Lön och ersättningar

Lönestöd stödjer chefer och medarbetare inom löneområdet. Våra lönekonsulter besöker gärna er verksamhet, hör av er till oss för att boka tid!

Lön och övriga avlöningsförmåner betalas ut en av de fem sista dagar​na i månaden. Ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap, kompensation för övertidsarbete och liknande betalas normalt ut månaden efter det att arbetet utfördes.

Månadslönen gäller för samma månad som den betalas ut, det är en preliminär lön som kan komma att justeras i efterhand om du exempelvis varit sjuk.

Eget utlägg

Ersättning för eget utlägg betalas ut av Ekonomiservice. Originalkvitto på alla utlägg bifogas blanketten. Blanketten finns i ledningssystemet under Blanketter och mallar-Ekonomi.

För att ersättning ska betalas ut krävs att blanketten är rätt ifylld. För utlägg i samband med tjänsteresor och skattepliktiga förmåner används reseräkningsblanketten som ska sändas till Löneservice.

Heroma - administrera arbetstid

Heroma är Region Västmanlands personal- och lönesystem och omfattar även applikationerna Heroma webb och Kom&Gå. Heroma innehåller flera olika moduler för bla lönehantering, schema- och bemanningshantering, löneöversyn, personalstatistik och LAS-hantering.

Heroma är behörighetsstyrt och används av framförallt chefer, lönekonsulter och HR-konsulter.

Kom&Gå används av medarbetare för att registrera sin närvaro (stämpla).

Heroma webb används av medarbetare för att söka ledighet, önska ISP-schema, se sina löneuppgifter med mera. 

Heroma webb stödjer även chefens arbetsuppgifter och det är här löneöversyn görs.

Jour och beredskap

Som medarbetare kan du ha jour eller beredskap om arbetsgivaren anser att det är nödvändigt. Med jour menas att du är på din arbetsplats och arbetar om det behövs. Om du har beredskap kan du vara hemma i din bostad men du ska om det behövs kunna utföra ditt arbete utan dröjsmål.

Även för jour och beredskap kan du få ledig tid istället för kontant ersättning om du och din arbetsgivare är överens om det.

Villkor och ersättningar regleras i centrala och lokala kollektiv avtal, länkar till avtal finns nedan.

Löneteam

I Region Västmanland finns fem löneteam, nedan ser du vilket team du ska kontakta.

Löneteam Diagnostik - Akutkliniken, Fysiologkliniken, Laboratoriemedicin, Medicinsk Teknik, Operationskliniken, Röntgenkliniken, HSF Förvaltningsledning, Planerings- och utvecklingsstaben, Medicinsk stab, Folktandvården, AT-utbildning
Ni når oss via mail: lonestod.team.diagnostik@regionvastmanland.se

Telefon: 021-17 45 48

Post skickas till: Lönestöd Team DIA, ing. 4, plan 5

Löneteam Kirurgi - Kirurgkliniken, Kvinnokliniken, Kärlkirurgiska kliniken, Onkologikliniken, Ortopedkliniken, Urologkliniken, Ögonkliniken, Öron-Näsa-Hals-kliniken, Specialisttandvården, Palliativa enheten, Medicinkliniken Sala
Ni når oss via mail: lonestod.team.kirurgi@regionvastmanland.se

Post skickas till: Lönestöd Team KIR, ing. 4, plan 5

Telefon: 021-17 58 81

Löneteam Medicin - Barn- och ungdomskliniken, Geriatriska kliniken, Hudkliniken, Infektionskliniken, Medicinkliniken Köping-Fagersta, Medicinkliniken Västerås, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Logopedmottagningen, Reumatologkliniken
Ni når oss via mail: lonestod.team.medicin@regionvastmanland.se

Telefon: 021- 17 30 26

Post skickas till: Lönestöd Team MED, ing. 4, plan 5

Löneteam 2 - Vuxenpsykiatrin, Rättspsykiatrin, Barn- och ungdomspsykiatrin, Hjälpmedelscentrum, Barn- och ungdomshälsan, Habiliteringscentrum, Länsövergripande paramedicin primärvård, Primärvårdens jourverksamhet, Smärtrehab Västmanland, Ungdomsmottagning, Närvården, Kollektivtrafikförvaltningen
Ni når oss via mail: lonestod.team2@regionvastmanland.se

Telefon: 021-17 32 26, 021- 17 41 16

Post skickas till: Lönestöd Team 2, ing. 4, plan 5

Löneteam 3 - Förvaltningen för Fastighet och Service, Regionkontoret, Regionala utvecklingsförvaltningen, Nytt Akutsjukhus, Smittskydd, Läkemedelsenheten, Patientsäkerhetsteamet, Resursenheten, Förvaltningen för Digitaliseringsstöd, Planering och utveckling, Politisk verksamhet
Ni når oss via mail: lonestod.team3@regionvastmanland.se

Telefon: 021-17 58 51

Post skickas till: Lönestöd Team 3, ing. 4, plan 5​

OB-ersättning

Om du utför arbete på tid som enligt avtalet anses obekväm får du ob-ersättning. Normalt får du bara ob-ersättning för arbete som utförs på ordinarie arbetstid. Om din ordinarie arbetstid ligger på både vardagar och sön- och/eller helgdagar får du ob-ersättning även de gånger när arbetet är fyllnads-eller övertidsarbete.

