Arbetsmiljö och hälsa

Region Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser. Det innebär att vi vill uppnå våra verksamhetsmål samtidigt som vi skapar en god arbetsmiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för regionens medarbetare.

Tillsammans utvecklar vi hälsofrämjande arbetsplatser

Att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser är inte bara en framgångsfaktor utan också en förutsättning för hållbart arbetsliv inom Region Västmanland.

Vad innebär det att jobba som en hälsofrämjande arbetsplats?

Egentligen är det ganska enkelt, det handlar om att du som medarbetare mår bra och trivs på jobbet. Medarbetare som mår bra presterar bättre, vill stanna kvar längre och kan göra mer skillnad. På så sätt mår också organisationen bättre och blir i sin tur en mer attraktiv arbetsplats.

Hur lyckas vi?

Genom att utveckla arbetsmiljön utifrån en helhet, dvs förebygga ohälsa, återskapa hälsa/rehabilitera samtidigt som vi verkar för medarbetares trivsel och hälsa. Detta genomförs utifrån åtta framgångsfaktorer som utgör grunden för en hälsofrämjande arbetsplats (se modell). 
 

Regionhälsans tjänster

Medarbetarskap

Medarbetarpolicyn är vår kompass i vardagen. Den tydliggör hur vi ska förhålla oss till varandra, de invånare vi finns till för samt våra samarbetspartners och uppdragstagare. Policyn tydliggör även hur vi ska uppnå vårt verksamhetsmål genom att vara en värdeskapande och framtidsorienterad arbetsplats. Frågor om medarbetarskap besvaras av närmasta chef. 

Återhämtning

Återhämtning är sömn och vila, men också pauser eller aktiviteter som hjälper oss att fylla på med energi både på arbetet och fritiden. Det handlar om hur arbetet organiseras, om gemenskapen på arbetsplatsen men även om vad varje medarbetare kan göra för att återhämta sig. Vad som ger återhämtning varierar mellan människor och verksamheter. Det viktiga är att den blir av, att den är återkommande och att den är anpassade till de behov som finns på i den enskilda verksamheten eller hos medarbetaren.

Synergi - avvikelsehantering

Synergi är ett system för att rapportera och hantera avvikelser, förbättringsförslag, revisioner och egenkontroller inom Region Västmanland.

Synergi är en grund för regionens systematiska förbättringsarbete.

Otillåten påverkan - hot och våld

Risken för att utsättas för våld och hot har under senare år ökat i samhället och på arbetsplatser. Region Västmanland är inget undantag.

Regionens verksamheter har stor öppenhet och tillgänglighet, vilket är nödvändigt, men kräver särskilda säkerhetskrav.

För den enskilde medarbetaren finns en risk för att skadas såväl fysiskt som psykiskt vid våld- eller hotsituation. För att kunna bemöta, hantera samt förhindra att sådana situationer uppstår ska varje verksamhet och varje arbetsplats arbeta i förebyggande syfte.

Det är viktigt att ha en gemensam syn och ett väl genomtänkt förhållningssätt när och om en våld- eler hotsituation uppstår.

Med våld och hot avses i allmänhet brottsliga gärningar i avsikt att skada, som begås mot en person.

Hot är en form av psykiskt våld där uppsåtet är att skrämma genom att hota eller trakassera med avsikt att skada person eller egendom. Ett hot kan räknas som ett hot även om uppsåtet inte är att skrämmas.

Våld innebär att fysiskt angripa eller psykiskt trakassera en person, vanligtvis med avsikt att skada, skrämma eller förstöra.

Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier

Regionen tolererar inte kränkande särbehandling. Alla medarbetare ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av tolerans för varandras olikheter och åsikter. Alla har skyldighet att motarbeta kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Det är ett samlingsbegrepp som även innefattar trakasserier, mobbning, diskriminering och sexuella trakasserier. Diskriminering betyder att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Exempel på kränkande särbehandling är att inte bli hälsad på eller bli kallad för öknamn, att bli utfryst, exkluderad från möten man borde vara med på. Ytterligare exempel är nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om arbetsinsatser, tydliga antydningar om att person borde säga upp sig eller sexuella trakasserier i form av beröringar, oönskade närmanden och kommentarer av sexuell natur.

Det kan i vissa fall räcka med en handling vid ett tillfälle för att det ska anses vara kränkande särbehandling. Det kan ske i ett fysiskt möte, via ombud, telefon, mail, SMS eller på internet. Kränkande särbehandling är allvarligare om det upprepas och pågår under längre tid.

Rehabilitering och sjukfrånvaro

Region Västmanland arbetar aktivt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där vi medarbetare mår bra, trivs och utvecklas.

