Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskrivarstöd

Ceftibuten - generell licens även för receptförskrivning

Enligt ett beslut från Läkemedelsverket 2 december 2019, kan den avregistrerade substansen ceftibuten, nu förskrivas på recept och rekvireras till sjukhusavdelning enligt generell licens.

Instruktioner finns under dokument.

Läkemedelsgenomgångar

Enligt lagstiftning (HSLF-FS 2017:37) skall alla över 75 år och har mer än 5 läkemedel erbjudas en läkemedelsgenomgång vid kontakt med sjukvården, vid påbörjad hemsjukvård eller vid inflyttning till äldreboende.
Läkemedelsgenomgångar ska bl.a. göras vid in- och utskrivning till slutenvården.

Följande dokument finns i Ledningssystemet, följ länken.

Läkemedelsgenomgång

Enkel läkemedelsgenomgång ska bland annat göras vid inskrivning på vårdenhet och vid receptförskrivning. Läs mer om hur och när en enkel läkemedelsgenomgång ska göras i Rutin för Läkemedelsgenomgång - se Ledningssystemet.

Fördjupad läkemedelsgenomgång ska bl.a. göras när läkemedelsrelaterade problem identifierats.
Läs mer om hur och när en fördjupad läkemedelsgenomgång ska göras i Rutin Läkemedelsgenomgång- se Ledningssystemet, följ länk ovan.

Hjälpmedel att använda vid fördjupad läkemedelsgenomgång

 • Formulär för fördjupad läkemedelsgenomgång - se Ledningssystemet
 • MiniQ - se Ledningssystemet
 • PHASE-20 för symtomskattning, se nedan
 • Apotekarstöd, se nedan

PHASE-20

Symtomskattningsskalan PHASE-20 används för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling. PHASE-20, som rekommenderas av Socialstyrelsen, används främst inför läkemedelsgenomgångar.

PHASE-20 finns i flera versioner

Läs mer om PHASE-20 på Region Uppsalas webbsida.

Apotekarstöd vid läkemedelsgenomgångar.

Du har som läkare möjlighet att få stöd av landstingets apotekare när du ska genomföra läkemedelsgenomgångar. Kontakta våra kliniska apotekare på mail kliniskfarmaci@regionvastmanland.se

Läkemedelsfrågor

Många läkemedelsfrågor av utredningskaraktär, som tidigare skickats till ULIC kan besvaras lokalt av apotekarna på Enheten för sjukvårdfarmaci. Vid behov finns också möjlighet för apotekarna att skicka frågan vidare till kliniska farmakologer för handläggning.

Ställ din fråga via telefon eller mail:

021-174088

kliniskfarmaci@regionvastmanland.se

Läkemedelsberättelse - Utskrivningsinformation

Läkemedelsberättelse har visat sig vara ett effektivt medel för att minska risken för läkemedelsfel i vårdens övergångar. Region Västmanland har därför infört Läkemedelsberättelse i samarbete mellan Centrala patientsäkerhetsteamet, Läkemedelskommittén, Förvaltningen för Elektronisk journal och verksamheterna. Införandet påbörjades 2011. Användning av läkemedelsberättelse regleras i författningen genom föreskriften om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, SOSFS 2012:9, 15-17§.

 

Länk till instruktion i Ledningssystemet samt blankett som används vid driftstopp i Cosmic.

 

Rapportera biverkningar

Enkelt att rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Hälso- och sjukvårdens rapportering av biverkningar fortsätter som tidigare. Kom ihåg att anmäla allvarliga, nya eller ökande frekvens av biverkningar för samtliga preparat. Det räcker med en misstanke om biverkning för att rapportera.

Enligt EU-regler ska även missbruk och överdoseringar rapporteras som biverkning. Till e-tjänst Biverkningsrapport från hälso- och sjukvårdspersonal. 

Patienter och andra som använder läkemedel och naturläkemedel kan själva enkelt rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket erbjuder på sin webbplats, ett formulär som patienten själv kan fylla i, om man misstänker att ett läkemedel eller naturläkemedel har orsakat biverkningar.

Läkemedelsverket hoppas också att med detta sätt få mer information om biverkningar för receptfria läkemedel och naturläkemedel. Till e-tjänst konsument Biverkningsrapport 

Utökad övervakning

I EU-reglerna finns angivet att vissa läkemedel ska övervakas särskilt noggrannt av myndigheterna. Dessa läkemedel är föremål för "utökad övervakning".
Läkemedel under utökad övervakning har en svart triangel med spetsen nedåt i bipacksedeln och i produktresumén, tillsammans med en kort mening som förklarar vad triangeln betyder: 

EudraVigilance

Europeiska databasen för rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar.

På denna webbplats kan du se uppgifter om misstänkta biverkningar för läkemedel som godkänts för försäljning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Informationen på webbplatsen gäller misstänkta biverkningar, dvs. medicinska incidenter som har iakttagits efter att ett läkemedel använts, men som inte nödvändigtvis har att göra med eller orsakas av läkemedlet.

Arbetsplatskoder

Arbetsplatskoder och förändring av dessa skall alltid stämmas av med

Enheten för sjukvårdsfarmaci
Marie Halvarsson
tel. 021-174627

för att undvika onödiga kostnader samt underlätta uppföljning.

