontakt med regionens verksamheter ska bemötas med respekt och behandlas jämlikt. Ingen ska diskrimineras på grund av: kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Det är regering och riksdag som ytterst ansvarar för att de mänskliga rättigheterna förverkligas men i praktiken är det kommuner och regioner som ansvarar för att rättigheterna uppfylls i människors vardag. De mänskliga rättigheterna samverkar, är odelbara och universella, ingen enskild rättighet är viktigare än någon annan och de gäller alla människor utan åtskillnad. 

Sverige har skriv under och lovat att följa flera konventioner om mänskliga rättigheter. Det gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR), medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (ICERD), avskaffande av all form av diskriminering av kvinnor (CEDAW), konventionerna mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CAT), om barnets rättigheter (CRC) och om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Det interna arbetet med social hållbarhet/mänskliga rättigheter utgår från flera olika perspektiv som är beroende av varandra och som ska ses som en helhet. Arbetet måste synas i förvaltningarnas och verksamheternas styrning och ledning så att tillämpningen blir en del i det ordinarie arbetet. För att säkerställa och främja alla människors rätt till bland annat en jämlik vård och tillgång till regionens tjänster så måste vi ta särskild hänsyn till människor som av olika skäl riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda.

Nedan beskrivs de olika perspektiven Region Västmanland arbetar med i korthet, läs mer på Region Västmanlands webb för vårdgivare och samverkanspartner om Bemötande utifrån mänskliga rättigheter och Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Vill du i din verksamhet ha stöd i arbetet med social hållbarhet/mänskliga rättigheter kan du kontakta oss. 
Helén Steglind Larsson, barnrättsstrateg
Matilda Thorén, integrationsstrateg 
Sofia Tallblom, samordnare våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor
Carolin Holmblad, utvecklingsledare jämlikhet och jämställdhet
Malin Johansson, utvecklingsledare tillgänglighet och delaktighet

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English