Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så granskas regionen

Våra revisorer granskar varje år all verksamhet inom Region Västmanland för att säkerställa att regionens verksamhet uppfyller de mål och uppdrag som regionfullmäktige beslutar om.

Revisionen är ett verktyg för att invånarna och regionfullmäktige ska kunna granska arbetet som sker i regionens verksamheter. Revisionen utförs av revisorer som regionfullmäktige utser, och revisorerna utför granskningen självständigt.

Region Västmanlands revisorer

Revisorerna prövar

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
  • om verksamhetens ekonomi är tillfredsställande
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig

Revisionens mål är att verka för

  • ändamålsenlig verksamhet
  • hög effektivitet
  • god ordning
  • korrekt redovisning

Så går det till

I revisionsarbetet biträds de förtroendevalda revisorerna av externa specialister, så kallade sakkunnigbiträden.

Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 12), aktiebolagslagen (kap 10), av fullmäktige fastställt revisionsreglemente, samt av god revisionssed.

Revisionsrapporter för 2017

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Missiv Granksning av dokumenthantering och nämndaministration.

Missiv Granskning av kollektivtrafiken.

Missiv Temagranskning personalförsörjning delrapport 2.

Rapport Granskning av dokumenthantering och nämndadministration.

Rapport Granskning av kollektivtrafiken.

Rapport Temagranskning personalförsörjning Delrapport 2.

RV 171426 Yttrande Revisionsrapport Temagranskning Sjukfrånvaro.

RV171690 Yttrande Revisionsrapport Granskning intern kontroll i hantering av bisysslor.

RV171692 Yttrande revisionsrapport IK behörighet ek system.

RV171936 Yttrande ADN Revisionsrapport - dokumenthantering och nämndadministration.

RV171961 Yttrande Revisionsrapport Regionens arbete utifrån FNs barnkonvention

Yttrande över revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare granskning.

Missiv Granskning av intern kontroll avseende behörigheter i ekonomisystem påskriven.

Missiv Granskning av regionens arbete utifrån FNs barnkonvention.

Missiv Granskning av intern kontroll i hantering av bisysslor.

Rapport - Behörigheter i ekonomisystem, Region västmanland - final (1).

Rapport Granskning av delårsrapport 2017.

Rapport Granskning av regionens arbete utifrån FNs barnkonvention.

Rapport Intern kontroll i hantering av bisysslor.

Missiv Samlad uppföljning Region Västmanland

Missiv, Temagranskning personal - sjukfrånvaro, Region Västmanland

PwC, Rapport - Samlad uppföljning, Region Västmanland, 2017

PwC, Temagranskning personal - delrapport 1, Sjukfrånvaro, Region Västmanland 2017

RV 170765 Yttrande rev skrivelse Brister i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

RV 170766 Yttrande rev rapport Teknisk granskning av it-säkerhet

RV 170767 Yttrande rev rapport God ekonomisk hushållning

RV 170769 Yttrande rev rapport Granskning av inköp och upphandling avseende förbrukningsvaror inom vården

Revisionsrapporter för 2016

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Yttrande över revisionsrapport Internkontroll avseende inköp och hantering av böcker

Yttrande över revisionsrapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner

Yttrande över revisionsrapport Granskning av landstingets investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177

Yttrande över rapport granskning av administrativ rutiner kostnämnden

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning god ekonomisk hushållning LTV 2016

Missiv Granskning av god ekonomisk hushållning

Rapport Teknisk granskning av IT-säkerhet för Landstinget Västmanland

Missiv Teknisk granskning av IT-säkerhet

Revisionsrapport Förstudie - Psykiatrigranskning i Västmanland

Missiv Förstudie - Psykiatrisatsningen i Västmanland

Revisionsrapport Granskning av inköp och upphandling avseende förbrukningsvaror inom vården

Missiv granskning av inköp och upphandling avseende förbrukningsvaror inom vården

Yttrande granskning av diabetesvården

Yttrande över granskning av läkemedelsskador och läkemedelsgenomgångar

PM Uppföljning kostnadsbesparingsprogram LTV 2016

Missiv Arbetet med kostnadsbesparingsprogram vid Västmanlands sjukhus

Rapport Internkontroll avseende inköp och hantering av böcker

Missiv Granskning av intern kontroll inköp och hantering av böcker

Rapport Granskning av intern kontroll i administrativa system och rutiner

Revisionsrapport Granskning av Landstingets investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177

