Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

I socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns likalydande bestämmerlser om övrenskommelser som kommuner och regioner är skyldiga att upprätta för följande målgrupper:

  • Personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Personer som har skadligt bruk eller beroende av alkohol, droger och spel
  • Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

En länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa är framtagen mellan Region Västmanland och länets kommuner. Överenskommelsen gäller from 220905. Överenskommelsen inkluderar de lagstadgade målgrupperna som nämns ovan, men tar även ett bredare grepp utifrån behov av hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser. Förskola och skola inkluderas som en likvärdig part i överenskommelsen.

Ett arbete pågår med att ta fram en ny överenskommelse gällande vuxna inom den lagstadgade målgruppen. Denna överenskommelse kommer då att ersätta de två överenskommelser som togs fram 2018. 

Lokala ledningsgrupper barn och unga

Lokala ledningsgrupper- BUS grupper

I varje länsdel ska det finnas en lokal ledningsgrupp för samverkan gällande barn och unga, så kallade BUS-grupper.  

Funktioner som ska delta i BUS-grupperna: 

  • Två representanter (verksamhetsnära chefer) från varje deltagande kommuns socialförvaltning. Dessa representerar individ och familjeförvaltning samt vård och omsorgsförvaltning LSS i sin kommun.  
  • En till två representanter (verksamhetsnära chefer) från varje deltagande kommuns utbildningsförvaltning. Dessa representerar samtliga berörda skolformer i sin kommun.  
  • Tre representanter (verksamhetsnära chefer) från Hälso- och sjukvården. Dessa representerar barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan), barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringscentrum i deltagande länsdel. 
  • En samordnare för BUS-gruppen. 

Ytterligare verksamheter samt berörda intresseorganisationer ska bjudas in utifrån vilka frågor som kommer att behandlas under mötet. Aktuella verksamheter från hälso- och sjukvården kan vara vårdcentraler, ungdomsmottagning, barnhälsovård, barn- och ungdomskliniken, vuxenpsykiatrin och tandvården. Andra verksamheter/organisationer som bedöms viktiga i samverkansarbetet kan också bjudas in, till exempel polis, kultur och fritid.  

Sammankallande för BUS-grupperna

Det finns fyra BUS-grupper i länet och de träffas 1-2 ggr/termin. Region Västmanland, Välfärd ansvarar för att sammankalla tre av grupperna, medan Sala kommun har en samordnare som sammankallar deras lokala ledningsgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter till samtliga BUS-grupper.

Västerås

lena.ludvigsson@regionvastmanland.se

Sala

camilla.duse@sala.se

Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg

maria.boman@regionvastmanland.se

Hallstahammar, Köping, Kungsör, Arboga

jeanette.källstad@regionvastmanland.se

 

Lokala ledningsgrupper vuxna

Lokala ledningsgrupper

Det pågår arbete med att se över dom lokala ledningsgrupperna för vuxna med psykisk ohälsa samt vuxna med riskbruk skadligt bruk och beroende. En likanade organisation som för barn och unga planeras.

Sammankallande för VUS-grupperna

Det planeras för fyra VUS-grupper i länet och de träffas 2 ggr/termin. Region Västmanland, Välfärd ansvarar för att sammankalla tre av grupperna, medan Sala kommun har en samordnare som sammankallar deras lokala ledningsgrupp. Nedan följer kontaktuppgifter till samtliga VUS-grupper.

Västerås

lena.ludvigsson@regionvastmanland.se

Sala

camilla.duse@sala.se

Surahammar, Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg

maria.boman@regionvastmanland.se

Hallstahammar, Köping, Kungsör, Arboga

sofia.ekman@regionvastmanland.se

 

Rutiner kopplade till överenskommelse gällande barn och unga

Länsgemensam rutin gällande adhd och autism

I Västmanlands län finns en skriftlig rutin som tydliggör samverkansrutiner mellan förskola/skola och regional hälso- och sjukvård vid utredning, stöd, behandling och uppföljning av barn och unga med adhd och autism.

Via nedanstående länkar kan du ta del av rutinen och tillhörande dokument. 

Länsgemensam samverkansrutin vid misstanke om adhd och autism hos barn och unga

Remissmall skola.pdf

Länk och information - skol-EPIQ.pdf

Länsgemensam rutin gällande SIP

När en individ får insatser från både kommunen och regionen och det finns ett behov av att samordna insatserna så ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med en SIP är att insatserna för den enskilde ska samordnas på ett bra sätt och att den enskilde ska ges möjlighet till inflytande i planeringen och genomförandet av stödinsatser, vård och omsorg.

Från och med hösten 2022 är förskolor och skolor i Västmanlands län likvärdiga samverkansparter i länets SIP-samarbete. Det innebär att förskolor och skolor i länet vid behov ska ta initiativ till SIP på samma sätt som socialtjänsten och hälso- och sjukvården är lagstadgat skyldiga att göra. En länsgemensam samverkansrutin är framtagen som beskriver hur det går till för förskolor och skolor att ta initiativ till SIP, samt delta i SIP-processens alla delar.

Här kan du ta del av mer information om SIP och ta del av rutinen.

Länsgemensam rutin om hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Hälsoundersökningar enligt lag 2017:209 ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna hemmet, ex i familjehem eller HVB.

Här kan du läsa mer om hälsoundersökningar samt läkarundersökningar LVU, och ta del av längemensam rutin.

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English