Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att kommunen och landstinget tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.

Syftet med en samordnad individuell plan är att den enskilde ska ha inflytande och vara delaktig i planeringen och genomförandet av sin vård och omsorg och därmed säkerställa att den enskilde får sina samlade behov av insatser tillgodosedda. SIP förutsätter dock att den enskilde/vårdnadshavaren gett sitt samtycke till att planen upprättas. SIP ska även tydliggöra ansvaret mellan olika huvudmän och förbättra vård och omsorgskedjan.

Vid SIP för barn och unga är familjens delaktighet centralt i hela arbetet. Utifrån barns ålder, mognad och motivation ska barns delaktighet säkerställas genom att barnet och vårdnadshavare deltar i planeringen Planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Målgruppen för SIP omfattar alla personer som behöver en samordnad individuell plan för att få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda, både vuxna och barn.

Sedan den 1 januari 2018 finns en lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Mer information, se länk.

För medarbetare

När behövs och används SIP?

När det finns behov av samordning. Exempel på när SIP kan användas:

  • När samordning efterfrågas.
  • När kompetens behövs från flera verksamheter.
  • När ansvarsfördelning behöver tydliggöras.
  • När insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning.
  • När en den enskilde eller familj upplever att hen ”bollas runt”

Vilka ska delta i arbetet?

All anställd personal inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens alla delar ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns. Här omfattas också privata utförare som har avtal med kommun eller Region Västmanland. Situationen och den enskildes eller familjens behov styr vilka som ska delta med att upprätta planen. Vid upprättande av planen kan verksamhetsföreträdare med beslutsmandat om insatser delta samt andra som man bedömer behövas. Närstående, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, skola kan delta, om den enskilde själv vill det.

Riktlinje

SIP-Länsgemensam riktlinje OBS NY 

Rutin

Länsgemensam samverkansrutin SIP OBS NY

IT-stödet

Kommunerna i Västmanland och Region Västmanland har överenskommit om att använda IT-stödet COSMIC LINK då en SIP ska upprättas. För att få tillgång till IT-stödet COSMIC LINK måste man få behörighet. Detta sker genom att kontaka den lokala HSA-administratören. För användare inom Region Västmanland återfinns COSMIC LINK i ärendeöversikten i Cosmic, för kommunens användare via denna länk.

Vid problem med IT-stödet COSMIC LINK kontakta respektive huvudmans IT-support.

 

Utbildning

Här finns en webbutbildning som beskriver grunderna för när det kan vara klokt att upprätta en samordnad individuell plan och hur du praktiskt går tillväga. I utbildningen får du även svara på några kontrollfrågor så du vet att du förstått det viktigaste.
Webbutbildning samordnad indivduell plan

Här finns fördjupning av SIP-procesen samt förklaring till de länsövergripande gemensamma rutinerna i Västmanland.
SIP Västmanland Fördjupning Hel - YouTube

Här finns möjlighet att testa dina kunskaper i SIP
Kunskapskontroll SIP fristående utbildning (luvit.se)

Här finns länkar till IT-systemet COSMIC LINK:
Inloggning via fjärranslutning till COSMIC LINK och Lek och Lär

Inloggningsinstruktion till e-utbildning COSMIC LINK

E-utbildning i COSMIC LINK

 

Administration och blanketter

Tillgängliga pappersblanketter

Pappersblanketter till mål och aktivitetsplan ska bara användas som stöd för minnet när man inte har tillgång till datorstöd och kan dokumentera direkt vid mötet och finns tillgänglig på den här web-platsen. Blanketterna kan användas för dokumentation då den enskilde saknar personnummer eller IT-stödet inte kan användas av andra skäl. Blanketterna finns också i Region Västmanlands ledningssystem.

Samtycke SIP

Inbjudan-SIP

Anteckningsstöd-SIP

 

 

För allmänhet

Information till allmänheten finns på Uppdrag psykisk hälsa. Här finns bland annat en informationsfilm på 3 minuter som visar att SIP berör alla åldrar och alla hjälpbehov. Filmen vänder sig till brukare, personal och politiker, men även till chefer eller utvecklare som sprider information om SIP i sin verksamhet.

Det finns en broschyr, "Samordnad individuell plan brukare", om SIP som vänder sig till enskilde och beskriver dennes rättigheter. Den är bra att dela ut vid t ex hembesök eller ha i väntrum där klienter/patienter passerar. Broschyren är översatt till flera språk och finns som pdf för egen utskrift vid behov (finns under rubrik Broschyrer ovan). 


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.