Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

2017 – en summering och framåtblick

Årsredovisningen är ett kvitto på den planering som görs inför varje verksamhetsår och är samtidigt ett viktigt kunskapsunderlag för hur regionen styrs. Regionfullmäktige och invånarna får återkoppling från årsredovisningen på hur väl de beslutade verksamhetsmålen och uppdragen har utförts.

Utvecklingen i Västmanland

Läs hela årsredovisningen från 2017 här.

Fortsatt stark befolkningsutveckling

De senaste åren har befolkningen i Västmanlands län ökat med en bit över 2000 personer per år. Även i fjol ökade befolkningen i hög takt och i slutet av året bodde 271 095 personer i länet. Det innebär att befolkningen ökade med 3 466 personer jämfört med åren innan. Liksom tidigare år är en viktig förklaring till befolkningsökningen att många personer från andra länder flyttar till Västmanlands län. Under 2017 uppgick denna grupp till 3 194 personer, samtidigt som 718 personer flyttade från länet till utlandet. Men det är faktiskt fler som flyttar inom landet. 2017 flyttade 8368 personer till länet från andra delar av landet. Det var något färre som lämnade Västmanlands län för andra delar av landet, 7 879 personer. I länet föddes också 3 075 barn och 2 670 personer avled.

Fler besöker Västmanland

Rekordstor ökning av antalet gästnätter. Det visar rapporten om gästnätternas utveckling 2017 som Tillväxtverket publicerar idag. Västmanland är en av tre regioner i landet som har ökat logiintäkterna mest och Västerås står för en stor del av ökningen, främst när det gäller hotell. Etableringar av nya hotell och större möten och evenemang har stor betydelse för en stad och region som Västerås och Västmanland. Sedan 2010 har antalet gästnätter ökat med ca 250 000 övernattningar. 2017 noteras det högsta antalet utländska gästnätter sedan 2014.

Vi exporterar före 42 miljarder

Den svenska ekonomin växer starkt. En starkare konjunktur i omvärlden ger draghjälp där en efterfrågan på investeringsvaror påverkar svenskt exportföretag positivt. Samtidigt bidrar starka investeringar inom svensk industri till att tillväxten ökar på bred front. Sysselsättningen har utvecklats i god takt men svårigheter för arbetsgivare att hitta rätt kompetens kan väntas dämpa utvecklingen något framöver. Västmanlands län är ett exportorienterat län. En starkare internationell efterfrågan på investeringsvaror påverkar länets företag positivt. Tillförsikten bland företagen är god och tillverkningsindustrins investeringar och företagens utgifter för forskning och utveckling har ökat.

Hållbara finanser

Regionen ska placera pensionsmedel hållbart. Vi mäter årligen finansportföljens klimatpåverkan och för dialog med finansförvaltare. Resultaten visar minskad klimatpåverkan och ökat ekonomiskt värde på finansportföljen. Arbetet med hållbara finanser har fått priserna ESG Award från CFA Society Sweden och miljöstrategipriset från tidskriften Miljö & Utveckling.

 

 

Sveriges bästa hjärtinfarktvård

Sveriges bästa hjärtinfarktvård finns i Västmanland. För andra året ligger Västmanlands sjukhus Västerås på första plats i det nationella kvalitetsindexet Swedeheart. Och på plats 6 av 72 sjukhus finns Västmanlands sjukhus Köping.

Avtal om ny arbetstidsmodell

I mars kom Region Västmanland och Vårdförbundet överens om ett nytt kollektivavtal om hälsosamma arbetstider för medarbetare som arbetar natt. Avtalet omfattar Vårdförbundets medlemmar som arbetar ständig natt eller rotation, och innebär sänkt arbetstid beroende på hur många nätter medarbetaren arbetar.

Tillgängligheten brister

Region Västmanland uppfyller inte för 2017 de nationella kraven i vårdgarantin men på enskilda mätområden ligger regionen över rikssnittet. Enligt SKLs tillgänglighetsindex placerar sig Region Västmanland på plats 12 av 21 vilket är en försämring sedan 2016 då placeringen var 8.

Digital tillgänglighet

För att förbättra tillgängligheten fortsätter regionen att utveckla de digitala tjänsterna och digitaliseringen ska göra detta möjligt. Antalet invånare med konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster har utvecklats positivt och var vid slutet av året 49 procent, väl över uppsatt mål. Internt har insatser gjorts för att vårdpersonalen ska ha god kännedom om det samlade utbudet av e-tjänster och därmed kunna uppmuntra patienter till att nyttja tjänster som till exempel boka tid och ta del av Journalen.