Vilken ersättning du får beror på vid vilken tid arbetet utförts https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/allmannabestammelserab.145.html

 

Rekryteringsbonus

Som en del i arbetet med att säkra kompetensförsörjning inom Regionens hela hälso- och sjukvård har HR-direktör beslutat om en rekryteringsbonus. Beslutet om Rekryteringsbonus är tidsbegränsat och gäller anställningar som tillträds under perioden 1 juni 2023 – 30 november 2024. Rekryteringsbonusen gäller för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Närvårdens medarbetare med vissa undantag.

Beslutet avser införande av tidsbegränsad rekryteringsbonus till tillsvidareanställd medarbetare inom Region Västmanland som bidrar till att en ny sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker tillsvidareanställs på minst 50% inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller inom Närvården.

Resor

Om du reser utanför din vanliga verksamhetsort och måste övernatta borta får du traktamente och eventuellt resetillägg enligt traktamentsavtalet (TRAKT T).

Den vanliga verksamhetsorten är ett område inom 50 km från ditt tjänsteställe eller bostad. Om du kör med egen bil i tjänsten kan du få ersättning. Villkoren för det finns i bilersättningsavtalet (BIA).

Reseutlägg - Nytt från 6 maj 2024

Följ riktlinjerna för att i största mån undvika eget utlägg för resor i tjänsten, kontakta alltid din Resesamordnare. Läs mer om Läs mer om resor i tjänst. 

I Heroma webb ansöker du digitalt om reseersättning under rubriken Resor & Utlägg. Det finns hjälpfilmer tillgängliga i Heroma Webb som beskriver steg för steg hur du lägger in de olika utläggen, Hjälpfilmer - Heroma (regionvastmanland.se)

Med digitala reseräkningar förkortas handläggningstiden av ditt reseärende. Det blir också lättare att göra rätt med digitala formulär och du kan själv följa ditt ärende i Heroma webb, från att det är skickat tills det är godkänt. Lägg in dina kostnader för resor i tjänst snarast. Ersättning betalas endast ut om begäran om reseersättning inkommit inom tre månader efter att resan avslutats. 

Originalkvitton i pappersformat skickas per post till Lönestöd för arkivering. Märk dina kvitton med personnummer. Faktura räcker inte som underlag utan måste kompletteras med kopia på transaktion från bank där OCR-numret tydligt framgår.

När du skickat in din reseräkning kontrolleras den av Lönestöd så att den är korrekt ifylld och sedan skickas den vidare till attestansvarig chef för godkännande.

Från och med 2024-10-01 kommer blanketten Reseräkning 19847-7 inte vara tillgänglig i Ledningssystemet. Lönestöd hanterar inte Reseräkningsblanketter efter 2024-09-30.

Vid behov av support kontakta Lönestöd.

För dig som är attestansvarig chef:

Lönestöd kontrollerar reseräkningar utifrån Allmänna bestämmelser. När den är godkänd skickas den vidare till attestansvarig chef.

Du som attestansvarig chef får ett ärende i Heroma/Heroma webb att du har en reseräkning att godkänna. Det är viktigt att även du som chef kontrollerar att medarbetaren har rätt till ersättningen och att resan är avslutad.

Vid behov av support kontakta Lönestöd.

 

Semester

Semestervillkoren regleras i semesterlagen och vårt centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB). Genom att omfattas av AB ges förmånligare semestervillkor än vad semesterlagen anger.

​​​​​​​​​Semesterlagen gäller alla, men AB:s regler ger ytterligare förmåner utöver lagen, t ex räknas intjänandeåret även som semesterår, den som fyllt 40 år får fler semesterdagar, möjlighet att omvandla semesterdagar i timmar för att få ledigt del av dag samt ett semesterlönetillägg för de som har en lön under ett visst belopp.

Skatter och jämkning

Som nyanställd i Region Västmanland bör du alltid skicka in en preliminärskattsedel, annars dras extra skatt varje månad. Preliminärskattsedeln får du genom att kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se. Du skickar den sedan till Lönestöd.

Med internpost:
Lönestöd
Regionhuset Ing 4, plan 5

Med externpost:
Region Västmanland
Lönestöd

Regionhuset ing. 4 plan 5
721 89 Västerås.

Skattejämkning

Ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag innebär att arbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre skatteavdrag från lönen än vad som framgår av skattetabellen. Skatteverket räknar fram hur stor skatt du ska betala, utifrån de uppgifter om inkomster och avdragsgilla kostnader som du lämnar i ansökan.

Övertidsersättning

Kompensation för övertidsarbete kan antingen ges i form av ekonomisk ersättning eller kompensationsledighet. Den övertid du arbetar som utförs två timmar före eller efter ordinarie arbetstid ersätts med 180 % av timlönen (enkel öt) eller 1,5 timmes kompensationsledighet för varje övertidstimme. Övrigt övertidsarbete ger vanligtvis 240 % av timlönen (kval öt) eller två timmars ledighet för varje övertidstimme.

För att ersättas för övertidsarbete i ledig tid istället för pengar behöver du och din arbetsgivare komma överens om det, annars utges ekonomisk ersättning.

Om du är deltidsanställd gäller särskilda bestämmelser om ersättning vid så kallat fyllnadstidsarbete. Det betyder att du får en fyllnadslön som motsvarar 120 % av din timlön, tills du har arbetat lika många timmar som en heltidsanställd.  

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English