Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Läkare

Här finns information för dig som privat vårdgivare som redan har eller är intresserad av samverkansavtal (Lagen om läkarvårdsersättning, LOL) eller vårdavtal (Lagen om offentlig upphandling, LOU) med Region Västmanland.

Ersättningsetablering

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL). Verksamheten finansieras av Region Västmanland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordning om läkarvårdsersättning.

Ersättningsetablering sälja

Den som vill sälja sin ersättningsetablering fyller i blanketten Försäljning av ersättningsetablering. Region Västmanland för en dialog med överlåtande vårdgivare om vad ersättningsetableringen ska omfatta.

Region Västmanland bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda. En anbudsinbjudan (annons) publiceras, under sex veckor, via Aktuella upphandlingar samt i TendSign.  

Av ansökningsinbjudan ska framgå:

 • Vilken verksamhet som ska överlåtas.
 • Kontaktuppgifter till säljaren.
 • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet. Specifika krav avseende utrustning, lokal med mera hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
 • Hur en ansökan får lämnas.
 • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.

Region Västmanland handlägger och prövar inkomna ansökningar från samtliga sökande, utifrån gällande regelverk. Inkomna ansökningar är bindande samt omfattas av anbudssekretess. Region Västmanland beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för verksamheten och som uppfyller angivna krav.

Region Västmanland skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom tio kalenderdagar överklaga beslutet.

Den överlåtande vårdgivaren (säljaren) och den nya vårdgivaren (köparen) tecknar överlåtelseavtal. Kopia på överlåtelseavtal skickas till Region Västmanland.

Den överlåtande vårdgivaren (säljaren) säger upp rätten till ersättning genom blanketten Uppsägning av rätten till ersättning.

Region Västmanland tecknar samverkansavtal med den nya vårdgivaren.

Blanketter

Relaterade länkar

Ersättningsetablering köpa

Under rubriken Inköp och upphandling på Region Västmanlands hemsida finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. 

Om du är intresserad av att lämna anbud på en försäljning så gör du det i upphandlingsverktyget TendSign.

För att lämna anbud i TendSign behövs ett konto, registrera konto här.

Anbudsansökningarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Begränsningar

 • För att få teckna ett samverkansavtal måste du först säga upp din eventuella anställning i någon region.
 • Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren har eller kan få ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem. Detta innebär att ersättningsetableringar inom allmänmedicin inte omfattas av ersättningsetableringar då Region Västmanland har beslutat om vårdvalsmodellen.
 • Den nya lagstiftningen innehåller flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering. För att få teckna samverkansavtal med Region Västmanland i samband med att en verksamhet övertas måste den övertagande läkaren uppfylla krav om exempelvis relevant specialistkompetens.
 • Läkaren måste för att få teckna samverkansavtal också först säga upp sin eventuella anställning i något landsting eller bolag som landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande över.
 • Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren måste arbeta heltid. Heltidskravet innebär att du har arbetat minst 35 timmar/vecka i genomsnitt under någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Region Västmanland kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning kring om verksamheten kan anses som aktiv.
 • Läkare kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.
 • Läkare kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Västmanland kan visa att läkaren gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Upphandlad vård - vårdavtal

Lagen om offentlig upphandling (LOU) används för upphandling av privata utförare.

Du hittar regionens aktuella upphandlingar här.

Blanketter

Relaterade länkar


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English