Ett recept eller hjälpmedelskort måste vara försett med en arbetsplatskod för att ett läkemedel/hjälpmedel skall omfattas av läkemedelsförmånen. Detta innebär att det inte kan köpas till subventionerat pris om blanketten saknar arbetsplatskod. 

Dokument med instruktioner för arbetsplatskoder finns i Ledningssystemet. Följ Länken.

Läkare som arbetar utanför den offentligt finansierade hälso- och sjukvården kan erhålla en arbetsplatskod efter anmälan till regionen. Detta gäller även pensionerade läkare och fritidspraktiker.

Blanketten kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut för underskrift.

Förskrivarkoden krävs på recept för att läkemedlet skall få expedieras på apoteket. För information angående personlig förskrivarkod kontakta Socialstyrelsen, tel. 075-247 30 00 (växeln). För information om gruppförskrivarkoder kontakta Enheten för sjukvårdsfarmaci sjukvardsfarmaci@regionvastmanland.se

Beställning av receptblanketter och klisteretiketter

Beställning av receptblanketter, klisteretiketter med arbetsplatskod/förskrivarkod, hjälpmedelskort samt livsmedelskort med särskilda tilltryck som ex. förskrivarkod, förskrivare, läkemedelsnamn osv. ska göras via Inköp. Fyll i nedanstående blanketter enligt instruktion på blanketten 

Blanka block eller lösblad finns upphandlat via Varuförsörjningen, se deras hemsida 

Tel till Inköp Sörmland/Västmanland är 021-17 35 00 knappval 3 alt inkopsuppdragltv@dll.se

Uppföljning av förskrivning

Enheten för sjukvårdsfarmacis uppföljning

Enheten är ett administrativt stöd till Läkemedelskommittén i frågor rörande bland annat ekonomi, information, utbildningar, seminarier, konferenser och utvecklingsarbete.

Enheten ska ur ett Västmanländskt perspektiv bevaka utvecklingen av läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnader, samordna och delge information i läkemedelsfrågor samt stödja regionledning och verksamheterna inom ekonomiskt uppföljningsarbete för läkemedel och läkemedelrelaterade produkter.

Våra rapporter för uppföljning finns i DUVA (Datalager för Uppföljning och VerksamhetsAnalys). DUVA är tillgänglig för alla vårdande enheter, även privata vårdcentraler.

Följ Länken.

Öppna webbläsaren Explorer, skriv in http://duva:8080/BOE/BI i adressfältet och tryck på enter. Klicka på fliken Dokument. Där väljer du Gemensamma mappar/LTV/LTV gemensamt/Läkemedel. Välj mellan Recept- och Rekvisitionsrapporter. 

DEKAL

Decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel (DEKAL) tillämpas i Västmanland. 

Dokument om DEKAL finns i Ledningssystemet.

Klinikläkemedelsförteckning 2020

Min Förskrivning - eHälsomyndigheten

Via eHälsomyndighetens tjänst Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen. Du loggar in med tjänstekortslegitimation eller e-legitimation för att beställa utvalda rapporter.

Du har möjlighet att individualisera din beställning utifrån dina behov.

Läkemedelsboken

En lättläst och producentobunden bok om läkemedel

Läkemedelsboken uppdateras endast på webben, 2014 års upplaga var den sista som trycktes upp. Framtiden för Läkemedelsboken är något osäker, men arbete pågår nationellt, för att säkra tillgången.

Vi rekommenderar ett besök på den interaktiva hemsidan som uppdateras löpande under året. 

LB finns även som app, för iOS och android, LB:s app laddas ner här. 

Se också vår baslista på webben , där vi har direktlänkar till LB från substansnamnen.

Läkemedelsbokens övergripande målsättning är att ge producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd. Boken innehåller också kapitel som tar upp mer övergripande aktuella aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet.
LB vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten.

Läkemedel och miljö

Vad jag som förskrivare kan göra för att minska läkemedels påverkan på miljön.

 • Restriktiv användning av antibiotika – följ rekommendationer
 • Omvärdera patientens totala läkemedelsanvändning kontinuerligt – Läkemedelsgenomgång
 • Förskriv rekommenderade läkemedel
 • Skriv ut startförpackningar
 • Skriv ut refillförpackningar om det finns
 • Skriv inte ut mer läkemedel än vad som går åt, iterera hellre recept vid osäkerhet
 • Även använda läkemedel (till exempel plåster med östrogen och för smärta) bör lämnas in till apoteket då de fortfarande innehåller höga halter läkemedel (gäller även vissa vaginalinlägg och inhalationsläkemedel)

Kompetensplatsen finns en utbildning om Läkemedel och miljö riktad till förskrivare.

Läs även vår miljöbilaga till Läkemedelsbulletinen nr 2 2019. Där belyser tidigare ordförande i Läkemedelskommittén Lars Lööf några av de problem vi möter med läkemedel i miljön.

Vill du själv ta reda på mer om de preparat du brukar förskriva? På Janusinfo finns bra miljöinformation, med översikter på gruppnivå, för enklare jämförelser mellan substanser.

På FASS.se finns ett allmänt stycke om miljöinformation, för många preparat finns även miljöinfo i FASS-texten. 


Frågor om läkemedel? Kontakta

Enheten för sjukvårdsfarmaci

021 - 17 56 97