Ekonomi

Här hittar du information om regionens ekonomi ur ett övergripande perspektiv.

Fakturahantering

Fakturor i Agresso/ERP attesteras av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. 
Fakturaflödet i systemet sätts upp med fasta beslutsattestanter per ans​​​var och då flyttas fakturan automatiskt till beslutsattestant för respektive ansvar som konterats på fakturan, efter att mottagningsattestanten attesterat. 
​​​Möjli​​gheter finns att manuellt skicka faktura till a​nnan person.

Budget

Budgeten utgör en del av förvaltningsplanerna och verksamhetsplanerna. Vid budgetering utgår man från målen i verksamheten. Utifrån målen och de resurser som finns behöver dialoger föras på olika arenor. Det kan vara diskussioner om produktion, köp av tjänster, inriktning på verksamheten, måluppfyllelse, personalplanering mm. Målbilderna utifrån diskussionerna behöver sedan värdesättas för att sedan konkretiseras i en budget. När budgeten är klar så utgör den en kompassriktning för verksamheten att planera utifrån.

Budgetarbetet utgår från preliminära planeringsförutsättningar och regionplanen. Förutsättningar kan vara tilldelad regionersättning och tillåten prisuppräkning. I förutsättningarna finns även en tidsplan med deadlines för en del moment samt slutdatum för färdigställande. Budgetarbetet i Region Västmanland inleds under våren och slutförs på hösten och är ett samarbete mellan controller, HR-konsult och verksamheten.

 

Chefsuppdraget - Ekonomi och personalekonomi

Region Västmanland erbjuder utbildning inom ekonomi riktad till verksamhetschefer, enhetschefer, avdelningschefer och projektledare - Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning.

Verksamhetsinriktad ekonomiutbildning

Det övergripande syftet är att skapa förståelse för ekonomins betydelse och chefens ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

Utbildningen är verksamhetsinriktad och utgår från vardagliga händelser under ett verksamhetsår. Basen i utbildningen är "Ekonomispelet" som är framtaget av Uppsala universitet. Det är ett spel där händelser i verksamheten simuleras på spelplanen, översätts i ekonomiska termer, tolkas i ekonomiska rapporter och analyseras. Utbildningen är uppbyggd i tre verksamhetsår med bokslut, analyser och diskussioner mellan spelåren.
I utbildningen ingår även teoripass. Utbildningen omfattar 2 dagar och genomförs av interna utbildare.

Utbildningen ovan förutsätter en del förkunskaper som tex hantering av DUVA, fakturahantering i Agresso.

Dessa utbildningar kan nås via Kompetensplatsen. 

Ekonomispel 1.JPG

(Bilden visar ekonomispelet som spelas under utbildningsdagen)

Ekonomiska mål

Varför positiva resultat ?

För att ha en god ekonomisk hushållning behöver regionen ha positiva resultat på omkring 150 miljoner årligen. Detta krävs för att klara investeringar, pensionsåtagande och betala tillbaka lån.

God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Det betyder att dagens kostnader inte skjuts över på framtidens generationer. Detta är också en förutsättning för att regionen även i fortsättningen ska kunna erbjuda god vård och övrig service.

Tillväxten av regionens viktigaste finansieringskällor, skatteunderlaget och statens statsbidrag, kommer aldrig fullt ut täcka de nya möjligheter som ständigt kommer fram inom sjukvården eller de nya behov den demografiska utvecklingen innebär. Arbetet att få balans mellan verksamhet och ekonomi är därför ett ständigt pågående arbete som måste vara en del av verksamhetsutvecklingen.

Riktlinje God ekonomisk hushållning 

Nyckeltal

Nyckeltal är en benämning på tal som används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med årets vinst eller förlust i kronor för att avgöra om verksamheten går bra eller dåligt. Resultatet måste ställas i relation till något. Det kallas nyckeltal för att man ser det som en "nyckel" till att förstå företagets utveckling.

Inom Region Västmanland följs till exempel soliditeten som ett ekonomiskt nyckeltal på övergripande nivå, medan man inom Västmanlands sjukhus använder verksamhetsmässiga nyckeltal som KPP (Kostnad per patient) och Kostnad per DRG (Kostnad per diagnosrelaterade grupper), se underliggande avsnitt.

 

Rapportering och uppföljning

​I Region Västmanlands rapportering ingår delårsrapport, månadsrapport, prognos samt årsbokslut som beskrivs under respektive rubrik.

Redovisning

Målsättningen med reglerna för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:

Här finner du Attestdatabasen

Under rubrikerna kan du hitta övergripande information om regionens redovisning:

Årshjul ekonomi

Årshjulet visar de större momenten som sker under året. Momenten anger en fingervisning om av vad verksamheterna arbetar med vid olika perioder under året. Momenten skiljer sig en del mellan förvaltningarna. Varje år arbetas det fram en mer detaljerad version av årshjulet för respektive förvaltning, med fler detaljerade moment och tydligare deadlines.

 

imageoai0c.png

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English