Rapport Granskning av diabetesvården

Missiv till Granskning av diabetesvården

Rapport Granskning av läkemedelsskador och läkemedelsgenomgångar

Missiv till Granskning av läkemedelsskador och läkemedelsgenomgångar

Yttrande över revisionsrapport Investeringsprojekt - intern kontroll i byggprojekt

Yttrande över revisionsrapport Säkerhet avseende anläggning för distribution av vatten

Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Yttrande över Granskning av kontroll av legitimation vid anställning och inhyrning av personal

Uppföljning av granskning 2013 om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Yttrande över granskning om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Säkerhet avseende anläggning för distibution av vatten

Granskning av delårsrapport 2 2016

Investeringsprojekt - intern kontroll i byggprojekt

Granskning av överföring av patientinformation

Granskning av patientsäkerhetsarbetet

Yttrande över granskningsrapporten Granskning av patientsäkerhetsarbetet

Förstudie Ambulansdirigeringen

Yttrande över förstudie Ambulansdirigeringen

Förstudie - Vårdskador inom primärvården

Revisionsrapporter för 2015

Pdf-dokument, öppnas i nytt fönster.

Granskning av styrningen av primärvårdens ansvar avseende psykisk ohälsa

Yttrande över revisionsrapport granskning av styrning av primärvårdens ansvar avseende psykisk

Granskning av kollektivtrafiknämnden

Granskning av landstingets arbete med att begränsa kostnaden för inhyrd personal

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av landstingets arbete med att begränsa kostnaden för inhyrd personal

Granskning av resultatmål: Ökad andel öppenvård ska ske i primärvården

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av resultatmål: Ökad andel öppenvård ska ske i primärvården

Granskning av tillgänglighet för kroniker

Yttrande över revisionsrapport Granskning av tillgänglighet för kroniker

Granskning av årsredovisning 2015

Rapport God ekonomisk hushållning

Missiv till Granskning av god ekonomisk hushållning

Yttrande över revisionsrapporten God ekonomisk hushållning

Granskning av intern kontroll i administrativa rutiner vid landstingsstyrelsens förvaltningar

Yttrande över revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Granskning av intern kontroll i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Yttrande över revisionsrapporten granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Granskning av landstingets hantering av elektronisk patientjournal

Yttrande över granskningsrapporten Landstingets hantering av elektronisk patientjournal

Granskning Cancervården

Yttrande över revisionsrapport granskning Cancervården

Förstudie Hantering och kontroll av landstingets bilar

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av delårsrapport 2 2015

Granskning Styrning av läkemedelsförskrivningen

Yttrande över Granskning av styrning av läkemedelsförskrivningen

Revisionsrapport Granskning av krisberedskap

Yttrande över Revisionsrapport Granskning av krisberedskap

Granskning Hälso- och sjukvård till flyktingar

Yttrande över Granskning Hälso- och sjukvård till flyktingar

Revisionsrapport Intern kontroll hantering av ersättningar vid Blodcentralen

Förstudie - Landstingets kostnadsbesparingsprogram

Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice

Yttrande över Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice

Revisionsrapport Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information

Yttrande över Revisionsrapport Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information

Granskning av Verksamhetschefens ledningsansvar

Yttrande över Granskning av Verksamhetschefens ledningsansvar

Yttrande över granskningsrapport Granskning av Verksamhetschefens ledningsansvar

Granskning Uppföljning av akutmottagningens omhändertagande av äldre

Yttrande över granskningsrapport Uppföljning av akutmottagningens omhändertagande av äldre

Granskning av god ekonomisk hushållning

Yttrande över revisionsrapport God ekonomisk hushållning

Granskning av anläggningsredovisning

Yttrande över revisionsrapport Granskning av anläggningsredovisning

Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Yttrande över Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden

Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Yttrande över Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Förstudie Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Förstudie arbetsanpassning och rehabilitering

 

 


Kontakt

Elisabeth Löf

Vice ordförande

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor