Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att kommunen och regionen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.

Syftet med en samordnad individuell plan är att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg och därmed säkerställa att den enskilde får sina samlade behov av insatser tillgodosedda. SIP förutsätter att den enskilde/vårdnadshavaren gett sitt samtycke till att planen upprättas. SIP ska även tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra vård och omsorgskedjan.

Vid SIP för barn och unga är familjens delaktighet centralt i hela arbetet. Utifrån barns ålder, mognad och motivation ska barns delaktighet säkerställas genom att barnet och vårdnadshavare deltar i planeringen Planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Målgruppen för SIP omfattar alla personer som behöver en samordnad individuell plan för att få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda, både vuxna och barn.

Exempel på när SIP kan användas:

  • När samordning efterfrågas
  • När kompetens behövs från flera verksamheter
  • När ansvarsfördelning behöver tydliggöras
  • När insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning
  • När den enskilde eller familj upplever att hen "bollas runt"

Sedan den 1 januari 2018 finns en lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Mer information, se länk.

Röster om SIP

Här är en film som beskriver vilken innebörd SIP har för den ensklilde och anhöriga

Röster om SIP

För allmänhet

Information om SIP
Information till allmänheten finns på 1177 Vårdgiden.
Personer som behöver stöd från flera aktörer kan behöva en SIP. Planen ger överblick och gör det lättare att samarbeta och se vilka insatser som ger bästa möjliga effekt. Du kan se en kort informationsfilm om SIP här. 

Information om SIP och den enskildes rättigheter kan du läsa om i SIP-broschyren som finns i rutan till höger på denna websida. Broschyren är översatt till flera språk och finns till olika målgrupper.

SIPkollen
Efter ett SIP-möte vill vi veta hur du tycker att det är att få en SIP. Genom att ta ställning till ett fåtal påståenden i webbenkäten SIP-kollen kan du anonymt dela med dig av din upplevelse av att få en SIP. Det tar bara några minuter. Dina svar i webbenkäten är viktiga för att vi ska kunna förbättra det arbete vi gör.

 

För medarbetare

Administration och blanketter

Tillgängliga pappersblanketter

Pappersblanketter till mål och aktivitetsplan ska bara användas som stöd för minnet när man inte har tillgång till datorstöd och kan dokumentera direkt vid mötet och finns tillgänglig på den här web-platsen. Blanketterna kan användas för dokumentation då den enskilde saknar personnummer eller IT-stödet inte kan användas av andra skäl. Blanketterna finns också i Region Västmanlands ledningssystem.
NYTT (juni 2022)! Blanketterna har nu även kommunernas loggor.

Samtycke SIP (Nytt 2022-12-06)

Kallelse-SIP (Nytt 2022-12-06

Anteckningsstöd SIP (NYTT 2022-12-06)  


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.