Om akutsjukhuset

Regionen planerar för ett nytt akutsjukhus i Västerås. Den 15 februari 2022 fattade regionfullmäktige beslut om att genomföra byggnationen av regionens nya akutsjukhus i Västerås. Budgeten för nya akutsjukhuset är 6,8 miljarder.

Möta framtidens vårdbehov  

Med en ökande befolkning i länet där fler blir äldre behöver regionen kunna möta patienternas framtida vårdbehov. Detta genom att erbjuda vård med nya tekniska lösningar i nya sjukhuslokaler. Det är viktigt att kunna erbjuda en fortsatt bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Därför planerar regionen ett nytt akutsjukhus i Västerås. Uppdraget är uppdelat i etapper. Nu pågår genomförande av etapp 1 som är vårdbyggnaderna. Etapp 2 är ytterligare en vårdbyggnad främst för diagnostik. Beslut om projekteringsstart för etapp 2 togs i regionfullmäktige den 13 dec 2022.

Vårt arbete

Så drivs arbetet

Den 15 februari 2022 fattade regionfullmäktige beslut om att bygga den första etappen av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. I och med beslutet i regionfullmäktige så går programmet för nytt akutsjukhus in i en ny fas.

Byggstarten ägde rum i november 2022. Uppförandet av akutsjukhuset beräknas ta cirka åtta år. Entreprenör är NCC. Preliminärt kommer de första patienterna kunna vårdas i början av 2030.

Sedan en tid tillbaka pågår flera förberedande arbeten på området och de kommer pågå till 2024. Det handlar bland annat om att flytta ledningar och frigöra marken där det nya akutsjukhuset ska stå. Arbetena medför viss begränsad framkomlighet på området men sjukhuset ska vara öppet som vanligt under hela byggtiden. Det finns alternativa vägar till alla verksamheter. 

Bakgrund

Sedan 2018 ansvarar regionens programorganisation för att forma och uppföra det nya sjukhuset. Arbetet leds av Regiondirektören.

Program Nytt Akutsjukhus Västerås ansvarar för att genomföra uppdraget.

Akutsjukhusets innehåll

Byggnaderna i den första etappen kommer ha en area på cirka 75 000 m2. I det nya sjukhuset planeras för bland annat operation, röntgen, akutmottagning, vårdplatser, mottagningar, förlossningar och intensivvård. I förslaget ingår även försörjningsbyggnader för att säkerställa att bland annat material, gods och elförsörjning till sjukhuset tillgodoses på ett effektivt sätt.

I det nya akutsjukhuset planeras det för 180 vårdplatser och ett arbete pågår med att beskriva hur de ska utformas. En bärande princip för utformningen är hur många enpatientrum det ska finnas. På varje våningsplan kommer det att finnas 56 vårdplatser av dessa är 48 vårdplatser i enpatientrum och åtta stycken är tvåpatientrum.

De nya vårdlokalerna ersätter befintliga lokaler som rivs i ett senare skede. 

Information om etapp 2

Beslut om projekteringsstart av etapp 2 togs i regionfullmäktige den 13 dec 2022. Projektering och detaljplanering planeras pågå från 2023-2027. Beslut om genomförande planeras tas i regionfullmäktige under 2025. Nu pågår planering av vårdinnehåll i lokalerna. Yta planeras till cirka 11 000 kvadratmeter.

Vårdverksamheter och utrustning som planeras finnas i den nya byggnaden är:

  • Strålbehandling
  • Diagnostik: Klinisk fysiologi och PET-CT
  • Mottagningar
  • Öppenvård
  • Verksamhetsstödjande ytor
  • Kommunikationer och stödfunktioner

Planeringsprinciper

När vi planerar för framtidens vård utgår vi från fyra principer:

  • Patientsäkerhet
  • Flöden
  • Hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk)
  • Kunskap och utveckling

Organisation

Vår organisation

Program Nytt Akutsjukhus Västerås ansvarar för helheten. I programmet ingår fem projekt; , Vårdbyggnad inklusive konst och förberedande arbeten, Utrustning, Vårdverksamhet, Verksamhetsstöd och Kommande etapper. Varje projekt har en projektchef och ett antal medarbetare knutna till projektet. Ett fyrtiotal medarbetare inom regionen och med konsulter inom teknik och arkitektur cirka 350 personer. 

Viktiga beslut

Den 15 februari 2022 togs det beslutet om ingångsättning av byggnationen av vårdbyggnaden med en budget på 6.8 miljarder kronor. Byggstarten av det nya akutsjukhuset skedde under hösten 2022.

En viktig milstolpe var november 2020 när regionfullmäktige tog beslutet att uppföra en elförsörjningsbyggnaden samt igångsättning av de förberedande arbeten som behövdes innan bygget av sjukhuset kan börja.