En del i det är att chef och du arbetar med din sjukfrånvaro på olika sätt.

Om du under något tillfälle blir sjuk och inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du och din chef undersöka möjligheten att du trots sjukdom ska kunna arbeta. Målet är att du och din chef ska ta tillvara din arbetsförmåga och möjliggöra att du kan fortsätta arbeta i någon omfattning.

Det handlar främst om anpassningar som kan göras på din arbetsplats. Du och din chef kan exempelvis se över arbetstider, arbetsuppgifter och göra prioriteringar i arbetsuppgifter.

Till stöd har du och din chef regionens riktlinje, instruktion och processkarta för sjukfrånvaro och rehabilitering.

I riktlinjen hittar du övergripande information om hur regionen organiserar och arbetar med sjukfrånvaro och rehabilitering.

I instruktion vid sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering hittar du, din chef och fackliga representanter information som ni är i behov av för tillfället i ett pågående rehabiliteringsärende. 

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen har fram till 2022 genomförts tillsammans med Springlife. Våren 2023 avslutade Springlife sin verksamhet och regionen står därmed utan leverantör, därför kommer ingen medarbetarundersökning att genomföras 2023. Arbetet med upphandling pågår med målsättning att ha en ny undersökning på plats hösten 2024.

Hälsolyftet- personalgym

Hälsolyften är regionens personalgym. Här får du som är anställd i Region Västmanland träna gratis. Hälsolyften finns i Västerås, Sala, Köping och Fagersta och har öppet alla dagar mellan 05.00 och 23.00. 

Vill du komma igång och träna i Hälsolyftet? Läs vidare under den ort du är intresserad av. 

Tobak

Syftet med Region Västmanlands tobakspolicy är att främja en bättre hälsa hos våra medarbetare och patienter genom att göra verksamheter och lokaler rökfria.

Regionens tobakspolicy grundar sig på Tobakslagen, lagen meddelar bestämmelser om bland annat rökfri arbetsmiljö och rökförbud i lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.

Tobakspolicyn gäller för dig som är verksam inom Region Västmanland, dvs medarbetare, förtroendevalda och studerande, patienter och besökare.

Det är varje chefs och arbetsledares ansvar att informera dig och dina kollegor om tobakspolicyn och vad den innebär. Det är också ditt ansvar att leva efter den.

Tobakspolicyn innebär bland annat, att du

  • endast får röka på speciellt anvisade platser, det gäller även e-cigaretter
  • inte får röka under arbetstid
  • inte får röka i arbetskläder som arbetsgivaren tillhandahåller
  • i alla möten med patienter ska vara tobaksfri

Alla medarbetare erbjuds möjlighet till tobaksavvänjning med patientavgiftsfrihet vid Regionhälsan eller vårdcentral enligt den landstingsövergripande instruktionen för Läkarbesök och sjukvårdande behandling i Ledningssystemet.

 

Alkohol och droger

Region Västmanland arbetar aktivt för att våra arbetsplatser ska vara attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser där du mår bra, trivs och utvecklas. 

För att uppnå god kvalitet i arbetet och värna om säkerheten är det aldrig tillåtet att använda sig av alkohol, droger, eller icke medicinsk användning av narkotikaklassade läkemedel under arbetstid. Användande av alkohol eller droger får inte ha en arbetspåverkan. Kravet på alkohol- och drogfrihet på arbetsplatsen gäller även inhyrd personal, konsulter och underleverantörer som verkar inom regionen. 

Som en del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, arbetar regionen systematiskt med alkohol- och drogproblem, både förebyggande och rehabiliterande.

Alla medarbetare i regionen har ett ansvar att uppmärksamma signaler om missbruk hos kollegor.  Signaler på missbruk/beroende kan vara svårigheter att passa tider, förändrad arbetsprestation, irritation, beteendeförändring, aggressivitet, extremt pedanteri, hög korttidssjukfrånvaro. 

Till stöd har du och din chef regionens riktlinje och instruktion om alkohol och droger. I alkohol- och drogärenden finns HR och Regionhälsan som stöd till chef och medarbetare.

Pris för hälsofrämjande arbetsplats

Regionen har sedan 2005 årligen delat ut ett arbetsmiljöpris och genom det uppmärksammat arbetsplatser som arbetat med sin arbetsmiljö med goda resultat. Priset har även inneburit en möjlighet att uppmärksamma goda exempel på arbetsplatser som kommit långt i detta arbete.

Nominera din arbetsplats till Årets hälsofrämjande arbetsplats här

Läs mer om priset och få inspiration av tidigare vinnare hur just de har jobbat med hälsofrämjande insatser i sin verksamhet här

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English