Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Förskola/skola

Här kan du ta del av information och dokument som rör samverkan mellan förskola/skola, regionens hälso- och sjukvård, tandvård, LSS/socialpsykiatri och socialtjänst i Västmanland.

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

I Västmanlands län finns en länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. Överenskommelsen är undertecknad av Region Västmanland och samtliga kommuner i länet. Fristående skolhuvudmän är inte undertecknanade parter men inbjuds att samverka i enlighet med överenskommelsen.

Läs mer om och ta del av överenskommelsen och länsgemensamma rutiner, tex gällande placerade barns och ungas tillgång till obruten skolgång.

I nedanstående utfällbara flikar finns information om ytterligare länsgemensamma rutiner och annan information som berör förskolor och skolor. 

Adhd och autism- länsgemensam samverkansrutin

I Västmanlands län finns en skriftlig rutin som tydliggör samverkansrutiner mellan förskola/skola och regional hälso- och sjukvård vid utredning, stöd, behandling och uppföljning av barn och unga med adhd och autism.

Via nedanstående länkar kan du ta del av rutinen och tillhörande dokument. Det finns också länkar till nationellt stödmaterial inom området.

Länsgemensam samverkansrutin vid misstanke om adhd och autism hos barn och unga

Remissmall vid remiss från skola till BUP

Länk och information - skol-EPIQ.pdf

Nationella vård- och insatsprogram VIP adhd

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

 

Egenvård i förskola och skola

Ibland behöver ett barn eller en elev hjälp med egenvård i förskolan eller skolan. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården har bedömt att en individ kan utföra själv, eller med hjälp av någon annan. Det är hälso- och sjukvården som bedömer vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Förskolan/skolan hjälper till med egenvården efter att den intygats av hälso- och sjukvården.  

Dialoger och avstämningar i länet har visat att det finns ett behov av att ta fram en länsgemensam samverkansrutin gällande egenvård för barn. Framtagandet av rutinen har pausats i väntan på ett nytt kunskapsstöd från Socialstyrelsen som ännu ej är framtaget. Tills vidare tillämpas följande rutiner gällande egenvård för förskolor och skolor:

  • Förskolor och skolor ska alltid efterfråga ett egenvårdsintyg från hälso- och sjukvården via vårdnadshavarna om intyg saknas. Egenvård ska inte utföras utan att egenvården intygats av hälso- och sjukvården.
  • Om förskolan/skolan upplever att egenvården inte fungerar ska kontakt tas med hälso- och sjukvården för samverkan. Kontaktuppgifter finns på egenvårdsintyget.
  • Förskolor och skolor rekommenderas att ta fram rutiner som säkerställer att egenvårdsinsatser kan utföras på ett ändamålsenligt och säkert sätt.  

 

Här kan du ta del av Skolverkets information om egenvård

Hjälpmedel i förskola och skola

Förskola/skola och Region Västmanland har ett delat ansvar för att barn och unga som har behov av hjälpmedel i skolan ska få tillgång till sådana. Ansvaret regleras av lagstiftning, bl.a. skollagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Sedan 2020 finns det en länsgemensam överenskommelse om hjälpmedel i skolan som syftar till att minska gränsdragningsproblem och tydliggöra ansvaret för hjälpmedel i skolan.

Här kan du ta del av överenskommelsen

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland samarbetar med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan gemensamt ge kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Region Västmanland har fått ett uppdrag från SKR (Sveriges kommuner och regioner) att implementera arbetet mot mäns våld mot kvinnor i ordinarie RSS-strukturer, dvs. i kommunernas hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och arbete med barn och unga. 

Läs med om SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023 här

Nätverk

Länsstyrelsen har ett flertal nätverk inom området mäns våld mot kvinnor, där bl.a. kommunerna, polis, Region Västmanland, andra myndigheter och frivilligorganisationer ingår.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete och nätverk här

Informationsmaterial och webbutbildning

Region Västmanland har tagit fram informationsmaterial och webbutbildningar som riktar sig främst till hälso- och sjukvården samt tandvården. Läs mer här. 

Centrum mot hedersrelaterat våld

Centrum mot hedersrelaterat våld (CMHV) är ett resurscentrum i Västmanland dit du som yrkesverksam kan vända dig för konkreta råd, stöd och vägledning i enskilda ärenden och ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Personer boende i Västmanland som är, eller riskerar att bli, utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan också vända sig direkt till CMHV för stöd och hjälp, med möjligheten att söka stöd anonymt. Vi hjälper alla som blir utsatta, oavsett kön, ålder eller sexuell läggning.


CMHV är en samverkan mellan länets kommuner, region, polis och Åklagarmyndigheten i Västmanland. Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet.

CMHV är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Centrum mot våld i Västerås är huvudman för projektet.

Kontakt:

Centrum mot hedersrelaterat våld Västmanland

Telefon: 021-39 87 62, måndag till fredag 10.00-15.00

Epost: cmhv@vasteras.se

 

SIP-samordnad individuell planering

När en individ får insatser från både kommunen och regionen och det finns ett behov av att samordna insatserna så ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med en SIP är att insatserna för den enskilde ska samordnas på ett bra sätt och att den enskilde ska ges möjlighet till inflytande i planeringen och genomförandet av stödinsatser, vård och omsorg.

Från och med hösten 2022 är förskolor och skolor i Västmanlands län likvärdiga samverkansparter i länets SIP-samarbete. Det innebär att förskolor och skolor i länet vid behov ska ta initiativ till SIP på samma sätt som socialtjänsten och hälso- och sjukvården är lagstadgat skyldiga att göra. En länsgemensam samverkansrutin är framtagen som beskriver hur det går till för förskolor och skolor att ta initiativ till SIP, samt delta i SIP-processens alla delar.

Här kan du ta del av mer information om SIP och ta del av rutinen.


Kontakt

Jeanette Källstad

Utvecklingsstrateg - välfärd

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English