Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öppenvårdsapotek

Information till apotek om regler för expedition och subvention av läkemedel, preventivmedel och läkemedelsnära produkter i Region Västmanland.

Fakturaadress:

Region Västmanland
Leverantörsfakturor
Referens: - Här anges ansvarsnummer, enligt recept eller sammanställning under Dokument

Box 1134
721 28 Västerås

 

Observera att ansvarsnumret för fakturor som bekostas av  Enheten för sjukvårdsfarmaci är ändrat sedan årsskiftet - är nu 1730000 se även Sammanställning subventioner 2020.

 

Preventivmedel

Nyhet från feb 2020 - Även Ornibel och Vagiprev och andra produkter utbytbara med NuvaRing enligt Läkemedelsverkets utbytbarhetslista ingår i ungdomssubventionen.

Regeringen har beslutat att alla kvinnor upp till 21 års ålder har rätt till fria preventivmedel, gällande från 1 januari 2017. Detta gäller endast preventivmedel som ingår i högkostnadsskyddet, och har indikation antikonception.

Hormonläkemedel för behandling av akne - som Diane och Zyrona - subventioneras ej.

För Region Västmanland gäller alltså följande.

Kvinnor upp till 21 år

  • Fria preventivmedel inom förmånen – faktureras ej (regleras via expeditionssystemet)
  • 100 kr per år för Nuva-Ring, Ornibel, Vagiprev enligt Västmanlands subventionsregler -faktureras
  • Preventivmedel utanför förmånen betalas helt av kvinnan själv

Kvinnor från 21 upp till 26 år

Subventionen gäller för kvinnor till den dag de fyller 26 år. De betalar max 100 kronor för preventivmedel som räcker ett år eller mer.

  • 100 kr per år för preventivmedel inom förmånen + Nuva Ring – faktureras
  • Preventivmedel utanför förmånen betalas helt av kvinnan själv

Kvinnor från 26 år

  • Betalar själva

Utbytbara preventivmedel

Recept på preventivmedel som ingår i högkostnadssystemet hanteras på samma sätt som övriga utbytbara läkemedel. Periodens vara expedieras i första hand, vid val av annat än periodens vara får kvinnan själv stå för merkostnaden enligt regler om utbytbarhet.

Tillstånd att byta

Om preventivmedel utanför högkostnadsskyddet är förskrivet, i en utbytesgrupp där det finns preparat inom förmånen, ger Region Västmanland apoteksaktörerna tillstånd att ändra till preparat inom förmånen om kunden så önskar. Till exempel byte från Cerazette till desogestrelgenerika inom förmånen.

Beslut om preventivmedelssubvention - landstingsstyrelsen 23 mars 2016.

Smittskyddsläkemedel

Från och med 1 oktober 2016 gäller att:

Apoteksaktören behöver inte längre skicka fakturor till respektive landsting/region, all fakturering sker via e-Hälsomyndigheten. Förutsättningen är att apoteken registrerar recept med påskriften "Fritt enligt SML" med ett S.

  • Endast smittskyddsläkemedel får registreras med S.
  • Efter 1 januari 2017 godtas inga enskilda fakturor på smittskyddsläkemedel.

Subvention, läkemedel utan förmån

Decentraliserat kostnadsansvar

Från 1 januari 2016 gäller ett utökat kostnadsansvar för kliniker inom Region Västmanland som förskriver läkemedel utan förmån som subventioneras av regionen. Ansvarsnumret för respektive klinik ska anges på receptet.

Hantering av enskilda intyg från Enheten för sjukvårdsfarmaci (tidigare Läkemedelsenheten) har avvecklats.

Recept med texten "Till apoteket: faktureras ansvarsnummer xxxxxxx" räcker numera. Eventuellt behöver apoteksaktörerna lägga upp nya kunder med dessa ansvarsnummer.

Läkare utanför regionens sjukvård som har patient från Västmanland med behov av subvention av läkemedel utanför förmånen, får hänvisa patienten till verksamhet som drivs av Region Västmanland.

Äldre, fortfarande giltiga intyg och recept hanteras enligt de gamla rutinerna, se under dokument, Sammanställning subventioner 2019.

Läkemedel vid utlandsvistelse

Enligt bestämmelserna i förordningen om läkemedelsförmånen, får inte större mängd läkemedel än som motsvarar 90 dagars förbrukning tas ut, för att högkostnadsskyddet för läkemedel skall kunna utnyttjas.

Ett nytt läkemedelsuttag får göras när två tredjedelar av läkemedlet förbrukats, alltså tidigast två månader efter inköpet, om det beräknas räcka tre månader.

Vid köp av större mängd läkemedel vid ett och samma tillfälle eller vid köp med tätare intervall, måste kunden själv betala kostnaden för den mängd som överstiger ett uttag på receptet. Förskrivning får expedieras tidigare om särskilda skäl föreligger t ex vid utlandsvistelse.

Överenskomna lokala tillämpningsregler mellan Apoteket och Region Västmanland gällande uttag av läkemedel vid utlandsvistelse:

Kund skall för apotekspersonal styrka sin utlandsvistelse med någon form av resehandling, för att beviljas utnyttja högkostnadsskyddet för läkemedel.
Utnyttjande av högkostnadsskydd vid utlandsvistelse gäller vid utlandsvistelse längre än 3 månader dock högst 1 år.

Vid tveksamhet om kunden omfattas av subvention av förmånen kontaktas

Region Västmanland
Enheten för sjukvårdsfarmaci
Ingela Gerdland, tfn: 021 – 17 56 97
ingela.gerdland@regionvastmanland.se.

Vid tveksamheter får kunden fylla i landstingets ansökningsblankett för uttag av läkemedel vid utlandsvistelse som tillsänds Läkemedelsenhten för beslut.

Blanketten kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut för underskrift. Blanketten skall vara inskickad minst två veckor före planerat avresedatum.

Blankett för ansökan om uttag av läkemedel vid utlandsvistelse

Livsmedelsrekvisition till vuxna - exp ej på apotek

Livsmedelsrekvisition till vuxna gäller ej efter 1 januari 2016. Förskrivare hänvisas till den upphandlade livsmedelsportalen Mediq Direkt.

Beslut Livsmedelsrekvisition.

Läkemedel till särskilda boenden

Alla läkemedel till särskilda boenden enligt akutlista ska beställas från Kronans Apotek.

Se under Dosläkemedel, SÄBO och hemsjukvård