Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rullstolsburen person vid dator

Folkhälsa

Regionen arbetar för en god och jämlik hälsa för alla som lever i Västmanland. Hälsan är viktig för vårt välbefinnande och en resurs för både individen och utvecklingen av samhället. Hälsoläget påverkar också direkt behoven av hälso- och sjukvård.

Regionens arbete med folkhälsa sker både på en övergripande nivå och genom olika verksamheter. Vi följer hälsoutvecklingen, forskar, utvecklar nya arbetssätt och samverkar med andra organisationer som påverkar livssituationen för länets invånare.

Hälsoutvecklingen i Västmanland

För att kunna fatta politiska beslut, och för att kunna arbeta med hälsoläget i länet, är det viktigt att veta hur befolkningen mår och lever. I Västmanland följer vi hälsoutvecklingen genom befintlig statistik och två stora befolkningsundersökningar. Undersökningarna är:

  • Liv och hälsa ung, som riktar sig till unga i länet
  • Liv och hälsa - Hälsa på lika villkor, som riktar sig till den vuxna befolkningen i länet

Hur mår och lever unga i länet?

Genom undersökningen Liv och hälsa ung får vi tillgång till aktuell kunskap om ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Undersökningen har funnits sedan 1995 och genomförs vart tredje år. Målet är att resultaten ska användas till att:

  • öka kunskapen om ungas behov och lyfta fram deras livssituation
  • bidra till väl underbyggda beslut i politik och folkhälsoarbete som påverkar unga
  • bidra till forskning om ungas hälsa

Vi genomför undersökningen tillsammans med länets kommuner och skolor. Deltagare är elever från år 7 och 9 i grundskolan, och elever från år 2 i gymnasieskolan. Från och med 2017 deltar även elever från grundsärskolan år 7, 8 och 9 samt gymnasiesärskolan.

Liv och hälsa ung 2017 genomfördes i februari.

Liv och hälsa ung 2017

Hur mår och lever länets vuxna befolkning?

Vart fjärde år genomför regionen en enkätundersökning bland vuxna, Liv och hälsa. Ett stort antal slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 och äldre får besvara en enkät om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Undersökningen har funnits sedan år 2000. Den görs i samarbete med Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland samt Region Örebro län. Nästa undersökning görs under våren.

Liv och hälsa 2017

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en viktig del i folkhälsoarbetet. Det innebär att vi både stärker hälsa och förebygger sjukdomar. Förhållningssätt, bemötande och förändringar av levnadsvanor är centrala områden för hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Varje del i hälso- och sjukvården har sitt ansvar. Arbetet sker även i samverkan med andra aktörer i länet.

Region Västmanland är medlem i det nationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS. Det betyder att det finns ett dokumenterat beslut i regionens ledning att arbeta i den riktningen. HFS-nätverket arbetar för att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Medlemskapet fungerar som ett stöd i regionens eget arbete.

Så organiseras arbetet med folkhälsa i regionen

Kompetenscentrum för hälsa är Region Västmanlands resurs i arbetet för en jämlik hälsa på en övergripande nivå. Verksamheten arbetar med att öka kunskapen om hälsoläget i länet, samverkar med olika aktörer i samhället för att bidra till att förbättra folkhälsan i länet, samt stödjer verksamheter i hälso- och sjukvården.

Den operativa verksamheten Hälsocentrum Västmanland erbjuder tobaksslutarstöd, självhjälpsgrupper samt tillgång till fyra Hälsocenter i länet. Hälsocenter ska ge stöd till invånare som behöver förändra sina levnadsvanor.

Hälsocentrum Västmanland (1177.se)


Kontakt

Åsa Lundquist

Folkhälsochef
021 - 17 61 83

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor