Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beroendeframkallande läkemedel

Region Västmanland vill minska risken att utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende, samt förbättra omhändertagandet av de patienter som fastnat i ett vårdorsakat läkemedelsberoende.

Guldpillret 2018

till Västmanlands arbete med beroendeframkallande läkemedel.

 
Fotograf: Pax Engström Nyström

Dagens Medicins pris för bättre och säkrare läkemedelsanvändning går för andra* gången till Region Västmanland. 

Juryns motivering: ”Med ett imponerande helhetsgrepp har årets vinnare involverat en hel landstingsorganisation i kampen mot ett allvarligt samhällsproblem som vården själv orsakat. Det nya gränsöverskridande arbetssättet banar ny väg för hur man på bred front kan agera för att minska läkemedelsberoende till gagn för många utsatta patienter och har redan genererat mätbara resultat.”

Läs mer på Dagens Medicins hemsida, se under Länkar.

* Guldpillret 2014 gick till Uppsala-Örebroregionens arbete med Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, där Västmanland varit drivande genom Gunnar Dahlberg, tidigare informationsläkare i Läkemedelskommittén.

Arbetet med beroendeframkallande läkemedel

Varje år beslutar Koncernledningen om att en till två processöversyner ska genomföras i Region Västmanland. Processöversyn för Iatrogent - av vården orsakat läkemedelsberoende har under 2017-2018 prioriterats. En arbetsgrupp med representanter från olika delar av regionen har jobbat förvaltningsövergripande med denna översyn. Anledningen till översynen har varit att Västmanland har en mycket hög förskrivning av beroendeframkallande läkemedel i riket. Detta har medfört att många patienter utvecklat ett beroende av dessa läkemedel, vilket inte var avsikten med behandlingen från början.

Syftet med översynen har varit:

 1. Minska risken att patienter ska utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende
 2. Förbättra omhändertagande vid utvecklat iatrogent – av vården orsakat läkemedelsberoende

Översynen är nu avslutad och då börjar det riktiga och viktiga arbetet – att sprida information, hålla i och hålla ut, följa upp och förbättra. För att lyckas med detta har en processägare, som blir ansvarig för att hålla samman detta arbete, utsetts av hälso- och sjukvårdsdirektören. Processägare är Mats Rothman, överläkare ortopedi, leg psykoterapeut samt verksamhetschef på smärtrehabiliteringen, Enheten för psykosomatisk medicin.

Nu pågår alltså det konkreta arbetet med att utforma nya och gemensamma arbetssätt kring förskrivning av beroendeframkallande läkemedel och omhändertagande av patienter med substansbrukssyndrom. Helt enkelt hur vi i Västmanland ska göra!

På uppdrag av Läkemedelskommittén har två informationsläkare,Maria Brygg specialist i allmänmedicin vid Hemdals vårdcentral och Mats Rothman, tillsatts med uppgift att stödja verksamheterna under införandet av nya arbetssätt men även att sprida kunskap om processen med information både till vårdpersonal och invånare i regionen.

Målsättningen är att Region Västmanland om 5 år ska ligga under eller i nivå med riksgenomsnittet för förskrivning av dessa läkemedel.

Beroendeframkallande läkemedel – stöd i vårdmötet

Arbetssätt vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel, och vid misstanke om läkemedelsberoende.

Stöd i Cosmic:

 • Sökord: Beroendeframkallande läkemedel, Riskbedömning, Läkemedelsplan, Uppföljning beroendeframkallande läkemedel
 • Gemensamt dokument: Beroendeframkallande läkemedel
 • Patientinformation och kontrakt inför förskrivning i Blanketter, sök på beroendeframkallande läkemedel
 • Patientinformation vid läkemedelsberoende i Blanketter, sök på beroendeframkallande läkemedel
 • Vid diagnosticerat substansbrukssyndrom (F11:2, F13:2 eller F19:2) gör en överkänslighetsvarning i uppmärksamhetssignaler

Stödjande dokument: (se under Dokument)

 

 • Förskrivning, uppföljning och utsättning av beroendeframkallande läkemedel
 • Lathund för beroendeframkallande läkemedel
 • Diagnos av substansbrukssyndrom
 • Riskbedömning av substansbrukssyndrom
 • Smärtkartläggning
 • Utsättning av opioidanalgetika inklusive utsättningsscheman
 • Utsättningsscheman för bensodiazepiner och besläktade preparat

 

För frågor kring stöd:

Kontakta någon av informationsläkarna för beroendeframkallande läkemedel:
mats.rothman@regionvastmanland.se 
maria.brygg@regionvastmanland.se  (föräldraledig)
maria.kattstrom@regionvastmanland.se
Mats och Maria besöker vårdcentraler och berörda kliniker för att informera och föra dialog om de nya arbetssätten.