Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Primärvårdsprogram

Primärvårdsprogram 2020

Leverantör åtar sig att bedriva verksamhet i enlighet med program för primärvården i Västmanland enligt beskrivning i detta kontrakt med bilagor. Leverantören ska ansluta sig till regionens vision och värdegrund och arbeta i enlighet med fastställda strategiska mål och av regionstyrelse och regionfullmäktige fattade beslut.

Observera att ansökan ska göras via upphandlingssystemet, Tendsign. 

Inbjudan att lämna ansökan

Kravspecifikation med ansökan

Avtal

Företags- och kontaktuppgifter

Underteckande av anbud (sker via Tendsign)

Bilaga: Allmänna villkor och tjänster

Bilaga: Uppförandekod

Primärvårdsprogram 2020 

Bilagor

Prislista - precisering av ekonomiska ersättningar, 48486 

Indikatorförteckning, 49934

Instruktioner kopplade till primärvårdsprogrammet

Kap 2. Uppdraget ur ett verksamhetsperspektiv

Hälsosamtalsledare - uppdragsbeskrivning, 38650

Vårdgaranti i primärvården, registrering i Cosmic, 45635

Kap 3. Uppdraget ur ett medicinskt perspektiv

Jourmottaningen Västerås, 45490

Läkarmedverkan i SÄBO och korttidsboenden, 41921

Vård- och omsorgsprogram för personer med demenssjukdom i Västmanland, 21582 

Suicidprevention, 29420

Fysioterapi inom LOV primärvård, 35918

Kap 4. Uppdraget ur ett samverkansperspektiv

Patientlagen, valfrihet, remisser och vårdgaranti, 31915

Kap 5 . Uppdraget ur ett invånarperspektiv

Akutdokumentet, 9943

Patient med skyddad identitet/skyddade personuppgifter, 4844

Tillfällig begränsning i nylistning, 27654

6. Barnmorskemottagning

Mödrahälsovårdsenhetens organisation och uppdrag, 50234

Uppdragsbeskrivning för barnmorskemottagningar i primärvården, 50209

Grundläggande kompetens för tjänstgöring som barnmorska på barnmorskemottagning (Mödrahälsovård), 46745

Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, 34238

Meddelande från BMM till BVC, 42171

7. Barnhälsovård

Nödvändig kompetens som BHV-sjuksöterska inom barnhälsovården, 34786

11. Hälsoinriktat arbete

Hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44907

Mall för handlingsplan/resultatrapport hälsoinriktat förbättringsarbete på vårdcentral, 44921

16. IT och E-hälsa

Patientjournal - omhändertagande vid vårdcentrals upphörande, 37388