Då beslutades även att flytta bussgatan på sjukhusområdet från Adelsögatan till områdets västra delar för att kunna börja flytta ledningar som låg i vägen för de nya vårdbyggnaderna. 

Uppförandet av sjukhuset beräknas ta cirka åtta år från byggstart. När byggnaderna är klara och teknik och utrustning är testade, så kan sjukhuset öppna och ta emot första patienterna. Då det nya sjukhuset är i drift, så planeras vissa äldre byggnader att rivas.

 

Finansiering

Det nya akutsjukhuet är skattefinansierat inom Region Västmanland. Budgeten för byggnader och utrustning är 6.8 miljarder kronor.

Regionen kommer att ha en hög grad av egenfinansiering för investeringen i Nytt Akutsjukhus etapp 1 och en omfattande extern upplåning kommer att krävas.

För att säkra god ekonomisk hushållning och återbetalning av lånen under byggnadernas livstid föreslås att den externa låneskuldens omfattning begränsas att uppgå till maximalt 5 500 miljoner kronor och att upplåningen begränsas till att endast omfatta Nytt Akutsjukhus etapp 1.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor om ombyggnationen och hur det påverkar dig. Saknar du något? Skicka din fråga till oss: nytt.akutsjukhus@regionvastmanland.se

Ordlista för byggtermer

Vad är en störning?
Det är individuellt hur störningar upplevs. Vissa personer reagerar starkt på till exempel sprängningar och vibrationer medan andra knappt lägger märke till dem. Andra störningar som exempelvis buller kommer i form av både stomljud från underjordsarbeten och luftburet buller från arbetsområden ovan jord.

Schaktning
Att schakta är desamma som att gräva. Schaktning utförs för att skapa yta för ledningar eller förbereda marken för en ny byggnad.

Spontning
Spont är en stödkonstruktion som vanligtvis består av stål och används till att ta upp jordtryck vid schaktningsarbeten. Sponten är oftast en tillfällig konstruktion som är till för att minimera markrörelse och jordras. Spont används för att kunna konstruera gropar, så kallade vertikala schakter då slänter inte kan användas av olika anledningar.

Transporter av berg- och jordmassor
Det utsprängda berget och jordmassor kan vid behov återanvändas som utfyllnad på andra platser på området eller så transporteras det bort. Det körs i så fall bort av lastbilar och säljs genom entreprenören vidare för att användas som utfyllnad ibland annat väg- och markprojekt i Sverige.

Stomljud
Borrningar under jord skapar vibrationer som sprider sig genom berget och hörs i byggnader i närheten. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud.

Styrkan på stomljudet beror på bergets egenskaper, men också vilket djup som arbetet utförs samt husets grundläggning och stomkonstruktion. Generellt hörs borrljudet som högst när arbetet som utförs är som närmast där du befinner dig.

Sprängljud
Sprängladdningar som skjuts av i berget skapar vibrationer och buller. Det är snabbt övergående och varar några sekunder. Ovan mark kan de upplevas som en dov åskknall. De hörs mer ju närmare arbetet du är. Det signaleras flera korta signaler före sprängning och sedan en lång signal i några sekunder när sprängningen är över. Du som vill kan få ett sms eller e-post innan vi spränger.

Vibrationer
Vibrationer uppstår främst vid sprängning men också vid andra typer av arbetsmoment. De kan upplevas som störande och av en del även som obehagliga. Vibrationer är vågor som rör sig och de sprids i berg eller byggnader, fasta material, och kan kännas och ibland höras. Hur huset är grundlagt har stor betydelse för hur vibrationerna från en sprängning fortplantar sig i marken. I ett hus som står på berg kan vibrationerna vara högst märkbara, medan det märks mindre i ett hus som är byggt på lera.

Med hjälp av utplacerade mätare kontrollerar vi kontinuerligt vibrationerna under byggtiden för att vara säkra på att våra arbeten inte har en negativ påverkan på kringliggande byggnader.

Luftstötvåg
Befinner du dig i närheten av ett arbetsområde så kan du i samband med sprängningar känna en luftstötvåg. Den upplevs som vibrationer och märks oftast genom att fönster skakar till.

Arbetsområden
Arbetsområdet, eller etableringen, omges av staket eller stängsel för att skapa en säker miljö för de som jobbar på platsen samt plats för maskiner och material. Staketen/stängslen skyddar också allmänheten från att gå in på arbetsområdet av misstag. För att minska bullret för omgivningen dämpar vi bullret från arbeten och maskiner på olika sätt, men du kommer fortfarande att höra när vi jobbar om du är i närheten av ett arbetsområde.

Vibrationsmätningar
Vi mäter fortlöpande vibrationer i kringliggande byggnader och anläggningar för att vara säkra på att våra arbeten inte har någon negativ påverkan.


Bild på Mikael Andersson Elfgren;

Mikael Andersson Elfgren

Regionstyrelsens ordförande
021-174359

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English