Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beroendeframkallande läkemedel

Region Västmanland vill minska risken att utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende, samt förbättra omhändertagandet av de patienter som fastnat i ett vårdorsakat läkemedelsberoende.

Utfall 2019

Sedan processöversynen startade 2017 har vi i Västmanland minskat förskrivningen av 

 • Opioider med 24 % - från 5:e till 14:e i riket
 • Bensodiazepiner med 24 % - från 1:a till 4:e i riket
 • Bensodiazepinbesläktade preparat med 17 %, från 7:e till 15:e i riket - sedan 2019 har vi en lägre förskrivning än riket, räknat på DDD/1000 inv.
 • Pregabalin med 18 % - från 10:e till 19:e i riket

Målsättningen är att Region Västmanland till 2022 ska ligga under eller i nivå med riksgenomsnittet för förskrivning av dessa läkemedel.

 

Beroendeframkallande läkemedel – stöd i vårdmötet

Arbetssätt vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel, och vid misstanke om läkemedelsberoende.

Stöd i Cosmic:

 • Vid diktering eller journalskrivning ska sökord: ”Beroendeframkallande läkemedel” användas. (Undersökord är: Riskbedömning, Läkemedelsplan, Uppföljning beroendeframkallande läkemedel).
 • Under ”Gemensamma dokument” i journalträdet finner man sedan inskriven information under ”Beroendeframkallande läkemedel”.
 • Patientinformation och ansvarsåtagande (kontrakt) inför förskrivning: Tryck på ”ny blankett”, skriv ”ber” i sökrutan, klicka på blanketten som kan skrivas ut.
 • Patientinformation vid läkemedelsberoende: Tryck på ”ny blankett”, skriv ”ber” i sökrutan, klicka på blanketten som kan skrivas ut.
 • Vid diagnosticerat substansbrukssyndrom, gör en överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignalen (se lathund i basläkemedelslistan)

Stödjande dokument: (se under Dokument)

 • Förskrivning, uppföljning och utsättning av beroendeframkallande läkemedel
 • Lathund för beroendeframkallande läkemedel
 • Diagnos av substansbrukssyndrom
 • Riskbedömning av substansbrukssyndrom
 • Smärtkartläggning
 • Utsättning av opioidanalgetika inklusive utsättningsscheman
 • Utsättningsscheman för bensodiazepiner och besläktade preparat

För frågor kring stöd:

Kontakta någon av informationsläkarna för beroendeframkallande läkemedel:
mats.rothman@regionvastmanland.se 
maria.brygg@regionvastmanland.se  (föräldraledig)
maria.kattstrom@regionvastmanland.se
Mats och Maria besöker vårdcentraler och berörda kliniker för att informera och föra dialog om de nya arbetssätten.

Arbetet med beroendeframkallande läkemedel

Varje år beslutar Koncernledningen om att en till två processöversyner ska genomföras i Region Västmanland. Processöversyn för Iatrogent - av vården orsakat läkemedelsberoende prioriterades under 2017-2018. En arbetsgrupp med representanter från olika delar av regionen arbetade förvaltningsövergripande med denna översyn. Anledningen till översynen var att Västmanland hade en mycket hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel jämfört med riket. Detta har medfört att många patienter utvecklat ett beroende av dessa läkemedel, vilket inte var avsikten med behandlingen från början.

Syftet med översynen var:

 1. Minska risken att patienter ska utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende
 2. Förbättra omhändertagande vid utvecklat iatrogent – av vården orsakat läkemedelsberoende

Översynen är avslutad och nu pågår det riktiga och viktiga arbetet – att sprida information, hålla i och hålla ut, följa upp och förbättra. För att lyckas med detta har en processägare, som är ansvarig för att hålla samman detta arbete, utsetts. Processägare är Mats Rothman, överläkare ortopedi, leg psykoterapeut samt verksamhetschef på Smärtrehab.

Nu pågår alltså det konkreta arbetet med att få in som rutin nya och gemensamma arbetssätt kring förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och omhändertagande av patienter med substansbrukssyndrom. 

På uppdrag av Läkemedelskommittén har två informationsläkare, Maria Brygg specialist i allmänmedicin vid Oxbackens vårdcentral och Mats Rothman, tillsatts med uppgift att stödja verksamheterna under införandet av nya arbetssätt men även att sprida kunskap om processen med information både till vårdpersonal och invånare i regionen. Under Maria Bryggs föräldraledighet finns Maria Kättström, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Viksängs vårdcentral tillgänglig.

Guldpillret 2018

Guldpillret 2018

till Västmanlands arbete med beroendeframkallande läkemedel.

 
Fotograf: Pax Engström Nyström

Dagens Medicins pris för bättre och säkrare läkemedelsanvändning går för andra* gången till Region Västmanland. 

Juryns motivering: ”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat.”

Läs mer på Dagens Medicins hemsida, se under Länkar.

* Guldpillret 2014 gick till Uppsala-Örebroregionens arbete med Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, där Västmanland varit drivande genom Gunnar Dahlberg, tidigare informationsläkare i Läkemedelskommittén.