Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

LOF - Fysioterapeut

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Här hittar du information om lagar och riktlinjer och de blanketter som ska användas.

En fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt LOF. Denna verksamhet finansieras av Region Västmanland via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se)

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se)

Arvodeskategori

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller arvodeskategori B. Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga patientförberedelser. På grund av omkostnaderna för verksamheten har fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre tidskrav avseende behandlingarna i snitt per kalendermånad och patient än vad en fysioterapeut med arvodeskategori A har.

Du som fysioterapeut med samverkansavtal kan ansöka om arvodeskategori B. Enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår av 3§ vilka krav som ställs på dig som fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Assisterande personal

Med assisterande personal avses personal med arbetsuppgifter kopplade till behandlingsarbetet, samt patientanknuten administration och som utgör minst 25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka, samt att denna resurs i sin helhet förfogas av din egen verksamhet.

Till ansökningsblanketten ska bifogas dokument som bevisar den assisterande personalens anställningsförhållanden, tex anställningsbevis.

 

Ersättningsetablering köp/sälj

Så här handläggs en försäljning

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanketten ”Anmälan om ersättningsetablering.

Region Västmanland bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda. En anbudsinbjudan (annons) publiceras via en elektronisk databas på regionens webbplats samt i Tendsign.  Anbudsinbjudan ligger ute under sex veckor.

Av anbudsinbjudan ska det framgå: 

  • Vems etablering som ska överlåtas.
  • Kontaktuppgifter till säljaren. 
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
  • Specifika krav avseende utrustning, lokal mm hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
  • Hur en ansökan ska lämnas.
  • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in.

När ansökningstiden har gått ut öppnas anbuden och prövas utifrån gällande regelverk. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess. Region Västmanland beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

Region Västmanland skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom tio kalenderdagar överklaga beslutet.

Blanketter:

Anmälan om ersättningsetablering

Uppsägning av samverkansavtal

Sälja ersättningsetablering

För att kunna sälja din etableringen måste du uppfylla heltidskravet. Heltid innebär att du har arbetat minst 35 tim/vecka i genomsnitt under någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren.

Läs igenom "Så här handläggs en försäljning" för att få information om försäljningens olika moment. Fyll därefter i och skicka blanketten "Försäljning av ersättningsetablering, fysioterapeut".  

Köpa ersättningsetablering

Under rubriken "Inköp och upphandling"på Region Västmanlands hemsida finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. Där finns en länk till Tendsign där du som anbudsgivare kan se annonsen och lägga ett bud. Anbudsansökningarna omfattas av offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Begränsningar

För att få teckna ett samverkansavtal måste du som fysioterapeut först säga upp din eventuella anställning i något landsting/region.

Samverkansavtal får inte tecknas om du är verksam inom ramen för ett valfrihetssystem. 

Du kan nekas att teckna samverkansavtal om du är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om du inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.

Du kan också uteslutas om du är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Region Västmanland kan visa att du gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i din yrkesutövning.

Viktigt att känna till

Kontaktuppgifter till dig som vårdgivare

Vid ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Ekonomiservice.

Patientförsäkring

Samverkansavtal enligt LOF omfattas inte av Region Västmanlands patientförsäkring. Du som fysioterapeut verksam enligt LOF ska därför teckna en engen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

1177

De kontaktuppgifter du lämnar kommer att läggas ut på 1177 Vårdguiden. Det är därför mycket viktigt att du ser till så att RV har korrekta uppgifter.

Särskilt arvode

Du som vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode. Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat mot fysioterapeutens kompetens.    

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till:

1. patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska  problem
2. patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen  eller i cirkulationssystemet
3. patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet
4. patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på  grund av reumatisk sjukdom
5. patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet
6. barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom
7. äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska  funktionshinder

Region Västmanland följer vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), fysioterapeuterna och landstingen i samarbete. 

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode

Ansökan om särskilt arvode

Vikariat

Anmälan om vikarie

Anmälan om vikarie ska skickas in till Vårdvalsenheten, Region Västmanland.

Blankett: Anmälan om vikarie - fysioterapeut

Skäl för vikarie

Du som vårdgivare inom LOF har rätt till vikarie om du på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet.

Sjukdom

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska kunna styrkas med giltigt läkarintyg. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. För att minimera risken för jäv accepteras inte sjukintyg utfärdat av läkare verksam vid samma mottagning som vårdgivaren. Även intyg från läkare som har en annan relation till dig som vårdgivare där risk för jäv kan bedömas som möjligt kommer att underkännas. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar Region Västmanland hänsyn till din möjlighet att återgå till arbetet. Vikariat på grund av hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad accepteras inte. Region Västmanland förbehåller sig rätten att på regionens bekostnad anvisa särskild läkare för undersökning och prövning av anmälan om vikariat.

Semester

Semester ska företrädesvis tas ut i sammanhängande perioder, maximalt 30 dagar per kalenderår. Semester kan endast tas ut i heldagar och inte del av dag eller i procent.

Ledighet för vård av barn

För vård av barn kan vikariat tillämpas upp till heltid till dess barnet är 18 månader och därefter maximalt upp till 25 procent till dess barnet fyllt 8 år.

Förestående ålderspensionering

Vikariat med anledning av förestående ålderspensionering kan tillämpas sammanlagt i högst två år och för ett år i taget. Avbryts vikariatet anses denna möjlighet vara förverkad och nytt vikariat av samma skäl är inte tillåtet.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet

Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska kunna styrkas genom särskilda handlingar. Vikariat får ej lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse förkovran med koppling till den egna specialiteten. Efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning ska dokument som styrker detta kunna redovisas på begäran av Region Västmanland.

Politiskt eller fackligt uppdrag

Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska kunna styrkas med intyg.

 


Enheten för privata vårdgivare


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.