Alla 50-åringar erbjuds hälsosamtal

2017 infördes riktade hälsosamtal som ny arbetsuppgift på alla vårdcentraler i Västmanland. Det innebär att listade invånare som fyller 50 år under året kommer att få ett brev med erbjudande om ett kostnadsfritt hälsosamtal med provtagning på sin vårdcentral. Syftet är att förebygga hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2 genom att påverka levnadsvanor. 94 procent av de listade 50-åringar (3825 personer) fick inbjudan till hälsosamtal. 44 procent av de inbjudna tackade ja genom att besvara den digitala enkäten på 1177 Vårdguiden och merparten av dessa har deltagit i sitt hälsosamtal.

Liv & hälsa ung: Färre unga mår bra

Andelen ungdomar i Västmanland som upplever att de mår bra fortsätter att minska. Minskningen är störst bland flickor i årskurs 9. Det visar de första resultaten av undersökningen Liv och hälsa ung som Region Västmanland gör. När det gäller levnadsvanor minskar bruket av alkohol, narkotika och rökning, samtidigt som sömn- och frukostvanor utvecklas negativt.

Vi blir mer och mer oberoende av inhyrd personal i vården

Region västmanland har haft fokus på bemannings- och kompetensförsörjningsfrågor, men också att bli oberoende av inhyrd vårdpersonal. Vi vill satsa på våra egna medarbetare som bidrar till att utveckla verksamheterna. Detta bidrar till en säkrare och tryggare vård för patienterna. Psykiatrin kom längst under 2017, och anställde ett tiotal nya specialistläkare.

Almedalen

Almedalsveckan ett viktigt forum och mötesplats för regionen. Almedalsveckan är landets viktigaste arena för opinionsbildning, samhällsdebatt, framtidsfrågor och kunskapsutbyte. Samtliga utvecklingsområden som vi jobbar med är ämnen som diskuteras i Almedalen, hälsa/vård, kollektivtrafik, näringsliv, hållbar utveckling, kompetensförsörjning, digitalisering. Regionen var på plats en av dagarna och bjöd in till fyra olika seminarer.

Radikala samhällsförbättringar kräver nya ekosystem för startups

Seminariet tog avstamp i näringslivet och handlade om hur vi skapra nya förutsättningar för startups och företagande. Ett exempel på detta är Synerleap (ABB), som är den andra innovationshuben i sitt slag i Sverige. Startup-företagen inom Synerleap får möjlighet att ta del av ABB:s forskning och nätverk för att själva kunna få en bättre start och vidare utveckling. Detta är ett bra exempel på ett samverkande näringsliv som tillsammans driver utvecklingen framåt.

Ambulansdirigering i egen regi

Tillsammans med Region Uppsala berättade vi om ambulansdirigeringen som vi sedan 2015 driver i egen regi. Genom att ha egna sjuksköterskor i larmcentralen med ett kvalificerat beslutsstöd optimerar vi vårdtiden och bidrar till att fler patienter får rätt vård på rätt nivå.

Kompetensförsörjning, infrastruktur och framtidens arbetsmarknad i en växande region

De två sista seminarierna arrangerades av Handelskammaren Mälardalen respektive Jobba i Västerås. Här diskuterades Mälarregionens utveckling utifrån frågor om kompetensförsörjning och infrastruktur, och hur vi får till rätt matchningar på arbetsmarknaden.

Hbtq-policy

Hbtq-policyn har reviderats under 2017 och är nu uppdaterad i enlighet med gällande lagstiftning och önskad inriktning.

Kulturdialog och invånardialog

En invånardialog genomfördes i samband med arbetet med den nya Kulturplanen. Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen och kommunerna arbetar tillsammans med kulturinstitutioner, kulturskapare, föreningar, företag och invånarna för att skapa förutsättningar för att alla som bor i länet ska ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Det är viktigt att kulturplanen har ett medborgarfokus och därför genomförs samråd i varje kommun.

Nio förslag lämnades till det digitala verktyget Demokratikanalen, där invånare kan ge förslag kring regionens verksamheter, lämna synpunkter och rösta på andras förslag. Förslagen handlade om möjligheter att få hjälpmedel till barn förskrivna via BUP och familjeläkare, hemförlossningsbidrag, direktbuss mellan Hallstahammar och Erikslund och tillgängligheten på sjukhusens parkeringar.

Totalt gjorde cirka 3 600 unika besökare knappt 6 700 besök på webbplatsen under året. Trots att färre förslag har behandlats har fler besökare hittat till Demokratikanalen.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor